Initiativ vil sikre effektiv brug af data om terræn, klima og vand

11-10-2017

Klimaforandringerne og de udfordringer de medfører, gør det nødvendigt med mere effektiv brug af data på tværs af myndigheder

Skjern å oversvømmet

Der skal i de kommende årtier investeres milliarder af kroner i at håndtere de forandringer, som skyldes et ændret klima. Til brug for offentlige og private investeringer er der brug for bedre tilgængelighed til og sammenhæng mellem data om terræn, klima og vand. Der er tale om data, der bl.a. benyttes til planlægning af investeringer i klimatilpasning, og håndtering af fænomener som stormflod og ekstremregn.

Derfor har KL, Danske Regioner og regeringen som en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 igangsat initiativet Fælles data om terræn, klima og vand.

Initiativet skal skabe flere og mere sammenhængende data om det hydrologiske kredsløb. Målet er at højne værdien af hydrologisk data og effektivisere brugen af disse, herunder fremme innovation af datadrevne hydrologiske produkter og services. Alt sammen for at sikre et solidt grundlag for fremtidens beslutninger og forvaltning.  

De første projekter sættes i søen dette efterår

Allerede dette efterår bliver de første projekter under initiativet sat i gang. Det drejer sig om en forbedring af punktudledningssystemet (PULS), udarbejdelse af et katalog over eksisterende datasæt til brug for kommunernes klimatilpasning samt metodeudvikling af en model, der skal forbedre beregninger af oversvømmelser fra hhv. terrænnært grundvand og fra vandløb og havvandsstigninger.

I 2018 igangsættes yderligere tre tiltag.

SDFE har ansvaret for udmøntningen af initiativet, og som en del af dette også ansvaret for Sekretariatet for Terræn, Klima og Vand. Ud over SDFE deltager Miljøstyrelsen som part for regeringen. Kommuner og regioner repræsenteres ved KL og Danske Regioner. 

Læs mere om initiativet og de enkelte projekter