Vigtig information vedrørende tredje ansøgningsrunde til CEF-2 Digital

 

Tidsplan for EU-Kommissionen

17. oktober 2023               Tredje ansøgningsrunde åbner

20. februar 2024                Tredje ansøgningsrunde lukker

Maj 2024                            Evaluering af projektansøgninger

Sommeren 2024                Forberedelse af tilskudsaftaler

Efteråret 2024                    Underskrift på tilskudsaftaler

Nationale frister

11. januar 2024               Indsendelse af projektbeskrivelse til SDFI for grænseoverskridende projekter

5. februar 2024               Indsendelse af projektbeskrivelse til SDFI for nationale projekter

5. februar 2024               Kontakt til Center for Cybersikkerhed for udarbejdelse af Security Guarantee

 

SDFI bistår med myndighedskoordineringen for projektansøgninger under CEF-2 Digital. For at kunne få et ”Letter of Support” skal I derfor indsende en kort projektbeskrivelse til SDFI.

Jeres projektforslag skal være på cirka én-tre sider, hvor I:

 • overordnet skitserer, hvad projektet går ud på, og
 • at det opfylder de krav, som EU-Kommissionen har opstillet i forbindelse med de forskellige initiativer. Kravene er beskrevet i arbejdsprogrammet for CEF-2 Digital samt det call-dokument, der er relevant for netop jeres projekt (vi linker til de forskellige call-dokumenter længere nede på siden)
 • beskriver, hvorfor projektet skal prioriteres
 • laver en oversigt over evt. samarbejdspartnere (nationale og evt. fra øvrige EU-lande)
 • markerer, om projektet udelukkende er nationalt eller grænseoverskridende

SDFI gennemgår projektbeskrivelsen og indkalder herefter til møde for at drøfte projektet og den videre myndighedsinddragelse, således at SDFI kan afgive et ”Letter of Support” til projektet inden for EU-Kommissionens frist.

Fremsend en kort projektbeskrivelse til SDFI til brug for:

 • Opstart af myndighedskoordinering vedr. ”Letter of Support”
 • Opstart af myndighedskoordinering i forhold til evt. sikkerhedsgaranti

Som en del af projektansøgningen skal SDFI godkende, at projektet kan ansøge hos EU.

 • Dette sker igennem et ”Letter of Support” hvor flere myndigheder evt. vil skulle inddrages.
 • For enkelte projekter er sikkerhedsgarantier et krav. Derfor vil Center for Cybersikkerhed skulle inddrages, hvis der i projektet er udbydere af elektroniske kommunikationsnetværk og -tjenester, der er underlagt CFCS-regulering på teleområdet.
 • Hvis projektet er grænseoverskridende, skal SDFI også i dialog med udenlandske myndigheder.

SDFI opfordrer ansøgere om at sende en projektbeskrivelsen inden ovennævnte datoer, da myndighedsbehandlingen tager tid, når flere instanser skal ind over.

Fristen for ansøgning til EU-Kommissionen er 20. februar 2024

I kan læse mere om kravene til projekterne, både ift. indhold og sikkerhed, under Call-dokumenterne, hvor I særligt skal være opmærksomme på punkterne ”1. Background” og “2. Objectives – Scope (including digital security requirements) – Expected impact.”

I kan læse mere om denne ansøgningsrunde på HaDEA’s hjemmeside, hvor det også er muligt at se, hvor mange midler der er afsat til hvert initiativ.

Online informationsmøder om tredje ansøgningsrunde

Læs arbejdsprogrammet fra CEF-2 Digital


Herunder kan I se de specifikke call-dokumenter fra Funding & tenders-portalen:

I kan finde de forskellige overordnede beskrivelser af call-dokumenter fra HaDEA her.

 Call-dokumentet for 5G Coverage along Transport Corridors – works and studies

 Call-dokumentet for 5G and Edge Cloud for Smarte lokalsamfund - works

Call-dokument for Backbone connectivity for Digital Global Gateways - works

Important information regarding the third call under CEF-2 Digital

Tentative timeline 

17. October 2023             Third call opening

20. February 2024            Deadline

May 2024                         Evaluation of proposals

Summer 2024                   Launch of Grant Agreement Preparation

Autum 2024                      Grant Agreement signature

National deadlines

11. January 2024              Project descriptions for The Danish Agency for Data Supply and Infrastructure for cross-border projects

Approval by the Danish authorities

Get your process started early if you want to apply for CEF funds. The authority approvals can take time – up to several weeks, especially if it has a cross-border dimension and if a security guarantee is needed.

The Danish Agency for Data Supply and Infrastructure (SDFI) assists projects that wish to submit a grant application under the CEF-2 Digital program with authority coordination. In order to receive a "Letter of Support", you must submit a short project description to SDFI.

Your project description must be approximately one to three pages in which you provide:

 • a short description of the project and its purpose,
 • a description of how the project meets the requirements set by the EU Commission in relation to the specific initiative. The requirements are described in the work programme for CEF-2 Digital as well as in the dedicated call document relevant for your particular project (we link to the various call documents further down the page),
 • a description of why the implementation of project should be prioritized,
 • an overview of any business partners (nationally and possibly other EU countries), and
 • a clarification of whether the project is exclusively national or cross-border.

Send the above-mentioned project description to SDFI, in order for us to:

 • Coordinate between relevant authorities in order to prepare a Letter of Support.
 • Coordinate between relevant authorities in order to prepare a security guarantee, if needed.

As part of the project proposal, SDFI must approve that the project is eligible to apply for EU funding.

 • This is done through a "Letter of Support" involving several authorities.
 • For some projects a security guarantees is required. The Danish Centre for Cyber ​​Security (CFCS) needs to be involved if the project includes providers of electronic communication networks or services that are subject to CFCS regulation in the telecommunications area.
 • If the project is cross-border, SDFI will have to engage in dialogue with the relevant foreign authorities in order to sign a Letter of Support.

SDFI encourages applicants to send a project description before the above-mentioned dates, as the authority approvals take time.

The proposal must be submitted to the EU-Commission 20 February 2024 17.00 (CET).

Below you can see the specific call documents from the Funding & Tenders portal:

Overall descriptions of the call documents from HaDEA

Call document for 5G Coverage along Transport Corridors – works and studies

Call document for 5G and Edge Cloud for Smart Communities - works

Call document for Backbone Connectivity for Digital Global Gateways – works and studies

Please read the requirements for the projects both in terms of content and security under the Call documents. Please pay particular attention to the paragraphs ”1. Background” and “2. Objectives – Scope (including digital security requirements) – Expected impact.”

You can find the recording and presentations from the Info Day held by the EU Commission and HaDEA here

You can find relevant info regarding the application process from the Danish authorities here (in Danish)

You will find the CEF-2 Digital Work Program here

Connecting Europe Facility (CEF-2) Digital

På denne side kan du finde informationer om CEF-2 Digital, herunder hvilke infrastrukturtyper og teknologier, der gives støtte til, hvem der kan ansøge om støtte, og hvornår der forventes at blive gennemført ansøgningsrunder

Connecting Europe Facility (CEF) er et centralt EU-finansieringsinstrument til fremme af vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne gennem målrettede infrastrukturinvesteringer på europæisk plan. CEF støtter infrastrukturprojekter inden for transport, energi og den digitale sektor. CEF’s formål er blandt andet at udvikle og modernisere de transeuropæiske net, som danner fundamentet for EU’s indre marked, ved at understøtte den grænseoverskridende mobilitet af varer, tjenester og arbejdskraft.

Midler til Connecting Europe Facility (CEF) skal fordeles på projekter i tre infrastruktursektorer:

 • CEF Transport
 • CEF Energi
 • CEF Digital

Det har høj prioritet for CEF at muliggøre og styrke synergien mellem de tre sektorer. Foranstaltninger på tværs af sektorer gør det muligt at optimere omkostninger eller resultater gennem en sammenlægning af finansielle, tekniske eller menneskelige ressourcer og dermed øge EU-finansieringens effektivitet.

Programmets varighed
2021-2027

Hvem kan søge?
Du kan læse om hvem, der kan søge om støttemidlerne i EU forordningens kapitel 2, artikel 11. Du kan læse mere om forordningen her.

1. CEF-2 Digital

CEF-2 Digital er anden generation af EU-Kommissionens flagskibsprogram for den digitale sektor. Målet med CEF-2 Digital er at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i de digitale backbone-netværk i hele EU. I Danmark er SDFI ansvarlig for vejledning om CEF-2 Digital. CEF Transport ligger hos Transportministeriet og Energistyrelsen varetager CEF Energi.

CEF-2 Digital yder støtte til projects of common interest, der skal styrke digitaliseringen og moderniseringen af EU’s digitale infrastrukturer og sikre, at EU forbliver en konkurrencedygtig og selvstændig aktør på det globale digitale marked.  

EU-Kommissionen har afsat 2.065.000.000 EUR til støtte af de specifikke formål under CEF-2 Digital (Jf. artikel 4. 2c i forordningen 2021/1153 af 7. juli 2021). Hvis du ønsker at læse mere om rammerne for CEF-2 Digital, finder du forordningen for CEF-2 Digital her.

SDFI’s rolle i forbindelse med CEF-2 Digital er vejledende omkring programmet, og vi hjælper potentielle ansøgere med i videst muligt omfang at afklare spørgsmål i relation til programmet og/eller via en dialog direkte med EU-kommissionen. SDFI er ydermere også ansvarlige for at give et ”Letter of Support” – se mere under ansøgninger længere nede under ”Arbejdsprogram”.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte initiativer i arbejdsprogrammet, herunder ansøgningsbetingelser, tidsplaner m.m. Arbejdsprogrammet gælder for perioden 2021-2025 og giver støtte til følgende projekter:

 1. Projekter, der fremmer udrulningen og anvendelsen af 5G-net
 • 5G-dækning langs transportkorridorer
 • 5G til ’smarte’ lokalsamfund
 1. Projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur
 • Backboneinfrastruktur til digitale globale forbindelser (herunder søkabler)

Projektansøgninger under CEF-2 Digital skal bl.a. indeholde et ”Letter of Support” fra det EU-medlemsland, hvorfra projektansøgningen indsendes. I Danmark er det SDFI der, som ressortmyndighed for CEF-2 Digital, udarbejder og underskriver et Letter of Support til brug for projektansøgningen. Såfremt flere lande involveret i projektet, koordinerer SDFI et Letter of Support med myndighederne i disse lande. Hvis ansøgningen foruden et Letter of Support skal indeholde en sikkerhedserklæring og/eller sikkerhedsgaranti, skal SDFI koordinere disse med øvrige relevante danske myndigheder. SDFI anmoder derfor projektansøgerne om, at de kontakter SDFI – i så god tid som muligt – ifm. deres projektansøgning, således at SDFI kan sætte myndighedsprocessen og koordinering i forhold til øvrige lande og myndigheder i gang.

SDFI vil fastsætte en deadline i december 2023 for modtagelse af projekter (nationale og grænseoverskridende), da myndighedsgodkendelser tager tid. Især hvis der er en grænseoverskridende dimension, og hvis der er behov for godkendelse af sikkerhedsgarantier.

Der er flere ansøgningsrunder under CEF-2 Digital. Du kan se en oversigt over runderne, samt hvad de mere præcist indeholder længere nede på denne side under punkt 3. ”Tidsplan for indsendelse af mulige støtteprojekter i 2021-2023”.

Første ansøgningsrunde
Første ansøgningsrunde under CEF-2 Digital løb fra 12. januar 2022 til 20. april 2022.

Anden ansøgningsrunde
Anden ansøgningsrunde under CEF-2 Digital løb fra onsdag d. 12. oktober 2022 til tirsdag d. 21. marts 2023.

EU-Kommissionen er i gang med at færdiggøre støtteberettigelseskontrollen for nogle af projekterne. Listen over støttemodtagere, der er udvalgt til at modtage tilskud i anden ansøgningsrunde offentliggøres, når resultatet foreligger fra EU-Kommissionen. Offentliggørelsen forventes i løbet af december 2023.

Tredje ansøgningsrunde
Tredje ansøgningsrunde under CEF-2 Digital åbnede tirsdag d. 17. oktober 2023 og løber frem til:

 • Onsdag d. 17. januar 2024 for følgende projekterCEF-DIG-2023-5GCORRIDORS, CEF-DIG-2023-5GSMARTCOM-EDGE, CEF-DIG-2023-GATEWAYS.

I tredje ansøgningsrunde vil der primært kunne søges om støtte til udrulningsprojekter (works), men også støtte til forundersøgelser (studies) af projekter vedrørende 5G langs transportkorridorer og etablering af søkabler.

Der er i alt afsat 241 mio. EUR fordelt på følgende initiativer i tredje ansøgningsrunde:

 • 5G transportkorridorer (works) (100 mio. EUR)
 • 5G og Edge Cloud til smarte lokalsamfund (works) (51 mio. EUR)
 • Backboneinfrastruktur til digitale globale forbindelser (works) (90 mio. EUR)

SDFI vil løbende opdatere denne side med vigtig information om øvrige nationale frister i forhold til anmodning om Letter of Support og Sikkerhedsgaranti.

Her findes desuden relevante dokumenter til brug for ansøgningen under fanen ”Reference Documents”.

Ansøgningen indsendes via EU-Kommissionens ansøgningsportal ”Funding & Tenders”.

2. Projekter, der fremmer udrulning og anvendelse af 5G-net

Initiativet skal støtte etableringen af 5G-net langs transportkorridorer for at fremme 5G-dækningen af lange sammenhængende transportstrækninger, herunder veje, togstrækninger og søveje.

Formålet med initiativet er at skabe uforstyrret 5G-dækning langs de vigtigste transportkorridorer på tværs af EU inden 2025.

Infrastrukturen skal understøtte en bred vifte af digitale tjenester for køretøjer, bilister og passagerer, herunder en højere grad af automatiseret kørsel i slutningen af 2020’erne.

Der gives støtte til

Der gives støtte til gennemførelsen af forundersøgelser, planlægning af mulige projekter samt udrulningen af infrastrukturen.  

Støttekriterier (under opdatering)

I årene 2021-2023 vil det blive prioriteret at støtte investeringer, der går på tværs af grænser og involverer to eller flere medlemslande med en medfinansieringssats på 50 %. Strækningen skal krydse mindst én grænse og have en længde på +/- 1000 kilometer. For medlemslande med kortere strækninger kan dette krav justeres.

Der vil særligt blive givet støtte til investeringer i områder, der er karakteriseret ved markedsfejl,  hvor der ikke er 4G-dækning i dag, og hvor markedet ikke selv har kunnet rulle 5G ud.

Infrastrukturen skal gøre brug af mindst ét udpeget 5G-frekvensbånd (700 MHz, 3,6 GHz eller 26 GHz).

Hvem kan søge

Konsortier blandt interessenter og investorer kan søge støtte til projekter. Et konsortium skal bestå af mindst to forskellige virksomheder og/eller offentlige myndigheder. Konsortiet kan inkludere offentlige myndigheder inden for transportsektoren.

Projektforslag opfordres til at skabe synergier til andre aktiviteter, der er implementeret som en del af andre infrastrukturprojekter, herunder aktiviteter under CEF Transport, CEF Energi, Digital Europe Programme (DEP) og Horizon Europe.

Ansøgningsrunder

Type of Call

2021

2022

2023

Inception Studies

 

Early deployment projects, including for the interconnection of 5G edge computing facilities

(√)

såfremt ansøgningsrunden i 2021 forsinkes.

 

Deployment projects

 

 

Initiativet skal støtte udrulningen af 5G-infrastruktur til brug for konkrete projekter i lokalsamfund, der bl.a. kan involvere digitalisering af sundhedsydelser, eller som har uddannelsesformål.

Formålet med initiativet er at fremme anvendelsen af 5G-tjenester ved at understøtte udrulningen af 5G og derigennem bidrage til udviklingen af de 20 bedste eksempler på brugen af 5G-tjenester, der kan kopieres og implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Støtten skal understøtte udviklingen af digitale tjenester, der kan gøre offentlige administrationer, sundhedscentre, skoler og andre institutioner smartere.

Hvad kan der gives støtte til

Der gives støtte til etableringen af 5G-infrastruktur, som  er nødvendig for at gennemføre innovative lokale projekter. Det er en forudsætning, at der er adgang til et eksisterende gigabit-netværk i nærheden af projektet.

Støttekriterier (under opdatering)

For at søge om støtte fra initiativet skal der foreligge et konkret anvendelsesformål for infrastrukturen. Projektansøgeren skal desuden stå for en mindre del af infrastrukturfinansieringen. CEF-2 Digital dækker max. 75 % af de støtteberettigede omkostninger.

Det prioriteres at give støtte til projekter, der udvikler end ét godt eksempel på brugen af 5G-tjenester.

Det vil være et krav, at støttemodtagere deler deres viden, så de gode 5G use cases kan implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Hvem kan søge

Støtten kan søges af udbydere af elektroniske kommunikationsnet, der vil udrulle 5G-net og skabe adgang til 5G-tjenester, hvor de har samfundsmæssig interesse, eksempelvis på skoler, offentlige administrationer eller hospitaler. Udbydere og slutbrugere kan søge om støtte til projekter sammen.

Støtteberettigede omkostninger: aktivt 5G radioudstyr.

Ikke støtteberettigede omkostninger: internet- og softwaretjenester.

Ansøgningsrunder

Call planning: 5G Communities

 

Type of Call

2021

2022

2023

5G Smart communities

 

3. Projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur

Initiativet skal støtte den strategiske forbindelse mellem EU’s territorier gennem digitale globale gateway partnerskaber. Dette inkluderer særligt medlemslande, der har øer eller fjerne territorier i EU’s yderste periferi samt oversøiske lande og territorier.

Initiativet har til formål at sikre, at alle borgere og virksomheder i EU har adgang til god konnektivitet. Derudover gør søkabler den europæiske backbone infrastruktur mere robust og øger kommunikationssikkerheden mellem medlemslande og strategisk vigtige lande uden for EU, da data ikke skal sendes via tredjepartsnet.

Der gives støtte til

Der gives støtte til gennemførelsen af forundersøgelser (herunder havbundsundersøgelser) og etableringen af backbonenet (herunder søkabler) på strækninger inden for medlemslande, mellem medlemslande og mellem EU og tredjelande.

Der gives ikke støtte til driften af infrastrukturen i løbet af levetiden eller ekstra komponenter såsom datacentre, hostingfaciliteter og andre tjenester.

Støttekriterier

CEF-2 Digital vil støtte udrulningen af backbonenet, der adresserer forbindelsesbehov, såsom:

 • At forbinde alle territorier i EU inklusive regioner i EU’s yderste periferi.
 • At støtte særlige behov for medlemslande, der er øer, eller som har øer som del af deres territorium.
 • At forbinde backboneinfrastrukturer der skaber forbindelse mellem større punkter for konnektivitet i EU.
 • At adressere særlige behov for oversøiske lande og territorier i EU.
 • At sikre international forbindelse til EU-partnere i hele verden som basis for den europæiske digitale autonomi.
 • Ar fremme synergi-projekter, der adresserer andre mål under CEF-2 Digital.

CEF-2 Digital vil kun støtte implementeringen af nye og væsentlige forbedringer af eksisterende backbonenet, hvor markedet alene ikke vil investere.

Støtten kan opnås i tilfælde, hvor den eksisterende infrastruktur ikke kan understøtte efterspørgslen og behovet (ift. EU’s gigabitmålsætning) til en overkommelig pris, eller hvor der ikke er en tilstrækkelig redundans, der kan garantere en pålidelig og modstandsdygtig international forbindelse.

Der kan ikke opnås støtte til et søkabel, der ligger på en rute, der allerede betjenes af mindst to eksisterende eller allerede planlagte søkabler.

Hvem kan søge

Støtten er målrettet konsortier, inklusive lokale operatører, forsyningsselskaber, lokale myndigheder, investorer og leverandører.

Lande, der ikke er medlem af EU, må af sikkerhedsmæssige årsager ikke levere sikkerhedsfølsomt udstyr eller tjenester til brug for projektet.

Ansøgningsrunder

Type of Call

2021

2022

2023

Studies

 

 

Works

4. Anden relevant information

Udviklingen af gode forslag til 5G-tjenester kan kræve en betydelig indsats og ekspertise, som ikke nødvendigvis er til stede i alle lokalsamfund.

Formålet med support platformen er derfor at bygge et fællesskab for ’best practices’ på tværs af Europa, som kan give den fornødne hjælp og vejledning til udviklingen af projektideer til 5G til ’smarte’ lokalsamfund.

Platformen skal facilitere muligheden for at kopiere de gode ideer i andre europæiske lokalsamfund. Den skal udvikle og vedligeholde en vidensbank for 5G-tjenester, der har samfundsmæssig interesse med fokus på uddannelse, træning, sundhed, offentlig administration m.fl.

Til CEF-2 Digital programperioden 2021-2027 har EU-Kommissionen til hensigt at gøre brug af blending facilities til investeringer i digital infrastruktur i tæt samarbejde med bl.a. European Investment Bank (EIB) og European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Dette skal give en simple adgang til EU-finansiering til projektansøgere, der har brug for støtte gennem bevillinger. Det skal støtte projekter, der har brug for bevillinger for at tiltrække markedsbaseret finansiering, og det skal justere bevillingsprocessen, så den er på linje med projektets livscyklus. Projekter skal således kunne ansøge, når de er klar, i stedet for til en fast deadline, som under traditionelle ansøgningsrunder. 

Topic

Type of call

2021

2022

2023

5G corridors, including early wave actions for the interconnection of 5G edge computing facilities

Studies

 

Works

5G for smart communities

Studies

 

 

 

Works

 Blending Operations under InvestEU

Launch

 

 

European Quantum Communication Infrastructure

Studies

 

 

 

Works

 

 

Backbone networks for pan-European cloud federations -

Interconnection of backbone networks for cloud federations

Studies & works

Backbone networks for pan-European cloud federations -

The interconnection of backbone networks for cloud federation with other cloud, HPC and edge infrastructures

Studies

 

Backbone networks for pan-European cloud federations -

Equipping existing backbone networks with DNS resolution infrastructures

 Works

 

 

Backbone connectivity for Digital Global Gateways

Study

 

√ 

Works

Operational digital platforms

Support action

 

 

Evalueringen af projektansøgninger vil blive baseret på følgende kriterier:

 • Modenhed: Målt på projektets parathed og mulighed for at starte ved den foreslåede startdato og blive færdig til den foreslåede slutdato, status for planlægning af kontraktprocedurer og nødvendige godkendelser samt information om tilgængeligheden af den nødvendige finansiering til at fuldføre CEF-investeringen.
 • Kvalitet: En evaluering af implementeringsplanen fra et teknisk og et finansielt perspektiv, arkitektur- og designfremgangsmåde, den organisatoriske struktur, risikoanalyse, kontrolprocedurer, kvalitetsstyring og kommunikationsstrategien fra ansøger.
 • Indvirkning: En evaluering (hvor det er relevant) af den økonomiske, sociale, konkurrencemæssige, miljømæssige og klimamæssige indvirkning.

  Kriteriet vil også evaluere sikkerheden, cybersikkerheden ift. telekommunikationsnetværk, indbyrdes kompatibilitets- og tilgængelighedsaspekter, innovation og digitalisering, såvel som grænseoverskridende dimensioner.
 • Prioritet og nødvendighed: En måling af EU-værdien og, hvor det er relevant, muligheden for synergier med andre initiativer under CEF.
 • Effekt af EU-støtte: En evaluering af den økonomiske kløft, muligheden for at mobilisere forskellige investeringskilder og i hvilken udstrækning eksterne omkostninger retfærdiggør økonomisk støtte fra CEF.

Der vil blive knyttet point til hvert kriterium på en skala fra 0 (utilstrækkelig) til 5 (fremragende). Evalueringen vil således muliggøre et rangordenssystem per initiativ. Rangeringen vil blive bestemt ud fra det samlede antal point, projektet har fået på baggrund af kriterierne. 

Tredje ansøgningsrunde under CEF-2

Tredje ansøgningsrunde åbnede d. 17. oktober 2023. Tredje runde støtter primært udrulningsprojekter (works), hvor de to første ansøgningsrunder fokuserede på forundersøgelser (studies).

Der er i alt afsat 241 mio. EUR fordelt på følgende initiativer i tredje ansøgningsrunde:

 • 5G transportkorridorer
 • 5G til smarte lokalsamfund
 • Backboneinfrastruktur til digitale globale forbindelser
Kathrine Feldskov Andersen
Fuldmægtig
Lars Iver Lind Jensen
Fuldmægtig
Lars Kodahl Bendtsen
Fuldmægtig