Nummerportabilitet

Som slutbruger kan du flytte dit telefonnummer med dig til et andet teleselskab. Dette forhold kaldes nummerportabilitet. Regelsættet om nummerportabilitet findes i Teleloven.

Teleloven bestemmer, at, man kan flytte (portere) sit telefonnummer med sig fra et teleselskab til et andet. Portering af numre kan, såfremt det nye teleselskab er parat til det, ske på kun én arbejdsdag.

Formålet med denne regel er at sikre, at du kan skifte teleselskab hurtigt og beholde dit telefonnummer.

Hvad har du ret til?

Porteringen kan først ske, når dit abonnementet hos det teleselskab, du ønsker at flytte dit nummer til, er trådt i kraft. Dit nye selskab er således forpligtet til at sikre, at abonnementet og nummeret er aktiveret inden for fristen på én arbejdsdag. Én dag betyder inden afslutningen af næste arbejdsdag, og fristen begynder, når dit nuværende selskab har modtaget anmodningen fra dit nye selskab.

Du skal således ikke afvente udløbet af en eventuel bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel, før du kan få dit nummer porteret. Du skal imidlertid være opmærksom på, at betalingsforpligtelsen i forhold til bindingsperioden eller opsigelsesvarslet stadig består, selvom du får dit nummer porteret, og at du således i en periode risikerer at skulle betale for to abonnementer samtidigt.

Mulighed for individuel porteringsdato

Reglen hindrer ikke, at du kan aftale en anden porteringsdato med dit nye teleselskab. Dette kan være relevant, hvis et større antal numre skal porteres, og hvor det kan være vanskeligt at få numrene aktiveret hos det nye teleselskab inden for en frist på én arbejdsdag - eksempelvis på grund af at der skal foretages visse tekniske tilpasninger hos dig.

Hvis du ikke ønsker at betale dobbeltabonnement i en eventuel bindingsperiode eller under et opsigelsesvarsel, kan det også være relevant at aftale en individuel porteringsdato.

ISDN-abonnement

Hvis du har et ISDN-abonnement, skal du være opmærksom på, at dit abonnement indeholder to eller flere numre. Det bør fremgå af dit abonnement, om du kan flytte numrene enkeltvist, eller om alle numrene skal flyttes samtidigt, hvis du ønsker at skifte teleselskab.

Kompensation ved forsinket portering

De nye regler sikrer også, at du har ret til en rimelig kompensation fra teleselskabet i forbindelse med forsinket portering eller misbrug af portering. Det er teleselskaberne, der skal fastlægge en rimelig kompensation, og det skal fremgå af det enkelte selskabs abonnementsvilkår, hvor meget du har ret til som kompensation.

Hvis du ikke er tilfreds med størrelsen af din kompensation, kan du klage til Teleankenævnet. Hvornår og hvordan du kan klage fremgår af Teleankenævnets hjemmeside.

Porteringsprocessen

Processen med portering af abonnentnumre varetages af branchen. Det foregår på den måde, at du som slutbruger henvender dig til den udbyder, som du ønsker at flytte til. Den nye udbyder vil herefter igangsætte en nummerporteringsproces og på vegne af dig opsige abonnementet med din gamle udbyder.

Det er vigtigt, at du ikke selv opsiger aftaleforholdet med din gamle udbyder, inden nummerporteringen er sat i gang, da du kort tid efter opsigelsen af abonnementsforholdet mister retten til nummeret - og derfor ikke efterfølgende kan flytte det til en ny udbyder. Du kan som slutbruger bevare retten til at portere dit abonnentnummer i mindst en måned efter, at du har opsagt dit abonnement. Herefter har du ikke længere råderet over abonnentnummeret.

SDFI er ikke involveret i selve processen med portering af numre, men fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Krydsportabilitet

Slutbrugere har ikke krav på at kunne tage deres abonnentnumre med på tværs af fast- og mobilnet (såkaldt krydsportering). Det betyder ikke, at udbyderne ikke må tilbyde tjenester, der muliggør krydsportabilitet. Det betyder alene, at de ikke er forpligtede til at tilbyde sådanne tjenester.

Lovgrundlag for portering af numre

Reglerne om nummerportabilitet findes i telelovens §§ 26-29.

Se også uddybelse af reglerne i nummervejledningens afsnit 10.

 

Oftest stillede spørgsmål

Éndagsportering betyder, at du skal have mulighed for at få dit telefonnummer flyttet fra ét selskab til et andet selskab på én dag. Én dag betyder i dette tilfælde inden afslutningen af den næste arbejdsdag, og fristen løber fra det tidspunkt, hvor dit gamle teleselskab modtager anmodningen om at få nummeret flyttet til det nye selskab.

I princippet kan du få flyttet dit nummer sådan, at du har samme nummer hos et nyt teleselskab i morgen. Det afhænger dog af, hvornår din aftale med det nye teleselskab løber fra. Du kan tidligst få dit nummer flyttet, når din abonnementsaftale med det nye teleselskab træder i kraft.

Ja. Du har altid ret til at flytte dit telefonnummer, når du skifter teleselskab. 

Dette gælder også, selvom du er underlagt en bindingsperiode eller et opsigelsesvarsel hos dit gamle teleselskab. Hvis du flytter dit telefonnummer inden ophør af en opsigelses- / bindingsperiode, skal du dog være opmærksom på, at du stadig er forpligtet til at betale abonnement til dit tidligere teleselskab frem til ophør af opsigelses- / bindingsperioden. Du risikerer med andre ord i en periode at skulle betale abonnement m.v. til både dit gamle og dit nye teleselskab. Hvis du er i tvivl, om du er bundet af en bindings- / opsigelsesperiode, kan du rette henvendelse til dit nuværende teleselskab og få oplysning om det.

Ja. Reglerne udelukker ikke, at du aftaler en individuel dato for flytning af dit nummer med dit nye teleselskab. 

Det kan være relevant, hvis du fx er bundet af dit nuværende abonnement i en bindingsperiode. Så kan du aftale med dit nye selskab, at dit nummer først bliver flyttet, når du er færdig med at betale til dit nuværende selskab.

Det kan også være aktuelt, hvis der er tale om, at der skal flyttes en lang række numre. Det kan være vanskeligt for dit nye selskab at få flyttet mange numre over på én dag.

Ja. Hvis du allerede har opsagt dit abonnement uden samtidig at bede om at få dit nummer flyttet til et andet teleselskab, har du som udgangspunkt mindst én måned til at portere dit telefonnummer til et andet teleselskab. Du har som udgangspunkt ikke ret til at portere dit telefonnumre, hvis der er gået over én måned efter, at du har opsagt dit abonnement hos dit gamle teleskab. 

Ja. Reglerne gælder både for private og for erhvervsdrivende. Abonnenter har altid ret til portering i forbindelse med skift fra et teleselskab til et andet. Der er imidlertid ingen ret til portering ved skift af abonnement eller tjenestetype hos det samme selskab.

Nej. Dit gamle teleselskab må ikke tage særskilt betaling for at flytte dit telefonnummer til et nyt teleselskab. Hvis du flytter dit telefonnummer inden for en bindings-  / opsigelsesperiode, kan dit teleselskab kræve, at du betaler, hvad du ellers skulle have betalt i abonnement m.v. i løbet af bindings- / opsigelsesperioden, enten som et engangsbeløb eller som en løbende betaling resten af perioden.

Hvis et teleselskab under de her beskrevne omstændigheder ikke flytter dit telefonnummer i løbet af én dag, har du ret til en rimelig kompensation fra teleselskabet. Lovgivningen fastlægger ikke, hvad rimelig kompensation er. Kompensationen fastlægges af selskaberne og fremgår af selskabernes abonnementsvilkår.

Det skal fremgå af dine abonnementsvilkår. Det enkelte teleselskab definerer selv, hvad der er en rimelig kompensation, og er forpligtet til at lade dette fremgå af abonnementsvilkårene.

Ja. Hvis du er forbruger, kan du klage til Teleankenævnet over manglende eller urimelig kompensation i forbindelse med forsinket portering eller misbrug af portering. I særlige tilfælde vil du også kunne klage, hvis du er erhvervsdrivende. Hvornår og hvordan du kan klage, fremgår af Teleankenævnets hjemmeside. Du kan dog altid indbringe en sådan sag for domstolene.

Pligten til at flytte et nummer på én dag er ubetinget. Du kan derfor rette henvendelse til SDFI, hvis du har aftalt med dit teleselskab, at du skal have dit nummer flyttet på én dag, og dette ikke sker. SDFI vil herefter kontakte dit gamle og nye selskab og bede om en begrundelse for, hvorfor dit nummer ikke er blevet flyttet på én dag. Du bør dog være opmærksom på, om der er aftalt en individuel dato for flytning af dit nummer.

Matias Find
Fuldmægtig
Mats Hellesvik Jørgensen
Bachelorfuldmægtig