Vejledning for erhvervsdrivende om apparater

Et apparat er et elektrisk eller elektronisk produkt, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Apparater kan overordnet opdeles i to kategorier. Den ene kategori er elektriske produkter. Elektriske produkter fungerer ved hjælp af elektricitet, men de indeholder ikke elektroniske kredsløb. Eksempler på elektriske produkter er hårtørrere, elkedler eller barbermaskiner. Antallet af rent elektriske produkter på markedet er faldende, idet flere og flere apparater indeholder elektroniske kredsløb.

Den anden kategori er elektroniske produkter. Elektroniske produkter indeholder et eller flere elektroniske kredsløb. Et elektronisk kredsløb er en samling elektroniske komponenter, der omformer indkommende signaler og udfører en funktion. Eksempler på elektroniske produkter er computere uden indbyggede komponenter til trådløs kommunikation, mp3-afspillere og mikrobølgeovne.

Der er produkter, som er apparater, men som ikke skal overholde reglerne om apparater, jf. REF-bekendtgørelsens bilag 1. Det er bl.a. tilfældet for apparater, som ikke kan frembringe eller bidrage til kraftigere elektromagnetisk udstråling, end at radio- og telekommunikationsudstyr, andre apparater og faste anlæg kan fungere efter hensigten, og som kan modstå almindelige elektromagnetiske forstyrrelser. Det drejer sig også om de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, når disse krav er fastlagt i anden lovgivning.

Et apparat skal være konstrueret, så det ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser end, at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten. Et apparat skal endvidere kunne modstå elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med dets tilsigtede anvendelse, og som gør, at apparatets funktion ikke forringes i uacceptabel grad.  

I lovgivningen om apparater kaldes dette for de væsentlige krav for apparater, jf. REF-lovens § 3. De væsentlige krav for apparater er de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, som skal være overholdt for, at apparater må sælges på markedet.

Reglerne skelner grundlæggende mellem tre forskellige roller, og der er forskellige pligter afhængig af rollerne. Det er derfor vigtigt, at du finder ud af, hvilken rolle du har i forhold til et konkret apparat, og hvad du skal være opmærksom på.

Inden for eller uden for EU:

Hvis du fremstiller et apparat i Danmark, i et andet land i EU eller i et land uden for EU og sælger det i Danmark, er du fabrikant, jf. REF-lovens §§ 4-6. Du er også fabrikant, hvis du sælger et apparat under dit eget navn eller varemærke, selvom du ikke har fremstillet det.

I lovgivningen om apparater kaldes det at bringe et apparat i omsætning, når en fabrikant sælger et apparat i Danmark, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Uden for EU’s grænser:

Hvis du køber et færdigt apparat uden for EU’s grænser, som du sælger videre til en anden virksomhed, butik eller direkte til brugerne i Danmark, er du importør, jf. REF-lovens §§ 8 og 9.

Du skal da sætte dit eget navn eller varemærke på apparatet sammen med fabrikantens navn eller varemærke.

I lovgivningen om apparater kaldes det at bringe et apparat i omsætning, når en importør sælger et apparat i Danmark, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 3.

Bemærk

Hvis du sletter fabrikantens oplysninger og i stedet sætter dit eget navn eller varemærke på apparatet, er du fabrikant, jf. REF-lovens § 12.

Inden for EU’s grænser:

Hvis du køber et apparat inden for EU’s grænser og sælger det videre til en anden virksomhed, butik eller direkte til brugerne i Danmark, er du distributør, jf. REF-lovens §§ 10 og 11.

I lovgivningen om apparater kaldes det at gøre et apparat tilgængeligt på markedet, når en distributør sælger et apparat i Danmark, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 10.

Bemærk

Hvis du sætter dit eget navn eller varemærke på apparatet, er du fabrikant, jf. REF-lovens § 12.

Du skal som importør og distributør opbevare oplysninger om, hvem du køber apparater af og som fabrikant, importør og distributør opbevare oplysninger om, hvem du sælger apparater til. Dette gælder dog kun, hvis du sælger et apparat til en importør eller distributør, ikke hvis du sælger et apparat til en bruger. 

Formålet med kravet er at sikre, at et apparat kan spores gennem hele forsyningskæden. Du skal opbevare oplysningerne i 10 år, fra det enkelte apparat er blevet købt eller solgt, jf. REF-lovens § 33, stk. 2.

Du er fabrikant, hvis du fremstiller et apparat i Danmark, i et andet land i EU eller i et land uden for EU og sælger det i Danmark.

Fabrikantens forpligtelser i forhold til apparater er beskrevet i REF-lovens §§ 4-6 og i REF-bekendtgørelsens §§ 4-7.

Du er fabrikant, hvis du sælger et apparat under dit eget navn eller varemærke i Danmark, jf. 2, stk. 1, nr. 8.

Start med at finde ud af, om det produkt, du fremstiller, er et apparat.

Et apparat er et elektrisk eller elektronisk produkt, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Apparater kan overordnet opdeles i to kategorier. Den ene kategori er elektriske produkter. Elektriske produkter fungerer ved hjælp af elektricitet, men de indeholder ikke elektroniske kredsløb. Eksempler på elektriske produkter er hårtørrere, elkedler eller barbermaskiner. Antallet af rent elektriske produkter på markedet er faldende, idet flere og flere apparater indeholder elektroniske kredsløb.

Den anden kategori er elektroniske produkter. Elektroniske produkter indeholder et eller flere elektroniske kredsløb. Et elektronisk kredsløb er en samling elektroniske komponenter, der omformer indkommende signaler og udfører en funktion. Eksempler på elektroniske produkter er computere uden indbyggede komponenter til trådløs kommunikation, mp3-afspillere og mikrobølgeovne.

Hvis du er fabrikant, skal du sikre, at dit apparat er konstrueret i overensstemmelse med de væsentlige krav for apparater, inden du bringer apparatet i omsætning.

Det vil sige, at apparatet skal være konstrueret, så det ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser end, at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten. Et apparat skal også kunne modstå elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med dets tilsigtede anvendelse, og som gør, at apparatets funktion ikke forringes i uacceptabel grad. 

I lovgivningen om apparater kaldes dette for de væsentlige krav for apparater, jf. REF-lovens § 3. De væsentlige krav for apparater er de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, og som skal være overholdt for, at apparater må sælges på markedet.

Du kan vælge at fremstille dit apparat i henhold til en standard. Standarder er frivillige at bruge. Hvis apparatet er i overensstemmelse med en eller flere harmoniserede standarder, kan du formode, at dit apparat overholder reglerne på det område, som den harmoniserede standard dækker. Ansvaret for, at det faktisk er tilfældet, bærer du dog stadig som fabrikant.

Harmoniserede standarder indeholder både krav og målemetoder – det vil sige, hvordan man undersøger, om apparatet overholder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret. Om harmoniserede standarder for apparater hos Europa-Kommissionen her.

Overensstemmelsesvurdering

Inden fabrikanten bringer et apparat i omsætning, skal fabrikanten gennemføre eller få gennemført en vurdering af, om apparatet overholder de tekniske krav, der gælder for, hvordan apparater skal være konstrueret.

Fabrikanten kan anvende enten proceduren intern produktionskontrol eller proceduren EU-typeafprøvning efterfulgt af typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol til at påvise apparatets overensstemmelse med.

Procedurerne for overensstemmelsesvurdering af apparater er beskrevet i REF-bekendtgørelsens § 4 samt i bilag 2 og 3 i bekendtgørelsen.

Teknisk dokumentation

Fabrikanten skal udarbejde teknisk dokumentation og opbevare den i 10 år. Indholdet af den tekniske dokumentation skal leve op til en række krav for at sikre, at apparatet opfylder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret. 

Den tekniske dokumentation skal bl.a. indeholde en vurdering af risikoen for, at apparatet ikke er i overensstemmelse med de væsentlige krav og en beskrivelse af de løsninger, herunder eventuelle harmoniserede standarder, der er anvendt for at opfylde kravene. Dokumentationen skal derudover gøre det muligt at vurdere apparatets overensstemmelse med de tekniske krav til konstruktionen på baggrund af oplysninger i relevant omfang om konstruktionen, helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder eller andre løsninger, der er valgt for at påvise apparatets overensstemmelse, samt resultater af eventuelle konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser og prøvningsrapporter.

Kravene til indholdet af den tekniske dokumentation for apparater findes i bilag 2, pkt. 3, og bilag 3, pkt. 3, i REF-bekendtgørelsen.

Fabrikanten skal opbevare den tekniske dokumentation i 10 år efter, at det enkelte apparat er blevet bragt i omsætning. Det vil i realiteten sige i 10 år, efter at det sidste apparat i en produktionsserie blev bragt i omsætning.

Overensstemmelseserklæring

Fabrikanten skal på baggrund af sin overensstemmelsesvurdering udarbejde en erklæring om, at apparatet opfylder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret. Fabrikanten skal opbevare den i 10 år.  

Fabrikanten må udarbejde en overensstemmelseserklæring, når fabrikanten har foretaget en overensstemmelsesvurdering og udarbejdet den tekniske dokumentation.

Overensstemmelseserklæringen vedrørende apparater er nærmere beskrevet i REF-lovens § 4, stk. 3, samt REF-bekendtgørelsens § 5 og bilag 4.

Fabrikanten skal udarbejde en erklæring om, at apparatet opfylder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret. Erklæringen skal være på et nordisk sprog eller engelsk og skal løbende opdateres, hvis apparatets konstruktion ændres, eller der i øvrigt er brug for at opdatere oplysningerne i erklæringen. Fabrikanten skal opbevare erklæringen i 10 år efter, at det enkelte apparat er blevet bragt i omsætning. Det vil i realiteten sige i 10 år, efter at det sidste apparat i en produktionsserie blev bragt i omsætning.

Modellen for en overensstemmelseserklæring for apparater findes i REF-bekendtgørelsens bilag 4.

CE-mærke

Fabrikanten skal sætte et CE-mærke på apparatet, inden det bringes i omsætning. CE-mærket må anbringes, når det er dokumenteret, at apparatet overholder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret.

CE-mærket kan sættes på apparatet ved at påhæfte et mærkat. CE-mærket skal være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt. Hvis det ikke er muligt at anbringe CE-mærket på apparatet, skal fabrikanten i stedet anbringe CE-mærket på apparatets emballage og de medfølgende dokumenter.

Det er et lovkrav, at alle apparater er CE-mærkede. Det er ikke en frivillig mærkningsordning, og der må ikke sælges apparater, som ikke er CE-mærkede.

Navn og adresse

Fabrikanten skal forsyne et apparat med sit navn og registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og en postadresse.

Postadressen skal være en adresse, hvortil der kan sendes et brev til fabrikanten. Det er ikke nok at oplyse en internetadresse. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er letforståeligt for brugerne og Energistyrelsen, og postvæsenet skal være i stand til at levere et brev til fabrikanten på baggrund af oplysningerne.

Hvis det ikke er muligt at anbringe oplysningerne på apparatet, skal oplysningerne fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument.

Identifikation af apparatet

Fabrikanten skal anbringe et type-, parti-, eller serienummer eller anden form for identifikation på apparatet.

Dette skal sikre sporbarheden. Er det ikke muligt at anbringe oplysningerne på apparatet, skal de fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument.

Brugsanvisning m.v.

Fabrikanten skal lægge en klar og forståelig brugsanvisning på et letforståeligt sprog ved apparatet. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at apparatet kan anvendes efter hensigten.

Sproget i brugsanvisningen skal som udgangspunkt være dansk. Men det kan f.eks. også være en sammenskrivning af dansk og norsk, så længe det er letforståeligt for danske brugere. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at en bruger uden særlige forkundskaber kan betjene og vedligeholde samt anvende apparatet efter hensigten. Ved apparater, som ikke er komplekse, kan en tegning være tilstrækkelig.

Fabrikanten skal endvidere vedlægge apparatet klare og forståelige oplysninger på et letforståeligt sprog om eventuelle særlige forhold, som brugere skal være opmærksomme på i forhold til apparatets samling, installation, vedligeholdelse eller anvendelse.

Reagér, hvis apparatet ikke overholder reglerne

Fabrikanten skal reagere, hvis fabrikanten opdager eller har grund til at tro, at apparatet ikke er i overensstemmelse med reglerne.

Fabrikanten skal i disse tilfælde iværksætte de foranstaltninger, som er nødvendige for at bringe apparatet i overensstemmelse med reglerne. Hvis det ikke er muligt, skal fabrikanten trække apparatet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Hvis apparatet ikke overholder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, skal fabrikanten underrette Energistyrelsen om det og give nærmere oplysninger om, hvad der er gjort for at rette op på det.

Hvis fabrikanten, efter at apparatet er blevet bragt i omsætning, bliver klar over, at det ikke overholder reglerne, f.eks. efter klager fra brugere, skal fabrikanten sikre, at apparatet bringes i overensstemmelse med reglerne. Hvis det ikke er muligt, skal fabrikanten trække apparatet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Hvis apparatet ikke overholder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, skal fabrikanten straks underrette Energistyrelsen om det og give nærmere oplysninger om, hvad der er gjort for at rette op på det.

Tilbagetrækning er, når man trækker et apparat tilbage fra markedet. Ved en tilbagetrækning må apparatet ikke kunne købes noget sted på markedet. Det omfatter derfor produkter, som endnu ikke er købt af en bruger. Det skal sikres, at alle distributører stopper med at sælge produktet. Dette kan eksempelvis gøres ved at tage varen retur og refundere udgifterne.

Tilbagekaldelse er, når man tilbagekalder et apparat, der allerede er solgt. Apparatet skal altså så vidt muligt fjernes fra brugerne, der har købt det. Fabrikanten skal sikre sig, at alle brugere af apparatet så vidt muligt bliver informeret og skal opfordre dem til at levere produktet retur til sælger. Man kan eksempelvis informere via mail, hjemmeside, sociale medier, opslag i butikker, annoncer eller pressemeddelelse.

Hvis du køber et apparat fra Danmark eller fra et andet land i EU, som du, f.eks. fra en fysisk butik eller internetbutik, sælger videre til en anden virksomhed, til en butik eller direkte til brugerne i Danmark, er du distributør.

Distributørens forpligtelser i forhold til apparater er beskrevet i REF-lovens §§ 10 og 11.

Hvis du vælger at sælge apparatet i dit eget navn i Danmark, overtager du fabrikantens pligter. Du kan læse mere om fabrikantens pligter her.

Hvis du køber et apparat uden for EU, er du importør – uanset om du sælger apparatet direkte videre til brugere i Danmark. Du kan læse mere om importørens pligter her.

Start med at finde ud af, om det produkt, du sælger, er et apparat.

Et apparat er et elektrisk eller elektronisk produkt, jf. REF-lovens § 2, stk. 1, nr. 1.

Apparater kan overordnet opdeles i to kategorier. Den ene kategori er elektriske produkter. Elektriske produkter fungerer ved hjælp af elektricitet, men de indeholder ikke elektroniske kredsløb. Eksempler på elektriske produkter er hårtørrere, elkedler eller barbermaskiner. Antallet af rent elektriske produkter på markedet er faldende, idet flere og flere apparater indeholder elektroniske kredsløb.

Den anden kategori er elektroniske produkter. Elektroniske produkter indeholder et eller flere elektroniske kredsløb. Et elektronisk kredsløb er en samling elektroniske komponenter, der omformer indkommende signaler og udfører en funktion. Eksempler på elektroniske produkter er computere uden indbyggede komponenter til trådløs kommunikation, mp3-afspillere og mikrobølgeovne.

Hvis du som distributør finder eller har grund til at tro, at et apparat ikke er i overensstemmelse med de tekniske krav, der gælder for, hvordan apparater skal være konstrueret, må du ikke gøre apparatet tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene.

Det vil sige, at apparatet skal være konstrueret, så det ikke frembringer kraftigere elektromagnetiske forstyrrelser end, at andre apparater, faste anlæg eller radioudstyr kan fungere efter hensigten. Et apparat skal endvidere kunne modstå elektromagnetiske forstyrrelser, der kan forventes i forbindelse med dets tilsigtede anvendelse, og som gør, at apparatets funktion ikke forringes i uacceptabel grad. 

I lovgivningen om apparater kaldes dette for de væsentlige krav for apparater, jf. REF-lovens § 3. De væsentlige krav for apparater er de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, og som skal være overholdt for, at apparater må sælges på markedet.

Tjek CE-mærket

CE-mærket skal være mindst 5 mm højt, synligt og letlæseligt. Hvis det ikke er muligt at anbringe CE-mærket på apparatet, skal fabrikanten i stedet have anbragt CE-mærket på apparatets emballage og de medfølgende dokumenter.

Det er et lovkrav, at alle apparater er CE-mærkede. Det er ikke en frivillig mærkningsordning, og der må ikke sælges apparater, der ikke er CE-mærkede.

Tjek fabrikantens og importørens navn og adresse

Postadresserne, som skal være anbragt på apparatet, skal være adresser, hvortil der kan sendes et brev til fabrikanten og importøren, hvis apparatet er importeret fra et land uden for EU.

Det er ikke nok, at der er oplyst en internetadresse. Kontaktoplysningerne skal være på et sprog, der er letforståeligt for brugerne og Energistyrelsen, og postvæsenet skal være i stand til at levere et brev til fabrikanten og importøren på baggrund af oplysningerne.

Hvis det ikke er muligt at anbringe oplysningerne på apparatet, skal oplysningerne om fabrikanten og importøren fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis det for at anbringe oplysningerne på apparatet kræves, at emballagen åbnes.

Tjek, at apparatet kan identificeres

Der skal være et type-, parti-, eller serienummer eller anden form for identifikation på apparatet.

Dette skal sikre sporbarheden. Er det ikke muligt at anbringe oplysningerne på apparatet, skal de fremgå af emballagen eller et medfølgende dokument.

Tjek brugsanvisning m.v.

Der skal følge en klar og forståelig brugsanvisning på et letforståeligt sprog med apparatet. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige, for, at apparatet kan anvendes efter hensigten.

Sproget i brugsanvisningen skal som udgangspunkt være dansk. Men det kan f.eks. også være en sammenskrivning af dansk og norsk, så længe det er letforståeligt for danske brugere. Brugsanvisningen skal indeholde de oplysninger, som er nødvendige for, at en bruger uden særlige forkundskaber kan betjene og vedligeholde samt anvende apparatet efter hensigten. Ved apparater, som ikke er komplekse, kan en tegning være tilstrækkelig.

Der skal endvidere være vedlagt klare og forståelige oplysninger på et letforståeligt sprog om eventuelle særlige forhold, som brugere skal være opmærksomme på i forhold til apparatets samling, installation, vedligeholdelse eller anvendelse. Dette kan også inkluderes i brugsanvisningen.

Vær opmærksom på transport og opbevaring

Distributøren skal sikre, at distributørens opbevaring og transport ikke bringer apparatets overensstemmelse med de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, i fare.

Der kan f.eks. være tale om at sikre, at apparater ikke udsættes for fugt, eller at de transporteres eller opbevares under de foreskrevne temperaturforhold.

Reagér, hvis apparatet ikke overholder reglerne

Finder distributøren ud af, at apparatet ikke overholder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, inden distributøren gør det tilgængeligt på markedet, skal distributøren underrette fabrikanten eller importøren og Energistyrelsen om det.

Hvis distributøren bliver klar over, at det ikke overholder reglerne, efter at apparatet er blevet gjort tilgængeligt på markedet, f.eks. efter klager fra brugere, skal distributøren sikre, at apparatet bringes i overensstemmelse med reglerne. Hvis det ikke er muligt, skal distributøren trække apparatet tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Hvis apparatet ikke overholder de tekniske krav til, hvordan apparater skal være konstrueret, skal distributøren underrette Energistyrelsen om det og give nærmere oplysninger om, hvad der er gjort for at rette op på det.

Tilbagetrækning er, når man trækker et apparat tilbage fra markedet. Ved en tilbagetrækning må apparatet ikke kunne købes af brugere noget sted på markedet. Det omfatter derfor produkter, som endnu ikke er købt af en bruger.

Tilbagekaldelse er, når man tilbagekalder et apparat, der allerede er solgt. Apparatet skal altså så vidt muligt fjernes fra brugerne. Alle brugere af produktet skal så vidt muligt informeres og skal opfordres til at levere produktet retur til sælger. Man kan eksempelvis informere via mail, hjemmeside, sociale medier, opslag i butikker, annoncer eller pressemeddelelse.

Kontoret for trådløs infrastruktur