Information til udbydere

Her finder du information og spørgsmål/svar om reglerne for roaming inden for EU.

Baggrund og regulering

EU har siden 2007 gradvist indført lavere priser på international roaming i EU ved at indføre lofter over de priser, som teleselskaberne kan opkræve af kunder for taleopkald, sms og datatjenester (detailprisregulering). Samtidig er der indført lofter over de priser, som selskaberne afregner indbyrdes for at anvende hinandens mobilnet til opkald, sms og datatjenester i forbindelse med roaming (engrosprisregulering). Desuden er der i EU-reguleringen fastsat regler med henblik på at øge og sikre gennemsigtigheden for og beskyttelsen af forbrugernes anvendelse af roaming-tjenester.

I april 2022 blev Europa-Parlamentet og EU’s medlemslande i Rådet enige om en ny aftale, der forlænger reglerne om Roam-Like-at-Home til den 30. juni 2032.

Roam-Like-at-Home (RLAH)

Reglerne indebærer, at forbrugerne som udgangspunkt skal betale den samme pris for at bruge mobiltelefonen i de øvrige EU-lande, som de gør derhjemme, ”Roam-Like-at-Home” (RLAH). Dette indebærer, at en forbruger, der befinder sig i et andet EU/EØS-land (fx Spanien) og foretager et opkald til et andet EU/EØS-land (fx Frankrig eller Danmark), som udgangspunkt skal betale den samme pris som et hjemligt indenlandsk opkald.

Politik om rimeligt forbrug (”fair use”)

For at forhindre unormal brug eller misbrug såsom ”permanent roaming” (fx hvis forbrugeren har et mobilabonnement i et andet EU-land, hvor de nationale priser er lavere end i hjemlandet, eller hvis forbrugeren permanent opholder sig i udlandet med et nationalt abonnement fra sit hjemland) kan en udbyder anvende en ”politik om rimeligt forbrug” på kunders brug af roaming-tjenester, der leveres til den gældende hjemlige detailpris.

Eksempler på misbrug eller unormal brug kan være, hvis en dansk kunde køber et abonnement hos en mobiludbyder i en anden medlemsstat (hvor priserne er lavere) til permanent brug i Danmark. Et andet eksempel kunne være tilfældet, hvor en kunde bruger roaming-tjenester i en anden medlemsstat permanent, dvs. ikke kun tidsbegrænsede rejser.

Hvis en udbyder over for kunderne vælger at anvende en ”politik om rimeligt forbrug”, skal den straks anmeldes til SDFI, som herefter vil føre tilsyn med, at udbydernes anvendelse af sådanne politikker ikke hindrer kundernes adgang til Roam-Like-at-Home.

Reglerne om en politik om rimeligt forbrug indebærer bl.a., at en udbyder kan begrænse den datamængde (for åbne datapakker), der kan bruges til roaming inden for EU/EØS (en åben datapakke er et abonnement, der ikke begrænser datamængden eller et abonnement, hvor den hjemlige pris pr. GB data (dvs. abonnementsprisen ekskl. moms divideret med den datamængde, der er inkluderet i abonnementet) er lavere end en engrosprisloftet for dataroamingtjenester.

Hvis ”fair use”-grænsen overstiges, kan udbyderen opkræve et mindre gebyr for roaming.

En kunde med fx et pakkeabonnement, der inkluderer en given mængde tale og data, kan bruge af denne pakke uden ekstra udgift, så længe pakkens loft ikke overskrides, og så længe det holdes inden for et eventuel ”rimeligt forbrug” (”fair use”).

Hvis en udbyder anvender en politik om rimeligt forbrug, skal udbyderen specificere alle vilkår og betingelser i forbindelse med denne politik i sine aftaler med kunder, og indsende denne politik til SDFI.

En udbyder har mulighed for at pålægge et tillæg i de tilfælde, hvor det meste af en kundes mobilforbrug i løbet af en periode på mindst fire sammenhængende måneder anvendes i andre EU-lande, og kunden opholder sig i andre EU-lande i det meste af denne periode og bruger sit mobilabonnement. Indikatorerne vedrørende forbrug og ophold skal overholdes kumulativt og i en periode på mindst fire måneder. Det er således ikke tilstrækkeligt, at blot én af de to indikatorer er opfyldt.

Når en udbyder kan konstatere, at det meste af en kundes mobilforbrug i løbet af en periode på fire sammenhængende måneder anvendes i andre EU-lande, og kunden opholder sig i andre EU-lande i det meste af denne periode og bruger sit mobilabonnement, har udbyderen mulighed for at opkræve et tillæg. Inden udbyderen pålægger kunden et tillæg for yderligere forbrug af roaming-tjenester, skal udbyderen underrette kunden om det konstaterede adfærdsmønster.

Når kunden underrettes, skal udbyderen oplyse kunden om, at hvis forbrugsmønstret ikke ændres inden for en periode på mindst to uger, og der ses et faktisk hjemligt forbrug eller hjemligt ophold, kan der blive pålagt et tillæg for yderligere anvendelse af roaming-tjenester.

For at skulle undgå at blive pålagt et tillæg skal kunden inden for varslingsperioden enten ændre adfærd eller forbrugsmønster i en sådan grad, at begge krav til at pålægge et tillæg ikke længere er opfyldt (da kravene om at kunne pålægge kunden et tillæg kumulativt skal være opfyldt). Dette indebærer, at udbyderen i varslingsperioden skal kunne konstatere, at kunden enten har haft det meste af dennes mobilforbrug i hjemlandet, eller har opholdt sig i hjemlandet i det meste af denne periode.

Ansøgning om bæredygtighedstillæg

Under særlige og ekstraordinære omstændigheder kan en udbyder kunne opkræve en mindre roaming-afgift for at dække et eventuelt tab på at sælge roaming til hjemlige priser. Dette er kun muligt, hvis udbyderen kan dokumentere et tab på roaming-forretningen på mindst 3 pct. af selskabets samlede mobilforretning. Ansøgninger herom skal sendes til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur tele@sdfi.dk og indeholde alle nødvendige oplysninger i overensstemmelse med artikel 6 til 9 i Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2286.

For at lette udbyderens sammenstilling af de oplysninger, som skal vedlægges ansøgningen, har BEREC udarbejdet retningslinjer og et excel-dokument, som udbyderen kan bruge.

Gennemskuelighed om tillægstjenester m.v.

En mobiludbyder skal oplyse dens kunder, når de roamer i et andet EU-/EØS-land, om den potentielle risiko for forhøjede takster på grund af brugen af tillægstjenester, ved hjælp af en automatisk besked, uden unødig forsinkelse og gratis, medmindre roamingkunden har meddelt roamingudbyderen ikke at have behov for denne tjeneste.

Beskeden skal indeholde et link, der giver kunden gratis adgang til en dedikeret hjemmeside med ajourførte oplysninger om de typer af tjenester, der kan være forbundet med forhøjede omkostninger, og, hvis de foreligger, oplysninger om tillægstjenesternes nummerserier eller andre relevante yderligere oplysninger, der ligger i en database, der er oprettet og vedligeholdes af BEREC. Databasen kan findes her.

Oplysningerne om nummerserier til tillægstjenester og oplysninger om de takster, der gælder for frikaldsnumre, når man roamer (hvis der eksisterer sådanne takster), skal først inkluderes på hjemmesiden fra den 1. juni 2023.

Gennemsigtighed om mulighederne for adgang til alarmtjenester

En mobiludbyder skal i en automatisk besked oplyse dens kunder, når de roamer i et andet EU-/EØS-land, om muligheden for gratis at få adgang til alarmtjenester ved at ringe til det fælleseuropæiske alarmnummer ”112”.

Beskeden skal desuden indeholde et link, der giver gratis adgang til en dedikeret hjemmeside, som er tilgængelig for personer med handicap, og som indeholder informationer om alternative muligheder for adgang til alarmtjenester, der er påbudt i det besøgte EU-/EØS-land.

Oplysningerne, der skal være gratis for kunden, skal sendes til kunden via sms eller om nødvendigt på en sådan måde, at de lette at modtage og forstå, hver gang kunden rejser ind i et andet EU-/EØS-land.

I tilfælde af, at kunden rejser ind i et andet EU-/EØS-land, hvor der er indført en mobilapplikation for offentlige advarsler, skal beskeden også indeholde oplysninger om, at det er muligt at modtage offentlige advarsler via en mobilapplikation for offentlige advarsler, såfremt det besøgte EU-/EØS-land har indberettet et link til den applikation til en database, der er oprettet og vedligeholdes af BEREC. Databasen kan findes her.

Der skal være et link til den mobilapplikation for offentlige advarsler såvel som vejledning i at downloade den på den dedikerede hjemmeside, der er nævnt oven for.

Oplysninger om alternative muligheder for adgang til alarmtjenester skal først inkluderes på hjemmesiden fra den 1. juni 2023.

BEREC’s retningslinjer

For at hjælpe de nationale tilsynsmyndigheder med at sikre overholdelse af reglerne har BEREC (Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation) udarbejdet nogle retningslinjer som et supplement til roaming-forordningen. Retningslinjerne er ikke et juridisk bindende dokument. De nationale tilsynsmyndigheder skal dog så vidt muligt tage hensyn til disse retningslinjer, når de fører tilsyn med roaming-reguleringen.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur skal som tilsynsmyndighed sikre, at reglerne overholdes og årligt underrette Kommissionen om reglernes anvendelse.

 Relevante dokumenter

Engrosprislofter

Roaming-forordningen fastsætter lofter over de priser, som selskaberne afregner indbyrdes for at anvende hinandens mobilnet til opkald, sms og datatjenester i forbindelse med roaming (engrosprisregulering):

 

1. juli 2022

1. januar 2023

1. januar 2024

1. januar 2025

1. januar 2026

Fra og med 1. januar 2027

Foretage taleopkald (minut)

0,022 euro

0,022 euro

0,022 euro

0,019 euro

0,019 euro

0,019 euro

Afsende sms (stk.)

0,004 euro

0,004 euro

0,004 euro

0,003 euro

0,003 euro

0,003 euro

Data (pr. GB)

2,00 euro

1,80 euro

1,55 euro

1,30 euro

1,10 euro

1,00 euro

 Da disse engrosprislofter er fastsat i euro, betyder det, at engrosprislofterne i Danmark omregnes ved hjælp af en bestemt vekselkurs, som fastsættes ved anvendelse af de referencevekselkurser, der offentliggøres af Den Europæiske Centralbank i Den Europæiske Unions Tidende den 15. januar, 15. februar og 15. marts i det relevante kalenderår. De årligt omregnede engrosprislofter gælder fra den 15. maj.

Spørgsmål og svar

Reglerne om international roaming indeholder ikke en pligt til at tilbyde roaming. Teleselskaber kan derfor vælge at tilbyde rent nationale abonnementer, idet der dog henvises til, at det ikke er tilladt for udbydere af roaming at opkræve et generelt (direkte eller indirekte) tillæg for at muliggøre EU-dækkende roaming i et abonnement. Som følge heraf er fx to forskellige priser for det samme abonnement med og uden roaming-tjenester ikke tilladt. Såfremt indholdet i pakkerne i øvrigt er ens, må der således ikke være prisforskel på dem, således at kunden derved betaler ekstra for et abonnement, der kan anvendes til EU-roaming.

I henhold til roaming-forordningens artikel 4 må teleselskaber ikke opkræve betaling for kundernes mulighed for at roame. Teleselskaberne er ikke forpligtet til at muliggøre roaming i deres abonnementer, men tilbydes roaming skal dette være uden yderligere omkostninger for kunden. 

Reglerne om international roaming indeholder ikke en pligt til at levere roaming i alle EU/EØS-lande. Således må teleselskaber gerne tilbyde mobilabonnementer, der fx alene indeholder mulighed for roaming i de skandinaviske lande, men ikke i resten af EU/EØS.

Her skal man blot være opmærksom på, at en differentieret pris på i øvrigt identiske pakker kan være problematisk og indebære, at der bliver opkrævet detailbetaling for en roaming-ydelse.

I roaming-reglerne er der ingen pligt til at tilbyde samtlige roaming-tjenester i de enkelte abonnementer.

Her skal man blot være opmærksom på, at en differentieret pris på i øvrigt identiske pakker kan være problematisk og indebære, at der bliver opkrævet detailbetaling for en roaming-ydelse.

Teleselskaberne kan lægge en øvre begrænsning på mængden af data, som kunden kan forbruge på periodiske rejser i et andet EU-land. Denne grænse er under forudsætning af, at der er tale om et såkaldt ”open data bundle”. Der vil være tale om et sådant, hvis abonnementet enten har ubegrænset data, eller hvis dataprisen i det hjemlige abonnement er lavere end det til enhver tid gældende engrosprisloft i EU (se hertil artikel 2, stk. 2, litra c i Kommissionens gennemførselsforordning (EU) 2016/2286).

I de tilfælde, hvor dataprisen i det hjemlige abonnement er lavere end det til enhver tid gældende engrosprisloft i EU, og med forbehold for en hjemlig forbrugsgrænse, skal roaming-kunder kunne forbruge datatjenester, hvad der svarer til mindst det dobbelte af abonnementets hjemlige detailpris ekskl. moms divideret med det til enhver tid gældende engrosprisloft i EU. For eksempel skal teleselskaber tilbyde kunder med et abonnement på 199 kr. inkl. moms en ”fair use”-grænse på mindst 21,39 GB i 2. halvår af 2022 (((199 kr. x 0,8) / 14,882 kr./GB) x 2 = 21,39 GB), uanset om det hjemlige abonnement har en højere grænse. ”Fair use”-grænsen stiger løbende over hele perioden frem mod 2032, efterhånden som engrosprislofterne sænkes. I 2032 skal kunder med det samme abonnement kunne bruge mere end 42 GB under forudsætning af, at den hjemlige datagrænse i abonnementet ikke overskrides.  

Hvis abonnementet alene indeholder mobiltjenester (tale, sms og data), anvendes abonnementsprisen ekskl. moms til beregningen af ”fair use”-grænsen.

Det er dog velkendt, at teleselskaber tilknytter mange og forskelligartede ekstratjenester (ikke-mobile tjenester) til abonnementer, fx musik- og e-bogstjenester. I tilfælde af, at det hjemlige abonnement ikke kun består af mobiltjenester (tale, sms og data), så kan prisen for et sammenligneligt abonnement, der ikke indeholder ekstratjenester anvendes til beregninger af ”fair use”-grænsen. Dette kan gøres ved enten at sammenligne med et af selskabets egne ækvivalente produkter eller et konkurrerende produkt med de samme karakteristika.

Det er således ikke umiddelbart tilladt at fratrække listeprisen for et stand-alone abonnement på fx en musiktjeneste.

Der er intet til hinder for, at teleselskaber tilbyder en højere ”fair use”-grænse end den, beregningen ellers vil fastsætte. ”Fair use”-grænsen er således alene udtryk for, hvad en given kunde som minimum skal have mulighed for at bruge.

Roaming-forordningens artikel 9-11 indeholder engrosprislofterne fra den 1. juli 2022 til og med den 30. juni 2032. Engrosprisloftet for dataforbrug reguleres én gang om året.

Idet den til enhver gældende ”fair use”-grænse vil være afhængig af engrosprisloftet, vil den lavest mulige ”fair use”-grænse skulle genberegnes hver gang engrosprisloftet justeres. Såfremt den konkrete ”fair use”-grænse for et abonnement er fastsat højere end den ”fair use”-grænse, som kunden som minimum er berettiget til, er det ikke nødvendig at fastsætte en ny ”fair use”-grænse. Teleselskabet skal blot til enhver tid sørge for, at ”fair use”-grænsen, som er tilknyttet de enkelte abonnementer, giver kunden mindst den mængde at forbruge, som kunden er berettiget til. 

Når en kunde har opbrugt den mængde mobiltjenester, der er til rådighed i abonnementet (enten i kundens medlemsstat eller ved roaming), vil den hjemlige detailpris være gældende for kundens forbrug ud over pakken. Således skal yderligere forbrug ud over pakken som udgangspunkt forbrugstakseres (”pay-as-you-go”). Som alternativ hertil kan teleselskabet tilbyde muligheden for at tilkøbe forbrugspakker med på forhånd inkluderet datamængde (top-ups), som kan gentages, hver gang kunden har opbrugt en tilkøbt forbrugspakke.

Dog fremgår det af roaming-forordningens artikel 8, stk. 1, at hvis en udbyder pålægger et tillæg for forbrug udover ”fair use”-grænsen må tillægget ikke overstige de til enhver tid gældende engrosprislofter, der er fastsat i henholdsvis artikel 9, stk. 2, artikel 10, stk. 1, og artikel 11, stk. 1.

Når en kunde har nået ”fair use”-grænsen, skal kundens yderligere forbrug som udgangspunkt forbrugstakseres (”pay-as-you-go”). Som alternativ hertil kan teleselskabet tilbyde muligheden for at tilkøbe forbrugspakker med på forhånd inkluderet datamængde (top-ups), som kan gentages, hver gang kunden har opbrugt en tilkøbt forbrugspakke.

I henhold til reglerne om Roam-Like-at-Home skal en kunde kunne anvende hele sit hjemlige abonnement i andre EU-lande, med forbehold for en eventuel ”fair use”-grænse på dataforbrug. Dette indebærer, at kunden fortsat skal kunne anvende abonnementet efter, en eventuel ”fair use”-grænse er nået, og der fortsat er mængder tilbage i abonnementet at forbruge. Forbrug udover ”fair use”-grænsen og indtil abonnementets samlede forbrugsgrænse kan pålægges et tillæg svarende til det til enhver tid gældende engrosprisloft.

Såfremt den pågældende top-up er et såkaldt ”open data bundle”, og prisen på top-up’en således er lavere end det til enhver tid gældende engrosprisloft i EU, skal beregningen af en ”fair use”-grænse som udgangspunkt skulle foretages på baggrund af abonnementsprisen på top-up’en, da der er tale om et nyt abonnement, der tilkøbes, når ”fair use”-grænsen er nået.

Hvis der er tale om en top-up, der købes fast hver måned, skal denne tælles med i beregningen af en ”fair use”-grænse på det samlede abonnement. 

Såfremt ”fair use”-grænsen er nået, kan teleselskaberne pålægge et tillæg for yderligere forbrug. Et forbrug udover ”fair use”-grænsen og indtil abonnementets samlede forbrugsgrænse kan pålægges et tillæg svarende til det til enhver tid gældende engrosprisloft.

Derudover vil teleselskaber, der vil tabe penge på at sælge roaming til hjemlige priser, kunne ansøge SDFI om tilladelse til fortsat at opkræve en mindre ekstra roaming-afgift for at dække deres tab.

SDFI kan kun tillade en roaming-afgift, hvis teleselskabet dokumenterer, at selskabets tab på roaming udgør mindst 3 pct. af selskabets samlede mobilforretning.

I henhold til roamingreglerne må mobiludbydere ikke tilbyde sine kunder mindre fordelagtige betingelser med hensyn til tjenestekvalitet (QoS) for regulerede roamingtjenester end de betingelser, der tilbydes på hjemmemarkedet, forudsat at den samme generation af mobilkommunikationsnet og -teknologier er tilgængelige på det besøgte net.

Dette indebærer bl.a., at mobiludbydere ikke må tilbyde lavere hastigheder ved roaming, end hvad der tilbydes på hjemmemarkedet, medmindre det ikke er teknisk muligt for det besøgte net, eller hvis det bringer dets integritet i fare.

Hvis netværksgenerationen eller -teknologien, der er tilgængelig på det besøgte net, er den samme eller ældre end den, der er tilgængelig i på hjemmemarkedet, bør mobiludbyderen levere roamingtjenesterne på den nyeste netværksgeneration og -teknologier, der er tilgængelige i de besøgte net, der er indgået aftale med.

Hvis en nyere netværksgeneration eller -teknologi er tilgængelig på det besøgte net, må mobiludbyderen ikke begrænse roamingtjenesten til en netværksgeneration eller -teknologi, der er ældre end den, der tilbydes på hjemmemarkedet. Især under overgangen til næste generation af mobilkommunikationsnet og -teknologier, hvor implementeringen af disse net og teknologier af mobiludbyderen og den besøgte netoperatør ikke er sammenlignelige, kan mobiludbyderen tilbyde den regulerede roamingtjeneste med den eksisterende mobilkommunikationsteknologi.

Kommercielle overvejelser, der resulterer i en reduktion af kvaliteten af regulerede roamingtjenester, såsom reduktion af båndbredde eller hastighed for at reducere roamingforbruget, er ikke tilladt.

Ifølge roaming-reglerne skal en mobiludbyders hjemmeside indeholde oplysninger om mulighederne for adgang til alarmtjenester i det besøgte EU-/EØS-land.

Ifølge roaming-reglerne skal en mobiludbyder oplyse dens kunder, når de roamer i et andet EU-/EØS-land, om den potentielle risiko for forhøjede takster på grund af brugen af tillægstjenester, ved hjælp af en automatisk besked, uden unødig forsinkelse og gratis, medmindre roamingkunden har meddelt roamingudbyderen ikke at have behov for denne tjeneste.

Beskeden skal indeholde et link, der giver kunden gratis adgang til en dedikeret hjemmeside med ajourførte oplysninger om de typer af tjenester, der kan være forbundet med forhøjede omkostninger, og, hvis de foreligger, oplysninger om tillægstjenesternes nummerserier eller andre relevante yderligere oplysninger, der ligger i en database, der er oprettet og vedligeholdes af BEREC. Databasen kan findes her.

Oplysningerne om nummerserier til tillægstjenester og oplysninger om de takster, der gælder for frikaldsnumre, når man roamer (hvis der eksisterer sådanne takster), skal først inkluderes på hjemmesiden fra den 1. juni 2023.

Referencevalutakurser

For perioden 15. maj 2024 til og med 14. maj 2025 skal omregning af engros- og detailpriserne til anden valuta ske ved anvendelse af gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort i EU-Tidende den 15. januar 2024, 15. februar 2024 og 15. marts 2024.

Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4556 DKK (afrundet).

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

15. januar 2024
15. februar 2024
15. marts 2024

Engrospriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner ekskl. moms

Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut

0,022 (i 2024) / 0,019 (i 2025)

0,164 (i 2024 / 0,141 (i 2025)

Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk.

0,004 (i 2024) / 0,003 (i 2025)

0,029 (i 2024) / 0,022 (i 2025)

Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB

1,55 (i 2024) / 1,30 (i 2025)

11,556 (i 2024) / 9,692 (i 2025)For perioden 15. maj 2023 til og med 14. maj 2024 skal omregning af engros- og detailpriserne til anden valuta ske ved anvendelse af gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort i EU-Tidende den 16. januar 2023, 15. februar 2023 og 15. marts 2023.

Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4449 DKK (afrundet).

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

16. januar 2023

15. februar 2023

15. marts 2023

 

Engrospriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner ekskl. moms

Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut

0,022

0,163

Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk.

0,004

0,029

Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB

1,80 (i 2023) / 1,55 (i 2024)

13,400 (i 2023) / 11,539 (i 2024)

For perioden 1. juli 2022 til og med 30. juni 2023 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 3. maj 2021 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 17. januar 2022, 15. februar 2022 og 15. marts 2022. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,441 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

17. januar 2022

15. februar 2022

15. marts 2022

Engrospriser

Euro ekskl. moms

 

Danske kroner ekskl. moms

Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut

 

0,022

 

0,164

 

Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk.

 

0,004

 

0,030

 

Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB

 

2,00 (i 2022) / 1,80 (i 2023)

 

14,882 (i 2022) / 13,394 (i 2023)

 

 

For perioden 1. juli 2021 til og med 30. juni 2022 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 3. maj 2021 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2021, 6. april 2021 og 3. maj 2021. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4367 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2021

6. april 2021

3. maj 2021

Engrospriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 3. maj 2021
1 euro = 7,4360 DKK

 

 

Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut

0,032

0,238

Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk.

0,01 

0,07436

Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB

3 (i 2021) / 2,5 (i 2022) 

22,308 (i 2021) / 18,59 (i 2022)

For perioden 1. juli 2020 til og med 30. juni 2021 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 4. maj 2020 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 2. marts 2020, 1. april 2020 og 4. maj 2020. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4661 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

2. marts 2020

1. april 2020 

4. maj 2020

Engrospriser

Euro ekskl. moms

Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 4. maj 2020
1 euro = 7,4584 DKK

 

 

Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut

0,032

0,2387

Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk.

0,01 

0,0746

Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB

3,5 (i 2020) / 3 (i 2021) 

26,1044 (i 2020) / 22,3752 (i 2021)

For perioden 1. juli 2019 til og med 30. juni 2020 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 2. maj 2019 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2019, 1. april 2019 og 2. maj 2019. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4636 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2019

1. april 2019 

2. maj 2019

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 2. maj 2019
1 euro = 7,4646 DKK

   
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,032 0,2389
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,01  0,0747
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB 4,5 (i 2019) / 3,5 (i 2020)  33,5907 (i 2019) / 26,1261 (i 2020)

 

For perioden 1. juli 2018 til og med 30. juni 2019 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 2. maj 2017 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2018, 3. april 2018 og 2. maj 2018. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4499 DKK.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2018

3. april 2018

2. maj 2018

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 2. maj 2017

1 euro = 7,4501 DKK
   
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,032 0,2384
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,01  0,0745
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB 6 (i 2018) / 4,5 (i 2019)  44,701 (i 2018) / 33,526 (i 2019)

 

 

For perioden 1. juli 2017 til og med 30. juni 2018 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 3. maj 2017 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2017, 1. april 2017 og 3. maj 2017. Gennemsnittet af disse offentliggjorte kurser er: 1 euro = 7,4360 DKK.
Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2017

1. april 2017

3. maj 2017 

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms

Kurs offentliggjort den 3. maj 2017

1 euro = 7,4370 DKK
   
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,032 0,2380
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,01  0,0744
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/GB 7,7 (i 2017) / 6 (i 2018)  57,265 (i 2017) / 44,622 (i 2018)

 

For perioden 1. juli 2016 til og med 30. juni 2017 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 3. maj 2016 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 1. marts 2016, 1. april 2016 og 3. maj 2016.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

1. marts 2016

1. april 2016

3. maj 2016

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms
Kurs offentliggjort den 3. maj 2016
1 euro = 7,4414 DKK
     
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,05 0,3720 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,02 0,1488 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/megabyte 0,05 0,3720 --

 

Detailpriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms

Gennemsnit af offentliggjorte kurser den
1. marts 2016 1. april 2016 og 3. maj 2016
1 euro = 7,4509 DKK

     
Detailtakst - modtagne opkald/minut 0,05 0,3725 0,4665
Detailtakst - foretagne opkald/minut 0,19 1,4156 1,7730
Detailtakst - sendte sms/stk. 0,06 0,4470 0,5599
Detailtakst - sendte data/megabyte 0,20 1,4901 1,8663

For perioden 1. juli 2015 til og med 30. juni 2016 skal omregning af engrospriserne til anden valuta ske ved brug af den referencevalutakurs, der blev offentliggjort den 1. maj 2015 i EU-Tidende.

For omregning af detailpriserne til anden valuta skal anvendes gennemsnittet af de referencevalutakurser, der blev offentliggjort den 3. marts 2015, 1. april 2015 og 1. maj 2015.

Links til de relevante referencevalutakurser offentliggjort:

3. marts 2015

1. april 2015

1. maj 2015

Engrospriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms
Kurs offentliggjort den 1. maj 2015
1 euro = 7,4631 DKK
     
Gennemsnitlig engrostakst - foretagne opkald/minut 0,05 0,3731 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte sms/stk. 0,02 0,1492 --
Gennemsnitlig engrostakst - sendte data/megabyte 0,05 0,3731 --

 

Detailpriser Euro ekskl. moms Danske kroner ekskl. moms Danske kroner inkl. moms

Gennemsnit af offentliggjorte kurser den
3. marts 2015 1. april 2015 og 1. maj 2015
1 euro = 7,4654 DKK

     
Detailtakst - modtagne opkald/minut 0,05 0,3732 0,4665
Detailtakst - foretagne opkald/minut 0,19 1,4181 1,7730
Detailtakst - sendte sms/stk. 0,06 0,4479 0,5599
Detailtakst - sendte data/megabyte 0,20 1,4930 1,8663

De danske mobiludbydere skal give deres kunder følgende oplysninger:

  • Selskabernes skal informere deres kunder om priser for at foretage og modtage opkald, når kunderne forlader det land, hvor udbyderen hører hjemme. Dette gælder også ved rejser uden for EU.
  • Selskabernes skal informere deres kunder om priser for sende sms-beskeder, når kunderne forlader det land, hvor udbyderen hører hjemme. Dette gælder også ved rejser uden for EU.
  • Selskaberne skal informere deres kunder om prisen for datatjenester, når kunden påbegynder anvendelse af disse. Dette gælder også ved rejser uden for EU.

Priser som danske mobiludbydere må opkræve af deres kunder, når kunderne anvender deres mobiltelefon uden for Danmark til samtaler inden for EU's indre marked:

  • Selskaberne skal afregne mobilopkald pr. sekund senest fra det 31. sekund.
  • Selskaberne skal sikre, at det er gratis for kunden, at andre lægger en besked på telefonsvareren, mens kunden opholder sig i udlandet.
  • Selskabets skal sikre, at cut-off funktionen på datatjenester etableres automatisk, medmindre kunderne har valgt andet. Det betyder, at teleselskabet skal spærre for dataforbruget, når dataregningen er på 50 euro (eksklusiv moms) svarende til ca. 465 kroner (inklusiv moms). Dette gælder også ved rejser uden for EU.
Daniel Gonn
Specialkonsulent