Vejledning til erhvervs­drivende om radioudstyr

Hvilke regler skal du være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer radioudstyr i eller til Danmark.

Overblik over reglerne om radioudstyr og den enkelte erhvervsdrivendes rolle

Her får du et overblik over, hvilke regler du skal være opmærksom på, når du fremstiller, importerer eller distribuerer radioudstyr i eller til Danmark, og hvad reglerne går ud på. Der er nemlig forskelle på pligterne, alt efter om du fremstiller, importerer eller distribuerer radioudstyr.

Overblik over reglerne om radioudstyr

Radioudstyr er et elektrisk eller elektronisk produkt, som - eventuelt suppleret med en ekstraudstyr i form af for eksempel en antenne - tilsigtet udsender eller modtager frekvenser med henblik på radiokommunikation eller radiostedbestemmelse.  Den præcise definition af radioudstyr findes i REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 17.

Eksempler på radioudstyr er mobiltelefoner, radio- og tv-apparater samt trådløse mikrofoner. Disse produkter indeholder radiosendere og/eller -modtagere og udsender eller modtager tilsigtet radiofrekvenser. Radiostedbestemmelse er bestemmelse af en genstands position, hastighed og/eller andre egenskaber eller indhentning af oplysninger om disse parametre ved hjælp af radiofrekvensers udbredelsesegenskaber. Et eksempel på radioudstyr, som tilsigtet modtager radiofrekvenser med henblik på radiostedbestemmelse, er en GPS-enhed.

Til forskel fra lovgivningen, som var gældende indtil den 13. juni 2016 (lov og bekendtgørelse om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold), er radio- og tv-apparater, som alene indeholder modtageudstyr, eller anvender radiofrekvenser under 9 kHz også radioudstyr. Teleterminaludstyr er derimod nu omfattet af reglerne om apparater. Der findes en vejledning om apparater her.

Der er radioudstyr, som er undtaget fra reglerne om radioudstyr. Det drejer sig bl.a. om radioudstyr, som anvendes af radioamatører, medmindre radioudstyret sælges frit på markedet. Oversigten over radioudstyr, som er undtaget fra reglerne om radioudstyr og eventuelt i stedet omfattet af anden regulering, fremgår af REF-bekendtgørelsens bilag 1.

Radioudstyr skal være konstrueret, så det (1) sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskyttelse af ejendom, (2) ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten, samt (3) så det både anvender frekvenser på en effektiv måde og understøtter en effektiv anvendelse af frekvenser, så uacceptable forstyrrelser forebygges.

Dette kaldes de væsentlige krav for radioudstyr, jf. REF-lovens § 17. De væsentlige krav for radioudstyr er de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, og som skal være overholdt for, at radioudstyr må sælges på markedet.

Reglerne skelner grundlæggende mellem tre forskellige roller, og der er forskellige pligter afhængig af rollerne. Det er derfor vigtigt, at du finder ud af, hvilken rolle du har i forhold til et konkret radioudstyr, og hvad du skal være opmærksom på.

Inden for eller uden for EU:

Hvis du fremstiller radioudstyr i Danmark, i et andet land i EU eller i et land udenfor EU og sælger radioud-styret i Danmark, er du fabrikant, jf. REF-lovens §§ 18-20. Du er også fabrikant, hvis du sælger radioudstyr i EU under dit eget navn eller varemærke, selvom du ikke har fremstillet det.

I lovgivningen om radioudstyr kaldes det at bringe radioudstyr i omsætning, når en fabrikant sælger radio-udstyr i Danmark, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Uden for EU’s grænser:

Hvis du køber færdigt radioudstyr uden for EU’s grænser, som du sælger videre til en anden virksomhed, butik eller direkte til brugerne i Danmark, er du importør, jf. REF-lovens §§ 22 og 23.

Du skal da sætte dit eget navn eller varemærke på radioudstyret sammen med fabrikantens navn eller varemærke.

I lovgivningen om radioudstyr kaldes det at bringe radioudstyr i omsætning, når en importør sælger radio-udstyr i Danmark, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

Hvis du sletter fabrikantens oplysninger og i stedet sætter dit eget navn eller varemærke på radioudstyret, anses du som fabrikant, jf. REF-lovens § 26.

Inden for EU’s grænser:

Hvis du køber radioudstyr inden for EU’s grænser og sælger det videre til en anden virksomhed, butik eller direkte til brugerne i Danmark, er du distributør, jf. REF-lovens §§ 24 og 25.

I lovgivningen om radioudstyr kaldes det at gøre radioudstyr tilgængeligt på markedet, når en distributør sælger radioudstyr i Danmark, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 10.

Bemærk

Hvis du sætter dit eget navn eller varemærke på radioudstyret, er du fabrikant, jf. REF-lovens § 26.

Du skal som importør og distributør opbevare oplysninger om, hvem du køber radioudstyr af og som fabri-kant, importør og distributør oplysninger om, hvem du sælger radioudstyr til. Det gælder dog kun, hvis du sælger radioudstyr til en importør eller distributør, og ikke hvis du sælger radioudstyr til en bruger. 

Formålet med kravet er at sikre, at radioudstyr kan spores gennem hele forsyningskæden. Du skal opbevare oplysningerne i 10 år, fra det enkelte radioudstyr er blevet købt eller solgt, jf. REF-lovens § 33, stk. 2.

Fabrikanters pligter

Du er fabrikant, hvis du fremstiller radioudstyr i Danmark, i et andet land i EU eller i et land uden for EU og sælger det i Danmark.

Fabrikantens pligter i forhold til radioudstyr er beskrevet i REF-lovens §§ 18-20 og i REF-bekendtgørelsens §§ 10-16.

Du er fabrikant, hvis du sælger radioudstyr under dit eget navn eller varemærke i Danmark, jf. 2, stk. 1, nr. 8.

Start med at finde ud af, om det produkt, du fremstiller, er radioudstyr.

Radioudstyr er et elektrisk eller elektronisk produkt, som - eventuelt suppleret med en ekstraudstyr i form af for eksempel en antenne - tilsigtet udsender eller modtager frekvenser med henblik på radiokommunikation eller radiostedbestemmelse.  Den præcise definition af radioudstyr findes i REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 17.

Eksempler på radioudstyr er mobiltelefoner, radio- og tv-apparater samt trådløse mikrofoner. Disse produkter indeholder radiosendere og/eller -modtagere og udsender eller modtager tilsigtet radiofrekvenser. Radiostedbestemmelse er bestemmelse af en genstands position, hastighed og/eller andre egenskaber eller indhentning af oplysninger om disse parametre ved hjælp af radiofrekvensers udbredelsesegenskaber. Et eksempel på radioudstyr, som tilsigtet modtager radiofrekvenser med henblik på radiostedbestemmelse, er en GPS-enhed.

Til forskel fra lovgivningen, som var gældende indtil den 13. juni 2016 (lov og bekendtgørelse om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold), er radio- og tv-apparater, som alene indeholder modtageudstyr, og som anvender radiofrekvenser under 9 kHz, også radioudstyr. Teleterminaludstyr er derimod nu omfattet af reglerne om apparater. Der findes en vejledning om apparater her.

Der er radioudstyr, som er undtaget fra reglerne om radioudstyr. Det drejer sig bl.a. om radioudstyr, som anvendes af radioamatører, medmindre radioudstyret sælges frit på markedet. Oversigten over radioudstyr, som er undtaget fra reglerne om radioudstyr og eventuelt i stedet omfattet af anden regulering, fremgår af REF-bekendtgørelsens bilag 1.

 

Hvis du er fabrikant, skal du sikre, at dit radioudstyr er konstrueret i overensstemmelse med de væsentlige krav for radioudstyr, inden du bringer radioudstyret i omsætning.

Det vil sige, at radioudstyr skal være konstrueret, så det (1) sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskyttelse af ejendom, (2) ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten, samt (3) så det både anvender frekvenser på en effektiv måde og understøtter en effektiv anvendelse af frekvenser, så uacceptable forstyrrelser forebygges. Disse krav fremgår af REF-lovens § 17. Der er derudover fastsat specifikke væsentlige krav for visse lavinesendere og -søgere og radioudstyr til visse skibe. Disse krav fremgår af REF-bekendtgørelsens § 10.

De væsentlige krav for radioudstyr er de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, og som skal være overholdt for, at radioudstyr må sælges på markedet.

Du kan vælge at fremstille dit radioudstyr i henhold til en standard. Standarder er frivillige at bruge. Hvis radioudstyret er i overensstemmelse med en eller flere harmoniserede standarder, kan du formode, at dit radioudstyr overholder reglerne på de områder, som de harmoniserede standarder dækker. Ansvaret for, at det faktisk er tilfældet, bærer du dog stadig som fabrikant.

Harmoniserede standarder indeholder både krav og målemetoder – det vil sige, hvordan man undersøger, om radioudstyret overholder de tekniske krav til, hvordan radioudstyret skal være konstrueret.

Radioudstyr skal konstrueres sådan, at det må anvendes i mindst én EU-medlemsstat, uden at reglerne om at anvende frekvenser overtrædes, inden du som fabrikant bringer radioudstyret i omsætning.

Overensstemmelsesvurdering

Inden fabrikanten bringer radioudstyr i omsætning, skal fabrikanten gennemføre eller få gennemført en vurdering af, om radioudstyret overholder de tekniske krav, der gælder for, hvordan radioudstyret skal være konstrueret.

Du skal som fabrikant ved vurderingen af, om radioudstyret overholder de tekniske krav, tage hensyn til alle tilsigtede driftsforhold og øvrige forhold, der med rimelighed kan forudses. Hvis radioudstyret kan konfigureres på forskellige måder, skal alle de mulige konfigurationer indgå i vurderingen.

Fabrikanter kan anvende enten proceduren intern produktionskontrol, proceduren EU-typeafprøvning efterfulgt af typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol eller proceduren overensstemmelse på baggrund af fuld kvalitetssikring. Hvis du ikke eller alene delvist anvender harmoniserede standarder til at påvise overensstemmelsen, skal du anvende en af de to sidstnævnte procedurer.

Procedurerne for overensstemmelsesvurdering af radioudstyr er beskrevet i REF-bekendtgørelsens § 12 samt i bilag 5-7 i bekendtgørelsen.

Teknisk dokumentation

Fabrikanten skal udarbejde teknisk dokumentation og opbevare den i 10 år. Indholdet af den tekniske dokumentation skal dokumentere, at radioudstyret opfylder de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret.

Den tekniske dokumentation skal som minimum indeholde oplysninger om de metoder, fabrikanten har anvendt for at sikre, at radioudstyret overholder de væsentlige krav. Minimumsindholdet til den tekniske information for radioudstyr fremgår af § 15 og bilag 8 i REF-bekendtgørelsen. Det drejer sig bl.a. om beskrivelser af radioudstyret, konstruktions- og produktionstegninger, liste over anvendte harmoniserede standarder, resultater af beregninger, undersøgelser og prøvninger samt af, at radioudstyret må anvendes i mindst én EU-medlemsstat og af eventuelle begrænsninger i anvendelsen af radioudstyret.

Der er yderligere specifikke krav til indholdet af den tekniske dokumentation i overensstemmelsesvurde-ringsproceduren EU-typeafprøvning efterfulgt af typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol, jf. REF-bekendtgørelsens bilag 6, Del A, pkt. 3, og i overensstemmelsesvurderingsproceduren overensstemmelse på baggrund af fuld kvalitetssikring, jf. REF-bekendtgørelsens bilag 7, pkt. 3.

Du skal som fabrikant opbevare den tekniske dokumentation i 10 år efter, at det enkelte radioudstyr er blevet bragt i omsætning. Det vil i realiteten sige i 10 år, efter at det sidste radioudstyr i en produktionsse-rie blev bragt i omsætning.

EU-overensstemmelseserklæring

Fabrikanten skal på baggrund af sin overensstemmelsesvurdering udarbejde en erklæring om, at radioud-styret opfylder de tekniske krav til, hvordan radioudstyret skal være konstrueret. Fabrikanten skal opbevare erklæringen i 10 år.  

Du må som fabrikant udarbejde en EU-overensstemmelseserklæring, når du har foretaget en overensstemmelsesvurdering og udarbejdet den tekniske dokumentation.

EU-overensstemmelseserklæringen vedrørende radioudstyret er nærmere beskrevet i REF-lovens § 18, stk. 3 og 4, samt REF-bekendtgørelsens § 13 og bilag 9 og 10.

Du skal udarbejde en erklæring med oplysninger om dig som fabrikant, det pågældende radioudstyr og om, at radioudstyret opfylder de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret. Erklæringen skal være på et nordisk sprog eller engelsk og skal løbende opdateres, hvis radioudstyrets konstruktion ændres, eller der i øvrigt er brug for at opdatere oplysningerne i erklæringen.

Du skal sikre, at der følger en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen med radioudstyret. Du kan vælge at vedlægge radioudstyret en af to forskellige EU-overensstemmelseserklæringer: En fuldstændig EU-overensstemmelseserklæring eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring med angivelse af en internetadresse til, hvor den fuldstændige EU-overensstemmelseserklæring findes. Modellerne for, hvordan de to typer af EU-overensstemmelseserklæringer skal udarbejdes, findes i REF-bekendtgørelsens bilag 9 og 10.
    
Du skal opbevare erklæringen i 10 år efter, at det enkelte radioudstyr er blevet bragt i omsætning. Det vil i realiteten sige i 10 år, efter at det sidste radioudstyr i en produktionsserie blev bragt i omsætning.

CE-mærke

Fabrikanten skal sætte et CE-mærke på radioudstyret og dets emballage, inden radioudstyret bringes i omsætning. CE-mærket må anbringes, når det er dokumenteret, at radioudstyret overholder de tekniske krav til, hvordan radioudstyret skal være konstrueret.

CE-mærket kan anbringes ved at påhæfte et mærkat, printe eller præge CE-mærket på radioudstyret og på emballagen. CE-mærket skal være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt. CE-mærket skal også sættes på radioudstyrets emballage. Hvis overensstemmelsesproceduren fuld kvalitetssikring er anvendt, skal det bemyndigede organs identifikationsnummer anbringes på radioudstyret efter CE-mærket. Det fremgår af REF-lovens § 18, stk. 5, og REF-bekendtgørelsens § 14 og bilag 11.

Det er et lovkrav, at radioudstyr er CE-mærket, når det bringes i omsætning. Det er ikke en frivillig mærk-ningsordning, og der må ikke sælges radioudstyr, som ikke er CE-mærket.

Navn og adresse

Fabrikanten skal forsyne radioudstyr med sit navn og registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og en postadresse.

Postadressen skal være en adresse, hvortil der kan sendes et brev til dig som fabrikant. Det er ikke nok at oplyse en internetadresse. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er let forståeligt for brugerne og Energistyrelsen, og postvæsenet skal være i stand til at levere et brev til dig på baggrund af oplysninger-ne.

Hvis det ikke er muligt at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal oplysningerne fremgå af emballa-gen eller et medfølgende dokument.

Identifikation af radioudstyret

Fabrikanten skal anbringe et type-, parti-, eller serienummer eller anden form for identifikation på radioudstyret.

Dette skal sikre sporbarheden. Er det ikke muligt at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal de fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument.

Brugsanvisning og sikkerhedsinformation

Fabrikanten skal lægge en klar og forståelig brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et let forståeligt sprog ved radioudstyret. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at radioudstyret kan anvendes efter hensigten.

Der skal følge en klar og forståelig brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et let forståeligt sprog med radioudstyret. Sproget i brugsanvisningen skal som udgangspunkt være dansk. Men det kan f.eks. også være en sammenskrivning af dansk og norsk, så længe det er letforståeligt for danske brugere.

Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at en bruger uden særlige for-kundskaber kan betjene og vedligeholde samt anvende radioudstyret efter hensigten.

Hvis radioudstyret tilsigtet udsender radiofrekvenser, skal du som fabrikant i brugsanvisningen oplyse, hvilke frekvenser radioudstyret anvender og den maksimale effekt, som udsendes.

Er der begrænsninger eller krav om tilladelse for at anvende radioudstyret i EU-medlemslande eller geografisk områder i EU-medlemslande, skal der af emballagen fremgå oplysninger om begrænsningerne. Disse oplysninger skal uddybes i brugsanvisningen.  

Reagér, hvis radioudstyret ikke overholder reglerne

Fabrikanten skal reagere, hvis fabrikanten opdager eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med reglerne.

Du skal som fabrikant i disse tilfælde bringe radioudstyret i overensstemmelse med reglerne. Hvis det ikke er muligt, skal du trække radioudstyret tilbage fra markedet eller kalde det tilbage.

Hvis du, efter at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, bliver klar over, at det ikke overholder reglerne, f.eks. efter klager fra brugere, skal du sikre, at radioudstyret bringes i overensstemmelse med reglerne. Hvis det ikke er muligt, skal du trække radioudstyret tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Hvis radioudstyret ikke overholder de tekniske krav til, hvordan radioudstyret skal være konstrueret, skal du straks underrette Energistyrelsen om det og give nærmere oplysninger om, hvad der er gjort for at rette op på det.
Tilbagetrækning er, når man trækker radioudstyr tilbage fra markedet. Ved en tilbagetrækning må radioudstyret ikke kunne købes noget sted på markedet. Det omfatter derfor produkter, som endnu ikke er købt af en bruger. Det skal sikres, at alle distributører stopper med at sælge produktet. Dette kan eksempelvis gøres ved at tage varen retur og refundere udgifterne.

Tilbagekaldelse er, når man tilbagekalder radioudstyr, der allerede er solgt. Radioudstyret skal altså så vidt muligt fjernes fra brugerne, der har købt det. Du skal som fabrikant sikre dig, at alle brugere af radioudstyr så vidt muligt bliver informeret og skal opfordre dem til at levere produktet retur til sælger. Man kan eksempelvis informere via e-mail, hjemmeside, sociale medier, opslag i butikker, annoncer eller pressemeddelelse.

Du skal som fabrikant foretage stikprøvekontrol af radioudstyr på markedet, når du anser det for hensigtsmæssigt for at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed som følge af den risiko, radioudstyr kan udgøre. Du skal undersøge radioudstyr, som ikke overholder reglerne for, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, nærmere, eller er tilbagekaldt, og holde distributørerne orienteret om det. Du skal føre et register over klager over det pågældende radioudstyr, hvis du vurderer, at det er nødvendigt. Det fremgår af REF-bekendtgørelsens § 16.

Importørers pligter

Du er importør, hvis du køber færdigt radioudstyr uden for EU’s grænser, som du sælger videre til en anden virksomhed, butik eller direkte til brugerne i Danmark.

Importørens forpligtelser i forhold til radioudstyr er beskrevet i REF-lovens §§ 22 og 23.

Hvis du sælger radioudstyr i dit eget navn i Danmark, overtager du fabrikantens ansvar.

Hvis du importerer radioudstyr fra et andet land i EU, er du distributør.

Start med at finde ud af, om det produkt, du importerer, er radioudstyr.

Radioudstyr er et elektrisk eller elektronisk produkt, som - eventuelt suppleret med en ekstraudstyr i form af for eksempel en antenne - tilsigtet udsender eller modtager frekvenser med henblik på radiokommunikation eller radiostedbestemmelse.  Den præcise definition af radioudstyr findes i REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 17.

Eksempler på radioudstyr er mobiltelefoner, radio- og tv-apparater samt trådløse mikrofoner. Disse produkter indeholder radiosendere og/eller -modtagere og udsender eller modtager tilsigtet radiofrekvenser. Radiostedbestemmelse er bestemmelse af en genstands position, hastighed og/eller andre egenskaber eller indhentning af oplysninger om disse parametre ved hjælp af radiofrekvensers udbredelsesegenskaber. Et eksempel på radioudstyr, som tilsigtet modtager radiofrekvenser med henblik på radiostedbestemmelse, er en GPS-enhed.

Til forskel fra lovgivningen om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, som var gældende indtil den 13. juni 2016, er radio- og tv-apparater, som alene indeholder modtageudstyr, eller anvender radiofrekvenser under 9 kHz, også radioudstyr. Tele-terminaludstyr er derimod nu omfattet af reglerne om apparater. Der findes en vejledning om apparater her.

Der er radioudstyr, som er undtaget fra reglerne om radioudstyr. Det drejer sig bl.a. om radioudstyr, som anvendes af radioamatører, medmindre radioudstyret sælges frit på markedet. Oversigten over radioudstyr, som er undtaget fra reglerne om radioudstyr og eventuelt i stedet omfattet af anden regulering, fremgår af REF-bekendtgørelsens bilag 1.

Hvis du som importør finder eller har grund til at tro, at radioudstyr ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, må du ikke bringe radioudstyret i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene.

Det vil sige, at radioudstyr skal være konstrueret, så det (1) sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskyttelse af ejendom, (2) ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten, samt (3) så det både anvender frekvenser på en effektiv måde og understøtter en effektiv anvendelse af frekvenser, så uacceptable forstyrrelser forebygges.

Dette kaldes de væsentlige krav for radioudstyr, jf. REF-lovens § 17. De væsentlige krav for radioudstyr er de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, og som skal være overholdt for, at radioudstyr må sælges på markedet.

Hvis du som importør finder eller har grund til at tro, at radioudstyr ikke overholder de tekniske krav for, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, må du ikke bringe radioudstyret i omsætning på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene.

Overensstemmelsesvurdering og teknisk dokumentation m.v.

Importøren må kun bringe radioudstyr i omsætning, når importøren har sikret sig, at radioudstyret kan anvendes i EU, og at fabrikanten har vurderet, om radioudstyret overholder de tekniske krav, der gælder for, hvordan radioudstyret skal være konstrueret og har udarbejdet teknisk dokumentation.

Du skal som importør sikre dig, at radioudstyret kan anvendes i mindst én EU-medlemsstat, uden at reglerne om at anvende frekvenser overtrædes, inden du bringer radioudstyret i omsætning.

Du skal endvidere sikre dig, at fabrikanten har gennemført en overensstemmelsesvurdering og har udarbejdet teknisk dokumentation. Dette kan f.eks. ske ved at bede om yderligere oplysninger fra fabrikanten eller gennem udformningen af kontrakten med fabrikanten.

Det er ikke et krav, at en importør opbevarer den tekniske dokumentation. Men hvis importøren ikke selv har den tekniske dokumentation, skal importøren f.eks. gennem sin kontrakt med fabrikanten sikre, at fabrikanten vil stille den tekniske dokumentation til rådighed for importøren til brug for fremsendelse til Energistyrelsen eller direkte for Energistyrelsen i 10 år efter, at radioudstyret er blevet bragt i omsætning. Det kan i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at stille de dele af den tekniske dokumentation til rådighed, som er nødvendige i forbindelse med en undersøgelse af manglende overholdelse af bestemte regler, eller i forhold til at godtgøre, at en eventuel manglende overholdelse af bestemte regler er afhjulpet.

EU-overensstemmelseserklæring

Importøren skal opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen.

Du skal som importør sikre dig, at der følger en fuldstændig eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring fra fabrikanten med radioudstyret. I EU-overensstemmelseserklæringen erklærer fabrikanten at have gennemført den relevante overensstemmelsesvurderingsprocedure, og at radioudstyret overholder de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret.

En importør skal i 10 år efter, at importøren har bragt radioudstyret i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen.

CE-mærke

Importøren skal sikre, at fabrikanten har anbragt CE-mærke på radioudstyret og på emballagen.  
CE-mærket skal anbringes på radioudstyret og på emballagen og være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt.

Det er et lovkrav, at radioudstyr og emballage er CE-mærket. Det er ikke en frivillig mærkningsordning, og der må ikke sælges radioudstyr, som ikke er CE-mærket korrekt.

Navn og adresse

Importøren skal anbringe sit navn og registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og en postadresse på radioudstyret.  

Postadressen skal være en adresse, hvortil der kan sendes et brev til importøren. Det er ikke nok at oplyse en internetadresse. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er letforståeligt for brugerne og Energistyrelsen, og postvæsenet skal være i stand til at levere et brev til importøren på baggrund af oplysningerne. Du skal som importør også sikre dig, at disse oplysninger vedrørende fabrikanten er anbragt på radioudstyret.

Hvis det ikke er muligt at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal oplysningerne om importøren fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis emballagen skal åbnes, for at anbringe oplysningerne på radioudstyret.

Identifikation af radioudstyret

Importøren skal sikre, at fabrikanten har forsynet radioudstyret med type-, parti- eller serienummer eller lignende.

Dette skal sikre sporbarheden. Er det ikke muligt at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal de fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument.

Brugsanvisning og sikkerhedsinformation

Importøren skal sikre, at der følger en klar og forståelig brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et letforståeligt sprog med radioudstyret. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at radioudstyret kan anvendes efter hensigten.

Der skal følge en klar og forståelig brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et let forståeligt sprog med radioudstyret. Sproget i brugsanvisningen skal som udgangspunkt være dansk. Men det kan f.eks. også være en sammenskrivning af dansk og norsk, så længe det er letforståeligt for danske brugere. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at en bruger uden særlige forkundskaber kan betjene og vedligeholde samt anvende radioudstyret efter hensigten.

Er der begrænsninger eller krav om tilladelse for at anvende radioudstyret i EU-medlemslande eller geografiske områder i EU-medlemslande, skal der af emballagen fremgå oplysninger om begrænsningerne. Disse oplysninger skal uddybes i brugsanvisningen.

Hvis radioudstyret tilsigtet udsender radiofrekvenser, skal fabrikanten derudover i brugsanvisningen oplyse, hvilke frekvenser radioudstyret anvender og den maksimale effekt, som udsendes.

Transport og opbevaring

Importøren skal sikre, at importørens opbevaring og transport ikke bringer radioudstyrets overholdelse af de krav, der gælder for, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, i fare.

Der kan f.eks. være tale om at sikre, at radioudstyret ikke udsættes for fugt, eller at det transporteres eller opbevares under de foreskrevne temperaturforhold.

Reagér, hvis radioudstyret ikke overholder reglerne

Importøren skal reagere, hvis importøren opdager eller har grund til at tro, at radioudstyret ikke er i overensstemmelse med reglerne før eller efter, at radioudstyret er bragt i omsætning.

Finder du som importør ud af, at radioudstyret ikke overholder de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, inden du bringer det i omsætning, skal du underrette fabrikanten og Energistyrelsen om det.

Hvis du som importør bliver klar over, at det ikke overholder reglerne efter, at radioudstyret er blevet bragt i omsætning, f.eks. efter klager fra brugere, skal du sikre, at radioudstyret bringes i overensstemmelse med reglerne. Hvis det ikke er muligt, skal du trække radioudstyret tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Hvis radioudstyret ikke overholder de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, skal du underrette Energistyrelsen om det og give nærmere oplysninger om, hvad der er gjort for at rette op på det.

Tilbagetrækning er, når man trækker radioudstyr tilbage fra markedet. Ved en tilbagetrækning må radioudstyret ikke kunne købes af brugere noget sted på markedet. Det omfatter derfor produkter, som endnu ikke er købt af en bruger. Det skal sikres, at alle distributører stopper med at sælge radioudstyret. Dette kan eksempelvis gøres ved at tage varen retur og refundere udgifterne.

Tilbagekaldelse er, når man tilbagekalder radioudstyr, der allerede er solgt. Radioudstyret skal altså så vidt muligt fjernes fra brugerne. Alle brugere af produktet skal så vidt muligt informeres og skal opfordres til at levere produktet retur til sælger. Man kan eksempelvis informere via e-mail, hjemmeside, sociale medier, opslag i butikker, annoncer eller pressemeddelelse.

Du skal som importør skal foretage stikprøvekontrol af radioudstyr på markedet, når du anser det for hensigtsmæssigt for at beskytte brugernes sundhed og sikkerhed som følge af den risiko, radioudstyr kan udgøre. Du skal undersøge radioudstyr, som ikke overholder reglerne for, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, nærmere, eller er tilbagekaldt, og holde distributørerne orienteret om det. Du skal føre et register over klager over det pågældende radioudstyr, hvis du vurderer, at det er nødvendigt. Det fremgår af REF-bekendtgørelsens § 16

Distributørers pligter

Hvis du køber radioudstyr i Danmark eller fra et andet land i EU, som du f.eks. fra en fysisk butik eller internetbutik sælger videre til en anden virksomhed, til en butik eller direkte til brugerne i Danmark, er du distributør.

Distributørens forpligtelser i forhold til radioudstyr er beskrevet i REF-lovens §§ 24 og 25.

Hvis du vælger at sælge radioudstyr i dit eget navn i Danmark, overtager du fabrikantens pligter.
Hvis du køber radioudstyr uden for EU, er du importør – uanset om du for eksempel sælger radioudstyret direkte videre til brugere i Danmark.

Start med at finde ud af, om det produkt, du sælger, er radioudstyr.

Radioudstyr er et elektrisk eller elektronisk produkt, som - eventuelt suppleret med en ekstraudstyr i form af for eksempel en antenne - tilsigtet udsender eller modtager frekvenser med henblik på radiokommunikation eller radiostedbestemmelse.  Den præcise definition af radioudstyr findes i REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 17.

Eksempler på radioudstyr er mobiltelefoner, radio- og tv-apparater samt trådløse mikrofoner. Disse produkter indeholder radiosendere og/eller -modtagere og udsender eller modtager tilsigtet radiofrekvenser. Radiostedbestemmelse er bestemmelse af en genstands position, hastighed og/eller andre egenskaber eller indhentning af oplysninger om disse parametre ved hjælp af radiofrekvensers udbredelsesegenskaber. Et eksempel på radioudstyr, som tilsigtet modtager radiofrekvenser med henblik på radiostedbestemmelse, er en GPS-enhed.

Til forskel fra lovgivningen, som var gældende indtil den 13. juni 2016 (lov og bekendtgørelse om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold), er radio- og tv-apparater, som alene indeholder modtageudstyr, eller anvender radiofrekvenser under 9 kHz, også radioudstyr. Teleterminaludstyr er derimod nu omfattet af reglerne om apparater. Der findes en vejledning om apparater her.

Der er radioudstyr, som er undtaget fra reglerne om radioudstyr. Det drejer sig bl.a. om radioudstyr, som anvendes af radioamatører, medmindre radioudstyret sælges frit på markedet. Oversigten over radioud-styr, som er undtaget fra reglerne om radioudstyr og eventuelt i stedet omfattet af anden regulering, fremgår af REF-bekendtgørelsens bilag 1.

Radioudstyr skal være konstrueret, så det (1) sikrer beskyttelse af sundhed og sikkerhed for personer og husdyr og beskyttelse af ejendom, (2) ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten, samt (3) så det både anvender frekvenser på en effektiv måde og understøtter en effektiv anvendelse af frekvenser, så uacceptable forstyrrelser forebygges.

Dette kaldes de væsentlige krav for radioudstyr, jf. REF-lovens § 17. De væsentlige krav for radioudstyr er de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, og som skal være overholdt for, at radioudstyr må sælges på markedet.

Hvis du som distributør finder eller har grund til at tro, at radioudstyr overholder de tekniske krav for, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, må du ikke gøre radioudstyret tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene.

En distributør må desuden kun gøre radioudstyr tilgængeligt på markedet, hvis distributøren har kontrolleret, at radioudstyret er konstrueret sådan, at det kan anvendes i mindst én EU-medlemsstat, uden at gældende regler om at anvende frekvenser overtrædes.

Tjek EU-overensstemmelseserklæringen

Fabrikanten skal enten have vedlagt radioudstyret en fuldstændig EU-overensstemmelseserklæring eller en forenklet EU-overensstemmelseserklæring med en internetadresse, hvor EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes.

Tjek CE-mærket

CE-mærket skal være anbragt af fabrikanten på radioudstyret og på radioudstyres emballage. CE-mærket skal være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt.

Det er et lovkrav, at radioudstyr er CE-mærket. Det er ikke en frivillig mærkningsordning, og der må ikke sælges radioudstyr, som ikke er CE-mærket.

Tjek fabrikantens og importørens navn og adresse

Postadresserne, som skal være anbragt på radioudstyret, skal være adresser, hvortil der kan sendes et brev til fabrikanten og importøren, hvis radioudstyret er importeret fra et land uden for EU.

Det er ikke nok, at der er oplyst en internetadresse. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er let forståeligt for brugerne og Energistyrelsen, og postvæsenet skal være i stand til at levere et brev til fabrikanten og importøren på baggrund af oplysningerne.

Hvis det ikke er muligt at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal oplysningerne om fabrikanten og importøren fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis det for at anbringe oplysningerne på radioudstyret kræves, at emballagen åbnes.

Tjek, at radioudstyret kan identificeres

Der skal være et type-, parti-, eller serienummer eller anden form for identifikation på radioudstyret. Dette skal sikre sporbarheden.

Er det ikke muligt at anbringe oplysningerne på radioudstyret, skal de fremgå af emballagen eller et med-følgende dokument.

Tjek brugsanvisning og sikkerhedsinformation m.v.

Der skal følge en klar og forståelig brugsanvisning og sikkerhedsinformation på et let forståeligt sprog med radioudstyret. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for, at radioudstyret kan anvendes efter hensigten. Hvis radioudstyret tilsigtet udsender radiofrekvenser, skal fabrikanten derudover i brugsanvisningen oplyse, hvilke frekvenser radioudstyret anvender og den maksimale effekt, som udsendes.  

Sproget i brugsanvisningen skal som udgangspunkt være dansk. Men det kan f.eks. også være en sammenskrivning af dansk og norsk, så længe det er let forståeligt for danske brugere. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at en bruger uden særlige forkundskaber kan betjene og vedligeholde samt anvende radioudstyret efter hensigten.

Er der begrænsninger eller krav om tilladelse for at anvende radioudstyret i EU-medlemslande eller geografiske områder i EU-medlemslande, skal der af emballagen fremgå oplysninger om begrænsningerne. Disse oplysninger skal uddybes i brugsanvisningen.

Vær opmærksom på transport og opbevaring

Du skal som distributør sikre, at din opbevaring og transport ikke bringer radioudstyrets overensstemmelse med de tekniske krav til, hvordan radioudstyret skal være konstrueret, i fare.

Der kan f.eks. være tale om at sikre, at radioudstyr ikke udsættes for fugt, eller at det transporteres eller opbevares under de foreskrevne temperaturforhold.

Reagér, hvis radioudstyret ikke overholder reglerne

Finder du som distributør ud af, at radioudstyret ikke overholder de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, inden du gør det tilgængeligt på markedet, skal du underrette fabrikanten eller importøren og Energistyrelsen om det.

Hvis du som distributør bliver klar over, at det ikke overholder reglerne, efter at radioudstyret blevet gjort tilgængeligt på markedet, f.eks. efter klager fra brugere, skal du sikre, at radioudstyret bringes i overens-stemmelse med reglerne. Hvis det ikke er muligt, skal du trække radioudstyret tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Hvis radioudstyret ikke overholder de tekniske krav til, hvordan radioudstyr skal være konstrueret, skal du underrette Energistyrelsen om det og give nærmere oplysninger om, hvad der er gjort for at rette op på det.

Tilbagetrækning er, når man trækker radioudstyr tilbage fra markedet. Ved en tilbagetrækning må radioudstyret ikke kunne købes af brugere noget sted på markedet. Det omfatter derfor produkter, som endnu ikke er købt af en bruger.

Tilbagekaldelse er, når man tilbagekalder radioudstyr, der allerede er solgt. Radioudstyret skal altså så vidt muligt fjernes fra brugerne. Alle brugere af produktet skal så vidt muligt informeres og skal opfordres til at levere produktet retur til sælger. Man kan eksempelvis informere via e-mail, hjemmeside, sociale medier, opslag i butikker, annoncer eller pressemeddelelse.

Overgang fra reglerne om radio- og teleterminaludstyr til reglerne om radioudstyr

Radioudstyr, som er bragt i omsætning inden den 13. juni 2016, og som er i overensstemmelse med kravene til radioudstyr i lovgivningen om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, må fortsat gøres tilgængelige på markedet og anvendes efter, at bestemmelserne om radioudstyr i lovgivningen om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold er ophævet, og bestemmelserne om radioudstyr i REF-loven og -bekendtgørelsen er trådt i kraft.

For radioudstyr er der også en overgangsperiode på et år indtil den 13. juni 2017. Radioudstyr, som er i overensstemmelse med kravene til radioudstyr i lovgivningen om radio- og teleterminaludstyr og elektro-magnetiske forhold, må bringes i omsætning af fabrikanter og importører indtil den 13. juni 2017, efter at REF-loven og -bekendtgørelsen er trådt i kraft for radioudstyr den 13. juni 2016. Dette radioudstyr må også gøres tilgængeligt på markedet af distributører og anvendes af brugere i henhold til bestemmelserne om radioudstyr i lovgivningen om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold efter den 13. juni 2016.

Kontoret for trådløs infrastruktur