Samarbejde med Vejdirektoratet giver aktuelle højdedata

27-09-2018

Data fra Vejdirektoratet bidrager til ajourføringen af Danmarks Højdemodel

Ny vej

Ajourføringen af Danmarks Højdemodel er en vigtig forudsætning for en effektiv klimatilpasningsindsats. Modellen er en præcis kortlægning af højder og dybder i Danmark. En femtedel af landet bliver laserscannet af fly hvert år, så der i en femårig cyklus sker en totalopdatering af Danmarks Højdemodel.

Men der kan ske mange ændringer i landskabet på fem år, og derfor har SDFE fokus på at finde datakilder, som kan supplere de data, som indsamles i den femårig cyklus.

Samarbejde på tværs giver bedre datagrundlag

SDFE har indgået et samarbejde med Vejdirektoratet, som har mange større anlægsprojekter, primært langs motorvejsstrækninger. Efter anlæggets færdiggørelse indsamler Vejdirektoratet højdedata med laserscanning,  blandt andet til dokumentation af anlægget og støjberegninger.

Det er de data, som SDFE kan bruge til at supplere de eksisterende højdedata. Da Vejdirektoratets data er indsamlet til et specifikt formål, har de ganske vist andre kvalitetsparametre, men SDFE har udviklet metoder til at håndtere data, så de kan indgå i Danmarks Højdemodel.

Indtil videre har Vejdirektoratets data bidraget til at ajourføre syv områder i Danmarks Højdemodel (se billede nedenfor). Intentionen er fremover at benytte Vejdirektoratets data, hvor det kan give mening for ajourføringen af højdemodellen. Når et område igen bliver laserscannet, vil de nye data erstatte de supplerende data fra Vejdirektoratet.

Datasættene kan hentes på Kortforsyningen

kort over aktuelle højdedata De røde markeringer på kortet viser de områder, hvor SDFE har brugt data fra Vejdirektoratet.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Om Danmarks Højdemodel

Danmarks Højdemodel indeholder detaljeret information om højdeforholdene i Danmark og kan bruges til at kortlægge, hvor vandet strømmer hen og samler sig ved ekstreme vejrhændelser som stormflod og skybrud.

Data til Danmarks Højdemodel indsamles ved, at en flyvemaskine overflyver landjorden og foretager en laserscanning. Hvert år overflyves en femtedel af Danmark, og hele landet er således ajourført hvert femte år.

Læs mere om Danmarks Højdemodel