Vigtigt vedrørende ansøgningsrunder til CEF-2 Digital

 

Tidsplan

Forår 2023                      Anden ansøgningsrunde lukker

Sommer 2023               Evalueringsresultater for anden runde

Efterår 2023                   Tredje ansøgningsrunde åbner

SDFI bistår med at myndighedskoordinere bevillingsansøgninger på projekter, der ønsker at søge om støtte under CEF-2 Digital-programmet. For at kunne få et ”Letter of Support” skal I derfor indsende en kort projektbeskrivelse til os.

Jeres projektforslag skal være på cirka én-tre sider, hvor I:

 • overordnet skitserer, hvad projektet går ud på, og
 • at det opfylder de krav, som EU-Kommissionen har opstillet i forbindelse med de forskellige initiativer. Kravene er beskrevet i arbejdsprogrammet for CEF-2 Digital samt det call-dokument, der er relevante for netop jeres projekt (vi linker til de forskellige call-dokumenter længere nede på siden).
 • beskriver, hvorfor projektet skal prioriteres at gennemføres.
 • laver en oversigt over evt. samarbejdspartnere (nationalt og evt. øvrige EU-lande).
 • markerer, om projektet udelukkende er nationalt eller grænseoverskridende.

SDFI gennemgår projektbeskrivelsen og indkalder herefter til møde for at drøfte projektet og den videre myndighedsinddragelse, således at SDFI kan afgive et ”Letter of Support” til projektet inden for den fastsatte frist, som EU-kommissionen har sat.

Fremsend en kort projektbeskrivelse til SDFI til brug for:

 • Opstart af myndighedskoordinering vedr. ”Letter of Support”
 • Opstart af myndighedskoordinering i forhold til evt. sikkerhedsgaranti

Som en del af projektansøgningen skal SDFI godkende, at projektet kan ansøge hos EU.

 • Dette sker igennem et ”Letter of Support” hvor flere myndigheder evt. vil skulle inddrages.
 • For enkelte projekter er sikkerhedsgarantier et krav. Derfor vil Center for Cybersikkerhed skulle inddrages, hvis der i projektet er udbydere af elektroniske kommunikationsnetværk og -tjenester, der er underlagt CFCS-regulering på teleområdet.
 • Hvis projektet er grænseoverskridende, skal SDFI også i dialog med udenlandske myndigheder.

SDFI opfordrer ansøgere om at sende en projektbeskrivelsen inden ovennævnte datoer, da myndighedsbehandlingen tager tid, når flere instanser skal ind over. Men tag kontakt til os, hvis der er behov for at flytte denne deadline.

Fristen for ansøgning til EU-Kommissionen er 23. februar 2023 kl. 17:00 (CET)

Important regarding second call for CEF-2 Digital

NEW DEADLINE
CEF Digital Committee Secretariat has extended the submission deadlines for the second CEF digital calls (initially 23 February 2023) has been published on the Funding & Tenders portal,


The new dates are:

21/03/2023, 17.00 CET for the calls:

CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS

CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM

CEF-DIG-2022-CLOUD

CEF-DIG-2022-GATEWAYS

CEF-DIG-2022-TA

13/04/2023 for the call

CEF-DIG-2022-EUROQCI

Approval by the Danish authorities

Get your process started early if you want to apply for CEF funds. The authority approvals can take time – up to several weeks, especially if it has a cross-border dimension and if security guarantees are needed.

The Danish Agency for Data Supply and Infrastructure (SDFI) assists projects that wish to submit a grant application under the CEF-2 Digital program with authority coordination. In order to receive a "Letter of Support", you must submit a short project description to us.

Your project proposal must be approximately one to three pages in which you:

 • generally, outline what the project is about, and
 • how the project meets the requirements set by the EU Commission in connection with the various initiatives. The requirements are described in the work program for CEF-2 Digital as well as the call document relevant for your particular project (we link to the various call documents further down the page).
 • describe why the project must be prioritized for implementation.
 • make an overview of any business partners (nationally and possibly other EU countries).
 • clarify whether the project is exclusively national or cross-border.

Send a short description of the project to us which is used for:

 • Coordination among authorities in order to prepare a Letter of Support.
 • Coordination among authorities in order to prepare a security guarantee, if needed.

As part of the project proposal, SDFI must approve that the project can apply to the EU for funds.

 • This is done through a "Letter of Support" where several authorities may be involved.
 • For some projects, security guarantees are a requirement. Therefore, the Centre for Cyber ​​Security will have to be involved if the project includes providers of electronic communication networks or services that are subject to CFCS regulation in the telecommunications area.
 • If the project is cross-border, SDFI must also engage in dialogue with foreign authorities.

SDFI encourages applicants to send a project description before the above-mentioned dates, as the processing takes time when several authorities have to be involved. However, SDFI is flexible so do not hesitate to contact us if there is a need to adjust the deadline.

The proposal must be submitted to the EU-Commission 23 February 2023, kl. 17.00 (CET)

Connecting Europe Facility (CEF-2) Digital

På denne side kan du finde informationer om CEF-2 Digital, herunder hvilke infrastrukturtyper og teknologier, der gives støtte til, hvem der kan ansøge om støtte, og hvornår der forventes at blive gennemført ansøgningsrunder

Connecting Europe Facility (CEF) er et centralt EU-finansieringsinstrument til fremme af vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne gennem målrettede infrastrukturinvesteringer på europæisk plan. CEF støtter infrastrukturprojekter inden for transport, energi og den digitale sektor. CEF’s formål er blandt andet at udvikle og modernisere de transeuropæiske net, som danner fundamentet for EU’s indre marked, ved at understøtte den grænseoverskridende mobilitet af varer, tjenester og arbejdskraft.

Midler til Connecting Europe Facility (CEF) skal fordeles på projekter i tre infrastruktursektorer:

 • CEF Transport
 • CEF Energi
 • CEF Digital

Det har høj prioritet for CEF at muliggøre og styrke synergien mellem de tre sektorer. Foranstaltninger på tværs af sektorer gør det muligt at optimere omkostninger eller resultater gennem en sammenlægning af finansielle, tekniske eller menneskelige ressourcer og dermed øge EU-finansieringens effektivitet.

Programmets varighed
2021-2027

Hvem kan søge?
Du kan læse om hvem, der kan søge om støttemidlerne i EU forordningens kapitel 2, artikel 11. Du kan læse mere om forordningen her.

1. CEF-2 Digital

CEF-2 Digital er anden generation af EU-Kommissionens flagskibsprogram for den digitale sektor. Målet med CEF-2 Digital er at styrke kapaciteten og modstandsdygtigheden i de digitale backbone-netværk i hele EU. I Danmark er SDFI ansvarlig for vejledning om CEF-2 Digital. CEF Transport ligger hos Transportministeriet og Energistyrelsen varetager CEF Energi.

CEF-2 Digital yder støtte til projects of common interest, der skal styrke digitaliseringen og moderniseringen af EU’s digitale infrastrukturer og sikre, at EU forbliver en konkurrencedygtig og selvstændig aktør på det globale digitale marked.  

EU-Kommissionen har afsat 2.065.000.000 EUR til støtte af de specifikke formål under CEF-2 Digital (Jf. artikel 4. 2c i forordningen 2021/1153 af 7. juli 2021). Hvis du ønsker at læse mere om rammerne for CEF-2 Digital, finder du forordningen for CEF-2 Digital her.

SDFI’s rolle i forbindelse med CEF-2 Digital er vejledende omkring programmet, og vi hjælper potentielle ansøgere med i videst muligt omfang at afklare spørgsmål i relation til programmet og/eller via en dialog direkte med EU-kommissionen. SDFI er ydermere også ansvarlige for at give et ”Letter of Support” – se mere under ansøgninger længere nede under ”Arbejdsprogram”.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte initiativer i arbejdsprogrammet, herunder ansøgningsbetingelser, tidsplaner m.m. Arbejdsprogrammet gælder for perioden 2021-2025 og giver støtte til følgende projekter:

 1. Projekter, der fremmer udrulningen og anvendelsen af 5G-net
 • 5G-dækning langs transportkorridorer
 • 5G til ’smarte’ lokalsamfund
 1. Projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur
 • Kvantekommunikationsinfrastruktur (EuroQCI-initiativet)
 • Backbonenet til paneuropæiske cloud-forbund
 • Backboneinfrastruktur til digitale globale forbindelser (herunder søkabler)
 • Terabitforbindelser mellem supercomputere (HPC’er)
 • Operationelle digitale platforme

Projektansøgninger under CEF-2 Digital skal bl.a. indeholde et ”Letter of Support” fra det EU-medlemsland, hvorfra projektansøgningen indsendes. I Danmark er det SDFI der, som ressortmyndighed for CEF-2 Digital, udarbejder og underskriver et Letter of Support til brug for projektansøgningen. Såfremt flere lande involveret i projektet, koordinerer SDFI et Letter of Support med myndighederne i disse lande. Hvis ansøgningen foruden et Letter of Support skal indeholde en sikkerhedserklæring og/eller sikkerhedsgaranti, skal SDFI koordinere disse med øvrige relevante danske myndigheder. SDFI anmoder derfor projektansøgerne om, at de kontakter SDFI – i så god tid som muligt – ifm. deres projektansøgning, således at SDFI kan sætte myndighedsprocessen og koordinering i forhold til øvrige lande og myndigheder i gang.

SDFI havde fastsat deadlines i december 2022 for at modtage projekter (nationale og grænseoverskridende), da myndighedsgodkendelser tager tid. Især hvis der er en grænseoverskridende dimension, og hvis der er behov for godkendelse af sikkerhedsgarantier.

Kommissionen har forlænget fristen for indsendelse af projekter:

 • tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 17.00 (CET) for følgende projekter: CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS, CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM, CEF-DIG-2022-CLOUD, CEF-DIG-2022-GATEWAYS og CEF-DIG-2022-TA.
 • torsdag d. 13. april 2023, kl. 17.00 (CET) er deadline for CEF-DIG-2022_EUROQCI

Der er flere ansøgningsrunder under CEF-2 Digital. Du kan se en oversigt over runderne, samt hvad de mere præcist indeholder længere nede på denne side under punkt 3. ”Tidsplan for indsendelse af mulige støtteprojekter i 2021-2023”.

Første ansøgningsrunde
Første ansøgningsrunde under CEF-2 Digital løb fra 12. januar 2022 til 20. april 2022.
EU-Kommissionen er i gang med at færdiggøre støtteberettigelseskontrollen for nogle af projekterne. Listen over støttemodtagere, der er udvalgt til at modtage tilskud i denne første ansøgningsrunde offentliggøres, når resultatet foreligger fra EU-Kommissionen. Offentliggørelsen forventes i løbet af december 2022.

Anden ansøgningsrunde
Anden ansøgningsrunde under CEF-2 Digital åbnede onsdag d. 12. oktober 2022 og løber frem til:

 • tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 17.00 (CET) for følgende projekter: CEF-DIG-2022-5GCORRIDORS, CEF-DIG-2022-5GSMARTCOM, CEF-DIG-2022-CLOUD, CEF-DIG-2022-GATEWAYS og CEF-DIG-2022-TA.
 • torsdag d. 13. april 2023, kl. 17.00 (CET) er deadline for CEF-DIG-2022_EUROQCI


I denne anden ansøgningsrunde vil der primært kunne søges om støtte til udrulningsprojekter (works), modsat første ansøgningsrunde som fokuserede på forundersøgelser (studies).


Der er i alt afsat 277 mio. EUR fordelt på følgende initiativer i anden ansøgningsrunde:

 • 5G transportkorridorer (works)
 • 5G til smarte lokalsamfund (works)
 • Kvantekommunikationsinfrastruktur (works)
 • Backbonenetværk til paneuropæiske cloud-forbund (works & studies)
 • Backboneinfrastruktur til digitale globale forbindelser (works)
 • EuroQCI
 • Operational Digital Platforms

SDFI vil løbende opdatere denne side med vigtig information om øvrige nationale frister i forhold til anmodning om Letter of Support og Sikkerhedsgaranti.

Her findes desuden relevante dokumenter til brug for ansøgningen under fanen ”Reference Documents”.

Ansøgningen indsendes via EU-Kommissionens ansøgningsportal ”Funding & Tenders”.

2. Projekter, der fremmer udrulning og anvendelse af 5G-net

Initiativet skal støtte etableringen af 5G-net langs transportkorridorer for at fremme 5G-dækningen af lange sammenhængende transportstrækninger, herunder veje, togstrækninger og søveje.

Formålet med initiativet er at skabe uforstyrret 5G-dækning langs de vigtigste transportkorridorer på tværs af EU inden 2025.

Infrastrukturen skal understøtte en bred vifte af digitale tjenester for køretøjer, billister og passagerer, herunder en højere grad af automatiseret kørsel i slutningen af 2020’erne.

Der gives støtte til

Der gives  støtte til gennemførelsen af forundersøgelser, planlægning af mulige projekter samt udrulningen af infrastrukturen.  

Støttekriterier

I årene 2021-2023 vil det blive prioriteret at støtte investeringer, der går på tværs af grænser og involverer to eller flere medlemslande med en medfinansieringssats på 50 %. Strækningen skal krydse mindst én grænse og have en længde på +/- 1000 kilometer. For medlemslande med kortere strækninger kan dette krav justeres.

Der vil særligt blive givet støtte til investeringer i områder, der er karakteriseret ved markedsfejl,  hvor der ikke er 4G-dækning i dag, og hvor markedet ikke selv har kunnet rulle 5G ud.

Infrastrukturen skal gøre brug af mindst ét udpeget 5G-frekvensbånd (700 MHz, 3,6 GHz eller 26 GHz).

Hvem kan søge

Konsortier blandt interessenter og investorer kan søge støtte til projekter. Et konsortium skal bestå af mindst to forskellige virksomheder og/eller offentlige myndigheder. Konsortiet kan inkludere offentlige myndigheder inden for transportsektoren.

Projektforslag opfordres til at skabe synergier til andre aktiviteter, der er implementeret som en del af andre infrastrukturprojekter, herunder aktiviteter under CEF Transport, CEF Energi, Digital Europe Programme (DEP) og Horizon Europe.

Ansøgningsrunder

Type of Call

2021

2022

2023

Inception Studies

 

Early deployment projects, including for the interconnection of 5G edge computing facilities

(√)

såfremt ansøgningsrunden i 2021 forsinkes.

 

Deployment projects

 

 

Initiativet skal støtte udrulningen af 5G-infrastruktur til brug for konkrete projekter i lokalsamfund, der bl.a. kan involvere digitalisering af sundhedsydelser, eller som har uddannelsesformål.

Formålet med initiativet er at fremme anvendelsen af 5G-tjenester ved at understøtte udrulningen af 5G og derigennem bidrage til udviklingen af de 20 bedste eksempler på brugen af 5G-tjenester, der kan kopieres og implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Støtten skal understøtte udviklingen af digitale tjenester, der kan gøre offentlige administrationer, sundhedscentre, skoler og andre institutioner smartere.

Hvad kan der gives støtte til

Der gives støtte til etableringen af 5G-infrastruktur, som  er nødvendig for at gennemføre innovative lokale projekter. Det er en forudsætning, at der er adgang til et eksisterende gigabit-netværk i nærheden af projektet.

Støttekriterier

For at søge om støtte fra initiativet skal der foreligge et konkret anvendelsesformål for infrastrukturen. Projektansøgeren skal desuden stå for en mindre del af infrastrukturfinansieringen. CEF-2 Digital dækker max. 75 % af de støtteberettigede omkostninger.

Det prioriteres at give støtte til projekter, der udvikler end ét godt eksempel på brugen af 5G-tjenester.

Det vil være et krav, at støttemodtagere deler deres viden, så de gode 5G use cases kan implementeres i andre lokalsamfund i Europa.

Hvem kan søge

Støtten kan søges af udbydere af elektroniske kommunikationsnet, der vil udrulle 5G-net og skabe adgang til 5G-tjenester, hvor de har samfundsmæssig interesse, eksempelvis på skoler, offentlige administrationer eller hospitaler. Udbydere og slutbrugere kan søge om støtte til projekter sammen.

Støtteberettigede omkostninger: aktivt 5G radioudstyr.

Ikke støtteberettigede omkostninger: internet- og softwaretjenester.

Ansøgningsrunder

Call planning: 5G Communities

 

Type of Call

2021

2022

2023

5G Smart communities

 

3. Projekter, der sikrer en grænseoverskridende europæisk datainfrastruktur

Initiativet støtter etableringen af backboneinfrastruktur til eksisterende og planlagte HPC-centre. Formålet med initiativet er at sikre en sammenhængende europæisk supercomputer- og datainfrastruktur i verdensklasse.

Initiativet skal ses i tilknytning til EuroHPC JU (Joint Undertaking), som er et fælles foretagende mellem EU-Kommissionen, medlemslandene og den private sektor. EuroHPC JU giver deltagende lande mulighed for at koordinere deres indsats og samle ressourcer med det formål at udvikle og implementere et konkurrencedygtigt og innovativt HPC-økosystem.

Finansieringen til etablering af supercomputere finder sted i regi af EuroHPC JU, hvorimod støtte til terabit-forbindelserne mellem supercomputercentrene sikres via CEF-2 Digital.

Hvad kan der gives støtte til

Der kan gives støtte til etableringen af backboneinfrastruktur, der kan skabe terabit-forbindelser mellem EuroHPC supercomputere, nationale HPCer og forskningscentre samt datainfrastrukturer.

Hvem kan søge

Støtte er muligt for konsortier, som eksempelvis inkluderer operatører, myndigheder, investorer og leverandører.

Ansøgningsrunder

Støtten fra CEF-2 Digital til terabit-konnektivitet til HPCer skal implementeres gennem EuroHPC JU. Dets bestyrelse vil udfærdige et dedikeret arbejdsprogram til de aktiviteter, der kan opnå støtte. Budgettet for EuroHPC JU er 200 mio. EUR. i perioden 2021-2027.

Initiativet skal støtte udviklingen og implementeringen af en europæisk kvantekommunikationsinfrastruktur. Kvantecomputeren repræsenterer en særdeles sikker form for data-kryptering, hvilket betyder, at infrastrukturen vil øge cybersikkerheden i EU.

Formålet med initiativet er at fremskynde udviklingen og implementeringen af en europæisk-ejet kvantekommunikationsinfrastruktur ved at sikre, at den nødvendige backboneinfrastruktur mellem eksisterende kvantecomputere i EU etableres.

Det skal ligeledes styrke EU’s strategiske autonomi og digitale suverænitet.

Initiativet skal ses i tillæg til The EuroQCI Initiative, som er et fælles foretagende mellem EU-Kommissionen, medlemsstater og European Space Agency (ESA).

Der gives støtte til

Udrulningen af EuroQCI støttes dels af Digital Europe programmet, mens CEF-2 Digital giver støtte til infrastrukturen mellem nationale kvantekommunikationsinfrastrukturnetværk mellem nabolande og mellem EuroQCI’s jord- og rumsegmenter.

I 2021-2023 vil fokus være på udrulningen af den landbaserede backboneinfrastruktur.

Støttekriterier

Følgende typer af projekter vil blive prioriteret:

 • Projekter, der implementerer den første grænseoverskridende landbaserede kvantebackboneinfrastruktur, der forbinder nationale kvantekommunikationsinfrastrukturer på tværs af grænser.
 • Projekter, der etablerer forbindelse til EuroQCI’s rumsegment.
 • Projekter, der etablerer fiberforbindelser mellem EuroQCI og et paneuropæisk netværk af Security Operation Centers (SOC).
 • Projekter, der håndterer krypteringsnøgler mellem alle elementer i EuroQCI.

Hvem kan søge

Støtten er målrettet konsortier, som kan inkludere eksempelvis operatører, myndigheder, investorer og leverandører.

Lande, der ikke er medlem af EU, må af sikkerhedsmæssige årsager ikke levere sikkerhedsfølsomt udstyr eller tjenester til brug for projektet.

Ansøgningsrunder

Type of Call

2021

2022

2023

Studies

 

 

 

Works

 

 

 

Initiativet skal støtte den strategiske forbindelse mellem EU’s territorier gennem digitale globale gateway partnerskaber. Dette inkluderer særligt medlemslande, der har øer eller fjerne territorier i EU’s yderste periferi samt oversøiske lande og territorier.

Initiativet har til formål at sikre, at alle borgere og virksomheder i EU har adgang til god konnektivitet. Derudover gør søkabler den europæiske backbone infrastruktur mere robust og øger kommunikationssikkerheden mellem medlemslande og strategisk vigtige lande uden for EU, da data ikke skal sendes via tredjepartsnet.

Der gives støtte til

Der gives støtte til gennemførelsen af forundersøgelser (herunder havbundsundersøgelser) og etableringen af backbonenet (herunder søkabler) på strækninger inden for medlemslande, mellem medlemslande og mellem EU og tredjelande.

Der gives ikke støtte til driften af infrastrukturen i løbet af levetiden eller ekstra komponenter såsom datacentre, hostingfaciliteter og andre tjenester.

Støttekriterier

CEF-2 Digital vil støtte udrulningen af backbonenet, der adresserer forbindelsesbehov, såsom:

 • At forbinde alle territorier i EU inklusive regioner i EU’s yderste periferi.
 • At støtte særlige behov for medlemslande, der er øer, eller som har øer som del af deres territorium.
 • At forbinde backboneinfrastrukturer der skaber forbindelse mellem større punkter for konnektivitet i EU.
 • At adressere særlige behov for oversøiske lande og territorier i EU.
 • At sikre international forbindelse til EU-partnere i hele verden som basis for den europæiske digitale autonomi.
 • Ar fremme synergi-projekter, der adresserer andre mål under CEF-2 Digital.

CEF-2 Digital vil kun støtte implementeringen af nye og væsentlige forbedringer af eksisterende backbonenet, hvor markedet alene ikke vil investere.

Støtten kan opnås i tilfælde, hvor den eksisterende infrastruktur ikke kan understøtte efterspørgslen og behovet (ift. EU’s gigabitmålsætning) til en overkommelig pris, eller hvor der ikke er en tilstrækkelig redundans, der kan garantere en pålidelig og modstandsdygtig international forbindelse.

Der kan ikke opnås støtte til et søkabel, der ligger på en rute, der allerede betjenes af mindst to eksisterende eller allerede planlagte søkabler.

Hvem kan søge

Støtten er målrettet konsortier, inklusive lokale operatører, forsyningsselskaber, lokale myndigheder, investorer og leverandører.

Lande, der ikke er medlem af EU, må af sikkerhedsmæssige årsager ikke levere sikkerhedsfølsomt udstyr eller tjenester til brug for projektet.

Ansøgningsrunder

Type of Call

2021

2022

2023

Studies

 

 

Works

Initiativet skal støtte grænseoverskridende backboneinfrastruktur, som forbinder eksisterende cloud-infrastrukturer i EU.

I dag er ingen af de europæiske cloud-tjenester eller –infrastrukturer europæiskejede. Formålet med dette initiativ er at opnå europæisk teknologisk autonomi gennem centrale digitale infrastrukturer, der kan behandle EU-data.

Datainfrastrukturen skal støtte den digitale transformation og modernisering af den offentlige sektor på tværs af Europa og øge den europæiske computerindustris konkurrencedygtighed og cybersikkerhed.

Der gives støtte til

Sammen med Digital Europe programmet, InvestEU og RRF (the Recovery and Resilience Facility) vil CEF-2 Digital medfinansiere investeringsomkostninger til udviklingen og implementeringen af grænseoverskridende og nationale cloud-infrastrukturforbindelser på både fysisk og funktionelt niveau.

CEF-2 Digital vil medfinansiere investeringsomkostninger til undersøgelser, implementering og udstyr.

Støttekriterier

Projektforslag skal kunne dokumentere, at de overholder kravene for databeskyttelse, sikkerhed, bevægelighed og energi- og ressourceeffektivitet, der er gældende for databehandling, lagringstjenester og aktiviteter udviklet under relevante europæiske adfærdskodekser, initiativer og lovgivning.

Datastrømmen skal sikres og opbevares i EU. Dette indebærer, at data (inklusive metadata), der er gemt og transporteret mellem to sammenkoblede cloud-infrastrukturer, ikke kan tilgås fra, lagres i eller deles med noget tredjeland.

Hvem kan søge

Der gives støtte til offentlige administrationer eller offentlige og private aktører, der håndterer driften af tjenester, der har særlig samfundsmæssig betydning, herunder postvæsen, energiforsyning, offentlig transport, sociale myndigheder, hospitaler, skoler m.fl.

Ansøgningsrunder

Type of call and topic

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Studies & works for the interconnection of backbone networks for cloud federations

 

 

 

Feasibility studies for the interconnection of backbone networks for cloud federation with other cloud, HPC and edge infrastructures.

 

 

 

 

 

 

Works for equipping existing backbone networks with secure DNS resolution infrastructures.

 

 

 

 

 

 

Studies & works for the interconnection of backbone networks for cloud federations (federation of federations) and with HPC and edge infrastructures

 

 

 

 

 

Studies & works for the development of backbone networks for cloud federations and interconnections of cloud infrastructures of economic entities operating in at least one strategic economic sector in the EU.

 

 

 

 

 

 

Operationelle digitale platforme er fysiske og virtuelle informations- og kommunikationsteknologiressourcer.

Initiativet skal støtte sammenkoblingen mellem energi- og digital infrastruktur eller transportsystemer og digital infrastruktur, der sikrer udviklingen af intelligente transport- og energisystemer.

Formålet med initiativet er at sikre synergi mellem de tre sektorer, da dette spiller en afgørende rolle for at nå europæiske og nationale målsætninger om digitalisering, cybersikkerhed og reducering af udledningen af drivhusgasser.

Der gives støtte til

CEF-2 Digital vil støtte digitale operationelle platforme, der kan sikre, at digitale tjenester inden for energi- og transportnetværk kan blive implementeret på tværs af grænser i EU.

CEF-2 Digital vil støtte en Coordination and Support Action (CSA), der i en undersøgende fase skal identificere den type indgriben, der har størst indflydelse og adresserer den største grad af markedsfejl.

Initiativet vil blive implementeret i to faser: en CSA i 2021-2023 og arbejdsprojekter i 2024-2027.

Eksempler på platforme kunne være en platform for tilgængeligheden af EU’s vedvarende energi, der forbinder smart grids og datacentre på tværs af landegrænser, eller en platform for effektiv realtidsforbrug af tilgængelig transportkapacitet og optimering af intermodale ruter til gods og passagerer.

Støttekriterier

Initiativet vil blive dedikeret til ”eftermontering” af de fornødne grænseoverskridende digitale infrastrukturer på eksisterende energi- og/eller transportinfrastrukturer.

Baseret på resultatet af CSA’en skal arbejdsprojekterne, der udvælges i næste arbejdsprogram (2024-2027), implementere platforme, som tilvejebringer den nødvendige infrastruktur, der kan understøtte grænseoverskridende tilgængelighed af digitale tjenester i energi- og transportnetværk.

Hvem kan søge

Konsortiet til CSA’en vil bestå af repræsentanter, eller deltagere på tværs af relevante interessentgrupper og -sektorer.

Støtten til arbejdsprojekterne er målrettet konsortier, herunder lokale myndigheder, nationale myndigheder, energiselskaber, udstyrsudbydere, systemintegratorer, mobiloperatører samt virksomheder, der leverer sikkerhedsløsninger, tjenesteudbydere og datacentreoperatører.

Ansøgningsrunder

Call planning: Operational Digital Platforms

 

Type of Call

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Works

 

 

 

 

 

 

Studies

 

 

 

 

 

 

4. Anden relevant information

Udviklingen af gode forslag til 5G-tjenester kan kræve en betydelig indsats og ekspertise, som ikke nødvendigvis er til stede i alle lokalsamfund.

Formålet med support platformen er derfor at bygge et fællesskab for ’best practices’ på tværs af Europa, som kan give den fornødne hjælp og vejledning til udviklingen af projektideer til 5G til ’smarte’ lokalsamfund.

Platformen skal facilitere muligheden for at kopiere de gode ideer i andre europæiske lokalsamfund. Den skal udvikle og vedligeholde en vidensbank for 5G-tjenester, der har samfundsmæssig interesse med fokus på uddannelse, træning, sundhed, offentlig administration m.fl.

Til CEF-2 Digital programperioden 2021-2027 har EU-Kommissionen til hensigt at gøre brug af blending facilities til investeringer i digital infrastruktur i tæt samarbejde med bl.a. European Investment Bank (EIB) og European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

Dette skal give en simple adgang til EU-finansiering til projektansøgere, der har brug for støtte gennem bevillinger. Det skal støtte projekter, der har brug for bevillinger for at tiltrække markedsbaseret finansiering, og det skal justere bevillingsprocessen, så den er på linje med projektets livscyklus. Projekter skal således kunne ansøge, når de er klar, i stedet for til en fast deadline, som under traditionelle ansøgningsrunder. 

Topic

Type of call

2021

2022

2023

5G corridors, including early wave actions for the interconnection of 5G edge computing facilities

Studies

 

Works

5G for smart communities

Studies

 

 

 

Works

 Blending Operations under InvestEU

Launch

 

 

European Quantum Communication Infrastructure

Studies

 

 

 

Works

 

 

Backbone networks for pan-European cloud federations -

Interconnection of backbone networks for cloud federations

Studies & works

Backbone networks for pan-European cloud federations -

The interconnection of backbone networks for cloud federation with other cloud, HPC and edge infrastructures

Studies

 

Backbone networks for pan-European cloud federations -

Equipping existing backbone networks with DNS resolution infrastructures

 Works

 

 

Backbone connectivity for Digital Global Gateways

Study

 

 

Works

Operational digital platforms

Support action

 

 

Evalueringen af projektansøgninger vil blive baseret på følgende kriterier:

 • Modenhed: Målt på projektets parathed og mulighed for at starte ved den foreslåede startdato og blive færdig til den foreslåede slutdato, status for planlægning af kontraktprocedurer og nødvendige godkendelser samt information om tilgængeligheden af den nødvendige finansiering til at fuldføre CEF-investeringen.
 • Kvalitet: En evaluering af implementeringsplanen fra et teknisk og et finansielt perspektiv, arkitektur- og designfremgangsmåde, den organisatoriske struktur, risikoanalyse, kontrolprocedurer, kvalitetsstyring og kommunikationsstrategien fra ansøger.
 • Indvirkning: En evaluering (hvor det er relevant) af den økonomiske, sociale, konkurrencemæssige, miljømæssige og klimamæssige indvirkning.

  Kriteriet vil også evaluere sikkerheden, cybersikkerheden ift. telekommunikationsnetværk, indbyrdes kompatibilitets- og tilgængelighedsaspekter, innovation og digitalisering, såvel som grænseoverskridende dimensioner.
 • Prioritet og nødvendighed: En måling af EU-værdien og, hvor det er relevant, muligheden for synergier med andre initiativer under CEF.
 • Effekt af EU-støtte: En evaluering af den økonomiske kløft, muligheden for at mobilisere forskellige investeringskilder og i hvilken udstrækning eksterne omkostninger retfærdiggør økonomisk støtte fra CEF.

Der vil blive knyttet point til hvert kriterium på en skala fra 0 (utilstrækkelig) til 5 (fremragende). Evalueringen vil således muliggøre et rangordenssystem per initiativ. Rangeringen vil blive bestemt ud fra det samlede antal point, projektet har fået på baggrund af kriterierne. 

Anden ansøgningsrunde under CEF-2

Fristen for at søge anden ansøgningsrunde under CEF-2 Digital lukkede torsdag d. 23. februar 2023. Anden runde støtter primært udrulningsprojekter (works), hvor første ansøgningsrunde fokuserede på forundersøgelser (studies).

Der er i alt afsat 277 mio. EUR fordelt på følgende initiativer i anden ansøgningsrunde:

 • 5G transportkorridorer (works)
 • 5G til smarte lokalsamfund (works)
 • Kvantekommunikations- infrastruktur (works)
 • Backbonenetværk til paneuropæiske cloud-forbund (works & studies)
 • Backboneinfrastruktur til digitale globale forbindelser (works)
 • EuroQCI
 • Operational Digital Platforms
Maria Rydahl Ahlgreen
Chefkonsulent
Lars Iver Lind Jensen
Fuldmægtig