Radioamatører

Vejledning for radioamatører til tilladelser, prøven for radioamatører mv.

Radioamatører kan anvende visse frekvenser til radioamatørformål uden frekvenstilladelse.

For at kunne anvende frekvenserne skal du som radioamatør have bestået en prøve og have udstedt et certifikat. Du skal desuden have udstedt et kaldesignal, som du skal benytte, når du sender på frekvenserne.

Prøver for radioamatører

Experimenterende Danske Radioamatører (EDR) afholder amatørradioprøver i deres lokalafdelinger.

Der afholdes amatørradioprøve

  • den 18. juli 2024 kl. 17.00 på DTU på vegne af EDR Frederikssund
  • den 17. august 2024 kl. 11.00 i EDR Frederikssund

Du tilmelder dig en amatørradioprøve via indberetningsløsningen (følg link i højre side).

Tilmelding skal ske senest 14 dage inden prøven.

Retningslinjerne for radioamatørprøver afholdt i EDR 

Vejledning for radioamatørprøver

Kaldesignaler - offentliggørelse på Frekvensregistret

Hidtil er radioamatører, som ikke overfor Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har dokumenteret, at de har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, blevet vist på Frekvensregistret (se link i bunden af siden). med kaldesignal, kategori, navn, adresse, postnummer, by og stationsadresse.

Styrelsen ændrede pr. 18. juni 2018 praksis på området, sådan at der fremover i forbindelse med ansøgning om nyt kaldesignal skal gives samtykke til, at disse oplysninger bliver vist på Frekvensregistret (se link i bunden af siden). Gives der ikke samtykke, vil kaldesignal ikke fremgå af registeret. Det er altså ikke længere nødvendigt, at dokumentere navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret.

Indehavere af kaldesignaler der er oprettet før 18. juni 2018, og som ikke overfor styrelsen har dokumenteret navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret, vil blive vist som hidtil. Ønsker indehavere af et kaldesignal ikke længere at blive vist på Frekvensregistret med navn, adresse postnummer, by og stationsadresse, kan det fravælges ved at logge på styrelsens indberetningsløsning og fravælge offentliggørelse.

Samtykket - og dermed til- og fravalg af offentliggørelse - kan ændres så ofte man ønsker ved at logge på styrelsens indberetningsløsning og redigere sine brugerdata.

Udstedelse af genpart af kort vedrørende certifikat og kaldesignal på radioamatørområdet

Hidtil har det været praksis, at styrelsen udsteder et nyt kort vedrørende certifikat og kaldesignal uden at opkræve gebyr, når radioamatører oplyser ny adresse og/eller nyt navn til styrelsen.

Styrelsen ændrede praksis fra 1. oktober 2018. Herefter opkræver styrelsen gebyr for en genpart af certifikatet, også selvom kortet udstedes på baggrund af ny adresse og/eller nyt navn. Ønsker indehaveren ikke et nyt kort, når der oplyses ny adresse og nyt navn til styrelsen, kan kortet fravælges, og der vil dermed ikke blive opkrævet et gebyr. Gebyret er indtil 31. marts 2023 207 kr. og vil fra og med 1. april 2023 være 256 kr.

Vejledning til radioamatører - regler m.v., som gælder for radioamatørers anvendelse af frekvenser

Radioamatører må kun anvende de frekvenser, som kan ses i bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Radioamatører kan anvende frekvenserne i bilag 4 uden frekvenstilladelse. Det kræver tilladelse at anvende andre frekvenser.

Der gælder visse krav og begrænsninger for anvendelsen af radioamatørfrekvenserne.

Disse fremgår af bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

En radioamatør skal have et certifikat for kunne anvende frekvenser. 

Styrelsen udsteder et certifikat til radioamatøren, når den har bestået en radioamatørprøve. Der er tre kategorier af certifikater afhængig af sværhedsgraden af prøven: A-, B- og D-certifikat. Amatører med A-certifikat må f.eks. sende med en højere sendeeffekt end en amatør med B-certifikat.

Styrelsen kan under visse betingelser ligestille et udenlandsk certifikat med en dansk bestået prøve.

Radioamatøren skal have udstedt et kaldesignal, som amatøren skal benytte, når denne sender på frekvenserne.

Styrelsen udsteder kaldesignaler til radioamatører med certifikat. Radioamatøren skal søge om at få et kaldesignal. Kaldesignalet kan tages i brug med det samme, efter ansøgningen er indsendt.

Radioamatøren kan selv vælge sit kaldesignal, hvis det er ledigt. Har et kaldesignal været udstedt tidligere, kan der ansøges om dette, når det har været ledigt i 25 år. Radioamatøren kan også ansøge om at få udstedt et vilkårligt kaldesignal.

Styrelsen sender inden for 15 arbejdsdage et kort til radioamatøren med oplysninger og certifikat og kaldesignal.

Kaldesignal ansøges via indberetningsløsningen.

Styrelsen udsteder klubkaldesignaler til en juridisk person. En juridisk person kan være klubber, foreninger, sammenslutninger, samvirker, selskaber eller institutioner for hvilke, der er fastsat vedtægter. Navnet på den juridiske person (klubben, foreningen mv.) må ikke kunne forveksles med en fysisk person (personligt navn).

Der kan ansøges om et klubkaldesignal ved at fremsende en mail til frekvens@sdfi.dk. Ansøgningen skal indeholde oplysning på klubben, foreningen mv. samt oplysninger for den ansvarlige person. Se nedenfor. Den ansvarlige skal være indehaver af et kaldesignal.

Bemærk at udstedelse af et kaldesignal har et gebyr på 339 kr. Faktura sendes efter udstedelsen til ansøgerens e-mailadresse. 

Endvidere skal der vedlægges vedtægter for klubben, foreningen mv.

 

Kopier nedenstående tekst i din mail til styrelsen og besvar alle felterne:

 

Ejer (Forening, klub, eller lign.)

Navn:

Adresse:

Postnummer og by:

Evt. CVR nr.:

E-mail:

 

Stationsadresse

Navn:

C/O:

Adresse:

Postnummer og by:

 

Ansvarlig privatperson for klubsignal

Navn:

Adresse:

Postnummer og by:

Kaldesignal:

E-mail:

 

Ønske til klubkaldesignal:

1. Prioritet:

2. Prioritet:

3. Prioritet:

Samtykkeerklæring for offentliggørelse.

Ved ansøgning om klubkaldesignal, gives der samtidig samtykke til at styrelsen må offentliggøre oplysninger på Frekvensregisteret (link nedenfor). De oplysninger, der vil komme til at fremgå af Frekvensregistret er foreningens navn, adresse, postnummer, kaldesignal og stationsadresse.

Læs mere om dine rettigheder og styrelsens behandling af personoplysninger på denne side:

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs persondatapolitik

Styrelsen opkræver gebyrer for deltagelse i radioamatørprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler jf. bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre.

Gebyrer for deltagelse i radioamatørprøver, certifikater og kaldesignaler er:

1) Amatørradioprøve: 623 kr. pr. prøve.

2) Genpart af certifikat: 256 kr. pr. genpart.

3) Udstedelse af kaldesignal: 440 kr.

Radioamatører må frit bruge selvbygget udstyr, herunder udstyr købt som byggesæt. Amatøren skal dog overholde de begrænsninger, som findes i bilag 4 i bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Hvis radioamatør bruger udstyr, som denne ikke selv har bygget, må udstyret ikke forstyrre andet udstyr eller apparater, og det må ikke selv blive forstyrret.

Find kravene til sådant udstyr her.

De frekvenser, som radioamatører bruger, er fællesbånd. Det betyder, at frekvenserne anvendes samtidigt af flere brugere. Radioamatørerne skal derfor tage hensyn til hinanden, når de anvender frekvenserne.

Styrelsen har for det meste ikke mulighed for at behandle klager, som skyldes, at radioamatører ikke tager hensyn til hinanden, når de anvender frekvenserne. Styrelsen har normalt heller ikke mulighed for at behandle klager, som vedrører indholdet af det, der bliver sendt på radioamatørfrekvenserne.

Styrelsen vil vurdere, om der i tilfælde, hvor forstyrrelserne er af en alvorlig karakter, vil være behov for at afhjælpe eller reducere forstyrrelsen.

Læs mere om støj og forstyrrelser.

Radioamatører skal oplyse styrelsen, hvis radioamatøren ændrer navn eller adresse.

Nyt navn og/eller adresse indberettes via indberetningsløsningen.

Styrelsen udsteder et nyt kort (certifikat) med de nye oplysninger for personlig kaldesignaler. Det er gebyrfrit at få ændret adressen og/eller nyt navn for personlige kaldesignaler i styrelsens system. Ønskes der udstedt et nyt kort på baggrund af ny adresse og/eller nyt navn, vil der blive opkrævet gebyr for udstedelse af en genpart af certifikatet. Ønsker indehaveren ikke et nyt kort, når der oplyses ny adresse og nyt navn til styrelsen, kan kortet fravælges, og der vil dermed ikke blive opkrævet et gebyr. Gebyret er i 2022 på 207 kr. pr. genpart.

Oplysninger vil herefter fremgå af Frekvensregisteret (se link i bunden af siden). 

En radioamatør kan afmelde sit kaldesignal ved at sende en mail til styrelsen på frekvens@sdfi.dk. Afmeldelsen kan også ske ved at sende et brev til styrelsen til adressen Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Rentemestervej 8, 2400 København NV.

Styrelsen vil sende en bekræftelse på afmeldelsen.

Reglerne for radioamatører findes i:

  • Lov om radiofrekvenser
  • Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
  • Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

Find reglerne her

Frekvenstildeling og tilsyn
Lars Vang Poulsen
AC-medarbejder

Indberetningsløsning

Indberetningsløsning for tilmelding til amatørradioprøve, ansøgning om kaldesignal m.m.