Kriterier for tilskud

Både ansøgninger til ”den almindelige ordning” og til ”den særlige ordning” vurderes ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra objektive kriterier

Ansøgningerne til den almindelige ordning vurderes ud fra en pointmodel, hvor der tildeles point ud fra syv objektive kriterier:

1) Tilslutningsprocent i projektet (vægtning 1/7) 

Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de adresser, som kunne være med i projektet, der konkret søges om tilskud til.

 1. Der gives max. point, hvis alle adresser deltager.
 2. 0-100 point.

​2) Andel af adresser med adgang til maksimalt 30/5 Mbit/s (vægtning 1/7)

Kriteriet giver point for, hvor mange af de adresser, der søger tilskud, der højest har adgang til 30 Mbit/s i download eller 5 Mbit/s i upload via en fast bredbåndsforbindelse. 

 1. Der gives max point, hvis alle adresser i projektet højest har 30/5 Mbit/s via en fast bredbåndsforbindelse,
 2. 0-100 point

3) Andel af landzoneadresser (vægtning1/7)

Kriteriet giver point for, hvor stor en andel af de deltagende adresser, der konkret søges om tilskud til, som er beliggende i landzone

 1. Der gives max. point, hvis alle adresser ligger i landzone.
 2. 0-100 point.

4) Afstand (vægtning 1/7)

Kriteriet giver point for andelen af tilskudssøgende adresser, hvor afstanden fra en adresse er mere end 200 meter til nærmeste tilskudsberettiget adresse og til nærmeste adresse, som allerede er dækket af bredbånd, der kan levere mindst 1 Gbit/s download via en fast bredbåndsforbindelse.

 1. Der gives max. point, hvis alle adresser i projektet ligger i en afstand af mere end 200 m.
 2. 0-100 point.

5) Projektets størrelse (vægtning 1/7)

Kriteriet giver point for antallet af adresser i projektet, der konkret søges om tilskud til.

 1. Der gives max. point, hvis projektet har 20 adresser eller flere.
 2. 0-100 point.

6) Begrænset adgang til mobilt bredbånd (vægtning 1/7)

Kriteriet giver point for de deltagende adresser i projektet, som har begrænset adgang til mobilt bredbånd. De tilskudssøgende adresser i projektet rangeres ud fra den download-hastighed, som udbyderne har indberettet. Point udregnes som et gennemsnit af den samlede værdi for adresserne i projektet. Der gives max. point, hvis alle adresser har adgang til mobilt bredbånd med en hastighed på under 50 Mbit/s i download (værdien 1).

 1. Værdien 1 gives til adresser med en hastighed under 50 Mbit/s,
 2. Værdien 0,5 gives til adresser med en hastighed fra 50 Mbit/s og op til 200 Mbit/s.
 3. Værdien 0 gives til adresser med en hastighed på 200 Mbit/s eller derover. 
 4. 0-100 point

Den beregnede værdi fremgår af Bredbåndskortet.

7) Ansøgt tilskud pr. adresse (vægtning 1/7)

Kriteriet giver point for et lavt tilskud pr. deltagende adresse i projektet. Jo lavere tilskud pr. deltagende adresse, jo flere point. Det beregnes ud fra det budget, der er fastlagt for projektet. Herfra trækkes de deltagende adressers egenbetaling, bredbåndsudbyderens bidrag og en eventuel kommunal medfinansiering, før den gennemsnitlige pris pr. adresse beregnes.

 1. Der gives max. point, hvis den gennemsnitlige pris pr. adresse er 10.000 kr. eller derunder. Herefter falder pointscoren lineært indtil 125.000 kr., hvor der slet ikke gives point.
 2. 0-100 point.


Styrelsen kan ikke på forhånd sige noget om, hvilken pointscore der skal til for at få tilskud, da det fx afhænger af antallet af ansøgninger og størrelsen af det ansøgte tilskud i de enkelte projekter.

Pointscoren for at få tilskud var for 2016-puljen 69,69, for 2017-puljen 65,45, for 2018-puljen 61,29, for 2019-puljen 52,32, for 2020-puljen 67,03, for 2021-puljen 43,99, og for 2022-puljen 61,36. For 2023-puljen kom pointmodellen ikke i brug, da alle ansøgere fik tilsagn. Hvad pointscoren bliver for at få tilskud fra 2024-puljen vil først være kendt, når der foreligger en afgørelse på de indkomne ansøgninger til 2024-puljen. 

I skal ikke selv udregne pointene for de enkelte kriterier. Det gør styrelsen i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvis I er interesserede i at få et overblik over, hvor mange point I kan forvente, kan I benytte nedenstående pointskema til at beregne point for jeres projekt ved forskellige forudsætninger.

Hent pointskema

Se videoen, om hvordan du udregner dit pointscore ved brug af pointmodellen. 

Hvis styrelsen modtager ansøgninger om tilskud, som samlet er højere end de midler, der er til rådighed i puljen, vil ansøgningerne blive vurderet ud fra et pointsystem, hvor der tildeles point ud fra tre objektive kriterier:

1) Adresse med adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s (vægtning 1/3) 

Kriteriet giver point, hvis adressen har en lav dækning.

 1. Der gives point, hvis adressens dækning højst er 5 Mbit/s i download eller 1 Mbit/s i upload via en fast bredbåndsforbindelse.
 2. 0 eller 100 point

2) Afstand (vægtning 1/3) 

Kriteriet giver point i forhold til vejafstanden til nærmeste tilskudsberettiget adresse.

 1. Der gives 10 point for hver 100 meter ud over de første 500 meter. Det betyder, at der gives 10 point til en adresse, hvor afstanden er mindst 600 meter. Herefter gives der 10 point mere for hver yderligere 100 meter.
 2. Point gives som følger: 
 Vejafstand til tilskudsberettiget adresse  Point
 Afstand under 600 m  0
 600 m - 699 m  10
 700 m - 799 m  20
 800 m - 899 m  30
 900 m - 999 m  40
 1000m - 1099 m  50
 1100 m - 1199 m  60
 1200 m - 1299 m  70
 1300 - 1399 m  80
 1400 m - 1499 m  90
 Afstand på 1500 m eller længere  100

Bemærk, at vejafstanden ikke rundes op til hele meter. Det vil sige, at vejafstand på for eksempel 599,95 meter ikke giver point.

 3) Ansøgt tilskud (vægtning 1/3)

Kriteriet giver point for et lavt tilskud til projektet. Jo lavere tilskud, jo flere point. Det beregnes ud fra det budget, der er fastlagt for projektet. Herfra trækkes egenbetaling, bredbåndsudbyderens bidrag  og en eventuel kommunal medfinansiering.

 1. Der gives max. point, hvis størrelsen af det tilskud, der søges om er 25.000 kr. eller derunder. Herefter falder pointscoren lineært indtil 125.000 kr., hvor der slet ikke gives point.
 2. 0-100 point.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan ikke på forhånd sige noget om, hvilken pointscore der skal til for at få tilskud, da det fx afhænger af antallet af ansøgninger og størrelsen af det ansøgte tilskud i de enkelte projekter.

Hvis I er interesserede i at få et overblik over, hvor mange point I kan forvente, kan I benytte nedenstående pointskema til at beregne point for jeres projekt ved forskellige forudsætninger. 

Hent pointskema

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder
Christine Pallesen
Fuldmægtig