Forbedret datasystem sikrer effektiv indsats på vandområdet

11-07-2018

En modernisering af Punktudledningsystemet (PULS) vil effektivisere arbejdsgange og øge kvaliteten af data om overfladevand

Skjern Å

Arbejdet med klimatilpasning, grundvandshåndtering og vandforurening fylder stadig mere for myndigheder og virksomheder. Punktudledningssystemet (PULS), som er en fællesoffentlig database med data om bl.a. vandkvalitet, er vigtigt element i det arbejde. Derfor moderniseres databasen nu, så den også fremover vil kunne håndtere og distribuere store mængder data om belastningen af vandmiljøet.

Moderniseringen er et konkret resultat af et tværoffentligt samarbejde i digitaliseringsstrategiens initiativ Fælles data om terræn, klima og vand, der skal sikre mere effektiv brug af data på vandområdet.

PULS bruges af store dele af den offentlige sektor

PULS-databasen benyttes i dag af både Miljø- og Fødevareministeriet, alle landets kommuner, forsyninger og dambrug. Moderniseringen vil skabe mulighed for, at fremtidens beslutninger og regulering kan foregå på baggrund af data af højere kvalitet end i dag. Den eksisterende database er ikke tidssvarende og kan ikke håndtere inddatering og distribution af data med tilfredsstillende performance.

To projekter, én samlet løsning

Sideløbende med moderniseringen af PULS-systemet er der i Danmarks Miljøportal igangsat et projekt om forbedring af brugergrænsefladen, så brugerne får en hurtigere og mere intuitiv oplevelse i arbejdet. De to projekter udvikles i tæt koordinering, og samlet set vil de to tiltag sikre en væsentligt bedre brugeroplevelse og en højere værdi af systemet.

Allerede ved udgangen af 2018 lanceres den første komponent i omlægningen af PULS. Dermed sikres en betydeligt bedre mulighed for udtræk og analyse af data. Den bagvedliggende database og inddateringskomponenterne lanceres i fire separate forløb i 2019.

Data til en værdi over 2 mia. kr.

PULS drives af Danmarks Miljøportal og rummer tidsseriedata tilbage til 1980 om belastningen af vandmiljøet og udledninger fra mere end 839 renseanlæg, 165 industrier, 1036 badevandsstationer og ca. 20.000 entiteter af regnbetingede udledninger. Værdien af dataprøverne i databasen anslås til over 2 mia. kr. med en årlig forøgelse på 50 mio. kr.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fælles data om terræn, klima og vand

Klimaforandringerne og de udfordringer de medfører, gør det nødvendigt med mere effektiv brug af data på tværs af myndigheder.

Derfor har KL, Danske Regioner og regeringen som en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 igangsat initiativet Fælles data om terræn, klima og vand.

Initiativet skal skabe flere og mere sammenhængende data om det hydrologiske kredsløb.

Læs mere om initiativet