Information til kommunerne

– hvad kan kommunerne gøre

Som kommune kan I spille forskellige roller i forhold til de projekter, der ansøger om tilskud fra Bredbåndspuljen. Det gælder både dem, som søger den almindelige pulje, og dem, som søger den særlige pulje for enkeltstående adresser. Læs mere om jeres involvering, og hvad I kan gøre i relation til Bredbåndspuljen.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har udarbejdet en liste over kontaktpersoner ved kommunerne (dem vi har kendskab til). Du kan se listen her:

Se listen over kommunernes kontaktpersoner

Ønsker du og din kommune at komme på listen, så skriv til bredbaandspuljen@sdfi.dk.

I kan få et overblik over gule og orange adresser i jeres kommune ved at følge denne guide

Hvad kan kommunerne gøre i relation til Bredbåndspuljen?

Først og fremmest skal I beslutte, hvordan og hvor meget kommunen vil involvere sig i Bredbåndspuljen. I nogle kommuner er det en opgave, der forankres hos it- eller digitaliseringschefen, i andre i direktionssekretariatet og i andre igen i erhvervsudviklingsafdelingen.

Det er Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs erfaring, at kommuner, der medvirker aktivt, ofte har stor betydning for antallet og kvaliteten af ansøgende projekter og dermed bidrager til et positivt resultat for projekterne med bedre bredbåndsdækning til følge for både borgere og kommune.

I er velkomne til at kontakte Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur for dialog om, hvordan I kan komme i gang med processen i jeres kommune på bedste måde.

Kommunerne kan være med til at sørge for, at information om Bredbåndspuljen er let tilgængelig for lokale parter fx foreninger og borgere. Puljen retter sig mod borgere, virksomheder og sommerhusejere med henblik på at søge tilskud til bedre bredbånd enten som et projekt bestående af flere adresser efter den almindelige ordning eller en enkel adresse efter den særlige ordning.

Kommunerne kan overveje følgende:

  1. Information på kommunens hjemmeside om Bredbåndspuljen. I er også velkomne til at henvise til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside.
  2. Skriv på jeres hjemmeside, om kommunen kan hjælpe lokale borgere og i givet fald hvordan og med tydelig information om, hvem man kan kontakte.
  3. Information i lokale aviser om Bredbåndspuljen og informationsmøder.
  4. Gå i dialog med lokale aktører om puljen, fx kendte ildsjæle, bylaug, lokalråd, grundejerforeninger mv.
  5. Sæt jer grundigt ind i reglerne med henblik på at kunne vejlede kommunens borgere.

Kommunen kan være med til at koordinere indsatsen i det omfang de er bekendt med hvilke projekter, der arbejder på at søge puljen eller lokale ildsjæle, der gerne vil i gang med et projekt. Kommunen vil måske i den forbindelse blive kontaktet af en ildsjæl og ad den vej blive bekendt med mulige ildsjæle eller projekter. Kommunen kan derved skabe kontakt mellem lokale ildsjæle eller være behjælpelig med at definere projektområder, hvis det er det, der måtte være behov for.

Kommunen kan bidrage til finansieringen af et projekt eller en enkelt adresse med et tilskud. Kommunen kan frit vælge, hvor stort et eventuelt tilskud til et projekt eller en adresse skal være. Når en kommune vælger at medfinansiere et projekt eller en enkelt adresse, har det betydning for projektets samlede pointscore. Tilskuddet fra kommunen bidrager nemlig til, at det gennemsnitlige ansøgte tilskud pr. adresse, kan holdes så lavt som muligt. Et lavt ansøgt tilskud pr. adresse tilgodeses i pointmodellen i pointmodellens kriterie 6 (almindelig ordning) og i kriterie 3 (særlige ordning). Kommunens medfinansiering kan dermed forbedre et projekt eller en adresses chance for at opnå tilskud fra Bredbåndspuljen.

Kommunen kan godt give tilskud uden at indgå i partnerskabet. Kommunen skal da blot fremsende skriftligt tilsagn om kommunalt tilskud til den projektansvarlige eller adresseejeren, så det kan vedlægges i ansøgningen. Det er vigtigt, at det af tilsagnet tydeligt fremgår, om tilskuddet er et fast beløb uanset projektets størrelse, eller om der gives tilskud pr. adresse og i så fald, om der er et maksimum antal af adresser, I støtter.

I skal være opmærksomme på, at der ikke beregnes moms på et kommunalt tilskud. Det beløb I skal oplyse, er således det konkrete beløb, kommunen giver. I bredbåndsudbyderens budget skal det fulde beløb fra kommunen fremgå.

Hvis kommunen ønsker at give tilsagn om bidrag skal der benyttes den formular, der er udarbejdet af styrelsen. Find formularen her

Kommunen udbetaler tilskuddet direkte til netejeren typisk bredbåndsudbyderen, når denne oplyser, at etableringen af nettet er færdigt, og umiddelbart inden bredbåndsudbyderen anmoder om udbetaling af tilskuddet fra Bredbåndspuljen. Kommunen bør være opmærksom på, om der er sket ændringer i projektet efter, der er givet tilsagn om tilskud, samt om disse ændringer har betydning for størrelsen af kommunens tilskud. Det kan fx være, hvis antallet af tilskudssøgende adresser er reduceret. Kommunen kan eventuelt rette henvendelse til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur for afklaring.

Kommunen kan yde pc-bistand i tilfælde, hvor administrators egen internet forbindelse er dårlig og ustabil, eller hvis administrator ikke er så it-stærk, der vil kommunen måske kunne bistå administrator med at indsende ansøgningen via tilskudsportalen, uden at kommunen selv deltager i projektet.

For den almindelige ordning kan kommunen vælge en direkte deltagelse i et projekt ved selv at være initiativtager til projektet, indgå i partnerskabet og stå for indsendelse af ansøgning. I det tilfælde er der krav om, at kommunen også er med til at finansiere projektet. Husk, at der under alle omstændigheder er krav om, at de deltagende adresser skal underskrive fuldmagt, forpligte sig til egenbetaling m.v.

For yderligere information er kommunerne velkomne til at henvise til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs hjemmeside om Bredbåndspuljen, som løbende vil blive opdateret med information om Bredbåndspuljen.

 

Jane Patzy Ørum
AC-medarbejder
Christine Pallesen
Fuldmægtig