Private virksomheder eller offentlige institutioner m.v. har mulighed for at opbygge deres egne private net. Et privat net kan designes med de kvaliteter (oppetid, forsinkelse og andre kvalitetsparametre), som den pågældende virksomhed eller offentlige institution har brug for.

Generelle muligheder for adgang til frekvenser og for at bygge private net

For at anvende frekvenser skal man have en frekvenstilladelse. Der skal ansøges hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur om frekvenstilladelser.

Efter frekvenslovens regler er det også generelt muligt at indgå aftaler med tilladelsesindehavere om at leje frekvenser, som er omfattet af de pågældendes frekvenstilladelser.

De specifikke frekvenser, som kan være relevante for en virksomhed eller en offentlig institution at få råderet over, afhænger af, hvilke kvalitative krav der skal være til det net, der ønskes etableret. Frekvensbåndenes forskellige karakteristika og tekniske vilkår for anvendelse giver forskellige muligheder. På nuværende tidspunkt er det kun 3,5 GHz- og 26 GHz-frekvensbåndene, der kan understøtte private 5G-net.

Frekvenser til trådløse virksomhedsløsninger (private net)

De landsdækkende offentligt tilgængelige mobilnet bliver bygget af TDC Net, TT-Netværket (Telia og Telenor) og Hi3G. Hvis selskaberne ønsker at udbyde virksomhedsløsninger, har de mulighed for at afsætte ressourcer i nettet til brug for løsninger rettet mod private virksomheder. I den situation vil en virksomhed eller institution undgå selv at skulle opbygge og drive sit eget net, men vil kunne indgå en aftale med mobiludbyderen herom. 

Private virksomheder eller offentlige institutioner m.v. har også mulighed for selv eller ved en entreprenør at etablere egne private net. I sådanne private net er der mulighed for at designe nettet med de kvaliteter (oppetid, forsinkelse og andre kvalitetsparametre m.v.), som den pågældende virksomhed eller offentlige institution har brug for. Ved privat net forstås i denne sammenhæng fx et 5G-net, der ikke er en del af de landsdækkende offentligt tilgængelige mobilnet.

Både frekvenser i 26 GHz- og 3,5 GHz-frekvensbåndene kan som nævnt understøtte private 5G-net.

3,5 GHz-frekvensbåndets tekniske karakteristika og tilgængeligt udstyr i dette frekvensbånd betyder, at 3,5 GHz-frekvensbåndet er det mest anvendte frekvensbånd til brug for 5G for både mobilselskaber og for private net på nuværende tidspunkt.

Der er langt flere frekvenser til rådighed i 26 GHz-frekvensbåndet, men rækkevidden er meget kort, og der findes endnu ikke udstyr på markedet, der kan benytte disse frekvenser. Det betyder, at det reelt ikke vil være muligt at etablere private 5G-net i 26 GHz-frekvensbåndet de næste par år. Der er dog afsat 400 MHz til private net i 26 GHz-frekvensbåndet (24,25-24,65 GHz) som et supplement til frekvenserne i 3,5 GHz-frekvensbåndet.

Mulighed for frekvenstilladelse i 26 GHz-frekvensbåndet til private net

Virksomheder og offentlige institutioner m.v. kan ansøge styrelsen om frekvenstilladelse i 26 GHz-frekvensbåndet (24,25-24,65 GHz) til at etablere et lukket net til eget brug på det geografiske område, som den pågældende virksomhed eller offentlige institution m.v. har råderet over (fx via almindelig ejendomsret, forpagtning eller lejemål), jf. ovenfor om de generelle muligheder for adgang til frekvenser.

Mulighed for leje af frekvenser i 3,5 GHz-frekvensbåndet til private net

TT-Netværket P/S (Telias og Telenors fælles infrastrukturselskab) har i dets 3,5 GHz-frekvenstilladelse en forpligtelse til at udleje op til 60 MHz i 3740-3800 MHz-frekvensbåndet til virksomheder og offentlige institutioner m.v., der ønsker at anvende frekvenser til at etablere et lokalt, privat net.

Virksomheder og offentlige institutioner m.v. kan anmode TT-Netværket om at leje frekvenserne til at etablere et lukket net til eget brug på det geografiske område, som den pågældende virksomhed eller offentlige institution m.v. har råderet over (fx via almindelig ejendomsret, forpagtning eller lejemål).

Udlejningsforpligtelsen gælder indtil den 31. maj 2025. En virksomhed eller en offentlig institution m.v. skal således senest den 31. maj 2025 have rettet henvendelse til TT-Netværket og tilkendegivet interesse for at leje frekvenser til at etablere et privat net.

Kontrakterne om leje af frekvenser til private net, der indgås med TT-Netværket, vil kunne vare til den 31. maj 2041, hvor TT-Netværkets tilladelse ophører.

Vilkårene fremgår af standardkontrakt (se bilag 4 i tilladelsen) for udlejning af 3,5 GHz frekvenser til etablering af private net, herunder udlejers og lejers forpligtelser, de tekniske vilkår for de private net samt prisen for leje af frekvenser.

Beregningen af lejeprisen fremgår af bilag 4, punkt 6, til standardkontrakten.

TT-Netværkets forpligtelse til at udleje frekvenser er underlagt først-til-mølle-princippet. Det betyder, at virksomheder og offentlige institutioner m.v., der er geografisk tætte naboer, selv må aftale indbyrdes, hvordan deres respektive private net vil kunne sameksistere. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem virksomheder og offentlige institutioner m.v., må den, der kom sidst, henvende sig til styrelsen, som herefter vil undersøge, om der er andre ledige frekvenser, der vil være egnede til formålet.

Der var ved udgangen af 2022 indgået følgende aftaler om leje af frekvenserne 3740-3800 MHz mellem TT-Netværket og lejere:

  • Københavns Lufthavne A/S vedr. Københavns Lufthavn og Roskilde Lufthavn
  • APM Terminals Aarhus A/S vedr. Aarhus Havn

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur traf den 16. maj 2023 afgørelse over for TT-Netværket på baggrund af en klage fra Sund & Bælt over TT-Netværkets afvisning af at udleje frekvenser i 3740-3800 MHz-frekvensbåndet. Afgørelsen kan læses her.

For mere information om leje af frekvenser i 3,5 GHz-frekvensbåndet

TT-Netværket kan kontaktes om indgåelse af aftale om leje af frekvenser til private net ved hjælp af følgende kontakter hos henholdsvis Telenor og Telia:

Telenor: Louise Pasgaard, privatenetwork@telenor.dk eller tlf.: +45 60 50 70 96

Telia: dk-privatemobilenetwork@telia.dk

Yderligere materiale:

Standardkontrakt (se bilag 4 i tilladelsen) for leje af frekvenser i 3,5 GHz til private net

Tekniske vilkår for brug af frekvenser i 3,5 GHz

Christian Rosenskjold
Chefkonsulent