Grunddataprogrammet skaber sammenhængende data

14-06-2017

Grunddataprogrammet er med til at standardisere data, så de kan bruges sammenhængende. Særligt ejendomsdata og adressedata bliver forbedret og ensrettet, så de let kan sammenstilles og bruges på tværs

Parcelhuskvarter

Det er netop sammenhængene i ejendomsdata og adressedata, som er ved at blive testet i et fælles testprojekt, der går på tværs af ministerier og styrelser i ejendomsdata- og adresseprogrammet.

Et omfangsrigt og komplekst testprojekt

Testprojektet har været i gang siden begyndelsen af 2017 og er nu i gang med anden fase, hvor der skal foretages en såkaldt snitfladetest. Stine Kern Licht fra SDFE, som er projektleder for testprojektet, fortæller:

”I snitfladetesten ser vi på sammenhængene mellem registrene ved at teste den enkelte snitflade fra det ene register til det andet register. Blandt andet testes det, at et register ajourfører andre registre, når der sker ændringer.”

Det kan f.eks. være en test af, om en ændring i Matriklen slår igennem som en oprettelse eller opdatering af den tilhørende adresse i Danmarks Adresseregister.

Efter snitfladetesten bliver de mere komplekse sammenhænge testet i en integrationstest, hvor der testes i alt 14 centrale forretningsprocesser. Det kan fx være et tilfælde, hvor en grundejer vælger at udstykke sin grund. Når en grund udstykkes, vil der blive registreret en ny ejer og oprettet en ny adresse. En matrikulær ændring medfører, at data skal opdateres i op til fem forskellige grunddataregistre. Det er vigtigt at teste, at ændringerne kommunikeres ud til de rette registre og opdateres korrekt i registrene, så sagsbehandlingen af udstykningen kan ske så effektivt som muligt og anvenderne altid kan slå de korrekte oplysninger op.

Det gode samarbejde driver testen frem

Udgangspunktet for registrene har været forskelligt, hvilket betyder, at nogle registre har været færdige længe, mens andre først nu er ved at komme helt på plads. Det har betydet, at snitfladetesten er blevet igangsat i takt med, at registrene er blevet klar. Derfor er samarbejdet i testprojektet særligt vigtigt, da det giver registrene en indsigt i, hvilke betingelser de andre registre har for at løse opgaven. Som Stine Kern Licht udtrykker det:

”Registrene har tidligere arbejdet meget opdelt, hvor de kun har skullet koncentrere sig om deres eget register, og det ændrer vi med Grunddataprogrammet og testprojektet. På den måde er dette projekt ikke alene et teknisk udfordrende projekt, men et klassisk forandringsprojekt. Derfor er det også nødvendigt og ganske effektivt, at de registeransvarlige myndigheder mødes i samme rum og hjælper hinanden med at skubbe tingene fremad.”

Ejendomsdata og adressedata vil blive udstillet på Datafordeleren i 1. halvår af 2018.

Kontakt

René Thunø
Presse- og kommunikationskonsulent

Fakta:

Registrene i testprojektet:

  • Ejerfortegnelsen
  • Matriklen
  • Ejendomsbeliggenhedsregistret
  • Bygnings og boligregisteret (BBR)
  • Danmarks Adresseregister (DAR)
  • Danmarks Administrative Geografiske Inddeling(DAGI)
  • GeoDanmark
  • Danske Stednavne

Desuden leverer CPR og CVR tjenester og data, som anvendes af registrene i ejendomsdata- og adresseprogrammet