vej i skov

Koordinattransformation

De mange forskellige aktuelle og historisk anvendte koordinatsystemer og referencerammer gør det nødvendigt med let tilgængeligt og nøjagtigt transformationsprogrammel, så man kan regne om mellem de forskellige systemer

KMSTrans2

For at understøtte omregning mellem aktuelle og historiske koordinater har SDFI gennem mange år udviklet, vedligeholdt og distribueret transformationssystemerne KMSTrans og KMSTrans2, som kan omregne mellem danske, færøske, grønlandske og internationale koordinatsystemer. 

KMSTrans2 er stadig tilgængeligt, men vedligeholdes ikke længere. I stedet samler vi indsatsen om at gøre samme funktionalitet tilgængelig i, det internationalt set, mest anvendte koordinatomregningssystem PROJ.

Efterhånden som dette arbejde skrider frem, vil danske koordinatsystemer og referencerammer i langt højere grad være direkte understøttet i almindeligt tilgængeligt geospatialt programmel.

Onlineomregning

For små datamængder er det muligt at regne om mellem de mest anvendte systemer på SDFIs online omregningstjeneste.