Nyt datakatalog skal bidrage til bedre klimatilpasning i landets kommuner

01-02-2018

Med et nyt datakatalog bliver det nemmere for kommunerne at få overblik over datasæt, som kan bruges i arbejdet med klimatilpasning. Kataloget er gratis og tilgængeligt på klimatilpasning.dk

Skjern å

Klimatilpasning er en stor opgave for mange kommuner i de kommende år. Her er datagrundlaget en afgørende forudsætning for, at kommunerne kan træffe de rigtige beslutninger.  

SDFE kordinerer initiativet Fælles data om terræn, klima og vand, der skal sikre en effektiv fællesoffentlig brug af data. Første resultat af arbejdet under initiativet er et datakatalog, som giver et overblik over data til kommunernes klimatilpasningsindsats. Datakataloget er et øjebliksbillede over eksisterende terræn-, vand- og klimadata.

Med et overblik over datagrundlaget vil den enkelte kommune kunne effektivisere og optimere sine arbejdsprocesser, hvilket er et af formålene med initiativet, der er en del af den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Det er forventningen, at kommunerne med datakataloget vil kunne reducere den tid og de ressourcer, de bruger på at søge efter relevante datasæt i forbindelse med klimatilpasning og vandforvaltningsopgaver.

Et øjebliksbillede

Kataloget er blevet udarbejdet som svar på, at kommunerne har udtrykt et behov for at få et overblik over, hvilke terræn-, klima- og vanddata, der eksisterer, og som relaterer sig til de klimatilpasningsopgaver, som kommunerne sidder med.

Katalogets terræn-, klima- og vanddata er opdelt i syv fagområder: plan og basisdata, terrændata, nedbør og klimadata, hav og kyst, vandløb og søer, grundvand samt kloak og afløb.

For hvert datasæt i kataloget er der udarbejdet en kort beskrivelse af datasættet, ligesom der findes link til, hvor datasættet og metadata kan findes.

Kataloget er udarbejdet i november-december 2017 og giver alene et øjebliksbillede af tilgængelige data på dette tidspunkt. Datakilder offentliggjort efter december 2017 er derfor ikke indeholdt i kataloget.