Love og regler

Lovgivning - etablering af master og nedgravet digital infrastruktur

I denne omfattende kortlægning af lovgivningen på området finder du både en oversigtstabel og udførlige tekstbeskrivelser af de regler, der gælder ved etableringen af telemaster og antenner og når der skal nedgraves bredbånd. God som opslagsværk og tjekliste til brug for både kommunerne og telebranchen.

Planklagenævnets hensyn i mastesager i landzone

Planklagenævnet har bidraget med deres beskrivelse af principperne for, hvilke krav de bl.a. stiller til landzonetilladelser til telemaster. Som kommune og som teleoperatør er dette relevant læsning, da man bruge det som rettesnor for, hvordan man bedst sikrer sig, at en sag holder i Planklagenævnet. 

SDFI's mulighed for radiotekniske udtalelser

Læs om muligheden for at få en vurdering fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur af, hvor meget dækning en påtænkt antenneposition kan skabe, baseret på et dækningskort fra netoperatøren. 

Når kommuner udlejer arealer til opsætning af mobilantenner og master, skal dette ske på markedsvilkår jf. telelovens § 60 a. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur henviser til sin vejledning med et antal metoder til fastsættelse af lejeprisen 

Regler om adgang til privat ejendom

Graveloven indeholder regler, der bl.a. kan sikre udbydere af højhastighedsnet adgang til at nedgrave deres bredbånd, også hvor dette indebærer gravning på tredjemands ejendom. Dette kan fx være relevant på private fællesveje i landzone, hvor vejejeres tilladelse som udgangspunkt er nødvendig for gravearbejder, men også ved et reelt behov for at grave andre steder. Imødekommer en grund- eller vejejer ikke en anmodning om adgang efter gravelovens § 9 j, stk. 2, kan der klages til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan, hvis anmodningen er rimelig, træffe afgørelse om, at adgangen skal gives, samt fastsætte vilkår m.v. for adgangen.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur traf den første afgørelse i en sådan sag den 23. september 2021. Afgørelsen, der vedrører en privat fællesvej i landzone, afgoerelse_efter_graveloven_-_adgang_til_gravning.pdf Materialet er primært relevant for branchen, men kommuner kan finde det nyttigt at kunne henvise til reglerne i graveloven, hvis de hører om udfordringer med graveadgang.