Nyt digitalt ”laboratorium” skal gennem dialog og brugertest udvikle fremtidens offentlige geodata

04-12-2020

Offentlige data skal skabe værdi for brugerne. Derfor lancerer SDFE i dag SDFE Labs, som tager brugerne med helt ind i maskinrummet, når der skal udvikles nye og endnu bedre muligheder for at få fat i de frie geodata

Hvis de frie offentlige data skal skabe størst mulig værdi for samfundet, skal data, og den måde de distribueres på, afspejle brugernes behov. Det kræver en løbende dialog med både offentlige og private dataanvendere om hvilke datasæt datadistributionsløsninger, der bedst understøtter deres forretning og forvaltning. Det er udgangspunktet for SDFE Labs, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering nu lancerer.

SDFE Labs vil således tilbyde private og offentlige databrugere mulighed for at teste prototyper på helt nye geodatasæt (fx data om overfladebelægning i byer), prototyper på innovative datasammenstillinger (fx 3D bymodeller) og prototyper på anderledes distributionsløsninger (fx vector tiles).

Målet er at afdække potentialet i ny datakombinationer og formater, som endnu ikke er fuldstændige, færdigudviklede eller bredt anvendt gennem dialog med brugerne. Anvenderne er frit stillet til at bruge prototyperne som de vil, men med det forbehold, at de ændrer sig undervejs, og at de kun er tilgængelige en begrænset tidsperiode. Igennem brugernes feedback til SDFE gives mulighed for at præge udviklingen af de offentlige geodata tilbud:

”Vi er meget spændte på, hvad vi kan få ud af SDFE Labs. Vores håb er, at samfundet kan få endnu mere værdi af de frie geodata ved at tilbyde dem i nye kombinationer og formater, som udvikles og testes i dialog med anvenderne,” siger vicedirektør Stine Leth Rasmussen.

Befæstelsesdata er første prototype

De forskellige prototyper kommer løbende på SDFE Labs. I første omgang er det befæstelsesdata, dvs. data om belægninger på jordoverfladen i form af asfalt, fliser mv., som gøres tilgængelige i SDFE Labs.

Befæstelsesdata giver information om, hvor vand kan trænge igennem overflader, og hvor det bliver holdt tilbage og er dermed nyttige i forhold til fx klimatilpasning. De nye befæstelsesdata er lavet med afsæt i eksisterende og gratis flyfotos og GeoDanmark om bygninger, vandløb mv. kombineret med kunstig intelligens (billedgenkendelse).

De AI-generede befæstelsesdata opdeles i befæstet og ubefæstet overflade og viser samtidig, hvor der er bygninger og vand. I udstillingen på SDFE Labs vil der løbende blive tilføjet nye overfladetyper til prototypen, som kan bruges når der f.eks. skal planlægges nye boligområder, vurderes effekt af tiltag for lokal regnvandsafledning (LAR), planlægges gravearbejde mm. Datasættet er udviklet i forbindelse med et koncernprojekt i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og med midler fra den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi.

Sikre data og nemme data

SDFE labs er en del af den nye distributionsplatform Dataforsyningen. Ligesom med SDFE Labs er et af hovedformålene med Dataforsyningen af tage udgangspunkt i brugerne og skabe den hurtigste vej til data.

Samtidig har SDFE også distributionsplatformen Datafordeleren, som håndterer de mere kritiske grunddata. Her er fokus på at sikre et solidt datafundament for kritiske samfundsfunktioner.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Kommende prototyper på SDFE Labs

Planen er løbende at lancere nye prototyper til test på SDFE Labs. Kommende prototyper vil omfatte:

Moderne 3D-bymodel: Udstilling af prototype på objektbaseret 3D-bymodel for to udvalgte områder i Aarhus. Bymodellen baseres på Geodanmark bygningstemaet og Danmarks nationale højdemodel og suppleres med visualiseringen af ortofotos og skråbilleder for at opnå et virkelighedstro udtryk. 3D bymodellen er tiltænkt at kunne simulere konkrete brugssituationer ift. beslutnings- og forvaltningsprocesser.

Landsækkende Sentinel 2-data: Udstilling af landsdækkende - skyfri - ortofotos baseret på realtids satellitbilleder med forventet opdateringsfrekvens på 14 dage. Giver anvendere mulighed for at se forandringer hurtigere og kortlægge sæsonvariationer i f.eks. vegetation. Datasættet genereres automatisk og sammensætter generationer af skyfri ortofotos.

De nye datasæt kommer løbende på SDFE Labs med ca. en måneds mellemrum.