Ny viden om højtstående grundvand og risiko for oversvømmelser på vej

24-10-2018

Et nyt Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP) skal hjælpe os med at håndtere de øgede vandmasser og træffe de rigtige beslutninger om investeringer i klimatilpasningsløsninger

kort med data om vand

Ekstreme vejrsituationer, højtstående grundvand og flere oversvømmelser har store konsekvenser for samfundet. Det udgør en risiko for den enkelte borger, kan resultere i ødelagte værdier for eksempel i landbruget og kan medføre forurening af drikkevand og vandmiljø. For at håndtere de øgede vandmasser og skabe sikkerhed for både mennesker og værdier, vil der i fremtiden blive investeret store summer i klimatilpasningsløsninger.

Regeringen, Danske Regioner og KL arbejder sammen om etableringen af et Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP), der skal være med til at sikre, at investeringerne i klimatilpasning sker på et godt datagrundlag. Samarbejdet om HIP er en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020, og det er SDFE, der har ansvaret for udmøntningen.

Et bedre beslutningsgrundlag

HIP trækker på data om både terræn, vejr og vand. Når disse data kobles, kan der eksempelvis laves modelberegninger for terrænnært grundvand og oversvømmelser.  Vi kan også få viden om, hvor højt grundvandet står i dag og i fremtiden og om hvor meget vand, der er i vandløbene. Alt sammen viden der kan hjælpe os, når vi skal beslutte hvilke klimatilpasningsløsninger, der er de rigtige.

HIP bidrager dermed til, at vi som samfund får et solidt datagrundlag og et bedre fundament for at kunne træffe de rigtige og omkostningseffektive beslutninger om investeringer i klimatilpasning. Med HIP bliver det for eksempel lettere at finde ud af, hvor meget vand kloakkerne skal kunne rumme fremover, hvor det er mest optimalt at placere nye vandbassiner, der kan opsamle øgede mængder regnvand, eller hvor meget vand vandløbene kan rumme og dermed bidrage til vandafledning ved ekstrem regn.

De nye data og modelberegninger vil herudover understøtte en lang række offentlige opgaver inden for transport, by- og infrastrukturplanlægning, miljø og vandforsyning mv. Det er også ambitionen, at private virksomheder kan få gavn af data og modelberegninger til udvikling af nye værktøjer og systemer.

Nye metoder udviklet

For at udvikle bedst mulige metoder til landsdækkende modelberegninger af terrænnært grundvand og oversvømmelser har der gennem det sidste år været gennemført et projekt i to case-områder.

Fra områder omkring Odense Å og Storåen mellem Holstebro og Herning har myndigheder og vandforsyninger samlet alle relevante eksisterende data om terrænnært grundvand, vandløb og havvandsstand. Resultaterne af projektet er nærmere beskrevet i projektets slutrapport 

Læs mere om metodeudviklingen og projektets slutrapport

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent