Moderne, digitale kort og data over Grønland på vej

21-09-2018

SDFE vil i de kommende år i samarbejde med Grønlands Selvstyre, Forsvaret og A. P. Møller Fonden producere nye digitale kort og data over hele den isfrie del af Grønland. Nykortlægningen er en vigtig forudsætning for den fortsatte udvikling af det grønlandske samfund

Nuuk

Energi-, forsynings- og klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om ny digital landkortlægning af Grønland. Læs pressemeddelelsen på KEFM.dk.

Grønland vil de kommende år få nye digitale kort og data over den isfrie del af landet. Et areal på i alt 450.000 km2 bliver kortlagt ved brug af satellitbilleder. De nye digitale kort vil blive frit tilgængelige for alle. Kortlægningen forventes afsluttet i 2022.

De nye landkort og data bliver produceret af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering i et samarbejde med Grønlands Selvstyre, Asiaq (Grønlands Forundersøgelser), Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden).

Nye landkort gavner samfundsudviklingen

Det eksisterende kortgrundlag i Grønland er forældet og er ikke egnet til at understøtte en moderne digital forvaltning og udviklingen af verdens største ø. Kortgrundlaget er baseret på dataindsamling fra 1930’erne og 1970-80’erne og er upræcist både med hensyn til højder, afstande og positioner.

Det er derfor afgørende, at Grønland får nye, digitale kort, som forventes at få positiv effekt for både den offentlige forvaltning og private brugere.

Med nye data og kort får alle adgang til den nøjagtige placering af f.eks. hytter, vandrestier og fjordsystemer. Det understøtter rekreative formål og øger trygheden og sikkerheden for borgere og turister, der færdes på vandet og i landskabet uden for byerne.

Forsvaret færdes ofte i øde egne af Grønland og over lange afstande på land og i luften. Derfor vil nye kort gøre planlægningen af deres aktiviteter betydeligt nemmere.

Med de nye data og kort kan Selvstyret også udvikle sin råstofforvaltning og foretage en nøjagtig registrering af koncessionsområder og rettigheder.

Private virksomheder inden for eksempelvis turisterhvervet vil kunne bruge kortdata til at udvikle deres forretninger.

Pilotprojekt baner vejen

Forud for beslutningen om at kortlægge hele Grønland har SDFE, Grønlands Selvstyre, Asiaq (Grønlands Forundersøgelser) og A. P. Møller Fonden gennemført et pilotprojekt i 2015-2017, hvor man har kortlagt fire områder i Grønland med et samlet areal på omkring to gange Danmarks størrelse ved brug af satellitteknologi.

I Danmark foregår kortlægning primært ved brug af flyfotos, men på grund af de store afstande og det vanskelige terræn i Grønland, vil det være meget omkostningsfuldt og vanskeligt at kortlægge Grønland på denne måde.

Pilotprojektet har vist, at satellitteknologien nu er så udviklet, at det er muligt at kortlægge i tilstrækkelig høj kvalitet ved brug af satellitbilleder, og det er på den baggrund besluttet at gennemføre en ny digital kortlægning af hele Grønland.

Pilotprojektet blev finansieret af A. P. Møller Fonden.

I pilotprojektet blev der gennemført en effektmåling. Den viser, at de nye kort og data baseret på satellitbilleder opleves som en stor forbedring og forventes at få positiv effekt.

Hent rapporten ’Effektmåling af pilotprojekt Ny topografisk kortlægning af Grønland’

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta om projektet

 • Kortlægningen af hele den isfri del af Grønland bliver delvist finansieret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden).

 • De digitale kort bliver tilgængelige for alle som frie data.

 • En samlet nykortlægning af hele den isfrie del af det Grønlandske fastland (ca. 450.000 km2) vil bestå af fire forskellige datasæt:

  • En digital højdemodel der viser terrænets variation i højden, og som dermed beskriver en 3-dimensionel digital model af landskabet. Højdemodellen produceres ud fra satellitbilleder.

  • Ortofotos som viser et ufortolket farvebillede af landskabet. Ortofotos produceres ud fra satellitbilleder og højdemodel.

  • Vektordata, som er grundlaget for et topografisk kort, viser udvalgte elementer fra topografien på grafisk form. Vektordata er tegnet ud fra ortofotos.

  • Stednavne.