Ny digital kortlægning af Grønland godt på vej

27-06-2017

Forældede kort og en smeltende indlandsis gør det nødvendigt med nye digitale kort over Grønland. Nu er data og digitale tjenester på vej til brugerne

Grønlandsk landskab

SDFE er i tæt samarbejde med Grønlands Selvstyre ved at gennemføre et pilotprojekt, som skal kortlægge godt 16 procent af den isfrie del af Grønland.

Aktuelle geodata og digitale kort er vigtige for det grønlandske samfund og den fortsatte udvikling i Grønland. Nye data og digitale kort betyder fx, at den basale sikkerhed til lands, til vands og i luften forbedres.

Det har også betydning for udviklingen af den grønlandske forvaltning og infrastruktur samt den økonomiske udvikling. Herudover er præcise og detaljerede digitale kort vigtige i forbindelse med klima- og miljøovervågning og erhvervsudvikling.

I forbindelse med pilotprojektet etableres også en digital infrastruktur for geodata og digitale kort i Grønland, som sikrer et effektivt flow af data fra produktion til anvendelse hos brugeren. En digital infrastruktur er afgørende for, at data og digitale tjenester kan ajourføres og videreudvikles.

Adgang til data til efteråret

De grundlæggende datasæt er nu indsamlet for de fire geografiske områder – Zackenberg, Tasiilaq, Narsaq samt Disko. De fire geografiske områder udgør et samlet areal på cirka 82.000 km2. Det forventes, at brugerne kan få adgang til de nye geodata og kort via digitale tjenester i løbet af efteråret 2017.

Projektet er aktuelt i gang med designfasen, der udføres i tæt samarbejde med brugere i Grønland. I designfasen udvikles der forskellige prototyper af nye geodata og korttjenester, som målrettes brugernes behov.

For parterne bag projektet har det været vigtigt at sikre brugere størst mulig adgang til datamaterialet. Ortofotos og den digitale højdemodel for de fire geografiske områder vil blive stillet frit til rådighed under principperne for frie data for brugere inden for Danmark, Grønland, Færøerne, EU og EEA-landene. Øvrige lande vil have adgang til at se ortofotos og højdemodel.

Landkortene i vektor- og rasterformat kan anvendes frit af alle. Vektordata er produceret i et målforhold, der svarer til ca. 1:50.000

Billede 1: Vektorkort i målforhold ca. 1:50.000, Narsaq, Sydgrønland. Billede 2: Ortofoto, 1.5m opløsning © Airbus DS, Narsaq, Sydgrønland. Billede 3: Digital højdemodel 1.5m opløsning © Airbus DS, Narsaq, Sydgrønland

Pilotprojektet leverer fire grundlæggende datasæt:

  • En digital højdemodel der beskriver terrænets variation i højden og dermed beskriver en 3-dimensionel digital model af landskabet. Højdemodellen produceres ud fra satellitbillederne
  • Ortofotos som viser et ufortolket farvebillede af landskabet. Ortofotos produceres ud fra satellitbilleder og højdemodel
  • Vektordata som er grundlaget for et topografisk kort, viser udvalgte elementer fra topografien på grafisk form. Vektordata er tegnet ud fra ortofotos
  • Stednavne produceres og leveres af Grønlands Sprognævn 

Til sammen udgør disse datasæt grundlaget for design af kort og tjenester som skal anvendes af brugerne 

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta om pilotprojektet

Pilotprojektet løber til og med 2017 og finansieres af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A. P. Møller Fonden).

Areal som kortlægges: 82.000km2

Billedgrundlag: Satellitbilleder