SDFE er godt i gang med Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi

10-05-2017

Arbejdet med at føre de mange initiativer i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 ud i livet er begyndt, og SDFE er godt i gang med de initiativer, vi har ansvaret for

Ipad og gammelt kort

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 sætter retningen for arbejdet med digitaliseringen af den offentlige sektor på tværs af staten, regionerne og kommunerne. Digitaliseringsstyrelsen har i maj 2017 udsendt status for arbejdet med de 33 initiativer i strategien. Et af de overordnede mål med strategien er, at offentlig digitalisering skal give gode vilkår for vækst og effektivisering. Under denne overskrift er SDFE hovedansvarlig for fire konkrete initiativer:

Mere præcise GPS-data giver bedre opgaveløsning og nye muligheder

Initiativet fokuserer på den nødvendige fællesoffentlige datainfrastruktur for positionerings- og navigationsdata. Baggrunden er, at i det fælleseuropæiske rumsamarbejde er man i gang med at etablere det nye præcisions-GPS-system, Galileo, som vil give adgang til langt mere præcise positionsdata med højere nøjagtighed, end det nuværende GPS-system. De nye positioneringsdata vil have en bred anvendelse bl.a. for førerløse fartøjer, præcisionslandbrug, trafikplanlægning mv., og initiativet undersøger mulighederne for at understøtte denne udvikling med en fællesoffentlig datainfrastruktur.

Mere effektiv håndtering af klimaforandringer

I initiativet om fælles data om terræn, klima og vand koordinerer SDFE arbejdet med etablering af et sammenhængende hydrologisk datagrundlag til bl.a. klimatilpasning og risikohåndtering. Viden om bl.a. vandmængde og terrænets forløb er et vigtigt instrument, når bl.a. kommunerne skal forebygge oversvømmelse af bygninger, infrastruktur og sårbare områder. Gode og sammenhængende data kan hjælpe os med at løse de udfordringer, som mere vand og flere ekstreme vejrhændelser udgør for samfundet. Og det er vigtigt, vi samarbejder og koordinerer på tværs af sektorer og myndigheder.

Bedre data skal nedbringe graveomkostninger

I initiativet om udveksling af data om nedgravet infrastruktur varetager SDFE etableringen af en digital platform for udveksling af ensartede digitale ledningskort. Den nye platform er efter planen implementeret i 2019 og vil give graveaktører bedre mulighed for sammenstilling af ledningskort som led i deres forberedelse af gravearbejde. Den digitale platform skal effektivisere arbejdsgange, reducere graveskader og give mulighed for at koordinere gravearbejder og dermed medvirke til at udnytte synergi mellem de forskellige aktører, der udfører graveentrepriser.

Behov for åbne data om energiforsyning

Initiativet vedr. åbne data om energiforsyning handler om, hvordan bedre adgang til data kan bruges til energieffektivisering og til at optimere energistyringen af bygninger. Forbedret energistyring ville kunne forbedre mulighederne for, at bygningerne kan blive en aktiv medspiller i det samlede energisystem og derved skabe bedre balance i systemet gennem en mere intelligent styring og aktivering af energiforbruget. Med initiativet er vi gået i gang med at se på, hvordan data kan bidrage til at understøtte den store samfundsmæssige udfordring, det er at få omstillet hele energisystemet til vedvarende energi.

Arbejdet er i god gænge

Arbejdet med initiativerne forløber planmæssigt. Der er igangsat en række analyser og afholdt workshops, som skal danne grundlag for en række projekter i det videre arbejde med initiativerne, og der er stor interesse og deltagelse fra relevante myndigheder og samarbejdsparter.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent