Bredbåndskortet

Bredbåndskortet viser de adresser, som er tilskudsberettigede, og hvortil der kan søges tilskud fra Bredbåndspuljen 2023.

Se Bredbåndskortet

På kortet fremgår følgende farvede prikker:

 • Gul prik - adressen er tilskudsberettiget
 • Orange prik – adressen er tilskudsberettiget og kan både søge tilskud fra den almindelige og den særlige ordning
 • Hvid prik - adressen ikke er tilskudsberettiget.

Bemærk, der skal zoomes langt ind på kortet for at  se de hvide prikker.

Se videoen, om hvordan du bruger bredbåndskortet. 

En adresse vises som tilskudsberettiget på kortet (gul prik), når:

 • adressen er registreret som en bolig, virksomhed eller et sommerhus, og
 • adressen ligger i landzone eller i et sommerhusområde, og
 • adressen ikke er dækket med en hastighed højere end 30 Mbit/s download og/eller 5 Mbit/s upload.

Ved klik på en gul prik fremkommer en boks, der viser om:

 • adressen ligger i en landzone eller i et sommerhusområde, og
 • adressen får point i afstandskriteriet, det vil sige om adressen ligger mere end 200 meter fra nærmeste anden tilskudsberettiget adresse og nærmeste adresse, som allerede er dække af højhastighedsinfrastruktur (1Gbit/s download), og
 • adressens mobile bredbåndsdækning, som mobiludbyderne har indberettet til Tjekditnet.dk. Mobildækningen er inddelt i tre kategorier og har alene betydning for projektets pointscore i pointmodellen.

Fra boksen er der også mulighed for at gøre indsigelse over for den registrerede dækning.

En adresse vises med en orange prik på kortet, når adressen er tilskudsberettiget, og kan søge tilskud alene gennem den særlige ordning for enkeltstående adresser.

En adresse med en orange prik kan også vælge i stedet at deltage i et samlet projekt med andre tilskudsberettigede adresser (gule eller orange).

Adressen er orange, fordi den opfylder følgende betingelser:

 • adressen er ikke dækket med en hastighed højere end 30 Mbit/s download og/eller 5 Mbit/s upload.
 • adressen ligger mere end 800 meter fra nærmeste adresse, som er tilskudsberettiget og mere end 200 meter fra nærmeste adresse, som allerede har adgang til mindst 1 Gbit/s download.

Adresser med en orange prik er ligesom gul prik registreret som en bolig, virksomhed eller sommerhus, der ligger i landzone eller i et sommerhusområde.

Ved klik på en orange prik fremkommer en boks, der viser, om:

 • adressen ligger i en landzone eller i et sommerhusområde, og
 • dækningen højst er 10/2 Mbit/s, hvilket har betydning for, om adressen får point i pointmodellens dækningskriterie, og
 • adressens mobile bredbåndsdækning, som mobiludbyderne har indberettet til Tjekditnet.dk. Mobildækningen er inddelt i tre kategorier og har alene betydning for projektets pointscore i pointmodellen.

Fra boksen er der mulighed for at gøre indsigelse over for den registrerede dækning.

For at kunne søge om tilskud som enkeltstående adresse er det et krav, at adressen er tilmeldt Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs annonceringsliste. Tilmelding til annonceringslisten sker via boksen på Bredbåndskortet.

En adresse har en hvid prik, hvis:

 • adressen ikke er registreret som bolig, virksomhed eller sommerhus, eller
 • adressen er dækket med en højere hastighed end 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload.

En adresser beliggende i byzone er altid hvide.

En adresse er også hvid, hvis den indgår i et samlet område med nybyggeri eller nye udstykninger. Det vil sige områder med igangværende eller planlagt nybyggeri. Dette gælder dog ikke ved enkeltstående nybyggeri eller en enkeltstående ny udstykning.

Det er muligt at downloade en adresseliste (tryk på knappen ”Download fil”). Adresselisten viser de adresser, der er markeret som tilskudssøgende eller som ikke-tilskudssøgende. Du markerer adresserne ved at klikke på de enkelte adresser på Bredbåndskortet, som indgår i projektområdet. Hvis du udvider projektet med flere adresser, skal du downloade adresselisten på ny, så ændringerne bliver gemt i et nyt link. Listen skal blandt andet vedlægges ansøgningen ved et projekt bestående af flere adresser.

Hvis der søges som enkeltstående adresse – den særlige ordning – skal listen ikke vedlægges ansøgningen.

Se videoen, om hvordan du downloader en adresseliste fra Bredbåndskortet. 

 

Kortet er baseret på oplysninger fra alle bredbåndsudbydere om, hvad deres dækning er i dag, og om de har konkrete planer for udrulning inden for tre år. Der kan derfor være adresser, der i dag ikke har god dækning, som er markeret med hvid prik på kortet, fordi en udbyder har oplyst, at de vil forbedre dækningen inden for tre år.

Bredbåndsudbydernes oplysninger til kortet baserer sig på følgende teknologier: Fastnetdækning, det vil sige kobber (DSL), kabel-tv (COAX), fiber og fast trådløst bredbånd. Mobildækning er ikke medtaget, og påvirker således ikke prik-farven.

Kortlægningsmetoden er ikke 100 pct. præcis, da der kan være mindre unøjagtigheder i indberetningerne og koblingen med BBR og CVR-registeret.

Bemærk derfor at hvis du er vidende om, at en adresse allerede er dækket med højere hastighed end 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s, så kan du ikke søge tilskud til adressen, uanset at den er markeret som tilskudsberettiget på kortet.

Vær opmærksom på, at en adresse kan ændre status i løbet af ansøgningsrunden. Det kan skyldes nye oplysninger fra en bredbåndsudbyder, eller at Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur på baggrund af en indsigelse har truffet afgørelse om, at adressens status ændres.

Vi anbefaler, at I løbende tjekker kortet for eventuelle ændringer, specielt umiddelbart inden fristen for indsigelser udløber, så I kan nå at gøre indsigelse, hvis I ikke er enig i en adresses status på kortet, og desuden i ugen op til sidste frist for annoncering af projekter

Hvis du mener, at oplysningerne om din adresse er forkerte, kan du gøre indsigelse ved at bruge funktionen på Bredbåndskortet og følge vejledningen. Det kan fx være, hvis du mener, adressen bør fjernes, bør være tilskudsberettiget eller du ikke er enig i den mobile bredbåndsdækning.

Hvis det er dækningen, som ikke er korrekt, skal du først kontakte udbyderen for at afklare, om der er tale om en fejl. Du kan med fordel vedlægge din mailkorrespondance med udbyderen forat underbygge en eventuel klage.

Hvis adressen skal fjernes, fordi boligen på adressen er uegnet til beboelse (fx er sammenfaldet eller nedbrændt), skal der vedlægges billeddokumentation, der klart viser, at boligen ikke er egnet til beboelse.

Hvis adressen skal fjernes, kan det være en fordel at undersøge om BBR eller CVR (Erhvervsregistret) er opdateret med de rigtige oplysninger, inden du gør indsigelse. BBR meddelelsen på adressen kan fx findes på boligejer.dk. Hvis oplysningerne er ukorrekte, skal du tage kontakt til kommunen, (eller CVR) for at få det rettet, og derefter fremsende de nye oplysninger til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur i forbindelse med din indsigelse.

Den mobile bredbåndsdækning har alene betydning for et projekts pointscore og ikke, om en adresse er tilskudsberettiget. Vær opmærksom på, at den indberettede mobildækning er en beregnet udendørsdækning, og den oplevede indendørsdækning typisk vil være dårligere. Dertil kommer, at dækningen vil være påvirket af en lang række faktorer bl.a. af den mobiltelefon eller det modem, der anvendes, afstanden til mobilmasten, træbevoksning og bygninger, som kan hæmme modtagelsen af signalet, hvilket mobilnet der anvendes og antallet af samtidige brugere. Så det er vigtigt, at man har valgt den udbyder, der giver den bedste dækning. I den forbindelse skal også nævnes Wi-Fi, hvor radioforbindelsen sjældent er optimal, at netværkskortet i computeren kan drille, forkert opsætning af router, gamle kabler i ejendommen, der ikke understøtter høje hastigheder – ja, listen er uendelig lang, når det gælder årsager til en eventuel dårlig dækning,

Hvis du ønsker at gøre indsigelse over den mobile bredbåndsdækning på adressen, er det vigtigt, du har forholdt dig til ovenstående. Du bør også have haft en dialog med udbyderen, som måske kan hjælpe dig med at optimere dækningen, inden du sender en indsigelse. Hvis det med indsigelsen er godtgjort, at der kan være problemer med den indberettede dækning, vil styrelsen forelægge indsigelsen for operatøren med henblik på at få verificeret, at den beregnede dækning er korrekt.

Ny frist for indsigelse:  4. september 2023

Se videoen, om hvordan du laver en indsigelse. 

 

Hvis du mener, at en tilskudsberettiget adresse skal ændre status, og du ikke er ejer af adressen, skal indsigelsen være vedlagt en underskrevet erklæring fra ejeren, hvor denne giver tilladelse til at ændre adressens status. Det samme gælder, hvis du mener en adresse er ubeboelig, så skal der udover billeddokumentation, også vedlægges en erklæring fra ejeren om, at boligen er ubeboelig, og at ejeren er indforstået med, at boligen ikke længere er tilskudsberettiget. Ejererklæring

Ny frist for indsigelse:  4. september 2023

Når Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur modtager en indsigelse over bredbåndsdækning med fastnet eller boligoplysninger undersøges det, om adressen skal være registreret som tilskudsberettiget.

Ved modtagelse af indsigelser over mobil bredbåndsdækning vil styrelsen vurdere, om det er godtgjort, at der kan være problemer med den indberettede dækning, og om der derfor er behov for at få mobiludbyderen til at tage stilling til, om der kan være fejl i den beregning, som ligger til grund for udbyderens indberetning.

Behandling af indsigelser vil ofte indebære, at styrelsen skal føre dialog med udbydere. Det kan også blive nødvendigt at indhente yderligere oplysninger hos den, som har sendt indsigelsen. Det er derfor vigtigt, at der på indsigelsen er registreret en kontaktperson, som vi kan få fat i.

Når indsigelsen er fuldt oplyst, træffes der afgørelse. Afgørelsen af indsigelsen vil blive fremsendt hurtigst muligt, men kan som udgangspunkt først forventes, efter fristen for indsigelser er udløbet.

Kortet viser adressernes status ud fra de oplysninger, vi har om de pågældende adresser. Kortet vil i løbet af ansøgningsrunden blive opdateret, og adressernes status kan blive ændret. Det kan skyldes nye oplysninger fra bredbåndsudbyderne, eller at Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur på baggrund af en indsigelse har truffet afgørelse om, at adressens status skal ændres.

Når alle indsigelser er behandlet, vil kortet under alle omstændigheder blive opdateret i forhold til de afgørelser, der er truffet. Tjek derfor altid kortet efter en opdatering for at se, om opdateringen har betydning for adresserne i jeres projekt. I får besked, når kortet opdateres med nye data, hvis I er tilmeldt styrelsen nyhedsmail om Bredbåndspuljen.

 Tilmeld dig nyhedsbrevet

Endelig opdatering af kortet: Ultimo oktober

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder
Christine Pallesen
Fuldmægtig