Sådan behandles personoplysninger, når der sker whistleblowerindberetninger

Med denne meddelelse oplyses du om behandlingen af dine personoplysninger og dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forbindelse med din indberetning til Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings whistleblowerordning.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er dataansvarlige i forhold til de personoplysninger, der indsamles om dig i forbindelse med din indberetning. Hvis du ikke har oplyst din identitet eller afgivet personhenførbare oplysninger om dig, kan vi kun kommunikere med dig via whistleblowerportalen. Det er derfor vigtigt, at du løbende følger sagens udvikling og svarer på eventuelle spørgsmål fra os. Du kan logge ind på hjemmesiden med den nøglekode, du bliver tildelt.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Du har også mulighed for at henvende dig til vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.

Rådgiveren kan kontaktes på dpo@kefm.dk eller på tlf.: 72 54 57 49.

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med behandlingen er:

 • at øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om ulovlige eller alvorlige lovovertrædelser eller et øvrigt alvorligt forhold i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering uden at frygte for negative konsekvenser,
 • at sikre effektiv beskyttelse af personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen, og
 • at bidrage til at forebygge skader og afsløre trusler mod eller forhold til skade for offentlighedens interesser, som ellers ville forblive skjult.

Hvilke oplysninger, vi behandler om dig, afhænger af, hvilke oplysninger du har indsendt i forbindelse med din indberetning. Vores eventuelle behandling af dine oplysninger har – afhængig af kategorien af de behandlede oplysninger - hjemmel i:

 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtigelse), litra d (vitale interesser) og litra e (myndighedsudøvelse) for så vidt angår almindelige personoplysninger
 • databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g (væsentlig samfundsinteresse) og litra f (retskrav) for så vidt angår særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger)
 • databeskyttelseslovens § 7, stk. 1 og 2, § 8, stk. 1 og 2, § 11, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 87, for så vidt angår oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser samt personnummer
 • databeskyttelseslovens § 12, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 88, for så vidt angår oplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold

Dine identitetsoplysninger

Såfremt du ikke ønsker at afsløre din identitet, skal du være opmærksom på, at du med din indberetning ikke oplyser os om dit navn, telefonnummer, e-mailadresse eller andre oplysninger, der direkte eller indirekte kan afsløre din identitet. Du vil desuden skulle være opmærksom på, at der ikke ved upload af filer, herunder dokumenter, film, fotos m.v., utilsigtet afgives oplysninger om din identitet.

Hvis du er ansat i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, skal du endvidere være opmærksom på, at brugen af din arbejdscomputer m.v., som styrelsen har stillet til rådighed, kan afsløre din identitet. Hvis din indberetning er foretaget fra en computer, der er på vores netværk, er der en risiko for, at de besøgte hjemmesider bliver logget i browserens historik og/eller vores almindelige logning af brugeraktiviteter på vores netværk. For at undgå logning af brugeraktivitet kan du foretage indberetningen fra en computer, der ikke er på vores netværk.

Det er valgfrit, om du vil afsløre din identitet. Hvis du ikke vælger at afsløre din identitet, skal du være opmærksom på, at politiet i helt ekstraordinære tilfælde kan forsøge at indhente oplysninger om en person for at afværge forbrydelser, der kan indebære fare for statens sikkerhed eller menneskers liv eller helbred. Hvis du vælger at afsløre din identitet, er den kendt for de personer, der behandler sagen. I det tilfælde kan du risikere at blive indkaldt som vidne i en eventuel retssag.

Videregives eller overlades dine oplysninger?

De oplysninger, vi måtte behandle om dig, bliver som udgangspunkt ikke videregivet til andre, medmindre vi er retligt forpligtet hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger

Datatransmission og opbevaring af data i denne indberetningsportal sker krypteret, og der sendes således ikke ukrypterede oplysninger over det åbne internet. Vi har truffet de tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges ligesom vi har truffet foranstaltninger der sikrer at dine oplysninger opbevares i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Vi behandler dine oplysninger, indtil de skal arkiveres eller kasseres efter reglerne i arkivloven, eller i øvrigt kun så længe de er nødvendige til det formål, de er indsamlet med henblik på. Når der ikke længere foreligger et retligt eller administrativt behov, bliver oplysningerne slettet.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os og identificere dig. Dine rettigheder omfatter:

 • Ret til indsigt i dine personoplysninger
 • Ret til berigtigelse af dine personoplysninger
 • Ret til sletning af dine personoplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling af dine personoplysninger
 • Ret til dataportabilitet (i visse situationer)
 • Ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Øvrige indberetningsmuligheder

Du kan i stedet for at anvende Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings whistleblowerordning også vælge at indberette via Datatilsynets eksterne whistleblowerordning, eksempelvis hvis du er bekymret for repressalier. Datatilsynets eksterne whistleblowerordning kan tilgås via Whistleblower.dk

Det skal understreges, at du frit kan vælge mellem at indberette under Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings whisteblowerordning eller Datatilsynets eksterne whistleblowerordning.

Klagemuligheder

Du har ret til at klage over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet.

Du kan kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e-mail til dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 København.