Nye data og analyseværktøjer som værn mod vandmasserne

02-05-2017

SDFE har i samarbejde med Miljøministeriet, KL og Danske regioner produceret nye hydrologiske højdemodeller, som stilles frit til rådighed for alle via SDFEs kortforsyning.

Oversvømmelse
Billedet viser, hvordan man på baggrund af den hydrologiske højdemodel kan visualisere, hvor regnvand formenligt vil samle sig ved skybrud.

 

I Danmark vil vi fremover opleve hyppigere tilfælde af mere ekstremt og vådt vejr i form af kraftigere regnskyl og storme. Det betyder, at vi i højere grad end tidligere bliver udsat for vand, både fra havet og fra ekstremregn. Derfor bliver vi nødt til at kunne håndtere de større vandmængder bedst muligt og være i stand til at træffe kloge beslutninger om de mest hensigtsmæssige klimasikringsløsninger, så vi kan imødegå risikoen for oversvømmelser. Heldigvis kan gode data og værktøjer baseret på data hjælpe os.

Danmarks Hydrologiske Højdemodel og de nye analyseværktøjer, som er blevet til i regi af det fællesoffentlige grunddataprogram, hjælper os godt på vej, både når beredskabet skal håndtere vandmasserne i akutte situationer ved fx stormflod, og når kommunerne skal finde ud af, hvordan de bedst og mest effektivt kan klimasikre by og land.

De nye hydrologiske højdemodeller gør, at man kan regne ud, hvordan vandet vil løbe i landskabet ved oversvømmelser, hvilket har gjort det muligt at udvikle et screeningsværktøj, der kan visualisere forhøjet havvandstand i din kommune eller forøge regnmængden på din ejendom efter et skybrud, og dermed give et billede af risikoen for oversvømmelse.

Med Danmarks hydrologiske højdemodel leverer vi en vigtig brik til den viden og det datagrundlag, der er nødvendigt for, at myndigheder, virksomheder og borgere kan træffe oplyste beslutninger om, hvordan vi bedst sikrer os mod vandmasserne. Men der er brug for et vedvarende fokus på hele tiden at udvikle og vedligeholde data og værktøjer. I regi af den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er det derfor besluttet at etablere et samarbejde på tværs af myndigheder, så vi arbejder strategisk og koordineret med at sikre gode data til bl.a. vandforvaltning og klimasikring. Du kan læse mere om initiativet om fælles data om terræn, klima og vand.

Grunddataprogrammerne

SDFE har stået i spidsen for Grunddataprogrammets delprogram 3 om vandforvaltning og klimatilpasning som er et godt eksempel på et tværoffentligt dataforbedringsprojekt, som nu kan afsluttes og fremover vil levere gode data til andre myndigheder, borgere og virksomheder.

Grunddataprogrammet er generelt en god forretning. De samfundsøkonomiske gevinster i Grunddataprogrammet er estimeret til over 750 mio. kr. årligt. Det vidner, om at data har stor betydning for en effektiv offentlig opgaveløsning og som et grundlag for privat vækst.

Også de øvrige delprogrammer, som SDFE står i spidsen for (Ejendomsdataprogrammet og Adressedataprogrammet), har allerede leveret gode resultater via tværoffentlige samarbejde.

  • Harmonisering og kvalitetsforbedringer af ejendomsdata. Der er gennemført en række dataforbedringer, der skaber en bedre sammenhæng og entydig identifikation af ejendomme på tværs af de nuværende ejendomsregistre(Tingbogen, EjendomsStamRegisteret, Bygnings- og Boligregisteret og Matriklen). Dette er til stor gavn for anvendere af ejendomsoplysningerne fx kommuner, banker og realkreditinstitutter.
  • Aktuelle adresser: Tiden fra en adresse oprettes i adresseregistret, til den bliver udstillet i adresse-webservices, er nu nede på få sekunder. Dette gør det muligt for navigationsfirmaer og beredskab at anvende præcise aktuelle adresser. Adresserne er tilgængelige i et velfungerende og optimeret webservice-miljø, som er udviklet i samarbejde med en bred brugerkreds.
  • Flere og mere præcise adresser: Kommunerne har tildelt autoritative adresser til en lang række kolonihaver, læreanstalter, hospitaler, butikscentre m.m. Alle adresser har nu et adressepunkt med en koordinat. Adresserne har en unik nøgle, som er stabil over tid, hvilket sikrer entydighed i forvaltningen, og koblingen til vejnettet sikrer at ambulancer og andre hurtigere kan finde frem. Der er også foretaget en omfattende datavask, som har kvalitetsforbedret mange tusinde adresser mht. adressebetegnelse og nøjagtig beliggenhed. Alt dette sikrer høj kvalitet og entydighed i Danmarks adressegrundlag.
  • Datafordeleren: Datafordeleren erstatter en række offentlige distributionsløsninger og sikrer, at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader.

Ejendomsdataprogrammet og Adressedataprogrammet forventes implementeret og tilgængeligt på Datafordeleren fra 1. halvår 2018. Derved opnås de fulde gevinster ved brug af data om ejendomme og adresser.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta

De hydrologiske højdemodeller dækker over en række datasæt. Danmarks hydrologiske højdemodel består af i alt, seks produkter: Tre analyseprodukter, et datasæt der udpeger lokaliteter, hvor højdemodellen skal tilpasses, og to specieltilpassede højdemodeller. Alle produkter bliver stillet til rådighed på Kortforsyningen, og et screeningsværktøj, der kan visualisere forhøjet havvandstand og forøget regnmængde efter skybrud, kan tilgås på MiljøGis.

Læs mere om produkterne og Danmarks Hydrologiske Højdemodel