Information om SDFIs behandling af skråfotos

For at skabe gennemsigtighed med Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs behandlinger af skråfotos redegøres her for formålet med og forholdene ved behandlingerne.

Hvad er formålet med behandlingerne?

SDFI har som offentlig myndighed til opgave at kortlægge Danmark. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har produceret de landsdækkende skråfotos som en del af kortlægningen af Danmark og som forvaltningsgrundlag til de nye ejendomsvurderinger. Efter ministerens beslutning er skråfotografierne tilgængeliggjort på skråfoto.kortforsyningen.dk. Retsgrundlaget for at producere skråfotos findes i lov om stedbestemt information § 4, stk. 1, som betyder, at SDFE er pålagt at kortlæge Danmark og drive og videreudvikle sådanne data og kortværk. 

Tilgængeliggørelsen for både borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder sker for at gøre det nemmere for alle og enhver at gøre brug af disse frie data.  Retsgrundlaget for tilgængeliggørelsen af skråfotos findes og i lov om stedbestemt information § 13, stk. 1.

Efter GDPR (databeskyttelsesforordningen) artikel 6, stk. 1, litra c kan vi som offentlig myndighed behandle personhenførbare oplysninger (som dem, der måtte indgå i skråfotografierne), når det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse. Vi har også ret til at behandle disse oplysninger i udførelsen af de opgaver, vi er blevet pålagt ved lov, og som udgør offentlig myndighedsudøvelse, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra e.

Valg af opløsning på skråfotos er sket med respekt for persondatalovgivningen, herunder særligt princippet om dataminimering. Skråfotos er optaget med en opløsning 10 cm, og skarpheden af objekter gør det ikke muligt at identificere fx personer eller nummerplader på biler. Opløsningen er valgt efter nærmere overvejelser om, hvad anvendere af billederne med rimelighed har behov for i forhold til den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Den offentlige sektor gør brug af disse kortdata, og det er forventningen, at den private sektor ligeså vil kunne få stor gavn af skråfotografierne, der frit kan hentes og anvendes uden begrænsninger.

Hvem er dataansvarlig for behandlingerne? 

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) er dataansvarlig for behandlingerne af de personhenførbare oplysninger, der kan indgå i de udstillede skråfotos. Du finder SDFIs kontaktoplysninger på på sdfi.dk

Hvilke rettigheder har du ifølge GDPR (databeskyttelsesforordningen)?

Med personhenførbare oplysninger forstås oplysninger i skråfotografierne, som kan føres tilbage til enkeltindivider (de registrerede).

Som registreret har man som udgangspunkt ret til at få slettet oplysninger, men dette gælder dog ikke, når behandlingerne er nødvendige for at overholde en retlig forpligtelse efter lovgivningen, hvilket er tilfældet her. 

Retten til indsigt gælder for vores behandlinger af skråfotografierne. Netop fordi der er tale om frie data, omfatter behandlingerne ikke flere personhenførbare oplysninger, end hvad man som registreret måtte kunne se på hjemmesiden.

Retten til berigtigelse vil konkret være relevant, hvis eksempelvis skråfotos indeholder oplysninger om den registrerede selv, der ikke længere er aktuelle. Det er en konkret vurdering, hvorvidt de forhold, der måtte være påpeget, rent juridisk aktualiserer behovet for en opdatering af det specifikke skråfoto. Idet skråfotografierne afbilleder objekter og generelt ikke indeholder egentlige oplysninger om den registrerede, vil rettigheden kun i helt særlige tilfælde kunne gøres gældende.

I nogle helt særlige tilfælde gælder retten til begrænsning af behandling. Den ses ikke umiddelbart at kunne blive aktualiseret i forbindelse med de konkrete behandlinger, idet de nødvendige betingelser for at kunne gøre brug af rettigheden svært vil kunne opfyldes. Dermed sagt, at den juridiske afgørelse af, hvorvidt rettigheden kan imødekommes eller ej, afhænger af de specifikke oplysninger, der indgår i skråfotoet.

Vores behandlinger indebærer ikke automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering, hvorfor artikel 22, stk. 1 ikke er aktuel for de konkrete behandlinger.

Retten til indsigelse mod behandling efter artikel 21, stk. 1 kan gøres gældende, når offentlige myndigheder behandler oplysninger i medfør af artikel 6, stk. 1, litra e (om offentlig myndighedsudøvelse). Grunden til indsigelsen skal dog vedrøre den pågældendes særlige situation. Det bemærkes, at vi ud over denne hjemmel også har hjemmel til behandlingerne i artikel 6, stk. 1, litra c (om nødvendige lovbundne forpligtelser). 

Hvad gør du, hvis du vil klage over behandlingerne eller har spørgsmål?

Du kan kontakte SDFIs DPO i persondataspørgsmål, der vedrører styrelsens egne behandlingsaktiviteter eller behandlinger, der foretages af andre og som styrelsen måtte være ansvarlig for.

Du har endvidere ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med SDFIs behandling af oplysninger om dig. Du kan kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk. Det er ikke en forudsætning, at du først har taget kontakt til os, men du skal vide, at vi tager imod enhver henvendelse med konkrete klagepunkter, så vi hurtigst muligt kan komme i dialog med dig, herunder afklare de faktuelle forhold i lyset af dine rettigheder.