Vandmiljøet i danske vandløb har brug for præcise geografiske data

Det er en omfattende opgave at vedligeholde og forbedre tilstanden i de danske vandløb. En ny vandløbsreference gør opgaven nemmere og sikrer mere præcis viden om vandløbenes sande tilstand

Oktober 2020

Miljøstyrelsen har ansvaret for data til de danske vandplaner. De skal indeholde dokumentation om tilstand og indsatser om de ca. 18.000 km vandløb i Danmark og sikre, at kvaliteten i vandløbene løbende forbedres.

Til at lette opgaven har Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering udviklet en hjælpende hånd, et stykke software, som kaldes vandløbsreferencen. Udviklingen er sket som en del af det tværoffentlige samarbejde om fælles data om terræn, klima og vand, der er en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi. Miljøstyrelsen og KL har som de kommende brugere af vandløbsreferencen været tæt inde i arbejdet.

Vedligeholdelse af vanddata er en kompleks opgave

Et vandløb er ikke bare et vandløb. Det er en dynamisk størrelse, som kan ændre sig markant fra udspring til udløb, både når det gælder vandmængder samt dyre- og planteliv. Samtidig flytter vandløb sig, som årene går, når vandet får slebet kanterne af bredden, eller når vandløbene udsættes for menneskelig påvirkning:

 ”I vandrammedirektivet er der fastsat mål om god økologisk tilstand i vores vandløb, og derfor laver vi vandplaner, som skal hjælpe os med at gøre vandløb mere levende og til bedre levesteder, der kan leve op til målene. Der er forskellige mål for de enkelte vandløb, og da vores data bygger på kort fra før kommunalreformen, så er det en kompleks opgave at vedligeholde data i vandplaner og dermed om vandløb,” fortæller Peter Kaarup, kontorchef i Miljøstyrelsen Østjylland.

Behov for en oversættelse

Miljøstyrelsens data stammer fra bl.a. den nationale overvågning af natur og miljø, fra kommunerne, og fra forskelligartet kortmateriale, hvor der er forskellige måder at registrere data om vandmiljøet på. Det gør det vanskeligt at lave en ensartet landsdækkende behandling af vanddata. Med et ønske om fremadrettet at overgå til et mere moderne og ensartet kortgrundlag har Miljøstyrelsen haft et behov for et redskab, som kunne ’oversætte’ de mange data til en fælles reference.

”Vi har helt sikkert et behov for et redskab til at lette den administrative byrde, som vores mange forskelligartede data skaber. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har så bygget vejreferencen, som er bygget på samme ide, så derfor var det oplagt, at de også byggede en vandløbsreference, der kunne ensrette vandløbsdata,” siger Peter Kaarup.

Vandløbsreferencen er det mundrette navn for et stykke IT-software, som gør det muligt at koble alle mulige forskellige slags data til det samme fysiske punkt i et vandløb. Mens de eksisterende vanddata ikke nødvendigvis stemmer overens med de reelle fysiske forhold ved vandløbene, så er vandløbsreferencen lige netop en nøjagtig gengivelse af vandløbenes reelle placering, for den bygger på de GeoDanmark-data, som SDFE årligt opdaterer i samarbejde med kommunerne.

Det smarte ved vandløbsreferencen er så, at den indeholder en nøgle eller oversætter, som kan placere de eksisterende data korrekt i forhold til virkeligheden, og dermed kan Miljøstyrelsen skabe et landsdækkende retvisende billede af vandløbenes tilstand i Danmark:

Hvis vi ikke havde vandløbsreferencen, så ville vi møjsomt skulle arbejde os igennem alle 18000 km vandløb, når vi gerne vil overgå til et nyt og mere moderne kortgrundlag. Det ville være en enorm tung arbejdsopgave, som formentlig ville ende i nogle subjektive beslutninger,” siger Peter Kaarup

Vandløbsreferencen er foreløbig blevet testet på Bornholm, hvor den har vist sig meget anvendelig. Der arbejdes derfor på, at den løbende også vil blive taget i brug i resten af landet.

Månedens anvender

Hver måned bringer SDFE en historie om månedens anvender. Det er en historie om en virksomhed, myndighed eller organisation, som bruger data til at løse en opgave eller lave et produkt.

Formålet er at inspirere andre potentielle anvendere til at bruge data, som kan bidrage til at skabe værdi i samfundet.

Find flere anvenderhistorier

Hvis vi ikke havde vandløbsreferencen, så ville vi møjsomt skulle arbejde os igennem alle 18000 km vandløb, når vi gerne vil overgå til et nyt og mere moderne kortgrundlag. Det ville være en enorm tung arbejdsopgave, som formentlig ville ende i nogle subjektive beslutninger

Peter Kaarup, kontorchef i Miljøstyrelsen Østjylland

Hvad er en vandløbsreference?

  • Vandløbsreferencen er en grundlæggende infrastrukturkomponent, som muliggør en let og præcis sammenstilling og udveksling af data om vandløb på tværs af myndigheder og systemer.
  • Med Vandløbsreferencen kan anvenderne referere til et bestemt sted på et vandløb uden at skulle udveksle information om den bagvedliggende geometri.
  • Alle systemer, der implementerer referencen, vil automatisk anvende det samme geometriske grundlag fra GeoDanmark og parallel vedligeholdelse af geometri overflødiggøres derfor.
  • Vandløbsreferencen bidrager til effektivisering af den digitale vandløbsforvaltning og skaber bedre rammer for langsigtet planlægning i både miljø-, klimatilpasnings- og varslingsopgaver.