Netneutralitet

I EU er der fastsat regler om netneutralitet, der skal sikre, at forbrugerne har adgang til et frit og åbent internet. I Danmark er det Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur, der fører tilsyn med, at internetudbyderne overholder EU-reglerne om netneutralitet

Ved netneutralitet forstås, at internetudbydere ikke må begrænse den frie adgang til at sende og modtage data. Det betyder, at data skal kunne bevæge sig frit på det åbne internet, uden at internetudbyderne prioriterer trafikken. 

EU-reglerne betyder bl.a., at: 

  • Internetudbyderne skal behandle al trafik lige.
  • Forbrugerne har ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det udstyr, de ønsker.
  • Det er muligt for internetudbyderne at styre trafikken i deres net for at forbedre kvaliteten af de tjenester, der leveres. Denne trafikstyring må dog kun ske på baggrund af tekniske hensyn til tjenestekvaliteten og ikke af kommercielle hensyn.
  • Det kan være lovligt for internetudbyderne at spærre for hjemmesider, der konkret udgør en trussel for integriteten og sikkerheden i nettet. Det skal i overensstemmelse med netneutralitetsforordningen, herunder skal det være enkelt at ophæve blokeringen, og slutbrugeren skal være velorienteret om muligheden.
  • Internetudbyderne skal efterkomme domstolsafgørelser om at blokere for ulovligt indhold på nettet, f.eks. piratkopier.

Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) har udarbejdet et sæt retningslinjer for, hvorledes reglerne om netneutralitet skal anvendes i praksis. Retningslinjerne er senest revideret i 2022.

Ifølge bekendtgørelse nr. 488 af 29. april 2019 om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming fører SDFI tilsyn med udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af netneutralitetsforordningen.

Læs mere herom under ”SDFI’s Tilsyn”, hvor der også er links til EU's forordning, BEREC’s retningslinjer og bekendtgørelsen.

Ifølge bekendtgørelse nr. 488 af 29. april 2019 om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming fører Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tilsyn med udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters overholdelse af netneutralitetsforordningen. Styrelsen kan meddele påbud om overholdelse af forordningens bestemmelser og pålægge tvangsbøder. Teleudbydere kan påklage SDFI’s afgørelser til Teleklagenævnet.

SDFI fører således et generelt tilsyn med teleselskabernes overholdelse af reglerne. SDFI kan tage sager op af egen drift, eller på baggrund af en anmeldelse fra et andet selskab, en kunde eller tilsvarende.

Tilsynet omfatter ikke stillingtagen til konkrete klager fra kunder over et selskab, herunder regningsklager eller lignende. Sådanne klager kan indgå i styrelsens vurderinger, men vil blive henvist til behandling i Teleankenævnet.

Klageadgang som kunde

Hvis man som kunde mener, at ens internetudbyder handler i strid med reglerne, skal man i første omgang rette henvendelse til udbyderen. Internetudbyderne er i henhold til EU-reglerne forpligtede til at behandle sådanne klager.

Hvis man som kunde er uenig med sin udbyder i konkrete spørgsmål, der udspringer af den aftale man har indgået med udbyderen, kan man klage til Teleankenævnet. Klagen kan fx dreje sig udbyderens ulige behandling af internettrafikken eller udbyderens begrænsning af ens ret til at anvende terminaludstyr efter eget valg.

Man skal dog først have klaget forgæves skriftligt til sit teleselskab, før man kan klage til Teleankenævnet.

Det er ligeledes en forudsætning for at klage, at man kan gøre sit krav op i penge. Man kan altså ikke klage til Teleankenævnet, blot fordi man føler sig dårligt behandlet af sit teleselskab og vil have nævnet til at tildele selskabet en irettesættelse.

Se mere på Teleankenævnets hjemmeside.

Regler

EU’s forordning om netneutralitet (netneutralitetsforordningen)

Vejledning om netneutralitetsforordningens artikel 4 om gennemsigtighedsforanstaltninger

Link til BERECs hjemmeside, hvor man også finder de gældende og de gamle retningslinjer fra 2016

Bekendtgørelse om adgang til det åbne internet, detailtakster for reguleret EU-intern kommunikation og international roaming

Tore Kjelstrup Christensen
Specialkonsulent