Flere satellitter i luften rummer stort potentiale

02-02-2018

Med adgang til flere satellitter bliver det muligt at lave positionering med høj nøjagtighed. Det giver mulighed for at anvende satellitdata på nye måder

satellit

I fremtiden vil satellitpositionering blive både mere nøjagtig og nemmere at bruge. Det sker blandt andet, fordi EU lancerer Galileo, som svarer til det amerikanske GPS-system. Den generelle teknologiske udvikling af navigationssystemer og den fulde indfasning af Galileo i 2020 vil betyde, at man vil kunne bruge satellitdata på mange nye måder.

Især vil det i fremtiden blive lettere at få en præcis position i realtid på objekter, der bevæger sig. En sådan præcis positionering forventes bl.a. at blive et væsentligt element til selvkørende biler.

Udviklingen skal understøttes

SDFE har, som ansvarlig for initiativet for infrastruktur for positionerings- og navigationsdata i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, fået foretaget en analyse af Deloitte og Alexandra-Instituttet. Analysen har undersøgt behovet for og potentialet i at understøtte udbredelsen af meget præcise dynamiske positioneringsdata.

Analysen viser, at der er store potentialer forbundet med at udnytte positioneringsdata i den offentlige sektor, særligt inden for områderne transport, smart city, opmåling og landbrug.

Der er et behov for, at myndighederne indtager en aktiv rolle i forhold til at udbrede anvendelsen af nøjagtig positionering. Det skal blandt andet gøres ved at videreudvikle den fællesoffentlige infrastruktur ved blandt andet fortsat at vedligeholde og forbedre referencesystemer og referencerammer.

Endvidere kan der vise sig behov for standardisering via fælles retningslinjer for håndtering af positioneringsdata, så de derved får autoritativ status.

Det kan også blive nødvendigt, at myndighederne sikrer tilgængeligheden til præcis positionering ved at etablering af en jordbaseret infrastruktur, altså referencestationer på jorden, der kan foretage korrektioner af satellitdata.

SDFE arbejder videre med to pilotprojekter

I regi af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi arbejder SDFE videre med to pilotprojekter, der skal understøtte udviklingen i brugen af satellitdata.

Første pilotprojekt skal belyse muligheder for at fastlægge retningslinjer og principper for anvendelsen af positioneringsdata inden for smart regulering af miljø, landbrug og fiskeri.

Det andet pilotprojekt skal se på, hvordan man kan udnytte nøjagtig positionering i den kommunale forvaltning i forbindelse med drift og vedligehold af offentlige arealer i byerne. Her skal der ses på mulighederne for at etablere en fælles standard for indsamling og deling af positioneringsdata i kommunerne.

Hent rapporten Analyse af behov for infrastruktur for positionerings- og navigationsdata