Nye love på ejendoms- og adresseområdet

20-01-2017

Når borgere, virksomheder og myndigheder fra sommeren 2018 kan hente nye grunddata om ejendomme og adresser fra Datafordeleren, sker det på et lovgrundlag, som har fået bred opbakning i Folketinget

Folketinget har vedtaget to love, som sikrer hjemmel til at gennemføre de ansvars- og opgavemæssige ændringer, som følger af Ejendomsdataprogrammet og Adresseprogrammet. Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for begge delprogrammer under Grunddataprogrammet.

Energi-, forsynings- og klimaministeren har udsendt en pressemeddelelse om perspektiverne for lovene. 

Ejendomsdataprogrammet

Ejendomsdataprogrammet vil effektivisere og forenkle myndigheders registrering af landets faste ejendomme og bygninger. Fra sommeren 2018 vil oplysningerne om ejendomme, bygninger mv. derfor blive registreret i forenklede, statslige registre. Med de nye registre sikres der entydig sammenhæng og sikker identifikation af ejendomme og deres ejere på tværs af registre på ejendomsområdet. Dermed undgås dobbeltregistreringer i statslige og kommunale registre, hvilket medfører besparelser i det offentlige.
Med de nye registre gennemføres også forenklinger og effektiviseringer af arbejdsgange mellem myndigheder, bl.a. gennem øget digitalisering, moderne it-understøttelse og forbedring af datakvaliteten. Samtidig forenkles adgangen til ejendomsoplysninger for virksomheder og andre private brugere gennem Datafordeleren.

Adresseprogrammet

Adresseprogrammet vil sikre, at Danmarks Adresseregister fra sommeren 2018 samler alle vejnavne og adresser, der findes i Danmark. Disse oplysninger vil blive registreret ensartet og gøres tilgængelige for brugere i den offentlige forvaltning og den private sektor.

Oplysningerne vil fremover være grundlaget for adresseregistreringer i andre myndigheders registre, f.eks. i person- og virksomhedsregistrene. Andre myndigheder vil således ikke skulle drive og vedligeholde deres egne registre. Det betyder, at alle grunddata om borgere og virksomheder vil anvende en entydig og gyldig adresse. Dette vil bl.a. give myndighederne et fælles og mere sikkert forvaltningsgrundlag til gavn for borgerne, som vil opleve en bedre og mere effektiv sagsbehandling hos myndighederne.

Fra sommeren 2018 vil oplysningerne i Danmarks Adresseregister blive tilgængelige gennem Datafordeleren i lighed med andre grunddata.