Den særlige ordning

 • Det kan adresseejeren af en adresse, der er tilskudsberettiget efter den særlige ordning eller
 • Den udbyder der indgås aftale med
  • Adressen skal være tilskudsberettiget – se Bredbåndskortet
  • Adressen skal ligge 1) mere end 800 m fra den nærmeste tilskudsberettigede adresse (gul prik) og 2) mere end 200 meter fra nærmeste adresse, der allerede har adgang til mindst 1 Gbit/s download (målt i vejafstand).
  • Egenbetaling på mindst 2.000 kr.

 Tilskud kan gives til bolig- virksomheds- og sommerhusadresser, der maksimalt har adgang til 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload. Adresserne skal ligge i landzone eller i sommerhusområde (zonestatus), og der må ikke være planer om en forbedret dækning inden for de kommende tre år.

En orange adresse kan både søge som enkeltstående adresse eller indgå i et projekt med flere adresser (gule og orange prikker) under den almindelige ordning.

2. juli 2023

Frist for tilmelding til annonceringslisten. 

3. juli 2023 kl. 12.00

Annonceringslisten offentliggøres

25. juli 2023

Partnerskabsaftale kan indgås – Tilskudsportalen åbner for ansøgninger

1. september 2023

Frist for at indsende ansøgning om tilskud fra Bredbåndspuljen i 2023.

Primo oktober

Udsendelse af tilsagn eller afslag.

Processen for at søge tilskud til den særlige ordning for enkeltstående adresser i 2023 kan opdeles i 6 trin.

Det er de trin, du skal igennem fra projektets start, til du eller din udbyder er klar til at indsende en ansøgning. Under hvert enkelt trin finder du information og gode råd.

Se videoen om ansøgningsprocessen for den særlige ordning

 

Det er en forudsætning, at adressen, der søges tilskud til, har været tilmeldt annonceringslisten, som offentliggøres på styrelsen hjemmeside. Du vil ikke kunne søge tilskud, hvis adressen ikke er annonceret inden fristen.

Formålet er, at bredbåndsudbyderne kan orientere sig i, hvem der er interesseret i at modtage et tilbud om etablering af bredbånd på adressen.

Frist for at tilmelde sig listen var søndag den 2. juli 2023. 

Listen skal være offentliggjort i mindst 3 uger, før  der må indgås en aftale med en udbyder, da alle udbydere skal have lige mulighed for at give dig et tilbud. Det vil sige, at en eventuel aftale først kan indgås tirsdag den 25. juli 2023.

Det kan være, at du bliver kontaktet af en eller flere udbydere, som vil høre nærmere om dine ønsker, eller måske har de allerede et tilbud klar til dig. Det kan også være, at du ikke bliver kontaktet af nogen. Da kan du eventuelt selv prøve at kontakte en udbyder for at høre, om du kan få dem til at give et tilbud. Hvis du ikke kan få et tilbud, kan du desværre ikke søge om tilskud. Styrelsen har udarbejdet en liste over udbydere, der har tilkendegivet, at de er interesserede i at give tilbud på projekter.

Se listen over bredbåndsudbydernes kontaktpersoner

Hvis du får flere tilbud, kan du frit vælge mellem de tilbud, du har fået. Der kan fx være forskel på, hvilken teknologi udbyderen vil etablere, og hvad projektet vil koste og dermed hvor stort tilskud, der skal søges om. I pointmodellen gives der point for et lavt ansøgt tilskud. Det betyder, at der er større sandsynlighed for at få tilskud, hvis der søges om et lavt tilskud.

Nu er du klar til at indgå aftale med en udbyder.

Tag kontakt til kommunen og undersøg, om de vil støtte din ansøgning økonomisk.

Hvis kommunen vil give tilsagn til et økonomisk bidrag skal kommunen udfylde styrelsens formular Tilsagn om tilsTilsagn om tilskud fra kommunekud fra kommune. Se listen over kommunernes kontaktpersoner.

Det kommunale bidrag kan ikke anvendes til egenbetaling fra den enkelte adresse

Når du har valgt en udbyder, skal I indgå en skriftlig aftale (partnerskabsaftale), som tidligst må indgås, når de 3 ugers annoncering er udløbet (25 juli 2023). Det er typisk udbyderen, der udarbejder partnerskabsaftalen. Aftalen skal sikre, at udbyder og du er enige om, hvad der er aftalt. Aftalen bør fx indeholde en beskrivelse af projektet, informationer om hvad henholdsvis udbyder og du forpligter jer til, finansiering af projektet og vilkår fx hvis projektet bliver dyrere end budgetteret.

Du skal sikre dig, at det fremgår af aftalen, at udbyder opfylder kravene i bekendtgørelsen om, at selskabet ikke er kriseramt og om eventuel tilbagebetaling af anden støtte, herunder tilbagebetaling af tilskud, som Europa-Kommissionen har erklæret ulovlig og uforenelig med statsstøttereglerne samt at udbyder sørger for at indsende styrelsens obligatoriske standarderklæringer herom inden ansøgningsfristen.

Til brug for ansøgningen skal du desuden udfylde en ansøgningsblanket, hvor du ud over de faktuelle oplysninger om dig, bekræfter en række forhold, herunder hvilken egenbetaling, du forpligter dig til, samt at du ikke har kendskab til, at adressen er dækket med hastigheder over 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload. Blanketten findes på styrelsens hjemmeside – og det er obligatorisk at benytte den. 

Du skal selv bidrage med en egenbetaling på mindst 2.000 kr. inkl. moms. Egenbetalingen skal fremgår af ansøgningsblanketten. Der må gerne betales mere. Da tilskuddets størrelse påvirker ansøgningens pointscore, kan dette også være grund til at bidrage med et højere beløb end 2.000 kr. i egenbetaling.

Et sponsorat til ansøgningen er også en mulighed. Det kan fx være et landsbylaug eller en nabo, der ønsker at bidrage økonomisk. Det skal vedlægges dokumentationen på, hvem der giver sponsoratet, og hvor stort et beløb, der gives.

Hvis kommunen bidrager økonomisk skal de udfylde en formular om et tilsagn om tilskud, som skal vedlægges ansøgningen. Der skal anvendes den formular, der er udarbejdet af styrelsen. Her finder du formularen, som kommune skal anvende.

Udbyderen skal mindst bidrage med 10.000 kr. ekskl. moms og ofte bidrager de med betydeligt mere.

Partnerskabsaftale og ansøgningsblanket skal være dateret og underskrevet og indsendes sammen med ansøgningen.

Et tilskud fra den særlige ordning kan højst være på 125.000 kr. Det betyder, at der kan ikke søges om et højere beløb end 125.000 kr.

 

Ansøgning om tilskud skal sendes via styrelsen tilskudsportal.

Bemærk tilskudsportalen er først åben for indsendelse af ansøgning fra den 25. juli 2023.

Det kan både være udbyderen eller dig, som sender ansøgningen. Det aftaler I indbyrdes.

Ansøgere skal bruge Nem-id til at logge sig på tilskudsportalen og oprette sig som bruger. Det kan enten være en privat signatur, eller det kan være en medarbejdersignatur, hvis det er udbyderen, der ansøger på dine vegne.

Styrelsen har udviklet en guide til brug af tilskudsportalen. Guiden forklarer, hvordan du skal udfylde de forskellige felter, og hvad du skal være opmærksomme på undervejs.

Læs guide til tilskudsportalen. Bemærk, at portalen først er åben for ansøgninger fra den 25. juli 2023 og fristen for at ansøge er den 1. september 2023 kl.12.00. Det er således ikke længere muligt at indsende en ansøgning til den særlige ordning.

Se videoen, om hvordan du sender din ansøgning ind via tilskudsportalen. 

Ansøgningen består af et skema på portalen, som skal udfyldes blandt andet med budget, annonceringsnummer og projektets forventede start- og slutdato.

Til ansøgningen skal der desuden vedhæftes:

Når ansøgningsfristen er udløbet, gennemgår styrelsen ansøgningerne. 

Styrelsen vil kontakte administrator, hvis der er spørgsmål til ansøgningen.

Hvis en ansøgning ikke indeholder de relevante oplysninger, eller der søges tilskud til en ikke tilskudsberettiget adresse, kan ansøgningen afvises. Styrelsen vil dog først kontakte projektet med henblik på afklaring af ansøgningen.

Hvis ansøgningen modtages efter ansøgningsfristen, vil ansøgningen som udgangspunkt blive afvist.

De modtagne ansøgninger bliver vurderet ud fra en objektiv pointmodel. Du kan læse mere om pointmodellen, der gælder for den særlige ordning, i afsnit 6 nedenfor. Når styrelsen har behandlet samtlige ansøgninger, bliver ansøgningerne rangeret efter antallet af point, hvorefter puljens midler fordeles.

Der kan højest gives et tilskud på 125.000 kr. pr. adresse.

Styrelsen forventer at kunne udsende svar på ansøgningerne primo oktober.

Såfremt der er indkommet ansøgninger om tilskud, som samlet er højere end de midler, som er til rådighed i puljen, vil styrelsen ikke kunne give tilskud til alle ansøgere. Ansøgningerne behandles derfor ud fra en objektiv pointmodel.

Ansøgningerne rangeres på en liste ud fra det pointtal, de får i pointmodellen. Der gives tilskud til projekter fra toppen af listen til dem, som har fået flest point, indtil alle ansøgninger er imødekommet, eller indtil der ikke er yderligere midler i puljen.

 

Pointmodellen indeholder 3 objektive kriterier.

 

Kriterie

Forklaring

Vægt

1.

Adresse med adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s

Projektet får point, hvis din adresse er registreret med en eksisterende dækning på højst 10 Mbit/s download eller højst 2 Mbit/s upload
(0 eller 100 point)

2/5

2.

Begrænset adgang til mobilt bredbånd

Projektet får point for adressens værdi for mobil bredbåndsdækning 
(0, 50 eller 100 point)

1/5

 

Ansøgt tilskud

Projektet får point for, hvor stort et tilskud der søges om. 
Jo lavere tilskud jo flere point
(0-100 point)

2/5

 

Kriterie 1 betyder, at adresser med dækning på højst 10/2 Mbit/s får point, mens adresser med dækning over 10/2 Mbit/s og højst 30/5 Mbit/s ikke får point.

I kriterie 2 gives der point, hvis adressen har en begrænset dækning med mobilt bredbånd. Adressen får en værdi på baggrund af den dækning med mobilt bredbånd, som udbyderne har indberettet

 • En adresse med indberettede hastigheder under 30 Mbit/s download får værdien 1, hvilket giver 100 point.
 • En adresse med indberettede hastigheder fra 30 Mbit/s og op til 100 Mbit/s download får værdien 0,5, hvilket giver 50 point.
 • En adresse med indberettede hastigheder på 100 Mbit/s download eller derover får værdien 0, hvilket giver 0 point.

I kriterie 3 gives der point i forhold til størrelsen af det tilskud, der søges om. Der gives flest point (100), hvis det ansøgte tilskud er på 25.000 kr. eller derunder, mens der gives færrest point (0), hvis det ansøgte tilskud er på 125.000 kr.

Styrelsen kan ikke på forhånd sige noget om, hvilken pointscore der skal til for at få tilskud, da det fx afhænger af antallet af ansøgninger og størrelsen af det ansøgte tilskud i de enkelte projekter.