Årets oversvømmelseskort er opdateret

03-03-2022

De hydrologiske højdemodeller, som bruges som datagrundlag til bl.a. klimasikring har nu gennemgået den årlige opdatering

bluespot Odense

Fornyeligt viste stormen Malik, at klimasikring er en aktuel problemstilling i Danmark for at beskytte borgere og kritisk infrastruktur. En effektiv klimasikring kræver et solidt datagrundlag, så myndigheder ved, hvor de skal sætte ind, når vandet stiger. Et godt datagrundlag bidrager til, at myndighederne kan træffe bæredygtige beslutninger for Danmarks fremtid.

Derfor opdaterer Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering hvert år de hydrologiske højdemodeller.

De hydrologiske højdemodeller viser, hvordan vandet bevæger sig i terrænet ved øget regn og stigende havvand. De beregnes på baggrund af Danmarks Højdemodel, som er en digital kortlægning af højdeforholdene i terrænet. Med den detaljerede viden om terrænet er det muligt at ”hælde” vand på og dermed vise, hvilken vej vandet løber på gennem det danske landskab.

Danmarks hydrologiske højdemodeller består af tre datasæt:

  • Bluespot, som viser lavninger i terrænet, hvor regnvandet vil lægge sig ved en given mængde nedbør (fx ved skybrud)
  • Havvand på land, der viser hvilke områder, der bliver oversvømmet ved en given havvandsstand (fx ved stormflod)
  • Flow ekstremregn, som viser hvilken vej regnvand løber igennem landskabet, når der er tale om maksimalt nedbør (over 150 mm)

Myndighedernes datagrundlag

De hydrologiske højdemodeller bliver brugt af en række myndigheder. Miljøportalen har i samarbejde med Miljøstyrelsen udviklet klimatilpasningsværktøjet KAMP. Her bruges de hydrologiske højdemodeller til at vise, hvor der er mulige klimapåvirkninger, som der kan være behov for at se nærmere på:

”KAMP er blevet rigtig godt modtaget i kommunerne og er taget i anvendelse som et bredt dækkende screeningsværktøj. Vi lægger stor vægt på løbende at sikre, at de seneste data og hydrologiske produkter er tilgængelige i KAMP som derved fortsat holdes aktuelt og anvendelig i kommunernes arbejde med klimatilpasning,” siger kontorchef i Miljøstyrelsen, Henrik Hagen Olesen.

Vand fra alle sider

Udfordringerne med vandmasserne i Danmark er langt mere komplekse end blot, hvor der risiko for oversvømmelser fra havvand og nedbør. For at kunne sikre Danmark mod et klima i forandring, er det derfor nødvendigt bruge mange forskellige data om nedbør, havvandstand, vandløb og terrænnært grundvand.

En lang række af disse data kan tilgås på portalen Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP), som gør en række offentlige hydrologiske data, modelberegninger samt prognoser tilgængelige til at understøtter arbejdet med klimatilpasning, vandforvaltning og planlægning.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent