Arctic SDI

SDFI samarbejder med de øvrige lande i Arktis om udviklingen af en digital infrastruktur for geografiske data.

Arctic SDI er et samarbejde mellem kortlægningsmyndighederne i de 8 arktiske stater (Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Rusland, Sverige og USA). Formålet med samarbejdet er at udstille arktisk dækkende geografiske data og udvikle den digitale infrastruktur for arktiske geografiske data. 

Formålet er at udbrede og nyttiggøre de mange data, som skabes gennem den vidensopbygning om Arktis, der finder sted i og uden for Arktisk Råd og dermed bidrage til datadrevne beslutninger.

Det sker gennem udvikling og fri distribution af digitale referencekort, der dækker hele Arktis og som tager udgangspunkt i de 8 landes nationale data-samlinger. Det omfatter bl.a. et topografisk baggrundskort og en digital højdemodel. Data udstilles på Arctic SDI Geoportal, der også udstiller andre organisationers arktiske data og bl.a. stiller en søgetjeneste for tematiske arktiske datasæt samt et værktøj til udarbejdelse af digitale kort til rådighed.

Det andet centrale element i samarbejdet er udviklingen af infrastrukturen for arktiske geografiske data. Det sker i samarbejde med Arktisk Råds sekretariat og arbejdsgrupper, de arktiske videnskabelige samarbejder (Arctic Data Committee) samt regionale organisationer, som også arbejder med arktiske referencedata, herunder Arctic Regional Hydrographic Organization. Arctic SDI bygger også gennem det nationale engagement bro mellem det regionale arktiske samarbejde og det internationale samarbejde om standarder og infrastruktur, der foregår i regi af bl.a. Open Geospatial Consortium (OGC), FN (UN-GGIM), samt det regionale infrastrukturarbejde i Canada, EU og USA (Canadian Spatial Data Infrastructure, INSPIRE og US National Spatial Data Infrastructure).

Rammen for samarbejdet er en Memorandum of Understanding og samarbejdet ledes af bestyrelsen (Arctic SDI Board), der består af direktører fra kortlægningsinstitutionerne. Bestyrelsen mødes en gang årligt, hvor bl.a. det kommende års arbejdsprogram vedtages.

Arctic SDI har særlig fokus på at understøtte arbejdet i Arktisk Råd. Der er etableret konkrete projekter med rådets sekretariat og arbejdsgrupper og Arctic SDI rapporterer til Arktisk Råd gennem de arktiske ambassadører (Senior Arctic Officials).

Som opfølgning på Arktisk Råds ministermøde i maj 2021 leder Arctic SDI arbejdet med at udvikle forslag til en datapolitik for Arktisk Råd i samarbejde med rådets sekretariat og arbejdsgrupper.