SDFI er ansvarlig for Grunddata

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har som grunddatamyndighed det overordnede ansvar for arbejdet med grunddata.

SDFI koordinerer grunddatasamarbejdet og sekretariatsbetjener både styregruppen og dens underliggende fora. Ansvaret for distribution, vedligehold og videreudvikling af grunddata samt den strategiske dialog med anvenderne ligger ligeledes hos SDFI.

Den fællesoffentlige Datafordeler, som SDFI er ansvarlig for driften af, er en kritisk del af den fællesoffentlige digitale infrastruktur. Flere offentlige myndigheders sagsbehandling såvel som private virksomheders forretning afhænger af, at Datafordeleren virker som den skal. Stabilitet og sikkerhed i datadistributionen er derfor altafgørende. Derudover er det vigtigt, at data er korrekte og opdaterede. De enkelte registermyndigheder har ansvar for, at data er som de skal være, mens indlæsning, opdatering og udstilling af data sker i tæt koordination mellem registermyndigheden og SDFI.

Fundament for et digitalt samfund

SDFI bidrager gennem arbejdet med grunddata til fundamentet for det digitale Danmark. Ejendomsdata fra Datafordeleren gør det for eksempel muligt for den finansielle sektor at oprette kunder og boliger i deres daglige arbejde, mens data om personer og adresser sikrer udbetalingen af ydelser til tusindvis af borgere hver måned. Grunddata skaber forudsætning for udviklingen af nye digitale løsninger til både nye og gamle forvaltningsområder i det offentlige. Når data er frit tilgængelige, kombinerbare og kan hentes fra samme sted, gøres det lettere for offentlige såvel som private at udvikle, effektivisere og bygge løsninger til gavn for både den enkelte borger og samfundet som helhed.

SDFI er selv registermyndighed

Mange af de grunddata, som SDFI distribuerer, er styrelsen selv registermyndighed for. Geografiske grunddata såsom landkort, luftfotos og Danmarks Højdemodel hører under SDFIs ansvarsområde.

SDFI har samtidig også ansvar for data om stednavne, administrative enheder og adressedata, der dækker over alle adresser registreret i Danmark og som anvendes af næsten alle offentlige myndigheder. Data er stillet til rådighed på en ensartet og lettilgængelig måde. Sådan sikres, at der ikke bruges unødvendige ressourcer hos forskellige myndigheder på ajourføring. Der er desuden skabt sammenhæng i de adressedata, der anvendes i offentlige systemer og som udgør grundlaget for arbejdet hos politi, beredskab og i transportbranchen, der alle er afhængige af at kende til præcise adresser, lokationer og stednavne.

Styregruppen for Grunddata

Den fællesoffentlige styregruppe skal sikre en effektiv og koordineret drift, videreudvikling og anvendelse af grunddata og Datafordeleren. Styregruppen træffer beslutninger om principielle sager, der har væsentlig indflydelse på Grunddata og Datafordeleren. Styregruppen kan endvidere behandle bredere problemstillinger om grunddata og deres sammenhæng til andre data. Styregruppen danner samtidig ramme for en overordnet strategisk dialog med anvendere af Grunddata.

I styregruppen foregår den nødvendige koordinering mellem registre, Datafordeleren og grunddata på strategisk og forretningsmæssigt niveau, med henblik på at fastholde og udbygge sammenhængende Grunddata på Datafordeleren. Samtidig har styregruppen ansvar for at koordinere implementeringen af større ændringer af eksisterende grunddata.

Registerforum

Registerforum er et tværgående organ, hvor sammenhængene mellem registrenes forvaltningssystemer og Datafordeleren kan koordineres på et forretningsmæssigt, operationelt og teknisk niveau. Herunder skal registerforum håndtere supportsamarbejdet mellem registre, SDFI og Datafordelerens leverandør. Registerforum er nedsat med et forretningsmæssigt forum med beslutningstagere til overordnet forretningsmæssig koordination og et underliggende teknisk forum til den mere operationelle og tekniske koordination. Registerforum koordinerer samtidigt løbende datasammenhænge mellem registrene.

Arkitekturforum

Arkitekturforum foretager kvalitetssikring og koordinering af tværgående arkitekturafklaringer for grunddata, identificerer løsningsmuligheder og træffer beslutninger om blandt andet fælles retningslinjer og regler med sigte på at understøtte en ensartet og hensigtsmæssig arkitektur af grunddata. Derved sikrer arkitekturforum sammenhængende, fælles it-arkitektur for grunddata på tværs med mulighed for at eskalere særlige opmærksomhedspunkter til styregruppen for grunddata. Arkitekturforum vedligeholder grunddatamodellen ved at godkende ændringer til datamodeller efter indstilling fra modelsekretariatet i SDFI. Som en central del af den fællesoffentlige digitaliseringsindsats, er det afgørende, at arkitekturen for grunddata er afstemt med de generelle fællesoffentlige arkitekturprincipper og anbefalinger.

Anvenderforum

I anvenderforum foregår koordineringen mellem centrale anvendere af grunddata, registre, Grunddataorganisationen og Datafordeleren. Anvenderforum skal løbende drøfte distribution af grunddata fra et anvenderperspektiv.

Derudover skal anvenderforum:

  • Drøfte og give input til langsigtede planer for udviklingen af grunddata og Datafordeleren
  • Drøfte og give input til ændringer, der kommer i høring fra Change Advisory Board (CAB)
  • Afklare og indmelde ønsker og behov for udvikling af grunddata og Datafordeleren
  • Drøfte anvenderrettede sager i relation til grunddata
  • Drøfte samt give sparring og input til anvenderrettede indsatser, herunder dokumentation, kommunikation, brugergrænseflader, supportprocesser og snitflader mellem systemer

Derudover har anvenderforum mulighed for at rejse sager om Datafordeleren eller grunddata generelt.

Læs mere om grunddatasamarbejdets formål, opgaver og medlemmer på Datafordelerens hjemmeside.