Mobildækning

Danmark har generelt god mobildækning, men der kan være problemer med dækningen i visse områder. Her kan du læse om mulighederne for at forbedre mobildækning, kortlægning, master mv.

Mobildækningen er generelt god i Danmark, særligt hvis du anvender en mobiltelefon med god antennekvalitet. Der er imidlertid områder rundt om i hele landet, hvor du lokalt kan opleve en mobildækning, som er mindre tilfredsstillende.

Hvis der er dårlig mobildækning i et område, kan det blandt andet skyldes, at det er dyrt for mobilselskaberne at stille master op. Samtidig kan det i nogle områder være svært at få de nødvendige tilladelser fra kommunen, når selskaberne søger om tilladelse til at sætte en ny mast op. Det kan eksempelvis være på grund af hensyn til naturfredning, kystbeskyttelse eller lignende.

Der er fastsat krav til, hvordan teleselskaberne skal dække i de fleste af selskabernes tilladelser til at anvende frekvenser til mobile tjenester. Kravene kan blandt andet fastsætte, hvor stort et areal af Danmark selskaberne skal dække, eller hvor stor en del af den danske befolkning selskaberne skal sikre mobildækning.

SDFI har udarbejdet en vejledning, der beskriver de forskellige metoder til at sikre god indendørs mobildækning. 

Det er vigtigt at medtænke den indendørs mobildækning ved nybyggeri og energirenovering af bygninger, da energieffektive materialer kan svække mobildækningen. Både nye og ældre bygninger må i dag forholde sig til de energieffektive standarder. 

Der er mange penge at spare på el- og varmeregningen, men de energieffektive materialer i vægge og vinduer betyder også, at den indendørs mobildækning bliver svækket.

Medtænk den indendørs mobildækning – gerne fra start

SDFI har i samarbejde med repræsentanter fra byggebranchen og telebranchen udarbejdet en vejledning, der beskriver forskellige metoder til at sikre den indendørs mobildækning.

Vejledningen er rettet mod dem, som professionelt beskæftiger sig med byggeri og indendørs mobildækning, som f.eks. bygningsingeniører, installatører, arkitekter mv.

Ved nybyggeri kan det økonomisk bedst betale sig at medtænke tiltagene fra start, men det er også muligt at benytte de forskellige metoder i allerede eksisterende bygninger.

I vejledningen kan du læse om:

 • Small cells
 • Signalforstærkere
 • Distribuerede antennesystemer
 • Wifi

Hent vejledningen

Dårlig mobildækning kan skyldes en række forhold. SDFI har udgivet en pjece med 11 gode råd til, hvordan man kan få bedre dækning. Sammen med KL har styrelsen endvidere lavet en guide til, hvordan man lokalt kan arbejde med at skabe bedre mobil- og bredbåndsdækning.

11 gode råd til bedre mobildækning

Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten, eller fordi der er for mange forhindringer mellem dig og mobilmasten. Det kan fx være bakket terræn eller bygninger, der er i vejen. Er mobilnettet overbelastet, kan du også opleve dårlig dækning.

Oplever du problemer med at gennemføre en telefonsamtale eller at få adgang til internettet indendørs, kan årsagen være, at velisolerede bygninger og solafvisende vinduer dæmper mobilsignalet. Opholder du dig i bil eller tog, kan høj fart og togets konstruktion give dårligere mobildækning.

11 gode råd til bedre mobildækning

Guide til kommuner, borgere og virksomheder

Kommuner og lokale ildsjæle spiller en vigtig rolle i forhold til at styrke den lokale mobil- og bredbåndsdækning. I SDFI's guide til bedre mobil- og bredbåndsdækning kan man læse om, hvad man kan gøre for at styrke den lokale dækning – både når det drejer sig om mobildækning (tale og mobilt bredbånd), og når det drejer sig om bredbånd.

Guiden kan anvendes som et opslagsværk, der indeholder information om de forhold, man må tage stilling til i processen. Guiden indeholder også deltaljerede 'sådan gør du' vejledninger og en række eksempler på tiltag rundt om i landet.

Værktøjskasse til udrulning af digital infrastruktur

Anlæg som forstærker mobilsignaler er som udgangspunkt ikke lovlige at anvende.

Hvad er en signalforstærker?

En signalforstærker er et anlæg, som forstærker signalerne mellem mobilselskabets mobilmaster (basisstationer) og brugernes mobiltelefoner. En signalforstærker kaldes også for en repeater eller en booster.

Det vil typisk være aktuelt at installere et sådant anlæg på steder, hvor det ellers kan være vanskeligt at opnå dækning fra mobilmasterne f.eks. indendørs i lagerhaller og ombord på skibe i f.eks. lastrum, da det vil gøre, at brugen af anlægget kan opleve en bedre mobildækning.

Kan jeg få tilladelse til at anvende et sådant anlæg?

SDFI kan ikke give tilladelse til at bruge en signalforstærker.

SDFI har udstedt tilladelse til de enkelte mobilselskaber til at anvende de frekvenser, som an-læggene bruger. Mobilselskaberne har tilladelse til at anvende frekvenserne i hele Danmark. Tilladelserne omfatter også de danske farvande. Frekvenserne er således "optagede", og det vil ikke være muligt for andre at få udstedt en tilladelse til de samme frekvenser.

En bedre mobildækning kan kun opnås ved at henvende sig til de enkelte mobilselskaber, der har tilladelse til at anvende frekvenserne, og søge problemerne løst ad den vej.

Hvad sker der hvis man anvender disse anlæg?

Mobilselskaberne i Danmark har fået tildelt hver deres frekvenser til at drive mobilnettene. Mobilnettene er opbygget på en sådan måde, at frekvenserne anvendes bedst muligt uden forstyrrelser.

En signalforstærker kan virke meget godt lige dér, hvor den er placeret. Men når et sådant anlæg pludselig går ind og bruger en tilfældig frekvens, så kan mobilnettet blive generet af det signal, som anlægget udsender, og samlet set forringer det andres muligheder for at opnå forbindelse.

Overtrædelser

Hvis man anvender en signalforstærker uden at have en aftale om det med mobilselskaberne, overtræder man frekvensloven.

Signalforstærkere anvender frekvenser, som ifølge reglerne i frekvensloven forudsætter, at man har en tilladelse til at anvende frekvenserne. Anvendes frekvenserne, uden at man har en tilladelse, vil det være en overtrædelse reglerne, som vil kunne straffes med bøde. Kravet om tilladelse til at anvende frekvenser følger af § 6 i frekvensloven.

Brug af anlæg til at forstærke mobilsignaler

 

Undersøgelse af antennekvalitet

Aalborg Universitet har undersøgt antennekvaliteten på 18 udvalgte mobiltelefoner for SDFI. Der er udført tilsvarende undersøgelser i 2012, 2013, 2016 og 2018.

Undersøgelsen fra Aalborg Universitet viser, at der stadigvæk er stor forskel på mobiltelefonerne, men forskellene er blevet mindre end ved tidligere undersøgelser.

Rapporten viser ikke, at én bestemt mobiltelefon skiller sig ud. Nogle mobiltelefoner er bedre end andre, når man holder dem op til øret for at tale i dem, og andre er bedst, når man holder telefonen foran sig for fx at læse, streame eller surfe på Internettet.

Undersøgelsen bekræfter således, at den oplevede mobildækning ikke alene afhænger af mobilnettets dækning på det sted, hvor man befinder sig, men også af, hvordan man bruger mobiltelefonen og hvor gode antenner den har.

 

Der er behov for mobilantenner, hvis vi skal kunne kommunikere via mobiltelefoner. Men hvem sørger for, at placeringen af antennerne sker mest hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med reglerne?

Master og antenner er en vigtig del af Danmarks digitale infrastruktur

Mobilantenner er en forudsætning for mobildækning. Antenner skal placeres højt for, at radiobølgerne kan nå ud til mobilbrugerne. Antennerne kan fx placeres på høje bygninger eller antennemaster. Det er ikke tilladt uden videre at sætte en antenne eller en mast op, hvor man har lyst. Samtidig er der også en pligt til at give plads til, at andre kan placere antenner på en allerede eksisterende mast.

Masteloven afspejler afvejningen mellem at sikre en god mobilkommunikation med færrest mulige master og antenner. Masteloven retter sig særligt mod teleoperatører samt lokale myndigheder og gælder for både landzone, sommerhusområder og byzone.

Vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår

SDFI har i samarbejde med kommuner, regioner, statslige myndigheder og telebranchen udarbejdet vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet. Vejledningen er en hjælp for offentlige myndigheder, når de skal fastsætte lejeprisen i forbindelse med udlejning af arealer til mobilantenner og mobilmaster. Vejledningen beskriver nogle metoder til brug for fastsættelse af lejepriser samt beskriver en række forhold, som offentlige myndigheder skal være opmærksom på, når de fastsætter lejepriser.

Vejledning om udlejning af arealer på markedsvilkår til brug for udbygning af elektroniske kommunikationsnet

Undersøgelse af digital infrastruktur: Offentlige myndigheders sagsbehandling og arealudlejning

SDFI har ved brug af Rambøll Management Consulting i perioden 11. december 2018 til og med 18. januar 2019 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedr. offentlige myndigheders anvendelse af retningslinjer for etablering af digital infrastruktur, sagsbehandling i relation til etablering af digital infrastruktur og udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur. Rambøll Management Consulting har udarbejdet en rapport på baggrund af de indsamlede data. Rapporten kan findes i linket herunder:

Digital infrastruktur: Offentlige myndigheders sagsbehandling og arealudlejning

Rapporten danner grundlag for to projekter vedr. henholdsvis opdatering af vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur samt udvikling af en ”værktøjskasse” vedr. offentlige myndigheders sagsbehandling i relation til opsætning af master og antenner og nedgravning af infrastruktur.

Undersøgelse af markedet for udlejning af arealer til master og antenner

SDFI har fået udarbejdet en rapport om udlejning af arealer til master og antenner til telekommunikation, der hermed offentliggøres. Rapporten er udarbejdet for SDFI af konsulenthuset Incentive.

Læs Marked for udlejning af arealer til brug for opsætning af master og antenner til telekommunikation

Rapporten er udarbejdet som et led i at afdække, om forudsætningerne for udbygningen af mobilnettet er til stede, og Energistyrelsen har på den baggrund fået foretaget en undersøgelse af, om der er et velfungerende marked for udlejning af arealer til master og antenner til telekommunikation. Det er blandt andet i rapporten undersøgt, om netoperatører, der søger at placere en mast eller antenne i et givent område, står over for et marked, der er præget af velfungerende konkurrence eller fx lokale monopoler.

Viden fra denne undersøgelse vil indgå i SDFI's arbejde med at opdatere ”Vejledning om markedsleje ved udlejning af arealer til brug for digital infrastruktur”.

I den offentliggjorte udgave af rapporten undtages enkelte konkurrencefølsomme oplysninger vedr. priser og omkostninger, som ikke er offentligt tilgængelige.

Vejledning og dialog om placering af master og antenner

SDFI deltager løbende i dialogmøder med kommuner regioner og telebranchen om forbedring af mobil- og bredbåndsdækningen.

SDFI har i samarbejde med KL og telebranchen udviklet en skabelon, der skal tjene som inspiration og være til hjælp for kommunernes arbejde med at udvikle egne strategier for digital infrastruktur.

Skabelon for en kommunal mastepolitik

Dispensation fra lokalplan

Naturstyrelsen har beskrevet Natur-og Miljøklagenævnets afgørelse i otte sager om dispensation fra lokalplaner i forbindelse med etablering af mobilmaster,

Faktanotat

Hvis der  er behov for, at SDFI deltager i et møde vedrørende vejledning om mastelovgivningen, er du meget velkommen til at kontakte styrelsen.

Vejledningen om master giver relevante myndigheder og teleudbydere et overblik over lovgivningen på området og kan derigennem lette den fremtidige dialog omkring placering af master og antennesystemer.

En introduktion til mastesager

Vejledningen om "Placering af master og antennesystemer" giver en introduktion til masteområdet og til behandling af mastesager herunder nærmere information om net, som kræver adgang til opstilling af master og antennepositioner samt hvilke hensyn, der skal tages i forbindelse med planlægning af f.eks. mobilnet.

Mastevejledning: Placering af master og antennesystemer

Relevant lovgivning

Der er i medfør af masteloven udstedt to bekendtgørelser om henholdsvis indberetning og offentliggørelse. Det bemærkes, at også fx bygge- og planlovgivningen er relevante, når man skal sætte master og antenner op.

 • Bekendtgørelse nr. 1162 (indberetningsbekendtgørelsen) om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner, som trådte i kraft den 22. november 2019.

  Se indberetningsbekendtgørelsen

 • Bekendtgørelse nr. 955 (offentliggørelsesbekendtgørelsen) om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner, som trådte i kraft den 13. august 2010.

  Se offentliggørelsesbekendtgørelsen

 • Teleloven (Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester).

  Se teleloven

 • På Folketingets hjemmeside kan du læse om masteloven fra lovforslag til vedtaget lov.  

  Besøg Folketingets hjemmeside

Mastedatabasen giver en oversigt over eksisterende og fremtidige antennepositioner

Hvordan benyttes mastedatabasen? 

Formålet med Mastedatabasen er at skabe større gennemsigtighed om placeringen af antennesystemer.

På trods af navnet indeholder Mastedatabasen ikke oplysninger om placering af master - kun oplysninger om placering af antenner. Antenner kan være placeret på såvel master som andre høje konstruktioner fx skorstene og høje bygninger.

Sådan finder du antennernes placering

I Mastedatabasen kan du søge direkte på et Danmarkskort eller ved at anvende søgefeltet. I søgefeltet kan du blandt andet få oplysninger om antenners placering på en konkret adresse. Ved anvendelse af søgefeltet er det muligt at få vist søgning på et kort eller på en liste. Søgning på Mastedatabasen er delt i to led. Først kan du angive en adresse eller et geografisk område. Herefter kan du afgrænse søgningen til en bestemt teknologi (fx mobiltelefoni/UMTS).

Mastedatabasen og indberetning af oplysninger

Indehavere af tilladelser til offentlige mobilkommunikationsnet og indehavere af tilladelser til landsdækkende radio- og tv-virksomhed via det jordbaserede sendenet, skal hvert kvartal sende en oversigt over eksisterende antennepositioner samt en oversigt over fremtidige radiodækningsplaner, der rækker minimum to år frem, til SDFI.

Indberetning til mastedatabasen skal ske via import til et indberetningsmodul. Modulet findes på Virk Indberet.

Til brug for indberetningen benyttes data, som kan registreres i csv-format eller Excel version 2003 eller 2007. SDFI har udarbejdet en vejledning, som beskriver indberetningsprocessen i detaljer.

Besøg Mastedatabasen

Vejledning til indberetning til mastedatabase 2012

Indberetningsskema til mastedatabasen (2007)

Indberetningsskema til mastedatabasen (2003)

Matias Find
Fuldmægtig
Kathrine Feldskov Andersen
Fuldmægtig