Kort DHM

Danmarks Højdemodel

Hvilke områder bliver oversvømmet, når havet stiger, og hvor løber regnvandet hen, når vi har skybrud? Danmarks Højdemodel kan svare på disse spørgsmål

Når ekstremregn og stormflod rammer landet, bliver kældre, veje og huse i lavtliggende områder oversvømmet – med store skader til følge.

En af de vigtigste anvendelser af data fra Danmarks Højdemodel er at kortlægge oversvømmelsesrisiko og udpege de områder, hvor det er nødvendigt at bygge diger eller etablere nye korridorer, der kan lede vandet væk.

Danmarks Højdemodel indeholder detaljeret information om højdeforholdene i Danmark og kan bruges til at kortlægge, hvor vandet strømmer hen og samler sig ved ekstreme vejrhændelser som stormflod og skybrud. Disse højdedata giver mulighed for at producere detaljerede og præcise kort, der viser vandets indtrængen og udbredelse i by og langs kyster og vandløb for hele landet. Kortene bruges blandt andet af Beredskabet og DMI til at skabe et realtidsbillede af den aktuelle situation, når vandet trænger sig på under ekstreme vejrhændelser som stormflod og skybrud. De bruges også af kommuner og statslige myndigheder i den langsigtede planlægning af klimatilpasningsindsatsen.

Danmarks Højdemodel anvendes også på forsvars-, beredskabs- og miljøområdet, i forbindelse med større byggeri- og anlægsprojekter, kortlægning og arkæologisk arbejde.

Data er frit tilgængelige

Danmarks Højdemodel er en del af de fællesoffentlige grunddata, der stilles frit til rådighed for borgere, private virksomheder og den offentlige sektor. Du kan hente data via Datafordeleren.

Hvad er Danmarks Højdemodel?

Danmarks Højdemodel består af flere datasæt, der tilvejebringes ved laserscanning af hele Danmark fra fly. Den udsendte laserstråle reflekteres af terræn eller overflade, og dén tid, det tager for det reflekterede signal at returnere til flyet, bruges til at beregne terrænets eller overfladens højde. Efter indsamling af disse punktmålinger fra laserscanning bearbejdes data for at kortlægge højden af terræn og den fysiske overflade i et fint grid for hele Danmark. Resultaterne fra kortlægningen afspejler højdeforholdene i landskabet i relation til det gennemsnitlige havniveau med høj detaljeringsgrad og stor nøjagtighed.

Den seneste Danmarks Højdemodel er formentligt verdens bedste landsdækkende højdemodel. Den består af 415 milliarder punktdata, der bruges til at kortlægge højdeforskelle for terræn og overflade i 0,4 m grid for hele landet. 

De to højdemodeller

Højdemodel DHM/terræn

Her kan du se forskellen på de to højdemodeller DHM/terræn (venstre) og DHM/overflade (højre)