Faste anlæg

Hvis du konstruerer eller installerer et fast anlæg, er der nogle krav til anlægget, som du skal overholde. Det drejer sig om krav til anlæggets konstruktion, installation og dokumentation.

Hvad er et fast anlæg?

Et fast anlæg er en samling af forskellige apparater, som er beregnet til kun at blive brugt et bestemt sted. Et fast anlæg kan f.eks. være malkeanlæg, produktionsanlæg, pakkeanlæg og fællesantenneanlæg.

Hvilke krav skal være opfyldt ved et fast anlæg?

Et fast anlæg skal opfylde de såkaldte væsentlige krav. Dvs. at det skal være konstrueret og installeret efter god teknisk praksis, så anlægget ikke forstyrrer andre apparater, anlæg eller udstyr, så de ikke kan fungere efter hensigten. Anlægget må heller ikke selv blive forstyrret af andre apparater, anlæg eller udstyr, så det ikke kan fungere efter hensigten.

Det skal være dokumenteret, at det faste anlæg overholder de væsentlige krav.

Hvilke pligter har fabrikanter eller installatører af faste anlæg?

Hvis du er fabrikant eller installatør af et fast anlæg, skal du sikre, at det faste anlæg overholder de væsentlige krav, og du skal kunne dokumentere, at anlægget opfylder kravene.

Vejledning om faste anlæg

EMC for faste anlæg

Faste anlæg vil normalt blive benævnt installationer eller maskinanlæg. I EMC-reglerne bliver faste anlæg defineret, og der fastsættes krav.

Hvad er et fast anlæg?

Et fast anlæg er en given kombination af forskellige apparater og eventuelt andre anordninger, der er samlet, installeret og beregnet til at blive anvendt permanent på et forudbestemt sted. Da et fast anlæg ikke flyttes efter installationen, er der ikke krav om, at faste anlæg CE-mærkes, eller at der udarbejdes en overensstemmelseserklæring.

Krav til faste anlæg

Et fast anlæg skal overholde de væsentlige krav til konstruktionen ligesom apparater, når faste anlæg tages i anvendelse på det sted, hvor de skal anvendes.  

Faste anlæg skal være konstrueret og installeret i overensstemmelse med god teknisk praksis og under iagttagelse af oplysningerne om dets komponenters tilsigtede anvendelse. 

På den måde skal det sikres, at det faste anlæg 

  1. ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser, end at apparater, andre faste anlæg og radioudstyr kan fungere efter hensigten, og 
  2. er modstandsdygtigt over for elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med det faste anlægs tilsigtede anvendelse, så det faste anlæg kan fungere efter hensigten.  

Ansvaret for, at det faste anlæg overholder disse væsentlige krav, ligger hos fabrikanten eller den ansvarlige for installationen. Der er ikke nogen bestemt måde, som et fast anlæg skal være konstrueret på. Men resultatet skal være, at det faste anlæg overholder de væsentlige krav.  
 
God teknisk praksis betyder den installationsmæssige praksis, som det vil være relevant at tage i betragtning for at sikre, at det faste anlæg overholder de væsentlige krav på det sted, hvor anlægget skal installeres og bruges. God teknisk praksis kan ikke tage højde for alle forhold, hvor faste anlæg installeres. Så derfor skal der altid foretages en konkret vurdering i forhold til det elektromagnetiske miljø, hvor et fast anlæg installeres og anvendes for at sikre, at anlægget installeres i overensstemmelse med god teknisk praksis.

Iagttagelse af oplysningerne om den tilsigtede anvendelse af anlæggets komponenter betyder, at der ved installationen af det faste anlæg skal tages hensyn til alle EMC-relaterede oplysninger fra fabrikanterne af komponenterne, som installeres i det faste anlæg. 

Der kan f.eks. være tale om, at komponenterne skal installeres på det pågældende sted. Der kan også være tale om oplysninger om det elektromagnetiske miljø, som komponenterne skal anvendes i, om at filtre eller afskærmning skal anvendes for at sikre, at de væsentlige krav overholdes. 
Fabrikanter er ansvarlige for faste anlæg, som de sælger som en færdig enhed, mens den ansvarlige for installationen er den montør, installatør eller lignende, som installerer eller samler og opstiller et fast anlæg på det sted, hvor anlægget er forudbestemt til at blive anvendt permanent. Den ansvarlige for installationen kan også være fabrikanten.

Dokumentation

Fabrikanten eller den ansvarlige for installationen af det faste anlæg skal sikre, at det dokumenteres, at anlægget er i overensstemmelse med de væsentlige krav.
 
Faste anlæg er meget forskellige både med hensyn til tekniske karakteristika, indretning, størrelse og anvendelse. Det afgørende i forhold til den dokumentation, som skal udarbejdes, er, at dokumentationen beskriver opbygningen af det enkelte faste anlæg og evt. risici for, at anlægget ikke overholder. 

Det skal beskrives, hvordan disse risici er imødegået ved opbygningen og installationen af det faste anlæg. Hvis et fast anlæg bliver ændret efter, at det er sat i drift, skal dokumentationen tilrettes, så den tager højde for den ændrede udformning af det faste anlæg. Energistyrelsen kan kræve dokumentationen fremlagt af fabrikanten eller den ansvarlige for installationen af et fast anlæg, så længe det faste anlæg er i drift. Dette kan f.eks. være relevant, hvis der er tegn på, at det faste anlæg ikke overholder de væsentlige krav. 

I forhold til apparater, som alene er bestemt til indbygning i et bestemt fast anlæg, og som derfor ikke i øvrigt gøres tilgængelige på markedet, skal fabrikanten ikke overholde de væsentlige krav, gennemføre vurderinger af overensstemmelsen eller udarbejde specifik dokumentation.

I stedet skal der af informationsmaterialet, der følger med apparatet, fremgå oplysninger, som identificerer det specifikke faste anlæg, herunder dets fysiske lokalitet, som apparatet skal indbygges i, og beskriver anlæggets elektromagnetiske karakteristika. 

Disse oplysninger skal sammen med oplysninger om særlige forholdsregler, der skal tages ved indbygningen af apparatet i det faste anlæg, være egnede til at sikre, at det faste anlæg overholder de væsentlige krav efter indbygningen af apparatet. Herudover skal der fremgå oplysninger om type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, der kan identificere apparatet, samt fabrikantens og importørens navne og registrerede firmanavne eller registrerede varemærker samt postadresser.

Ændringer

Hvis et fast anlæg bliver tilrettet til nye formål, efter at det er taget i brug, skal dokumentationen ajourføres for at tage højde for ændringerne.

Kontoret for trådløs infrastruktur