lovstof

Lovstof

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har helt eller delvist ansvar for følgende love:

 

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser og opgaver til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Bekendtgørelsen fastsætter hvilke beføjelser i ovennævnte love, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur udøver på vegne af klima-, energi- og forsyningsministeren.

BEK nr 856 af 20/06/2023.

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk


 Lov om stedbestemt information

Loven indeholder regler om myndighedsansvaret for referencenettet, landkortlægning, søkortlægning og infrastrukturen for geografisk information og regler der knytter sig til udøvelsen af myndighedsansvaret.

Lov nr. 380 af 26.04.2017.

Læs lov på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om betaling for data, registre, kortværk og ydelser og om fri anvendelse af visse data, registre og kortværk

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke data frit kan anvendes, men giver dog mulighed for at opkræve betaling, hvis data ønskes udleveret på anden måde end via styrelsens fællesoffentlige distributionssystemer eller specifikke løsninger.

Bekendtgørelsen giver endvidere styrelsen hjemmel til at tage betaling for ydelser m.v.
Priserne fremgår af en prisliste, der ajourføres årligt.

BEK 1405 af 30. november 2018

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om kommunernes indberetning af afstemningsområder til registret Danmarks Administrative Geografiske Inddeling (DAGI)

Bekendtgørelsen indeholder regler om hvilke oplysninger kommunerne skal indberette for hvert afstemningsstemningsområde.

Bek. nr. 165 af 02.03.2018 

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Vejledning om afrapportering af brugerbetalingsandele i Geodatastyrelsen

Læs vejledning

Vejledning om højdesystemet

Vejledningen angiver forskelle mellem de gamle højdesystemer og det nye højdesystem DVR90.

Vejl. nr. 2 af 10.1.2005.

Læs vejledningen på retsinformation.dk

Plakat ang. efterstikning af topografiske kort

Plakat nr. 4000 af 06.04.1831

Læs mere på retsinformation.dk

Vejledning om RTK-tjenester

VEJ nr 63 af 11/11/2008

Læs vejledning 


Lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union (INSPIRE-loven)

Loven gennemfører INSPIRE direktivet i dansk ret og vedrører infrastruktur for geografisk information. Loven kaldes også INSPIRE-loven.

Lbk. nr. 746 af 15.06.2017.

Læs lov på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Bekendtgørelsen udmønter visse dele af INSPIRE loven og fastsætter regler for offentlige myndigheders indberetning vedrørende geodata. 

Bek. nr. 151 af 25.02.2020 

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk


Lov om Ledningsejerregistret (LER-loven)

Loven indeholder regler om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret. Loven skal bl.a. reducere antallet af graveskader ved at sætte graveaktører i forbindelse med ledningsejere, så de kan få udleveret ledningsoplysninger om ledninger i graveområdet. Loven er fra den 1. januar 2020 blevet ændret væsentligt, men ændringerne vil først være trådt endeligt i kraft efter en overgangsperiode, der slutter den 30. juni 2023.

LBK nr 564 af 10/05/2022

Læs lov på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere og udlevering af ledningsoplysninger gennem Ledningsejerregistret

Bekendtgørelsen indeholder bl.a. nærmere regler om registrering af ledningsejere og fremsendelse af ledningsoplysninger fra en ledningsejer til graveaktør.

Bekendtgørelse nr. 1473 af 17. december 2019

 

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk

Vejledning om uopsættelige reparationsarbejder

Læs vejledningen på LER.dk


Adresseloven

Loven indeholder regler om fastsættelse af vejnavne og adresser, skiltning med husnumre og om Danmarks Adresseregister.

Lov nr. 136 af 01.02.2017.

Læs lov på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i adresseloven

Bek. nr. 261 af 10.04.2018.

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om vejnavne og adresser

Bekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om fastsættelse af vejnavne, adresser og supplerende bynavne og om registrering i Danmarks Adresseregister.

Bek. nr. 271 af 13.04.2018.

Læs bekendtgørelse på retsinformation.dk

Bekendtgørelse om finansiering af Danmarks Adresseregister og bemyndigelse til Kombit A/S

Bekendtgørelsen indeholder regler om finansieringen af Danmarks Adresseregister og bemyndiger Kombit A/S til at varetage etablering, drift, vedligeholdelse og videreudvikling af registret.

Bek. nr. 897 af 29.06.2017.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk 

Vejledning i adressereglerne

Ver. 1.1. af 1. juli 2020

Læs vejledningen på danmarksadresser.dk

Eksempelsamling om fastsættelse af vejnavne og adresser

Eksempelsamlingen viser, hvordan adresseloven og adressebekendtgørelsen kan udmøntes i en række situationer.

Læs eksempelsamlingen på danmarksadresser.dk


 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur er en statsvirksomhed, som blev etableret den 1. januar 2016.

Høringer

Find udkast til lovforslag og bekendtgørelser i høring på Høringsportalen. Her kan du også læse dokumenter, som er knyttet til høringen, såsom høringsbrev, høringsliste og høringssvar.

Retsinformation.dk

Læs love og bekendtgørelser fra SDFE på Retsinformation.dk

Bemærk: Eventuelle ændringer i love og bekendtgørelser vil fremgå i højre kolonne på portalen.

Myndighedsaftaler

SDFI's samarbejdsaftaler med andre myndigheder

Samarbejdsaftale med SDU om 'Indendørs spatiale data'