Baggrund og lovgivning

Bredbåndspuljen har hjemmel på finansloven. For hver ansøgningsrunde udstedes der en hjemmel med de regler, der gælder for årets pulje.

Med finanslovsaftalen for 2024 blev der afsat 50 mio. kr. til Bredbåndspuljen 2024. Med ubrugte midler fra 2023 og tilbageløb fra tidligere puljer er der ca. 80 mio. kr. til rådighed.

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 og har hjemmel på de årlige finanslove. I perioden 2016-2023 er der udmøntet godt 760 mio. kr. Der er givet tilsagn om bedre bredbånd til knap 30.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

Offentliggørelse af oplysninger
Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) er i medfør af Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108, forpligtet til at registrere tildelt statsstøtte i et offentligt webbaseret register. Formålet med registerforpligtelsen er at gøre oplysninger om statsstøtte til virksomheder offentligt tilgængelige og hermed skabe transparens.

Kravet gælder for tilsagn, hvor der tildeles mere end 500.000 EUR til én virksomhed til ét projekt.

Du kan se den støtte, som SDFI har registreret, i Kommissionens webbaserede registreringssystem TAM.

 

 

 

Baggrund og lovgivning

Med finanslovsaftalen for 2024 blev der afsat 50 mio. kr. til Bredbåndspuljen i 2024. Med ubrugte midler fra 2023 og tilbageløb fra tidligere puljer er der ca. 80 mio. kr. til rådighed.

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016. I perioden 2016-1023 er der udmøntet knap 760 mio. kr. Der er givet tilsagn om bedre bredbånd til knap 30.000 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

I forhold til rammerne for 2023-puljen er der flere justeringer, blandt andet:

 • For være tilskudsberettiget skal en adresse have adgang til mindre end 100 Mbit/s download via fastnet bredbånd. Sidste år var kravet 30/5 Mbit/s.
 • Adresser i byzone, som er beliggende i landsbyer med mindre end 2.000 indbyggere, kan også søge om tilskud. Det var ikke muligt sidste år.
 • Adresser, der har adgang til minimum 600 Mbit/s download via mobilt bredbånd, vil ikke være tilskuds-berettigede, også selv om adressen har mindre end 100 Mbit/s download via fastnet bredbånd.
 • Det skal være muligt for tilskudsberettigede adresser at indgå i ansøgninger under den særlige ordning for enkeltstående adresser, såfremt de har mere end 500 meter i vejafstand til nærmeste anden tilskudsberettigede adresse – og mere end 100 meter til nærmeste adresse, som har adgang til hurtigt bredbånd via fast bredbåndsforbindelse med en downloadhastighed på mindst 1 Gbit/s. Begge betingelser skal være opfyldt. Sidste år var kravet hhv. 800 meter og 200 meter.
 • Hvis adressens dækning med mobilt bredbånd ifølge mobiludbydernes indberetning er under 50 Mbit/s fås værdien 1 (30 Mbit/s i 2023), indberettede hastigheder fra 50 Mbit/s til 200 Mbit/s får værdien 0,5 (30 til 100 Mbit/s i 2023) og indberettede hastigheder 200 Mbit/s og derover værdien 0 (100 Mbit/s og derover i 2023).
 • Hvis adressen er dækket med 30/5 (download/upload/ eller derunder vil den få point i pointmodellen under den almindelige ordning. Det er et nyt kriterie i forhold til 2023.
 • Antallet af kriterier i pointmodellen under den almindelige ordning er 7, som hver vægter 1/7. I 2023 var antallet 6, der hver vægtede 1/6.
 • I den særlige ordning gives point for, hvor stor afstand der er til nærmeste tilskuds-berettigede adresse. Kriteriet erstatter kriteriet om begrænset adgang til mobilt bredbånd i pointmodellen.
 • I den særlige ordning gives point, hvis adressens dækning er maksimalt 5/1 Mbit/s. I 2023 var kravet maksimalt 10/2.

 

Reglerne for 2024-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd.

Læs bekendtgørelse nr. 545 af 29. maj 2024 om tilskuds til etablering af højhastighedsbredbånd i 2024.

SDFI har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til Bredbåndspuljen 2024. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra Bredbåndspuljen.

Vejledning til ansøgning om Bredbåndspuljen 2024.pdf

Bekendtgørelsen og vejledning har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen.

 

 

 

 

 

 

Med finanslovsaftalen for 2023 blev der afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen 2023, heraf er der afsat 25. mio. kr. til den særlige ordning.

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 og har hjemmel på de årlige finanslove. I perioden 2016-2022 er der udmøntet godt 680 mio. kr. Der er givet tilsagn om bedre bredbånd til knap 27.400 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

Reglerne for 2023-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2023.

Læs bekendtgørelsen nr. 576 af 25. maj 2023 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2023.

SDFI har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til Bredbåndspuljen 2023. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra Bredbåndspuljen.

Læs vejledningen om Bredbåndspuljen 2023

Bekendtgørelsen og vejledning har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen

Med finanslovsaftalen for 2022 blev der afsat 100 mio. kr. til Bredbåndspuljen 2022.

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 og har hjemmel på de årlige finanslove. I perioden 2016-2022 er der udmøntet godt 680 mio. kr. Der er givet tilsagn om bedre bredbånd til knap 27.400 adresser (boliger, virksomheder og sommerhuse).

Reglerne for 2022-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2022.

Læs bekendtgørelsen nr. 824 af 9. juni 2022 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2022.

SDFI har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til Bredbåndspuljen 2022. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra Bredbåndspuljen.

Læs vejledningen om Bredbåndspuljen 2022

Bekendtgørelsen og vejledning har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven.

I den finanslovsaftale, der blev indgået den 6. december 2020, blev der afsat 100 mio. kr. til en fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2021.

De 100 mio er finansieret af den Europæiske Union og indgår i EU programmets prioriteringer. Du kan læse mere om EU's politiske prioriteringer her: EU political priorities

 Med den nye bekendtgørelse foretages en række mindre ændringer af tilskudsordningen.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til 2020 er:

Tilskudsbeløb pr. adresse

Det maksimale tilskudsbeløb forhøjes til 125.000 kr. pr. deltagende adresse i et projekt.

Baggrunden for forhøjelsen er, at der er tyndt befolkede lokalområder, hvor der er så langt mellem adresserne, at omkostningerne ved at få udrullet hurtigt bredbånd er så høje, at det ikke har været muligt at tilgodese projekter fra disse områder inden for den hidtidige maksimale grænse på 100.000 kr. pr. deltagende adresse.

Tilskudsberettigede adresser

For at kunne modtage støtte fra Bredbåndspuljen må en adresse som hovedregel højest have adgang til 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.

I år indføres mulighed for, at et projekt kan medtage enkelte adresser med lidt højere dækning. Det vil således være muligt for et projekt at medtage adresser, hvor downloadhastigheden er højere end 10 Mbit/s, men ikke overstiger 20 Mbit/s.

Hensigten er, at der kan medtages enkelte adresser, som har en dækning, der ligger marginalt over den almindelige grænse på 10/2 Mbit/s. Sådanne adresser må dog højst udgøre 5 pct. af de deltagende adresser i projektet.

Ændringer i pointmodellen
 

Småøer 

Det er meget svært for små beboede øer, som ikke er broforbundne, at opnå tilskud fra Bredbåndspuljen. Det skyldes flere faktorer, herunder at der kan være relativt få tilskudsberettigede adresser på sådanne øer, og at det kan være omkostningstungt at etablere den påkrævede infrastruktur til øer, som ikke er brofaste. 

Derfor indføres et nyt kriterie i pointmodellen. Projekter fra de småøer, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2, vil således blive tilgodeset med 100 point ved ansøgning til Bredbåndspuljen. Kriteriet vægter 10 pct.

Adgang til mobilt bredbånd

Adresser, hvor dækningen med mobilt bredbånd er dårlig, bliver allerede tilgodeset med ekstra point i pointmodellen. Hensigten med dette er at give adresser, som både har dårlig dækning med fast og mobilt bredbånd, et fortrin.

For mange adressers vedkommende er dækningen med mobilt bredbånd i dag så god, at der – med det rette udstyr – kan etableres en forbindelse, som giver en god oplevet indendørs dækning. Derfor forhøjes vægtningen af dette kriterie fra i dag 10 pct. i pointmodellen til 20 pct.

Projektets størrelse

I 2020 udgjorde projektets størrelse en markant faktor i forhold til, om et projekt opnåede tilskud. Små projekter havde derfor i mange tilfælde svært ved at opnå tilstrækkeligt med point til, at projektet kunne opnå tilskud.

For at gøre det nemmere for små projekter at opnå tilskud justeres pointmodellen for Bredbåndspuljen 2021, så man opnår max point for projektets størrelse ved 30 deltagende adresser. I 2020 var denne grænse 50 deltagende adresser

Øvrige justeringer af vægtningen i pointmodellen
Som en konsekvens af ovenstående rettelser er der foretaget følgende yderligere justeringer af pointvægtningen: 

Et projekts størrelse vil i pointmodellen for 2021 vægte 10 procent mod tidligere 15 procent. Vægtning for andel af landzoneadresser i et projekt justeres samtidig fra 15 til 10 point. Vægtningen af totalprisen pr. tilslutning justeres desuden fra en vægtning på 15 procent til nu at vægte 10 point. Vægtning af egenbetaling justeres fra en vægtning på 15 procent til nu at vægte 10 procent.

Reglerne for 2021-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2021.

Læs bekendtgørelse nr. 886 af 11. maj. 2021 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2021.

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2021. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra bredbåndspuljen.

Læs Vejledning til bredbåndspuljen 2021

Bekendtgørelsen og vejledning har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven. Med den nye bekendtgørelse foretages en række mindre ændringer af tilskudsordningen.

De væsentligste indholdsmæssige ændringer i forhold til 2019 er:

Kommunetyper

Adresser opdeles ikke længere efter kommunetype, men alene efter zonestatus. Der opnås derfor point for andelen af adresser i projektet, der er placeret i landzone, uanset kommunetype. Byzoneadresser vil være udelukket fra at få tilskud.

Tilslutningsprocenten

Der gives ikke længere differentierede point afhængigt af hastigheden på den tilskudsberettigede adresse, men alene for andelen af tilskudsberettigede adresser, der deltager i projektet.

Adgang til mobilt bredbånd

Hvis der på en eller flere adresser, der indgår i et projekt, kun er begrænset adgang til mobilt bredbånd, vil projektet blive tilgodeset med ekstra point.

Udbyders medfinansiering

Der indføres et minimumskrav om medfinansiering for udbyderen på mindst 4.000 kr. pr. ansøgende adresse i projektet.

Reglerne for 2020-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelsen om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2020.

Læs bekendtgørelse nr. 648 af 18. maj.2020 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2020.

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2020. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra bredbåndspuljen.

Læs Vejledning til bredbåndspuljen 2020 

Bekendtgørelsen og vejledning har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen

Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på etårige hjemler i Finansloven.

Med den nye bekendtgørelse foretages en række mindre justeringer af tilskudsordningen. De væsentlige indholdsmæssige ændringer i forhold til 2018, er:

Fuldmagt:
Den af Energistyrelsen udarbejdede fuldmagt skal anvendes ved ansøgning af bredbåndspuljen 2019. 

Krav til hastighed
Det NGA-net, der etableres, skal allerede på etableringstidspunktet kunne levre stabile, oplevede hastighedr på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.

Klagefrist:
Der er indsat en klagefrist for indsigelser på to uger, og en klagefrist for alle andre afgørelsen efter bekendtgørelsen på fire uger.

Gruppefritagelsesforordningen:
Det er tilføjet, at partnerskaber, hvor der indgår parter, som er kriseramte efter de europæiske statsstøtteregler, ikke kan modtage tilskud. Partnerskaber skal endvidere oplyse om støtte fra en anden myndighed modtaget til samme projekt, og endelig må projektet ikke være påbegyndt før der gives tilsagn, og det tildelte tilskud skal være nødvendigt for projektets gennemførelse..

Reglerne for 2019-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2019.

Læs bekendtgørelse nr. 455 af 4. april 2019 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018

Vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2019

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2019. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra bredbåndspuljen.

Læs vejledning til bredbåndspuljen 2019 

Bekendtgørelsen og vejledningen har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen 

Med den politiske aftale ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark” besluttede alle Folketingets partier den 17. maj 2018 blandt andet at afsætte 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2018 samt at puljen skulle målrettes mere mod tyndt befolkede dele af landet.

Puljen vil skulle overholde EU’s statsstøtteregler. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre bredbåndsudbydere til at anvende den etablerede infrastruktur.

Tilskud fra puljen kan ikke kombineres med muligheden i BoligJobordningen (håndværkerfradraget) for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser.

Lovgrundlag

Bredbåndspuljen 2018 har hjemmel i finansloven. I 2018 udmøntes der i alt 101,1 mio. kroner, hvor der i puljen er afsat 98,1 mio. kroner i tilskud og 3 mio. kroner til Energistyrelsens administration.

I forhold til bekendtgørelsen i 2017 er der i bekendtgørelsen for 2018 flere ændringer som følge af den evaluering der blevet foretaget af puljerne for 2016 og 2017. De væsentligste ændringer er, at

 • byzoneadresser i de såkaldte bykommuner ikke længere vil kunne søge om tilskud fra bredbåndspuljen,
 • der er indføjet et nyt kriterie i pointmodellen, hvor andelen af landzone-adresser i land- og yderkommuner i et projekt giver point,
 • Egenbetalingen er ændret fra 2000 kr. pr adresse til 4.000 kr. pr. adresse i gennemsnit.
 • Grænsen for max. Point for projektets størrelse er nedsat fra 100 til 50 adresser.

Reglerne for 2018-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 2018.

Læs bekendtgørelse nr. 1088 af 28. august 2018 om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2018

Vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2018

Energistyrelsen har udarbejdet en ny vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen 2018. Vejledningen beskriver mere detaljeret, de regler der gælder for at ansøge puljen, blandt andet hvordan man udarbejder en ansøgning til at søge tilskud fra bredbåndspuljen.

Læs vejledning til bredbåndspuljen 2018

Bekendtgørelsen og vejledningen har været i høring. Høringsresultat og –svar kan ses på Høringsportalen 

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om Vækst og udvikling i hele Danmark, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. februar 2016.

Der er i 2016 udmøntet 80 mio. kr.,  og i 2017 udmøntes 40 mio. kr., hvorefter puljen evalueres med henblik på at afgøre, om de resterende midler - 40 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. 2019 - skal realiseres.

I en aftale af 26. april 2016 har regeringen sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre fastlagt de kriterier, der skal gælde for bredbåndspuljen.

Puljen vil skulle overholde EU’s statsstøtteregler. Det betyder blandt andet, at der skal være åben adgang for andre bredbåndsudbydere til at anvende den etablerede infrastruktur.

Tilskud fra puljen kan ikke kombineres med muligheden i BoligJobordningen (håndværkerfradraget) for at få skattefradrag for arbejdsomkostninger ved etablering af bredbåndsforbindelser.

Lovgrundlag

I forhold til bekendtgørelsen i 2016 er der i bekendtgørelsen for 2017 kun tale om mindre justeringer, primært sproglige ændringer, der foretages ikke ændringer i tilskudsordningen overordnet set. 

Reglerne for 2016- og 2017-puljen fremgår af reglerne i bekendtgørelse om forsøgsordning for tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd.

Læs bekendtgørelsen til bredbåndspuljen 2016
Læs bekendtgørelsen til bredbåndspuljen 2017

Vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen

Energistyrelsen har udarbejdet en vejledning til ansøgning til bredbåndspuljen for henholdsvis 2016 og 2017. Vejledningen er baseret på de tilbagemeldinger og ønsker om information, Energistyrelsen har modtaget på baggrund af den første ansøgningsrunde. Vejledningen beskriver, hvordan man udarbejder en ansøgning til støtte fra bredbåndspuljen.

Læs vejledningen til bredbåndspuljen 2016
Læs vejledning til bredbåndspuljen 2017

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder
Christine Pallesen
Fuldmægtig