Regeringens initiativer for teleområdet

Bedre mobil- og bredbåndsdækning indgår løbende i den politiske debat, og der er over de seneste år taget en række initiativer, som skal understøtte bedre dækning i hele Danmark.

Som en del af initiativet om fælles udnyttelse af den yderste del af bredbåndsnettet blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Energistyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) og Erhvervsstyrelsen. Arbejdsgruppen har blandt andet haft til opgave at indsamle viden om og erfaringer med symmetrisk adgangsregulering fra andre EU-lande. Symmetrisk adgangsregulering indebærer, at andre udbydere end dem med en stærk markedsposition kan pålægges at åbne deres net.

Arbejdsgruppens arbejde er mundet ud i en rapport, som blandt andet indeholder forslag til nye regler om symmetrisk adgangsregulering. Forslagene tilgodeser på den ene side hensynene til konkurrencen på markedet og imødegår på den anden side de potentielle udfordringer, som symmetrisk adgangsregulering kan medføre for de selskaber, som ejer de bredbåndsnet, der åbnes for andre selskaber.

Arbejdsgruppens rapport

Bilag 1 - Evaluering af graveloven

Bilag 2 - WIK’s Report on Competition and investment in the Danish broadband market

Bilag 3 - Høringsnotat

Med sit udspil for vækst og udvikling i hele Danmark fra november 2015 lancerede regeringen flere initiativer rettet mod at understøtte, at vi får en god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet.

Initiativerne inkluderer:

 • En statslig bredbåndspulje rettet mod områder med dårlig bredbåndsdækning
 • Fastsættelse af ambitiøse dækningskrav, når der i de kommende år skal holdes flere auktioner over frekvenser til mobiltelefoni
 • Revision af planloven for blandt andet at gøre det lettere for kommunerne at give tilladelse til opsætning af mobilmaster
 • Bedre overblik over nedgravede ledninger
 • Bedre muligheder for at udnytte eksisterende passiv infrastruktur til bredbånd.

Udspillet om vækst og udvikling i hele Danmark ligger sammen med den politiske aftale af 9. februar 2016 på Erhvervsministeriets hjemmeside.

Det blev gjort muligt for private at udnytte det såkaldte håndværkerfradag ved tilslutning til bredbånd med den politiske aftale fra november 2015 om udmøntningen af en ny grøn BoligJobordning.

Ordningen omfatter fradrag for arbejdsrelaterede omkostning ved tilslutning til bredbånd, herunder nedgravning og indskydning af kabler på egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst bredbånd på boligens ydre rammer.

Du kan finde mere om aftalen på Skatteministeriets hjemmeside og på SKAT's hjemmeside.

Den 26. februar 2015 blev der indgået en bred politisk aftale mellem Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en vækstplan for digitalisering i Danmark.

Med aftalen blev der taget politisk beslutning om at igangsætte følgende initiativer for at understøtte god mobil- og bredbåndsdækning i hele landet:

 • Frigørelse af 700 MHz-frekvensbåndet, som i øjeblikke anvendes til TV-formål, så det fra april 2020 kan anvendes til mobilkommunikation
 • Dækningskrav for at understøtte mobildækningen i områder med dårlig dækning ved kommende frekvensauktioner henholdsvis 2016 og 2018/2019
 • Adgang til andre operatørers passive, fysiske infrastruktur (fx tomrør) på tværs af forsyningssektorer på rimelige vilkår og betingelser, herunder pris
 • Styrket indsats for at understøtte lokale initiativer for bedre mobil- og bredbåndsdækning
 • Samarbejde med mobiloperatørerne om at styrke mobildækningen
 • Realkreditfinansiering af digital infrastruktur
 • Styrket fusionskontrol
 • Undersøgelse af udfordringerne for den fremtidige regulering på teleområdet

Læs den samlede aftale på Erhvervsministeriets hjemmeside sammen med udspillet fra den daværende regering: Vækstplan for digitalisering af Danmark.

Reglerne om Bredbåndsgarantiordningen er ophævet pr. 1. januar 2019. Dermed ophæves foreningen Bredbåndsgarantiordningen.
Ophævelsen af reglerne om Bredbåndsgarantiordningen er et initiativ på baggrund af regeringens udspil ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark”.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fremsatte den 3. oktober 2018  et lovforslag om ændring af teleloven, der ophæver reglerne, og lovforslaget blev vedtaget af alle Folketingets partier den 27. november 2018. Ændringen af teleloven findes her: 

Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester 

I en delaftale om Vækstplan DK blev der i april 2013 afsat i alt 60 mio. kr. til bedre bredbånd på Bornholm. Efter en ansøgningsrunde har selskabet GlobalConnect fået tilsagn om tilskud på 60 mio. kr. til udrulning af højhastighedsbredbånd på Bornholm. Datterselskabet BornFiber står for projektet.

Projektet indebærer, at 7.000 husstands-, virksomheds- og sommerhusadresser på Bornholm vil få adgang til hurtigt bredbånd. Det vil være hastigheder på mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload med udgangen af 2016, og ved udgangen af 2019 vil hastighederne være på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload. BornFiber har offentliggjort listen over, hvilke 7.000 adresser, der er med i projektet

Andre teleselskaber på markedet kan få adgang til det net, som GlobalConnect bygger med tilskuddet. Du kan læse mere om de vilkår og forpligtelser, som GlobalConnect skal leve op til i materialet til ansøgningsrunden

EU-retningslinjer for statsstøtteregler ved bredbånd

Europa Kommissionens forordning om visse kategorier af støtte

Mere materiale til ansøgningsrunden

Den daværende regering lancerede i marts 2013 et udspil med 22 konkrete initiativer med henblik på at understøtte bedre bredbånd og mobildækning samt skabe grundlag for øget digitalisering og vækst. Med udspillet blev rammerne for bredbånd og mobildækning forbedret bl.a. gennem intelligent offentlig efterspørgsel.

Udspillet bedre bredbånd og mobildækning fra 2013.

Bredbåndspuljen yder tilskud til lokale bredbåndsprojekter – og bidrager derigennem til at sikre dækning med hurtigt bredbånd i hele Danmark. Puljen har primært fokus mod tyndtbefolkede områder, hvor det er svært at få bedre bredbånd på almindelige kommercielle vilkår.

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik den 9. februar 2016. Med den politiske aftale ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark” besluttede alle Folketingets partier den 17. maj 2018 at målrette puljen mere mod tyndt befolkede dele af landet.

Bredbåndspuljen.

SDFI har bedt DAMVAD Analytics undersøge, hvordan investeringerne på teleområdet kan understøttes. DAMVAD har været i dialog med en række interessenter på teleområdet og har foretaget undersøgelsen med udgangspunkt i denne dialog.

Læs Initiativer der kan understøtte teleinvesteringer.

I teleforliget fra maj 2018 er det besluttet, at Danmark skal være i førerfeltet med udrulning af 5G, og at Danmark skal have de bedste telepolitiske rammer for anvendelse af den nyeste teknologi. Derfor blev det besluttet, at Energistyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) skulle udarbejde en 5G-handlingsplan i samarbejde med relevante interessenter. Det er visionen med handlingsplanen, at Danmark er i front med udrulningen og anvendelsen af 5G-nettet, og at vi har de bedste rammer for, at borgere, virksomheder og det offentlige kan anvende 5G.

Læs SDFI's 5G-handlingsplan for Danmark (dansk version)

Læs SDFI's 5G-handlingsplan for Danmark (engelsk version)

Læs faktaark om 5G-handlingsplan for Danmark.

Energistyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) har bedt WIK-Consult om at undersøge sammenhængen mellem konkurrencesituationen og investeringsniveauet på mobilmarkedet, herunder konsekvenserne af øget netdeling. Læs rapporten Competition and investment in the Danish mobile market