Internationalt samarbejde på teleområdet

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur varetager danske interesser på tele- og frekvensområdet. Det sker ved internationale forhandlinger, møder og lignende i EU-regi og i en række andre internationale organisationer. Det internationale samarbejde kan i grove træk opdeles i følgende:

Globalt telesamarbejde

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur samarbejder på globalt niveau ved at deltage i internationale forhandlinger, møder og lignende i f.eks. OECD og ITU.

Europæisk telesamarbejde

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur varetager danske interesser på teleområdet i en række europæiske fora, f.eks. når det drejer sig om frekvenser, bredbånd og nummerforhold. EU spiller en central rolle i udviklingen af teleområdet i Europa.

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 6. maj 2015 sin strategi for det digitale indre marked. Strategien sætter blandt andet fokus på, at en velfungerende telekommunikationssektor i Europa er afgørende for, at det digitale indre marked kan fungere til gavn for europæiske forbrugere og virksomheder. Strategien indeholder ikke i sig selv konkrete forslag til ændringer af EU-reguleringen af teleområdet.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur deltager aktivt i arbejdet i Rådets arbejdsgrupper, komitéer under Europa-Kommissionen og diverse andre fora, når der f.eks. forhandles om frekvenser, bredbåndsregulering og roamingafgifter i EU.

Færøerne og Grønland

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur samarbejder med Færøernes Landsstyre samt Grønlands Selvstyre på teleområdet

EU spiller en central rolle i udviklingen af teleområdet i Europa. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur varetager danske interesser i forhold til en række europæiske fora, fx når det drejer sig om frekvenser, bredbånd og nummerforhold.

Bredbånd er fundament for det digitale indre marked

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 6. maj 2015 sin strategi for det digitale indre marked. Strategien sætter blandt andet fokus på, at en velfungerende telekommunikationssektor i Europa er afgørende for, at det det digitale indre marked kan fungere til gavn for europæiske forbrugere og virksomheder. 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur varetager danske interesser på teleområdet. Derfor deltager styrelsen aktivt i arbejdet i Rådets arbejdsgrupper, komitéer under Europa-Kommissionen og diverse andre fora, når der fx forhandles om frekvenser, bredbåndsregulering og roamingafgifter i EU.

 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs rapport 2021 om teleområdet i henhold til teledirektivets art. 8, stk. 2

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs rapport 2022 om teleområdet i henhold til teledirektivets art. 8, stk. 2

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs rapport 2023 om teleområdet i henhold til teledirektivets art. 8, stk. 2

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur deltager i samarbejdet i ITSO (den mellemstatslige Internationale Telekommunikations Satellit Organisation), der vedrører det globale samarbejde om satellitter.

ITSO fører tilsyn med Intelsats varetagelse af særlige forpligtelser med hensyn til ikke-diskriminering, global dækning og forsyning af ulande og områder med en særlig afhængighed af Intelsat-systemet. Sidstnævnte omfatter for Danmarks vedkommende Grønland.

Besøg ITSO's hjemmeside.

ITU står for International Telecommunication Union og er FN's særorganisation for informations- og kommunikationsteknologi. 

ITU blev etableret i 1865 af 19 lande, heriblandt Danmark, på basis af den såkaldte Internationale Telegrafkonvention. Telekommunikationsområdet var et af de første områder, hvor der blev etableret et internationalt samarbejde, fordi kommunikation i sin natur er grænseoverskridende. 

ITU's overordnede formål er at fremme udviklingen og anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi (IKT). ITU fordeler radiofrekvenser og satellitbaner på globalt plan, udvikler tekniske standarder og arbejder for at forbedre adgangen til IKT over hele verden.

ITU's medlemmer er FN's medlemslande. Private virksomheder kan deltage i ITU's arbejde som sektormedlemmer eller associates mod betaling af et årligt medlemsbidrag.

ITU's øverste organ er Plenipotentiærkonferencen (PP), som normalt holdes hvert fjerde år. PP's primære funktion er at udstikke ITU's overordnede politik at vedtage en strategisk plan og et budget for den næste fireårige periode samt at vælge ITU's øverste ledelse, herunder medlemmerne af ITU's råd. 

ITU's hovedkvarter ligger i Geneve. ITU består af et generalsekretariat og følgende tre sektorer:

 • Telecommunication Standardization Sector (ITU-T)
 • Radiocommunication Sector (ITU-R)
 • Telecommunication Development Sector (ITU-D)

Generalsekretariatet ledes af en generalsekretær, og i hver af de tre sektorer er der et bureau, der ledes af en direktør.

Besøg ITU's hjemmeside.

ITU's globale radiokonference WRC (World Radiocommunication Conference)

De overordnede rammer for den danske frekvensplanlægning besluttes på internationale radiokonferencer (WRC'er) i regi af ITU. Disse radiokonferencer afholdes ca. hvert fjerde år. 

Næste WRC afholdes i november 2023.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur deltager løbende i telerelaterede møder i OECD (telesamarbejde). OECD har blandt andet fokus på udbredelsen af bredbånd og de mangeartede kommunikationstjenester, der udbydes via den digitale infrastruktur.

Arbejdet varetages særligt i regi af CSI-arbejdsgruppen (Working Party on Connectivity Services and Infrastructures), som normalt mødes to gange om året. 

Der arbejdes med afsæt i grundige analyser af udviklingen inden for området kombineret med et stort fokus på, hvor udviklingen er på vej hen. På denne baggrund arbejder man i arbejdsgruppen med policy-anbefalinger til, hvordan OECD's medlemslande kan indrette f.eks. regulering og andre tiltag på teleområdet.

OECD offentliggør endvidere statstikker om udviklingen inden for teleområdet, som en del af OECD's telerelaterede arbejde

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur deltager i satellitsamarbejdet EUTELSAT IGO (den mellemstatslige Europæiske Telekommunikations Satellitorganisation). 

EUTELSAT IGO fører tilsyn med Eutelsats varetagelse af visse forsyningspligter, herunder paneuropæisk dækning.

Besøg EUTELSAT IGO's hjemmeside.

Besøg EUTELSAT's hjemmeside.

TCAM (Udvalget for Overensstemmelsesvurdering og Markedstilsyn på Teleområdet) er det stående udvalg, der er nedsat i medfør af radioudstyrsdirektivet (RUD)

TCAM bistår Europa-Kommissionen ved administrationen af radioudstyrsdirektivet. Udvalget består af repræsentanter for medlemsstaterne og har en repræsentant fra Europa-Kommissionen som formand.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur varetager de danske interesser i frekvenspolitikgruppen RSPG (Radio Spectrum Policy Group) og frekvensudvalget RSC (Radio Spectrum Committee) i EU-regi.

Frekvenspolitikgruppen RSPG (Radio Spectrum Policy Group)

Frekvenspolitikgruppen RSPG blev etableret i 2002 af EU-Kommissionen på grundlag af kommissionens afgørelse nr. 2002/622/EF af 26. juli 2002 om nedsættelse af en frekvenspolitikgruppe.

Gruppen består af repræsentanter fra EU-medlemsstaterne. Den bistår og rådgiver Kommissionen om frekvenspolitiske spørgsmål samt om behovet for samordning af policy-tiltag og harmonisering af betingelserne for adgang til og effektiv udnyttelse af de frekvensressourcer, der er nødvendige for det indre marked.

Arbejdet i RSPG bygger på en meget stor grad af åbenhed. Der bliver gennemført offentlige høringer, og alle interessenter får mulighed for at bidrage til arbejdet.

Gruppens arbejde kan følges på RSPG's hjemmeside

Frekvensudvalget RSC (Radio Spectrum Committee)

Frekvensudvalget RSC er nedsat i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (Frekvenspolitikbeslutningen).

Frekvensudvalget består af nationale eksperter, som skal rådgive Kommissionen på det tekniske og regulatoriske område. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur repræsenterer Danmark i udvalget. Udvalget har på nærmere specificerede felter regulatorisk karakter. Sidstnævnte betyder, at tekniske gennemførelsesforanstaltninger kun kan gennemføres med medlemsstaternes tilslutning ved kvalificeret flertal.

Udvalget drøfter frekvensspørgsmål inden for alle områder (telekommunikation, radio/tv, transport, forskning og udvikling m.v.), således at frekvensanvendelsen kan ses i sammenhæng. Der tages behørigt hensyn til alle sektorernes behov, og der sker en indbyrdes afvejning af behovene i forhold til hinanden.

Der bliver holdt fire møder om året i Frekvensudvalget.

Frekvensudvalgets arbejde kan følges på RSCs hjemmeside.

CEPT står for Conférence Européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications  (Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer).

CEPT er det europæiske post- og telesamarbejde på myndighedsområdet. CEPT blev etableret i 1959 og består i dag af post- og telemyndighederne fra 46 lande i Europa.

CEPT's hovedmål er at styrke relationerne mellem medlemmerne samt at medvirke til at skabe et dynamisk marked inden for europæisk post og elektronisk kommunikation.

CEPT skal særligt arbejde for at skabe fælles holdninger vedrørende prioriteter inden for post og elektronisk kommunikation. Dette udmøntes blandt andet i, at CEPT-medlemskredsen søger at koordinere og frembringe fælles forslag og holdninger i ITU-regi (FN's organisation for telefoni og en række andre former for kommunikation). CEPT skal også fremme øget europæisk harmonisering af radiofrekvensspektret samt undersøge public policy-emner og regulatoriske spørgsmål på området for post og elektronisk kommunikation.

Plenarforsamlingen er CEPT's højeste myndighed. Under plenarforsamlingen er der etableret tre komiteer:

 • Electronic Communications Committee (ECC)
 • European Committee on Postal Regulations (CERP) og
 • Committee for ITU policy (Com-ITU) 

CEPT's hjemmeside

Grønland har overtaget den samlede lovgivnings- og myndighedskompetence vedrørende telekommunikation til og fra Grønland. Overtagelsen er begrænset af de til enhver tid bestående traktater og internationale rettigheder og forpligtelser på området.

”Udvalget vedrørende teleforhold Danmark-Grønland” er nedsat med henblik på at styrke samarbejdsrelationerne mellem Danmark og Grønland på teleområdet. Det fremgår af kommissoriet for udvalget, at det skal danne forum for drøftelser af nationale og internationale forhold, der har betydning for den grønlandske lovgivning og myndighedsudøvelse på tele- og radioforvaltningsområdet samt på forhold omkring de radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester.

I udvalget indgår repræsentanter for Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Grønlands Telestyrelse og Tusass (tidligere TELE-POST).

Derudover er der er indgået en aftale om "Det fremtidige samarbejde på satellitområdet". Rammerne for samarbejdet på satellitområdet omfatter bl.a. en høj prioritering af de særlige interesser, der knytter sig til sikring af, at der til stadighed er de fornødne satellitressourcer til rådighed for Grønland.

Der fastlægges rammer for drøftelser i internationale fora med henblik på at påvirke beslutningerne på satellitområdet til gunst for Grønland. Samarbejdet bliver varetaget i ”Udvalget vedrørende teleforhold Danmark-Grønland”. Udvalget udgiver en årlig rapport om satellitforsyningssituationen for Grønland.

Lovgivning for Grønland:

 • Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser
 • Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser med tilladelse
 • Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v.
 • Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan)
 • Bekendtgørelse om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland
 • Lov for Grønland om telekommunikation 1089 af 29. dec. 1997

Færøernes Landsstyre har efter eget ønske i løbet af de seneste år overtaget den samlede lovgivnings- og myndighedskompetence på tele- og radiokommunikationsområdet. Herudover har de overtaget de radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester for farvandene i og omkring Færøerne. 

Overtagelsen er begrænset af de til enhver tid bestående traktater, internationale rettigheder og forpligtelser på områderne.

Der er indgået en "Samarbejdsaftale mellem Færøerne og Danmark vedrørende områder relateret til informations- og kommunikationsteknologi inden for rammerne af overtagelsesaftalerne på området". Samarbejdet udgør erfaringsudveksling vedrørende nationale regulatoriske forhold, der har betydning for den færøske lovgivning og myndighedsudøvelse, samt drøftelse af principielle forhold vedrørende danske og færøske interesser i det internationale samarbejde på områderne.

I forbindelse med deltagelse i internationale fora, konventionsforhandlinger mv. er samarbejdet tilrettelagt således, at Færøerne i en tidlig fase underrettes og får lejlighed til at gøre sine synspunkter gældende, og Færøerne kan deltage i rigets delegation i relevante forhandlinger.

I samarbejdet indgår repræsentanter for Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og repræsentanter for Vinnumálaráðið og Fjarskiftiseftirlitið. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Færøernes Landstyre udpeger hver en kontaktperson, som på skift indkalder til møder.

Robert Lindgaard
Funktionsleder