Graveadgang og tomrør

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan tillade, at der iværksættes ekspropriation, hvis der eksempelvis skal nedgraves telekabler.

Ekspropriation

Når almenvellet kræver det, kan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tillade, at der iværksættes ekspropriation efter reglerne i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. (graveloven).

Adgang til oplysninger og fælles udnyttelse af tomrør m.v. samt graveadgang

Gravelovens kapitel 2 indeholder en række bestemmelser, der giver udbydere af elektroniske kommunikationsnet en række muligheder for at få oplysninger om og adgang til eksisterende passiv fysisk infrastruktur, fx tomrør.

Gravelovens § 9 j, stk. 2, giver endvidere mulighed for at anmode om adgang til etablering af et net frem til en bygnings adgangspunkt, også hvor dette kræver gravning på tredjemands ejendom. Dette kan fx være relevant på private fællesveje i landzone, hvor vejejeres tilladelse som udgangspunkt er nødvendig for gravearbejder, men også ved et reelt behov for at grave andre steder. Imødekommer en grund- eller vejejer ikke en anmodning om adgang efter gravelovens § 9 j, stk. 2, kan der klages til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur.  Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan, hvis anmodningen er rimelig, træffe afgørelse om, at adgangen skal gives, samt fastsætte vilkår m.v. for adgangen.

Læs mere her

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs afgørelser i anonymiseret form i sådanne sager: 

Se afgørelse af 23. september 2021 om adgang til gravearbejde på en privat fællesvej i landzone med henblik på etablering af bredbånd

Se afgørelse af 1. juni 2023 om adgang til gravearbejde på privat grund med henblik på etablering af bredbånd frem til en ø via søterritoriet

Nedlægningsdybder

Nedlægningsdybder er reguleret i Bekendtgørelse om nedlægningsdybder. 

Bekendtgørelsen har til formål at fastlægge nedlægningsdybder for telekabler og at fastsætte nærmere regler for begrænsning af erstatningen ved beskadigelse af telekabler tilhørende en udbyder af offentlige telenet.

Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur og højhastighedsforberedelse af byggeri

Fra 1. juli 2016 kan teleudbydere få adgang til andre udbyderes fysiske infrastruktur, herunder på tværs af forsyningsarter, fx el-, spildevands- og varmeforsyning. Samtidig er der krav om, at byggeriet skal forberedes til højhastighedsbredbånd.

Reglerne om fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur og højhastighedsforberedelse af byggeriet findes i lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. (graveloven) og er nærmere beskrevet i Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs vejledning om fælles udnyttelse af eksisterende passiv fysisk infrastruktur og adgang til bygningsintern fysisk infrastruktur og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs vejledning om højhastighedsforberedelse af byggeriet.