Strålingsniveauer ligger langt under grænseværdierne

Aalborg Universitet har på SDFI’s foranledning undersøgt strålingsniveauerne på forskellige lokationer, hvor mennesker færdes og opholder sig.

Undersøgelserne er foretaget i efteråret 2022 på steder, hvor vi mennesker opholder os i forskellige hverdagssituationer, og hvor vi bruger trådløse teknologier – især mobiltelefoner. Målingerne er foretaget i private hjem (hus og lejlighed), på en uddannelsesinstitution, på et kontor, i to indkøbscentre, på en cafe, et fodboldstadion, en bus- og togstation og i en lufthavn.

Aalborg Universitets målinger viser, at strålingsniveauerne på alle de undersøgte steder ligger langt under de fælleseuropæiske grænseværdier. Det interessante ved rapportens resultater er, at Aalborg Universitet har foretaget målinger over en længere periode på flere forskellige lokationer, og at rapporten omfatter samtidige bidrag på alle trådløse teknologier: mobiltelefoner, WiFi, Bluetooth, tv-transmission og andre teknologier, der er almindelige i hverdagen.

Resultaterne i rapporten lægger sig i forlængelse af tidligere målinger foretaget af SDFI og teleselskaberne, der også viser, at strålingsniveauerne er langt under grænseværdierne. Teleselskabernes løbende målinger kan du finde på Teleindustriens hjemmeside, som du finder et link til nederst på siden.

SDFI har ansvaret for tilsyn med brug af trådløse teknologier og har bedt Aalborg Universitet (Institut for Elektroniske Systemer) om at udarbejde rapporten. Det var vigtigt at få undersøgt de elektromagnetiske felter (EMF) i hele frekvensområdet 450 MHz til 6 GHz over en længere måleperiode for netop at sikre, at målingerne omfatter alle de trådløse teknologier, som vi møder i dagligdagen.

Forskningsrapportens kriterier

Aalborg Universitet anvender de nyeste grænseværdier fastsat af ICNIRP, der er i overensstemmelse med grænseværdierne i Rådet for Den Europæiske Unions henstilling, som er dem vi anvender i Danmark. De præcise detaljer og baggrund for resultaterne finder du i rapporten.

Undersøgelsen omfatter målinger af elektromagnetiske felter på 22 forskellige lokationer rundt omkring i Aalborg by, hvor mennesker færdes. Der findes mange forskellige former for trådløs kommunikation på tværs af de undersøgte frekvensområder, men typiske eksempler er trådløse anvendelser forbundet med 4G- og 5G-mobiltelefoner, samt trådløs datatransmission via Wi-Fi (f.eks. når du bruger din tablet eller pc til at gå på internettet).

De fleste målinger er foretaget på lokationer, hvor der forventes mobildækning fra alle mobilselskaberne, og hvor der anvendes mange trådløse enheder (f.eks. mobiltelefoner), samt hvor det er sandsynligt, at mobilselskaberne anvender flest mulige frekvensbånd.

Det undersøgte frekvensområde mellem 450 MHz og 6 GHz bruges til mange forskellige former for trådløs kommunikation f.eks. mobilteknologierne 2G, 3G, 4G og 5G, WiFi, Bluetooth og digitalt TV (DTT). Der er foretaget målinger af det samlede strålingsniveau og udtrykt i procent af grænseværdierne. Derudover er der foretaget en underopdeling i 67 delbånd, der hver dækker en kendt teknologi således, at hovedbidragsydere til det målte strålingsniveau kan identificeres.

Konklusionen viser meget lave strålingsniveauer

For samtlige af de 22 lokationer gælder, at de målte strålingsniveauer kun udgør en lille brøkdel af de tilladte grænseværdier.

  • Den højst målte værdi er 0,164 % af grænseværdien eller ca. 600 gange mindre end grænseværdien.
  • Den højeste målte værdi for en enkelt lokation er et udendørs bar- og skywalk-område, hvor der er monteret en basisstation til brug for mobilnetværk øverst oppe på en del af bygningen.
  • For alle øvrige lokationer, hvor der blev målt, var de målte strålingsniveauer endnu lavere, og den næsthøjeste måling var 0,027 % eller 3700 gange lavere end den tilladte grænseværdi.

Alle målinger, der indgår i undersøgelsen, på nær to, er udført over en periode på 30 minutter. På et fodboldstadion blev målingen foretaget over 150 minutter. På én af lokationerne blev der udført kontinuerlige målinger hen over en uge med det formål at undersøge, hvordan strålingsniveauerne varierer afhængigt af tidspunktet på dagen. Her viste det sig, at strålingsniveauerne varierede mellem 0,000019 - 0,00062 % af grænseværdierne afhængigt af tidspunktet på dagen.

Kontoret for trådløs infrastruktur

Hent rapporten: "Report on Investigation of Electromagnetic Fields."

Her kan du kan læse hele rapporten (på engelsk), samt se billeder fra de pågældende lokationer, hvor målingerne er foretaget.

Grænseværdier

I Danmark anvender vi de fælleseuropæiske grænseværdier, der er fastlagt i Rådet for den Europæiske Unions henstilling (519/1999/EU) på baggrund af anbefalinger fra den Internationale Kommission for beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling (ICNIRP). I Rådet mødes ministre fra hvert af EU-landene for at drøfte, ændre og vedtage love og koordinere politikker.

Aalborg Universitet har anvendt de nyeste grænseværdier fastsat af ICNIRP, der er i overensstemmelse med grænseværdierne i Rådets henstilling, som er dem vi anvender i Danmark. ICNIRP har fastsat værdier for stråling for at beskytte mennesker og husdyr mod alle dokumenterede skadelige virkninger af stråling, der er i overensstemmelse med grænseværdierne i rådets henstilling.

Det er Sundhedsstyrelsen, der har ansvar for at vurdere de sundhedsmæssige aspekter, herunder om grænseværdierne giver tilstrækkelig beskyttelse. I praksis vil regler om stråling på teleområdet derfor blive fastsat på baggrund af og i overensstemmelse med sundhedsfaglig rådgivning fra Sundhedsstyrelsen.  Sundhedsstyrelsen følger konstant udviklingen i tæt samarbejde med de øvrige nordiske lande og EU samt WHO.

Sundhedsstyrelsen vurderer på linje med WHO og det Europæiske Råd, at der ikke i dag er sundhedsfaglig baggrund for ændring af grænseværdierne.