SDFI udsteder tilladelser til at anvende frekvenser. Læs mere under menupunkterne nedenfor.

Det dækker frekvenstilladelsen

Det vil af frekvenstilladelsen fremgå, hvilke frekvenser den giver tilladelse til at anvende og hvor.

SDFI fastsætter en række tekniske vilkår i tilladelsen, som indehaveren skal overholde, når frekvenserne anvendes. Dette er for at sikre, at indehaveren ikke kommer til at forstyrre andre, som også anvender frekvenser. De tekniske vilkår kan bl.a. omhandle en maksimal sendestyrke og en maksimal antennehøjde.

Det vil af frekvenstilladelsen fremgå, hvorfra frekvensen må anvendes. Det kan være fra en konkret sendeposition (adresse) eller et geografisk område. Nogle tilladelser er landsdækkende. Med en landsdækkende tilladelse må indehaveren anvende frekvensen på hele det danske landterritorium samt i det indre og ydre territorialfarvand. Efter dansk lovgivning strækker territorialfarvandet sig 12 sømil ud fra kysten.

Frekvenstilladelsens varighed

En frekvenstilladelse udstedes med en fastsat varighed. Varigheden af en frekvenstilladelse er som udgangspunkt på 15 år. For nogle tilladelser fastsættes der dog en anden varighed. Ansøger kan også selv ønske en kortere varighed. 

I bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser kan man i bilaget se, hvilke tilladelser, der har en anden varighed end 15 år.

For tilladelser udstedt på baggrund af en auktion eller et udbud vil der ofte være fastsat en varighed i forbindelse med auktionen eller udbuddet.

For tilladelser til at anvende frekvenser til radio- eller tv-formål afhænger varigheden af den adgang til at udøve programvirksomhed eller distribution af lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet, som tilladelsesindehaveren har fået efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Frekvensafgift

Indehaveren af en frekvenstilladelse skal betale en årlig frekvensafgift for tilladelsen. Se mere under menupunktet nedenfor.

Frekvenser til landmobil (LMR) bruges ofte til kommunikation mellem medarbejdere på byggepladser, taxaselskaber eller sikkerhedsvagter. Personsøgning bruges på hospitaler, plejehjem m.v.

Hvis du ønsker at anvende frekvenser til landmobil og personsøgning (LMR), skal du have en tilladelse fra SDFI.

En frekvenstilladelse fra SDFI kan anvendes fra en adresse eller position eller kan dække et geografisk område.

En radiokæde er en dataforbindelse mellem to positioner. Radiokædeforbindelser benyttes typisk af mobiloperatører til infrastruktur i deres mobilnet. Forbindelsen mellem de to positioner etableres ved hjælp af radiobølger med meget høj frekvens. Der benyttes retningsbestemte antenner. En radiokædeforbindelse er således et trådløst alternativ til f.eks. en kabelforbindelse.

Det kræver en tilladelse fra SDFI at anvende frekvenser til radiokæde.

Når du ansøger om en tilladelse til radiokædeformål, skal du angive sende- og modtagepositioner med koordinater i grader, minutter og sekunder, båndbredde og modulationsform, sendeeffekt, antennehøjde samt antenneforstærkning. 

Vindmøller og høje bygningsværker kan skabe forstyrrelser for en radiokædeforbindelse.

Læs mere om vindmøller og radiokæder

SDFI udsteder tilladelser til at anvende frekvenser til forsøg.

Forsøgstilladelser har en varighed på indtil 1 år, og frekvensafgiften er lavere for forsøgstilladelser.

Der kan udstedes forsøgstilladelser til at anvende frekvenser til:

 • formål, som frekvenserne er afsat til i frekvensplanen,
 • formål, som frekvenserne ikke er afsat til i frekvensplanen, og  
 • hvis frekvenserne er afsat til forsøg i frekvensplanen.

Læs Frekvensplanen på retsinformation.dk

Ansøg om forsøgstilladelse med login

Ansøg om forsøgstilladelse uden login

I vurderingen af om en ansøger kan få udstedt en forsøgstilladelse, indgår følgende:

 1. Afprøvning af nye tjenester eller innovativ anvendelse af frekvenser
  Hensigten med forsøgsbestemmelsen er, at nye tjenester eller en innovativ anvendelse af frekvenser kan afprøves teknisk. Et af frekvenslovens formål er at sikre varetagelse af væsentlige samfundsmæssige hensyn i form af forskning med henblik på at fremme vækst og innovation.

  En forsøgstilladelse vil ikke give mulighed for almindelig kommerciel drift i form af udbud af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. Der vil ikke kunne udstedes forsøgstilladelse til afprøvning af en kendt og velafprøvet tjeneste på frekvenser, som er afsat til formålet, og som derfor ikke er afprøvning af en ny tjeneste eller nyt udstyr eller innovativ.

 2. Anvendelse af frekvenser i overensstemmelse med allokeringen i frekvensplanen prioriteres
  Anvendelse af frekvenser i overensstemmelse med frekvensplanen prioriteres i forhold til anvendelse af frekvenser til forsøg og udvikling. Det gælder både i forhold til ansøgninger om tilladelser og i tilfælde af forstyrrelser mellem de to frekvensanvendelser.

 3. Fremme af konkurrence
  Fremme af konkurrence er et af frekvenslovens formål og kan føre til, at SDFI ikke kan udstede forsøgstilladelse med det ønskede omfang (fx frekvensmængde eller geografisk udstrækning). SDFI skal varetage et hensyn til at sikre konkurrencen på markedet. Det kan betyde, at en forsøgstilladelse begrænses, så der også er plads til andre, der ønsker en forsøgstilladelse.

 4. Effektiv frekvensanvendelse
  Effektiv frekvensanvendelse er et af frekvenslovens formål og kan føre til, at SDFI ikke kan udstede forsøgstilladelse med det ønskede omfang (fx frekvensmængde eller geografisk udstrækning). SDFIskal varetage hensynet til effektiv anvendelse af frekvenser. En forsøgstilladelse udstedes derfor med det mulige omfang i forhold til forsøget.

 5. Udstedelse af forsøgstilladelse må ikke føre til knaphed
  Udstedelse af forsøgstilladelser forudsætter, at der ikke derved opstår knaphed på frekvenser til det, som frekvenserne er afsat til i frekvensplanen. Tidshorisonten for vurderingen vil være et år eller den varighed, der konkret måtte være søgt om forsøgstilladelse til.

Vilkår i forsøgstilladelser

Der kan fastsættes konkrete vilkår i forsøgstilladelser med rammer for, hvordan frekvenserne må anvendes i forbindelse med forsøget.

Det kan være tekniske vilkår, som også kan fastsættes i almindelige frekvenstilladelser, eller særlige tekniske vilkår tilpasset forsøget, herunder med sigte på at undgå forstyrrelser som følge af forsøget. Der kan fastsættes vilkår om, til hvad og hvordan frekvenserne må anvendes, og om, til hvad og hvordan frekvenserne ikke må anvendes. Der kan også fastsættes vilkår om, at forsøgsresultater efter afslutning af forsøget skal oplyses til SDFI.

Du skal betale en årlig frekvensafgift, hvis du er indehaver af en frekvenstilladelse.

Frekvensafgiften består af en fast brugsafgift og en variabel del. Den faste brugsafgift udgør 600 kr. for en tilladelse uanset frekvensbåndet. Den variable del af afgiften afhænger af, hvilket frekvensområde du har tilladelse til at anvende, og af den tildelte båndbredde. Størrelserne på frekvensafgifterne fastsættes årligt på finansloven.

SDFI kan tilbagekalde en frekvenstilladelse, hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler frekvensafgiften.

Du kan her se størrelsen på frekvensafgiften for de forskellige frekvensområder.

Frekvensafgifter 2024

1. Hvorfor har jeg modtaget en faktura for frekvensafgift?

Du modtager en faktura for frekvensafgift, fordi du eller dit selskab er registreret i SDFI som indehaver af en eller flere tilladelser til at anvende frekvenser.

Frekvenser kan anvendes til mange forskellige formål afhængig af hvilken type tilladelse, det drejer sig om. Eksempelvis kan frekvenserne anvendes til:

 • Kommunikationsanlæg (walkie-talkies) fra en konkret adresse eller inden for et geografisk område. Anvendes typisk i virksomheder til kommunikation mellem 2 eller flere personer
 • Personsøgesystemer på hospitaler eller plejehjem
 • Radiokæde formål
 • Reportageudstyr, trådløse videokameraer og telemetri

2. Hvor bliver frekvenser anvendt?

Frekvenserne kan anvendes fra en konkret sendeposition (adressen for antennepositionen) eller inden for et geografisk område. I Frekvensregisteret (link i bunden af siden) kan du se, hvor tilladelsen er gældende. Brug tilladelsesnummer til søgningen.

Tilladelsesnummeret finder du på din faktura og består typisk af et bogstav efterfulgt af seks cifre eksempelvis B123456.

3. Hvornår har jeg fået tilladelsen?

Du har fået tilladelsen kort tid efter, at vi har modtaget din ansøgning. Bemærk, at frekvensafgiften betales hvert år, og fakturaen kan derfor vedrøre en tilladelse, du har modtaget for flere år siden.

Tilladelsen bliver udstedt af den myndighed, som administrerer frekvensområdet.  Frekvensområdet har tidligere været administreret af Erhvervsstyrelsen og af IT- og Telestyrelsen, samt Energistyrelsen. Frekvensområdet administreres nu af SDFI. 

4. Afmeldelse eller ændring af tilladelsen?

Hvis du ønsker at ændre eller afmelde en tilladelse, kan du benytte vores indberetningsløsning (link i bunden af siden). Vi søger for at sende en bekræftelse på din afmeldelse.

Bemærk: Det er ikke muligt at afmelde en tilladelse telefonisk. Hvis du ikke kan anvende vores indberetningsløsning, kan du skrive en e-mail til frekvens@sdfi.dk og oplyse det tilladelsesnummer, du ønsker at afmelde.

5. Rettelser i faktura?

Hvis faktura skal sendes til et nyt EAN-nummer, påføres et ordrenummer eller godkender-ID ændres, kan du sende en e-mail til frekvens@sdfi.dk. Vi sørger for at den fremsendte faktura bliver krediteret og sender en ny faktura med de korrekte oplysninger. HUSK, at fakturaen med de forkerte oplysninger IKKE må betales.

6. Hvordan kan jeg betale fra udlandet?

For at betale din faktura fra udlandet skal du bruge følgende oplysninger:

IBAN: DK3102164069071767

SWIFT Code: DABADKKK

Husk at skrive kundenummer som reference. Dit kundenummer starter med DAFF efterfulgt af op til syv cifre.

7. Kopi af faktura?

Du kan bestille kopi af din faktura via e-mail. Husk at skrive fakturanummer på bestillingen. Skriv til frekvens@sdfi.dk

8. Jeg har betalt for meget, hvordan får jeg mine penge tilbage?

Hvis du har betalt for meget, skal du sende en kopi af din indbetaling til frekvens@sdfi.dk. Oplys kundenummer, tilladelsesnummer og en bankkonto, hvortil vi kan returnere pengene. Vi sørger herefter for, at pengene bliver sendt retur til dig.

9. Manglende betaling

SDFI kan tilbagekalde en frekvenstilladelse, hvis tilladelsesindehaveren ikke betaler frekvensafgiften, jf. § 25 i frekvensloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 151 af 27. januar 2021. Vi tager selvfølgelig hensyn til, at det kan tage op til tre hverdage, før vi modtager indbetalingen.

Udestår der et skyldigt beløb efter tilbagekaldelse af en tilladelse, vil det skyldige beløb blive oversendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Har du flere spørgsmål vedrørende din faktura kan du skrive til frekvens@sdfi.dk eller kontakt os mellem kl. 9-14 på telefon 24 25 34 40.

Hvis du har en tilladelse, som er ved at udløbe, kan du forny din tilladelse. En frekvenstilladelse kan fornys på to måder.

En frekvenstilladelse kan fornys ved, at du betaler den første opkrævning af frekvensafgift, som du modtager, efter din tilladelse er udløbet. Din tilladelse fornys hermed som udgangspunkt med en varighed på 15 år.

Du kan ansøge om at få din frekvenstilladelse fornyet i op til to år, før tilladelsen udløber. SDFI vil herefter vurdere, om det er muligt at forny din tilladelse med en varighed på som udgangspunkt 15 år. Hvis en anden har ansøgt om at få udstedt tilladelse til at anvende den frekvens, som du har tilladelse til, vil SDFI henvende sig til dig og spørge, om du er interesseret i at ansøge om at få din tilladelse fornyet.

Ansøg om fornyelse af frekvenstilladelse

Ikke alle tilladelser kan fornyes

Det er ikke alle frekvenstilladelser, som SDFI kan forny.

Styrelsen kan ikke forny en tilladelse, hvis:

 • SDFI inden tilladelsens udløb har givet tilladelsesindehaveren besked om, at tilladelsen ikke kan fornys.
 • Der er større efterspørgsel på den pågældende frekvens eller frekvensområde, end det er muligt for styrelsen at udstede tilladelser til. Ellers opstår der frekvensknaphed, og det er her muligt, at der skal holdes en auktion over tilladelsen. 
 • Tilladelsen er udstedt efter en auktion eller udbud.
 • Bekendtgørelse om frekvensplanen er ændret, så det ikke længere er muligt at anvende den pågældende frekvens til samme formål. 
   

Du kan i løbet af en tilladelses varighed ansøge om at få tilladelsen ændret, eller du kan afmelde tilladelsen. Det kan f.eks. være, at du ønsker at anvende en anden frekvens, eller det kan være, at du ønsker at anvende frekvensen på en anden position eller i et andet område.

Vil du ændre eller afmelde din tilladelse

Du kan ændre eller afmelde din tilladelse ovenfor. Det kræver, at du logger ind for at kunne ændre eller afmelde. SDFI accepterer dog også en afmeldelse sendt pr. e-mail eller pr. brev.

SDFI tilbagebetaler frekvensafgifter, hvis du afmelder din tilladelse, dog ikke den faste del af frekvensafgiften.

SDFI kan i visse særlige situationer på eget initiativ ændre eller tilbagekalde en frekvenstilladelse, uden at tilladelsesindehaveren har anmodet om det. SDFI kan også tilbagekalde en tilladelse, hvis tilladelsesindehaveren (eller en tidligere tilladelsesindehaver) ikke betaler frekvensafgiften.

Hvis du har en frekvenstilladelse, kan du ændre dine brugerdata elektronisk.

Du skal ændre dine brugerdata, hvis der sker ændringer i forhold til det, du har oplyst SDFI i forbindelse med din ansøgning om frekvenstilladelsen. Det kan f.eks. være, hvis du skifter adresse eller EAN-nummer.

Ændre brugerdata i frekvenstilladelse

Du kan som udgangspunkt frit overdrage hele eller dele af din frekvenstilladelse til en anden.

Planlægger overdragelse

Inden du overdrager en tilladelse til en anden, skal du give SDFI besked om, at du planlægger at overdrage tilladelsen. Dette gælder dog kun, hvis din tilladelse er udstedt til en virksomhed med et CVR-nummer. Oplysningen om den planlagte overdragelse vil herefter fremgå af frekvensregisteret (se link i bunden af siden). Hvis du overdrager en tilladelse til en anden uden forinden at have givet besked til SDFI, kan du risikere en bøde. 

Du kan give SDFI besked om planer om overdragelse på frekvens@sdfi.dk.

Har overdraget tilladelse

Du kan overdrage din frekvenstilladelse til en anden, sådan at denne bliver indehaver af tilladelsen, indtil tilladelsen udløber. Det vil i så fald være den nye tilladelsesindehaver, som er ansvarlig for at overholde vilkårene i tilladelsen og for at betale frekvensafgiften.

Hvis du overdrager din frekvenstilladelse til en anden, skal du give SDFI besked om den nye tilladelsesindehaver. Hvis du ikke giver styrelsen besked om den nye tilladelsesindehaver, fortsætter du med at være ansvarlig for at vilkårene i tilladelsen bliver overholdt, og at frekvensafgiften bliver betalt.

Du må gerne udleje, lease eller låne hele eller dele af din frekvenstilladelse til en anden. Du fortsætter dog i så fald med at være ansvarlig for, at vilkårene i tilladelsen bliver overholdt, og at frekvensafgiften bliver betalt.

Giv besked om overdragelse af din frekvenstilladelse

Overdrage auktions- eller udbudstilladelse

Hvis du ønsker at overdrage dele af en frekvenstilladelse, som er udstedt efter en auktion eller udbud, skal overdragelsen godkendes af SDFI. Det skyldes, at der i disse tilfælde kan være samfundsmæssige hensyn, der skal varetages.

Hvis du overdrager hele tilladelsen, kræver det ikke en godkendelse fra SDFI.

Overdrage tilladelse til radio eller tv

Hvis du ønsker at overdrage en frekvenstilladelse til radio- eller tv-formål, er det et krav, at det samtidig er muligt at overdrage tilladelsen til at udøve programvirksomhed eller til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet i henhold til lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Lars Vang Poulsen
AC-medarbejder
Doris Magaly Titichoca Cruz
Administrativ medarbejder
Asim Arnautovic
Specialkonsulent
O: Trådløs infrastruktur