GeoDanmark

Et værdiskabende samarbejde mellem SDFI og kommunerne

I GeoDanmark er det visionen, at det skal være GeoDanmark grunddata, der bruges som det geografiske forvaltnings- og kortgrundlag, når det offentlige løser opgaver.

Der findes rigtig mange områder, hvor kommunerne og staten bruger viden om landskabet og den nøjagtige placering af fx bygninger, veje, vandløb og søer i sagsbehandlingen. Det er her, GeoDanmark spiller en stor rolle.

Ud over at være kommunernes og statens fælles kortlægning er GeoDanmark grunddata også frie grunddata, dvs. de kan frit bruges af alle. GeoDanmark grunddata er også grundlaget for SDFI’s forskellige topografiske produkter, som benyttes mange steder i både det offentlige og det private.

GeoDanmark grunddata kan hentes på Datafordeleren og Dataforsyningen.

Samarbejde om aktuelle data

SDFI og kommunerne har aftalt rammerne for samarbejdet, som sikrer, at data holdes ved lige. Herunder at veje, bygninger, vandløb og søer opdateres mindst en gang om året. Disse elementer er vigtige, idet det er oplysninger, som indgår i sagsbehandling på mange områder i kommuner og stat.

Kommunerne bidrager løbende til ajourføringen gennem deres daglige sagsbehandling. Desuden foretages der en årlig opdatering ved, at kommunerne udpeger områder, hvor der er sket ændringer afledt af sagsbehandling. Det kan fx være, at man i kommunen har behandlet en byggesag eller har anlagt en ny vej eller sti. Denne form for ajourføring bygger på viden hos medarbejdere, som ved hvordan virkeligheden tager sig ud. Som det er i dag, opdateres GeoDanmark grunddata hovedsageligt ved gennemgang på baggrund af luftfotos, men det er ambitionen, at bidraget fra den administrative ajourføring bliver større i fremtiden.

Du kan læse mere om, hvordan GeoDanmark grunddata vedligeholdes på www.geodanmark.dk. Her er der også mulighed for at finde specifikationen af GeoDanmark grunddata og at blive klogere på GeoDanmarks systemunderstøttelse.

GeoDanmark er en forening

I foreningen GeoDanmark har kommuner og stat et samarbejde, som skaber stor værdi for det offentlige og det private ved at sørge for et dagligt opdateret forvaltnings- og kortgrundlag.

Foreningen GeoDanmarks øverste myndighed er repræsentantskabet, hvor alle landets 98 kommuner og SDFI er repræsenteret. GeoDanmark ledes af en bestyrelse bestående af tre kommunale repræsentanter og tre repræsentanter fra SDFI. I det daglige varetages driften af GeoDanmark af et fællessekretariat, som bemandes af KL og SDFI. Medlemmer af GeoDanmark er alle kommuner og SDFI.

Du kan læse mere om GeoDanmarks bestyrelse, fællessekretariat og øvrige organisation på foreningens hjemmeside www.geodanmark.dk