Redegørelse om infrastruktur for geografisk information

06-09-2016

Data og digitalisering spiller en stadig større rolle i udviklingen af vores samfund.

Øget brug af data og øget digitalisering rummer nemlig et stort potentiale for en fortsat modernisering af den offentlige sektor, hvor politiske prioriteringer og beslutninger træffes på baggrund af pålidelige data, og hvor data og den digitale infrastruktur bidrager både til effektiv forvaltning og administration og til vækst i den private sektor. Det potentiale er det nu for alvor tid til at realisere, hvilket da også er en del af ambitionen med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strategien indeholder en række initiativer rettet mod øget brug af data og udbygning af den fælles digitale infrastruktur.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering blev etableret pr. 1. januar 2016 med det overordnede formål at bidrage til denne udvikling. Styrelsen har som sin grundlæggende ambition, at vi får høstet de gevinster, der ligger i aktiv brug af de værktøjer, som data og digitalisering udgør. Data og digitalisering er eksempelvis vigtige elementer, når der skal etableres kvalificerede beslutningsgrundlag, når administrative arbejdsgange og processer skal effektiviseres, så vi kan bruge ressourcerne på noget andet, og når der skal skabes gode forudsætninger for øget vækst i den private sektor.

I Geografisk redegørelse 2015 kan du bl.a. læse om nogen af de grundsten, der er lagt og de skridt, der hidtil er taget i denne retning bl.a. i forhold til arbejdet med en del af de offentlige grunddata nemlig geodata. Det er bl.a. denne udvikling og denne modenhed, der gør, at vi nu kan tage de næste skridt og for alvor komme i gang med at realisere potentialerne og høste gevinsterne. 


Et eksempel på denne udvikling er de krav, det øgede behov for at dele og genbruge data, stiller til klare rammer og et stærkt samarbejde. Det handler om alt lige fra aftaler om arbejdsgange til aftaler om brug af fælles standarder for indsamling og distribution af data. Kommuner, regioner og statsinstitutioner har sammen lagt grundlaget for dette samarbejde, som i dag udmøntes inden for bl.a. grunddataprogrammet og de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier. Et andet eksempel er de krav, den stigende anvendelse af data på tværs af sektorer stiller til, at data passer godt sammen og let kan anvendes f.eks. i forbindelse med vandforvaltning, forsyning, miljø, beredskab mv.

Geografisk Redegørelse 2015 beskriver status, udvikling og de vigtigste resultater i 2015. Redegørelsen er struktureret under hovedoverskrifterne indsamling, behandling, distribution og anvendelse af data. I 2015 har der været særligt fokus på at kvalitetssikre og standardisere en række data, så de passer bedre sammen og bliver let tilgængelige. Det drejer sig blandt andet om arbejdet med grunddataprogrammerne og herunder Datafordeleren.

Redegørelsen for 2015 vedrører den tidligere Geodatastyrelsen og bliver derfor den sidste i rækken. Redegørelsen er udgivet i et samarbejde mellem de to nye styrelser, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Geodatastyrelsen.