Love og regler på teleområdet

På teleområdet skelner man mellem udbydere og slutbrugere.

Som udbyder skal man opfylde kravene i bekendtgørelse om slutbrugerrettigheder på teleområdet. Udbydere er endvidere forpligtede til at lade sig registrere hos politiets centrale datasektion og til at overholde Justitsministeriets bekendtgørelse om generel og udifferentieret registrering til og med den 29. marts 2023 og opbevaring til og med den 29. marts 2024 af trafikdata.

I nedenstående er det beskrevet, hvornår man anses for at være henholdsvis udbyder og slutbruger. Der er desuden også en generel vejledning om udbyderbegrebet, samt eksempler på, hvornår man er omfattet af begrebet, og hvornår man ikke er omfattet.

Definition af udbyderbegrebet

Begrebet ”udbyder” er defineret i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (telelovens) § 2, nr. 1:

"Den, som med et kommercielt formål stiller produkter, elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af denne lov til rådighed for andre.

Endvidere står der i lovebemærkningerne til telelovens § 2, at:

”Enhver, der markedsfører og sælger produkter og elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester omfattet af lovforslaget til andre, anses for at være udbyder med de rettigheder, dette giver blandt andet i relation til netadgang. Det vil sige, at alle virksomheder, som på kommercielt grundlag betjener andre slutbrugere eller udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester med henblik på at formidle dele af disses teletrafik, er omfattet af dette begreb”.

Bemærk, at det ingen betydning har, hvilke former for kommunikationsnet eller -tjenester, der bliver stillet til rådighed. Stiller man fastnet-, mobil- og internetforbindelser, samt trådløse forbindelser via hotspots til rådighed betyder derfor ikke noget for, hvorvidt man er omfattet af udbyderbegrebet eller ej. Ligeledes har det ingen betydning, om man selv har anlagt eller lejer sig ind på infrastruktur.

Centralt i udbyderbegrebet er, om tjenesten stilles til rådighed med kommercielt formål. Det kommercielle formål foreligger, hvis eksempelvis en virksomhed sælger eller markedsfører et produkt for at opnå en direkte eller indirekte fortjeneste. Det er uden betydning, om aktiviteten reelt medfører en fortjeneste. Stiller et hotel eksempelvis et hotspot op i lobbyen eller stiller internet/telefoni til rådighed på værelserne, uden at der opkræves særskilt betaling herfor, vil hotellet blive anset for udbyder, fordi udbuddet af forbindelsen sker for at gøre hotellet mere attraktivt, og dermed med det formål at opnå en fortjeneste.

Det kommercielle formål foreligger desuden, hvis der er tale om en aktivitet, som sædvanligvis tilbydes eller efterspørges på markedsmæssige vilkår, uanset om den pågældende virksomhed, forening, myndighed m.m. i det konkrete tilfælde søger at opnå en fortjeneste. Hvis eksempelvis en kommune udlejer lokaler til erhverv, og i den sammenhæng stiller internetadgang til rådighed for lejere, vil kommunen være udbyder i det konkrete tilfælde, fordi udlejning af erhvervslokaler sædvanligvis foregår på markedsmæssige vilkår, og fordi udbud af internetadgang i erhvervslokaler typisk sker for at gøre lejemålet mere attraktivt.

Eksempler på, hvornår man er eller ikke er omfattet af udbyderbegrebet

Offentlige institutioner

Som udgangspunkt vil offentlige institutioner, som f.eks. folkeskoler og biblioteker ikke være omfattet af udbyderbegrebet, selv om de tilbyder besøgende og brugere at kunne bruge internettet, idet formålet er almennyttigt.

Styrelsen har gennem tiden vurderet flere konkrete sager, hvor kommuner vil stille trådløst internet til rådighed i kommunens lokaler. I det omfang der er tale om tilrådighedsstillelse på eksempelvis biblioteket, rådhuset, i børnehaver eller skoler, eller andre institutioner, der fungerer på et ikke-kommercielt grundlag, har styrelsen vurderet, at kommunerne ikke er udbydere på kommercielt grundlag, og derfor ikke omfattet af telelovens udbyderbegreb.

I særskilte tilfælde kan offentlige institutioner dog blive omfattet af udbyderbegrebet.

I forbindelse med, at en lokal idrætsforening skulle afholde et e-sport-event, tilbød en skole at stille lokaler og internet til rådighed uden for skolens åbningstid. Energistyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) vurderede, at skolen ville blive omfattet af udbyderbegrebet i den anførte situation, idet tilrådighedsstillelse af internet og lokaler ville ske på et kommercielt grundlag. Styrelsen lagde i den forbindelse vægt på, at det ikke kun var skolens elever, der ville gøre brug af internettet og lokalerne.

I en anden sag ønskede en kommune at etablere internetadgang i et kulturhus til borgerne og brugerne. Samtidigt ønskede kommunen at udleje kulturhuset til private arrangementer og forpagte lokaler til en café. IT- og Telestyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) vurderede, at kommunen var omfattet af udbyderbegrebet. Styrelsen lagde vægt på, at kulturhuset ville omfatte forskellige tilbud, der involverede både brugerbetaling, forpagtning og/eller udlejning. Da internetadgangen var tilbudt som en del af cafétilbuddet, udlejning af mødelokaler og udlejning og benyttelse af kulturhusets sal, ville internetadgangen indgå som en del af det grundlag, som kommunen ville tjene penge på, og der forelå derfor et kommercielt formål.

I en tredje sag ønskede en kommune at etablere internet på kommunens plejehjem og andre institutioner med faste beboere. Her vurderede styrelsen, at kommunen ville blive udbyder, idet adgang til internet sædvanligvis efterspørges på markedsmæssige vilkår, også selv om kommunen ikke havde til formål at opnå fortjeneste herved.

Offentligt tilgængelige steder, som f.eks. en havn

I tre konkrete sager har henholdsvis IT- og Telestyrelsen og Erhvervsstyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) vurderet, at tre havne, der tilbød internetadgang til gæster, mens de ventede på færgen eller lå i havn med deres båd, var udbydere. I disse sager lagde styrelserne vægt på, at internetadgang i en færgeterminal eller på en båd er en aktivitet, der sædvanligvis efterspørges på markedsmæssige vilkår, også selvom havnen ikke har til formål at opnå fortjeneste herved.

I en fjerde sag, der drejede sig om, hvorvidt en mindre sejlklub var udbyder, vurderede IT- og Telestyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur), at sejlklubben ikke var omfattet af udbyderbegrebet, idet internetadgangen kun blev stillet til rådighed for dens medlemmer, samt lejlighedsvis til besøgende sejlere. Styrelsen lagde vægt på, at man kun kunne benytte tjenesten ved at få et login med adgangskode fra sejlklubben, samt at sejlklubben ikke blev drevet eller benyttet med et kommercielt formål.

I en konkret sag om et museum, der etablerede et særskilt lukket Wi-Fi-net til sine besøgende, vurderede Erhvervsstyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur), at museet ville være omfattet af udbyderbegrebet. Styrelsen lagde vægt på, at internetadgangen blev udbudt til alle gæster på museet på et dertil særskilt etableret net. Der var tale om en generel internetadgang, dvs. ikke kun målrettet særlige emner eller situationer. Udbuddet af internetadgangen blev derfor set, som minimum indirekte, at være en del af markedsføringen af museet og styrelsen vurderede derfor, at udbuddet af adgang til internettet ville ske med et kommercielt formål.

Ovenstående vurdering gjorde sig ligeledes gældende i en sag om, hvorvidt en fagforening var omfattet af udbyderbegrebet, når de stillede Wi-Fi-hotspots via et særskilt gæstenetværk til rådighed for sine medlemmer i fagforeningens venteværelse og kursuslokaler.

Sommerhusudlejning

Stiller man f.eks. en fastnetforbindelse og/eller internetadgang til rådighed i sit sommerhus med det formål at gøre det mere attraktivt at udleje sit sommerhus, kan man blive omfattet af udbyderbegrebet.

I en konkret sag, hvor sommerhusejeren kun udlejede sit sommerhus i begrænset omfang, vurderede styrelsen, at sommerhusejeren ikke var udbyder.

Virksomheder der låner internet ud til gæster o.l.

Virksomheder, der stiller internet til rådighed for sine eksterne samarbejdspartnere og kunder, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af udbyderbegrebet, hvis tjenesten bliver tilbudt gæster, der har et ærinde i virksomheden, samtidigt med at virksomheden ikke opkræver nogen form for betaling.

I en konkret sag vurderede den daværende IT- og Telestyrelse (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur), at en medicinalvirksomhed, der stillede internet til rådighed i receptionen for gæster, ikke var omfattet af udbyderbegrebet. I afgørelsen lagde styrelsen vægt på, at internettet kun blev stillet til rådighed for gæster med et ærinde i virksomheden og som var indregistreret i receptionen, samt at der ikke blev opkrævet betaling for brugen af tjenesten.

I en anden sag vurderede styrelsen, at en bank, der stillede internet til rådighed for medarbejdere og besøgende på de interne kontorer i banken, samt konsulenter og leverandører, der havde mulighed for at benytte internetadgangen i disse kontorer, ikke var omfattet af udbyderbegrebet. I vurderingen lagde styrelsen vægt på, at bankens lukkede internet kun var tilgængeligt for medarbejdere og andre samarbejdspartnere i forbindelse med deres ansættelsesforhold.

I bemærkningerne til telelovens § 2, stk. 1, beskrives det i øvrigt, at ”Storkunder, herunder virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder med egne lukkede net, der alene tilvejebringer infrastruktur til eget brug, falder uden for begrebet, idet nettet ikke stilles til rådighed for andre”.

Caféer, hoteller, tankstationer, indkøbscentre, campingpladser osv.

Styrelsen har gennem tiden vurderet, at caféer, hoteller, tankstationer, indkøbscentre og campingpladser, der stillede internet til rådighed for deres gæster, var udbydere. Begrundelsen var, at styrelsen vurderede, at der forelå et kommercielt formål, idet der var tale om at gøre virksomheden mere attraktiv og derved opnå en højere fortjeneste.

Transportvirksomheder, der tilbyder internet

I en konkret sag, om et busselskab, der tilbød passagerne internet uden at opkræve betaling herfor, vurderede Erhvervsstyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur), at transportvirksomheden var omfattet af udbyderbegrebet, idet internetforbindelsen blev tilbudt som en ekstra service for selskabets passagerer med henblik på at opnå en styrkelse af selskabets goodwill og markedsværdi i forhold til konkurrenterne.

Biler med digitale tjenester

I en konkret sag spurgte en bilfabrikant, om denne var omfattet af udbyderbegrebet, når den tilbød en særlig concierge-funktion, som bl.a. kunne bestille bord for en på en restaurant. Energistyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) vurderede, at concierge service ikke kunne betragtes som tilrådighedsstillelse af en elektronisk kommunikationstjeneste i telelovens forstand. Styrelsen lagde vægt på, at servicen kun kunne anvendes til begrænsede formål i forbindelse med opkald til et call-center, og brugeren havde ikke mulighed for at blive stillet direkte igennem til restauranten.

Bilfabrikanten spurgte også, om muligheden for at foretage ”nødkald” var udbud af en elektronisk kommunikationstjeneste. Med ”nødkald” menes der i denne sag, en funktion, der bruges i tilfælde af, at bilen bryder sammen og som forudsætningsvis kun er anvendelig i meget afgrænsede tilfælde (nødkald) og da kun til kommunikation mellem hhv. en eller flere brugere i den pågældende bil, og en eller flere operatører i et callcenter eller en ”alarmcentral”. Tjenestens yderst begrænsede anvendelse taget i betragtning, var det Energistyrelsens (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) vurdering, at adgang til tjenesten ”nødkald” ikke betød, at der var tale om tilrådighedsstillelse af en elektronisk kommunikationstjeneste i telelovens forstand.

Hvis der derimod stilles et Wi-Fi-hotspot til rådighed, så vil der være tale om udbud af elektroniske kommunikationstjeneste i telelovens forstand, idet internetadgang via Wi-Fi er at betragte som en elektronisk kommunikationstjeneste. Om det er fabrikanten, forhandleren, udlejeren mv., der er udbyder af den elektroniske kommunikationstjeneste, vil bero på en konkret vurdering.

Særligt for antenneforeninger og boligforeninger

Hvornår er en forening udbyder og hvornår er den slutbruger?

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur oplever, at det nogle gange kan være svært for kollektivt organiserede kunder at skelne mellem, hvornår de er hhv. udbydere og slutbrugere.

Med kollektivt organiserede kunder menes der foreninger, som f.eks. boligforeninger, kollegier, antenneforeninger m.v.

Foreninger m.v., der anses for at være en udbyder

I en konkret sag om en lokal antenneforening med ca. 500 medlemmer vurderede Energistyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur), at antenneforeningen var udbyder af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester i forbindelse med levering af bredbånd til foreningens medlemmer, idet foreningen også stod for etablering og udvidelse af infrastrukturen. I afgørelsen fandt styrelsen, at selv om foreningen ikke nødvendigvis opnåede nogen reel økonomisk fortjeneste på udbuddet af bredbånd, så var det en aktivitet, som sædvanligvis tilbydes eller efterspørges på markedsmæssige vilkår.

I en anden konkret sag argumenterede en boligforening, hvor en gruppe frivillige beboer stod for driften af det udbudte internet til foreningens beboere, at de ikke var udbydere. De argumenterede for, at de kunne betragtes som storkunde med adgang til eget lukket net jf. bemærkningerne til telelovens § 2, nr. 1, da internettet kun var til brug for boligforeningen. Energistyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) vurderede i denne sag, at udbuddet af internettet kunne betragtes som en aktivitet, der sædvanligvis tilbydes eller efterspørges på markedsmæssige vilkår, selvom tjenesten kun var til brug for beboerne i foreningen. Hvis internettet derimod kun var til rådighed for gruppen af frivillige beboere, kunne det argumenteres for at være en storkunde jf. ovenstående.

Ovenstående afgørelser er i overensstemmelse med lovbemærkningerne til teleloven, hvori det angives, at antenneforeninger m.v. efter en konkret vurdering vil kunne anses for at være udbydere i telelovens forstand. Dette gælder uanset, om antenneforeningen har til formål at tjene penge på udbuddet af, typisk, internettjenester.

Foreninger, der leverer tjenester til en ubegrænset kreds og hverver kunder på lige fod i konkurrence med traditionelle teleselskaber, vil blive anset for at være udbyder i telelovens forstand, idet udbuddet af tjenesten sker på markedsmæssige vilkår. Antenneforeninger vil derfor også være omfattet, hvis antenneforeningens udbud af tjenester sker på markedsmæssige vilkår.

Foreninger m.v., der ikke anses for at være en udbyder

Mindre antenne- og boligforeninger, kollegier m.m., der ikke ejer infrastruktur eller leverer elektroniske kommunikationsnet og -tjenester vil som udgangspunkt blive betragtet som slutbrugere, idet sådanne foreninger typisk har indgået aftaler om levering af tjenester med en anden udbyder. Udgangspunktet er det samme, selv om foreningen fx ejer infrastrukturen.

En boligforening, der har indgået en aftale med en bredbåndsudbyder om levering af bredbånd til foreningens beboere, vil ikke anses som værende en udbyder i telelovens forstand, idet det ikke er boligforeningen, der udbyder bredbånd til beboerne, selv om fx fibernettet i den pågældende ejendom er boligforeningens.

Beboerne i boligforeningen har selv indgået et kontraktforhold med den pågældende bredbåndsudbyder, og selve betalingen for ydelsen foregår derfor til bredbåndsudbyderen og ikke til boligforeningen. Dette betyder derfor også, at hvis der er mangler ved den ydelse, der bliver leveret, så vil beboerne skulle rette henvendelse til bredbåndsudbyderen og ikke til boligforeningen. Uanset om det er foreningen eller de enkelte medlemmer, der afregner med udbyderen, vil foreningen og dets medlemmer blive betragtet som slutbrugere.

En antenneforening med eget net, der selv leverer bredbånd til medlemmerne i foreningen på det net, som foreningen ejer, mens en udbyder står for backbonedelen, anses ikke for at være en udbyder, men derimod en slutbruger, hvis der leveres til en på forhånd afgrænset kreds. 

Nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester (NUIK-tjenester)

Ved ændringslov nr. 1883 af 8. december 2021 blev teledirektivets artikel 2, nr. 7, om nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester implementeret i dansk ret.

Begrebet er defineret i telelovens § 2, nr. 20:

”En tjeneste, som normalt ydes mod betaling, og som muliggør direkte interpersonel og interaktiv informationsudveksling via elektroniske kommunikationsnet mellem et afgrænset antal personer, hvor de personer, der indleder eller deltager i kommunikation, bestemmer, hvem modtageren eller modtagerne skal være. Tjenesten omfatter ikke tjenester, der blot muliggør interpersonel og interaktiv kommunikation som en mindre støttefunktion, der er tæt knyttet til en anden tjeneste. Tjenesten etablerer ikke forbindelse til offentligt tildelte nummerressourcer, dvs. et eller flere numre i nationale eller internationale nummerplaner, og muliggør ikke kommunikation med et eller flere numre i nationale eller internationale nummerplaner”.

De traditionelle kommunikationstjenester baserer sig på numre i den danske nummerplan og omfatter fastnet- og mobiltelefoni fra teleselskaberne, og også internetbaseret telefoni i de tilfælde, hvor tjenesten anvender numre til dirigering af et opkald som f.eks. Skype Out.

NUIK-tjenester er imidlertid tjenester, som hovedsageligt anvendes til kommunikation mellem mennesker, men som ikke anvender numre til dirigering, hvilket også fremgår af definitionen i telelovens § 2, nr. 20. Der er således tale om tjenester, som ikke muliggør kommunikation med et eller flere numre i nationale eller internationale nummerplaner.  

Den blotte anvendelse af et nummer som et identifikationsmiddel bør ifølge teledirektivets betragtning 18 ikke i sig selv betragtes som tilstrækkeligt til, at en tjeneste anses som en nummerbaseret interpersonel kommunikationstjeneste. Det vil altså sige, at selv om en webbaseret telefontjeneste fx anvender et nummer til at identificere brugere, så betyder det ikke, at tjenesten er nummerbaseret. Tjenesten kan derfor godt være en NUIK-tjeneste.

Af bestemmelsens ordlyd fremgår det endvidere, at en NUIK-tjeneste ikke omfatter tjenester, der blot muliggør interpersonel og interaktiv kommunikation som en mindre støttefunktion, der er tæt knyttet til en anden tjeneste. Et eksempel herpå kunne være en situation, hvor kommunikationsmuligheden er knyttet til en anden hovedfunktion (fx salg varer), hvor muligheden næsten ikke benyttes af slutbrugerne, og hvor kommunikationen er der for at understøtte hovedfunktionen. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside, er der opsat en række eksempler på, hvornår kommunikationsmuligheden er af en mindre støttefunktion med den betydning, at der ikke vil være tale om en interpersonel kommunikationstjeneste.

Slutbrugere anvender i stigende grad internetbaserede tjenester, som fx internettelefoni, beskedtjenester og webbaserede e-posttjenester, i stedet for traditionelle talekommunikationstjenester og sms, hvorfor der har været behov for en særskilt definition af disse tjenester, herunder en udvidelse af anvendelsesområdet for de teleretlige regler til at omfatte disse tjenester. I bemærkningerne til teleloven fremgår det, at beskedtjenester som Whatsapp og Messenger omfattes af begrebet NUIK-tjenester. Andre beskedapps o.l. vil efter en konkret vurdering kunne være omfattet af begrebet NUIK-tjenester.

Begrebet ”slutbruger” er defineret i telelovens § 2, nr. 3:

”Slutbruger: Bruger af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, som ikke på kommercielt grundlag stiller de pågældende elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til rådighed for andre.”

Slutbrugere er brugere af tjenester, som ikke videresælger teletjenester. Slutbrugere kan både være erhvervsdrivende og ikkeerhvervsdrivende. En slutbruger behøver ikke at være den, der betaler for ydelsen. F.eks. ville en skoleelev, der bruger sin skoles internetadgang, blive defineret som slutbruger, selvom det er skolen, der betaler for ydelsen.

Det kræver ikke autorisation at drive televirksomhed i Danmark, men alle udbydere skal registrere deres virksomhed hos politiets centrale datasektion.

Udbyderbegrebet og logningsbekendtgørelsen

En række virksomheder, foreninger, myndigheder m.m. har løbende henvendt sig for at få afklaret, om de var omfattet af udbyderbegrebet. Henvendelserne har i særlig grad været motiveret af logningsbekendtgørelsen, der fra september 2007 har forpligtet udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester til slutbrugere til at registrere og opbevare (logge) oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i udbyderens net.

Logningsbekendtgørelsen administreres af Justitsministeriet, men pligten til at logge oplysninger om teletrafik påhviler alene virksomheder m.fl. omfattet af telelovens udbyderbegreb. Spørgsmål om, hvorvidt man er omfattet af udbyderbegrebet, hører derfor under Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, mens spørgsmål om logningspligtens omfang, f.eks. hvad man skal logge, hører under Justitsministeriet.

Er der nogen ydelser, som teleselskaberne er forpligtede til at levere til alle, som beder om det?

Ifølge teleloven skal alle forbrugere i landet have adgang til visse basale teleydelser på rimelige vilkår og til rimelige priser. Det sikrer den såkaldte forsyningspligt. 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur udpeger en eller flere selskaber til at levere ydelser under forsyningspligten. TDC har været udpeget som forsyningspligtudbyder siden 1997 og er fortsat det eneste selskab, der er forsyningspligtig leverandør af teleydelser. 

Hvilke ydelser er der forsyningspligt på?

TDC Net og Nuuday leverer i dag

 • En teksttelefontjeneste for personer med handicap
 • Dirigering af 112-opkald til den mest relevante alarmcentral og
 • En udtømmende fortegnelse over telefonnumre i Danmark som led i forsyningspligten.

Frem til den 1. oktober 2022 var der forsyningspligt på taletelefoni, men denne forsyningspligt blev ophævet med den begrundelse, at alle danskere kan få taletelefoni til en rimelig pris og kvalitet på markedsvilkår.

Forsyningspligten omfatter heller ikke bredbåndsforbindelser. Priser og udbud på bredbåndsforbindelser og telefonforbindelser er således alene reguleret af konkurrencen på telemarkedet.

Nærmere om forsyningspligten

Forsyningspligtbekendtgørelsen, indeholder information om, hvorledes nye forsyningspligtudbydere udpeges, hvorledes de nærmere vilkår for forsyningspligten fastsættes, krav til indhold af kontrakt med slutbrugeren, prisregulering samt mulighederne for at få dækket underskud ved levering af forsyningspligtydelserne.

Aftalen fra juni 2013 skal give forbrugerne bedre overblik over mobilforbruget og bedre information om, hvad man gør, når mobilen bliver stjålet. Samtidig arbejdes der for en bedre mærkning af mobiltelefoners antennekvalitet og en evaluering af private prissammenligningssider.

Mobilmarkedet er præget af stærk priskonkurrence. Dette er som udgangspunkt en stor fordel for forbrugerne, som får mulighed for mere fordelagtige priser og nye teknologier og tjenester. Disse forhold bevirker imidlertid samtidig, at mobilmarkedet for nogle forbrugere kan være vanskeligt at overskue.

Der er derfor blevet indgået en aftale om nogle tiltag, der skal gøre mobilområdet mere gennemsigtigt. Aftalen er blevet til efter forhandling mellem Forbrugerrådet, Teleindustrien, Hi3G, Dansk Industri (DI ITEK) og Dansk Energi.

Aftalen giver forbrugerne:

 • Overblik over forbrug
  • Telebranchen skal tilbyde gratis lettilgængelige løsninger, så forbrugerne kan orientere sig om de seneste 6 måneders forbrug af opkald, tale, sms, mms og data med henblik på fremadrettet at vælge det abonnement, der passer bedst til deres forbrugsmønster.
 • Overblik over dækning
  • Fra dansk side arbejdes der for bedre oplysning om mobiltelefoners antennekvalitet blandt andet ved at tilvejebringe målinger, der kan fremme gennemsigtigheden på markedet.
 • Hjælp ved tyveri og misbrug af mobiltelefoner
  • Teleselskaberne skal sikre nem adgang til information om, hvordan forbrugerne får meldt telefonen stjålet og spærret.
 • Evaluering af prissammenligningssider
  • Erhvervsstyrelsen vil evaluere de private prissammenligningssider på teleområdet og vil også vurdere, om fx en E-mærkningsordning af siderne vil være hensigtsmæssig.

Aftalen om gennemsigtighed på mobilområdet

 

Oversigt over love og bekendtgørelser

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 

Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester kaldes i daglig tale for teleloven. 

Teleloven og tilhørende bekendtgørelser indeholder bl.a. regler om:

 • Slutbrugerforhold og forsyningspligt m.v. (lovens afsnit II, §§ 3-20)
 • nummerforhold (lovens afsnit III, §§ 21-33)
 • sektorspecifik konkurrenceregulering (lovens afsnit IV, §§ 33-57) samt
 • samhusning og fælles udnyttelse af faciliteter (lovens afsnit V, §§ 58-60c)

Reglerne i telelovens afsnit IV om den sektorspecifikke konkurrenceregulering af teleområdet administreres af den uafhængige telemyndighed, der hører under Erhvervsstyrelsen.

Teleloven

Telelovens formål er at fremme et velfungerende og innovationspræget marked for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne. Dette mål fremmes ved at:

 • sikre generelle minimumskrav til teleudbydere,
 • sikre alle slutbrugere adgang til grundlæggende teletjenester på rimelige vilkår, herunder vilkår om forbrugerbeskyttelse,
 • varetage administrationen af den samlede danske nummerplan, herunder disponering, tildeling, ændring og inddragelse af numre, nummerserier, koder og adresser,
 • sikre retten til nummerportabilitet (dvs. retten til at medtage et telefonnummer, hvis slutbrugeren skifter teleselskab),
 • sikre teleselskaberne mulighed for at indgå aftaler om gensidigt at udveksle trafik mellem hinanden, og
 • sikre netadgang til eksisterende infrastruktur m.v. på de dele af telemarkedet, hvor konkurrencen ikke er tilstrækkelig.

Derudover indeholder loven regler om de markedsundersøgelser, som Erhvervsstyrelsen foretager samt fusionskontrol på teleområdet.

Bekendtgørelser om slutbrugerforhold og forsyningspligt

Slutbrugerbekendtgørelsen

Vejledning til slutbrugerbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke rettigheder du har som forbruger af teleydelser. 

Bekendtgørelse om oplysningskrav m.v. 

Vejledning til bekendtgørelse om oplysningskrav m.v.

Bekendtgørelsen omfatter oplysningskrav, pligter og rettigheder i forbindelse med udbud af elektroniske kommunikationstjenester og nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester, herunder regler om skift af internetudbyder (SBBU).

Forsyningspligtbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke ydelser der er forsyningspligt på i Danmark. Det vil sige, at et eller flere selskaber er udpeget til at levere disse forsyningspligtydelser på nærmere fastsatte vilkår. Aktuelt er TDC NET A/S henholdsvis Nuuday A/S udpeget til at levere ydelserne nævnt i bekendtgørelsen.

Alarmbekendtgørelsen

Vejledning til alarmbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen omhandler de krav, der skal iagttages i forbindelse med alarmkommunikation.

Bekendtgørelse om undtagelse af visse udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester fra pligten til at indrette teknisk udstyr og tekniske systemer

Bekendtgørelser om nummerforhold

Nummerbekendtgørelsen

Vejledning til den samlede danske nummerplan

Bekendtgørelsen fastlægger de nærmere regler om anvendelse af numre i Danmark.

Bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser

Vejledning til bekendtgørelsen om nummeroplysningsdatabaser

Bekendtgørelsen regulerer krav til indsamling og videregivelse m.v. af nummeroplysningsdata, fx navn, adresse, og telefonnummer mellem et teleselskab og en udbyder af en nummeroplysningstjeneste.

Bekendtgørelser om sektorspecifik konkurrenceregulering

Bekendtgørelse om delegation af ministeren for videnskab, teknologi og udviklings beføjelser i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Bekendtgørelse om høringsprocedurer i forbindelse med markedsundersøgelser på markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Bekendtgørelsen indeholder regler om høringsprocedurer i forbindelse med Erhvervsstyrelsens gennemførelse af markedsundersøgelser.

Bekendtgørelse om alternativ tvistbilæggelse mellem udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester

Bekendtgørelsen indeholder regler om Erhvervsstyrelsens gennemførelse af alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med sager indenfor den sektorspecifikke konkurrenceregulering.

Bekendtgørelse om priskontrolmetoder

Bekendtgørelsen fastlægger, hvilke priskontrolmetoder Erhvervsstyrelsen kan anvende i forbindelse med pålæggelse af en forpligtelse om priskontrol i en markedsafgørelse over for en udbyder med stærk markedsposition.

Bekendtgørelse om regnskabsregler for visse udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester

Bekendtgørelsen indeholder regler om, at visse udbydere af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester skal gennemføre regnskabsmæssig opsplitning af en række særskilte produktområder. Endvidere fastlægges detaljeringsgraden og principperne for aflæggelsen af produktregnskaberne.

Øvrige bekendtgørelser med hjemmel i teleloven

Bekendtgørelse om koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger

Bekendtgørelsen giver adgang til koordineret anvendelse af netelementer i elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter samt ledningsnet i bygninger, og gælder for udbydere af elektroniske kommunikationsnet samt ejere eller indehavere af råderetten til ledningsnet ti bygninger.

Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet og international roaming

Bekendtgørelsen indeholder tilsyns- og sanktionsbestemmelser til Det Europæiske Fællesskabs forordninger om adgang til det åbne internet og roaming på offentlige mobiltelefonnet i Fællesskabet.

Bekendtgørelse om Teleklagenævnets virksomhed

Bekendtgørelsen indeholder de nærmere regler om Teleklagenævnets virksomhed, herunder regler om opkrævning af gebyr, indbringelse og behandling af sager samt afholdelse af nævnsmøder.

Reglerne om administration af frekvenser i Danmark findes i lov om radiofrekvenser (frekvensloven) samt i en række tilhørende bekendtgørelser. Der er bl.a. fastsat regler om frekvenstilladelser, auktioner og udbud, frekvensplan, radio- og tv-frekvenser og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs tilsyn.

Frekvensloven

Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om, hvilke frekvenser der kan anvendes uden tilladelse, og hvilke krav og vilkår der stilles, når frekvenserne anvendes. Herudover fastsættes der regler om kaldesignaler og regler for radioamatørprøver samt tavshedspligt.

Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Bekendtgørelsen fastsætter regler om frekvenstilladelsers varighed, fornyelse af tilladelser, meddelelse til SDFI om planer om overdragelse og udlejning af tilladelser samt tavshedspligt.

Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplanen)

Bekendtgørelsen fastsætter, hvad de forskellige frekvenser må anvendes til i Danmark (tjenester og teknologier).

Bekendtgørelse om det frekvenspolitiske rammemandat

Bekendtgørelsen fastsætter, hvilke væsentlige samfundsmæssige hensyn der fører til, at klima-, energi- og forsyningsministeren – i tilfælde af frekvensknaphed – træffer beslutning om, hvordan frekvenserne skal tildeles, f.eks. efter auktion. Herudover fastsættes retningslinjerne for, hvordan SDFI skal prioritere og administrere den danske frekvensanvendelse.

Bekendtgørelse om gebyrer for prøver, certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre

Bekendtgørelsen fastsætter størrelsen af gebyrerne for deltagelse i radioamatørprøver og udstedelse af certifikater, kaldesignaler og identifikationsnumre på radioamatør- og luftfartsområdet.

Bekendtgørelse om overdragelse og tilbagelevering af visse tilladelser til at anvende radiofrekvenser

Bekendtgørelsen fastsætter regler om begrænsninger i adgangen til frit at overdrage dele af frekvenstilladelser til en anden for tilladelser udstedt efter auktion eller udbud og for tilladelser til at anvende frekvenser til radio- og tv-formål.

Bekendtgørelse om depositum ved fremlysning af radiofrekvenser

Bekendtgørelsen fastsætter størrelsen på det depositum, som skal betales i forbindelse med deltagelse i en fremlysning over frekvenser, og fastsætter regler for betalingen og tilbagebetalingen af depositummet.

Bekendtgørelse om forsvarets anvendelse af radiofrekvenser

Bekendtgørelsen fastsætter regler for, hvordan forsvaret kan anvende frekvenser.

Bekendtgørelser om bemyndigelse af andre myndigheder

Bekendtgørelserne fastsætter regler om bemyndigelse af andre myndigheder og private organisationer til at varetage forskellige opgaver på bl.a. det maritime område og på luftfartsområdet.

Bekendtgørelse om bemyndigelse til at udstede og tilbagekalde kaldesignaler og identifikationsnumre og til at fastsætte regler for udstedelsen og tilbagekaldelsen

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser vedr. regelfastsættelse for visse prøver til Søfartsstyrelsen og Statens Luftfartsvæsen

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold med tilhørende bekendtgørelse fastsætter krav til radioudstyr, apparater og faste anlæg vedr. konstruktion, mærkning og dokumentation og stiller krav til de erhvervsdrivende, som sælger sådanne produkter og brugere, som anvender produkterne. Herudover fastsættes der regler om udpegning af bemyndigede organer og for deres virksomhed.

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Loven er inddelt i kapitler, som vedrører både apparater, radioudstyr og fast anlæg, og i kapitler, som vedrører de enkelte produkttyper for sig.

Loven fastsætter regler for, hvilke pligter de enkelte erhvervsdrivende har i forhold til enkelte produkttyper, herunder krav om konstruktion, mærkning og dokumentation for, at produkterne er lovlige. Loven fastsætter endvidere regler for, hvordan Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan føre tilsyn med produkterne, og hvilke afgørelser styrelsen kan træffe, hvis produkterne eller de erhvervsdrivende ikke opfylder kravene.

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold

Bekendtgørelsen fastsætter regler om harmoniserede standarder, procedurer til vurdering af produkternes overensstemmelse med kravene, overensstemmelseserklæring, CE-mærkning og teknisk dokumentation. Bekendtgørelsen fastsætter endvidere regler om bemyndigede organer.

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold og om ophævelse af lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold

Bekendtgørelsen fastsætter, at reglerne i loven for apparater og faste anlægs vedkommende træder i kraft den 20. april 2016 og for radioudstyrs vedkommende den 13. juni 2016. Samme datoer ophæves de tilsvarende regler i den tidligere lov og bekendtgørelse.

Bekendtgørelse om radiogrænseflader

I bekendtgørelsen er der regler om, hvilke frekvenser der må anvendes med bestemt radioudstyr med de tekniske rammer og eventuelle begrænsninger for anvendelsen.

Lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. 

Lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v. kaldes i daglig tale graveloven. 

Graveloven og tilhørende bekendtgørelser indeholder bl.a. regler om:

 • ekspropriation og nedgravning af kabler m.v. til brug for elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester samt erstatning ved beskadigelse af kabler m.v.,
 • nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler, 
 • fælles udnyttelse af og oplysning om eksisterende passiv fysisk infrastruktur, 
 • begrænsning af oplysning om eksisterende passiv fysisk infrastruktur,
 • krav om etablering af og adgang til bygningsintern fysisk infrastruktur i bygninger, 
 • undtagelser fra krav om etablering af bygningsintern fysisk infrastruktur,
 • tilslutning af slutbrugere til net via tredjeparters private ejendom, samt
 • energistyrelsens kompetence som tvistløsningsorgan.

Graveloven 

Gravelovens formål er at fremme konkurrencen i telesektoren og fremme en billigere og nemmere udrulning af bredbånd. Dette mål fremmes bl.a. ved at:

 • sikre teleudbydere lige adgang til nedgravning af telekabler og opsætning af tilhørende faciliteter, herunder ved brug af ekspropriationsinstrumentet,
 • sikre, at teleudbydere kan få adgang til eksisterende passiv fysisk infrastruktur på tværs af forsyningssektorer på rimelige vilkår med henblik på etablering af bredbånd,
 • sikre, at nyopførte bygninger og bygninger, der gennemgår større renoveringsarbejder, udstyres med bygningsintern fysisk infrastruktur, der kan anvendes til etablering af bredbånd,
 • sikre, at teleudbydere kan få adgang til bygningsintern fysisk infrastruktur på rimelige vilkår med henblik på etablering af bredbånd.

Graveloven

Bekendtgørelse om nedlægningsdybder for telekabler og begrænsning af erstatning ved beskadigelse af telekabler

Bekendtgørelse om begrænsning af oplysningspligt og undtagelser fra krav om højhastighedsforberedelse af bygninger m.v.

Benjamin Overvad, tlf. 40 47 67 28, benov@sdfi.dk

Masteloven

Lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål kaldes også masteloven. Masteloven retter sig særligt mod teleoperatører samt lokale myndigheder og gælder for både landzone, sommerhusområder og byzone.

Masteloven

Indberetningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om afgivelse af radiodækningsplaner og oplysninger om eksisterende antennepositioner)

Bekendtgørelse om offentliggørelse af oplysninger om radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner samt indberetning af oplysninger om eksisterende antennepositioner