Anvende frekvenser til bestemte formål

Her kan du finde mere information, hvis du søger om tilladelse til at anvende frekvenser til bestemte formål.

Tilladelse til at anvende frekvenser til følgende

Hvis du ønsker at ansøge om en tilladelse til at anvende frekvenser til lokalradio eller -tv, skal du først have en tilladelse til at udøve programvirksomhed eller til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale sendenet. En sådan tilladelse får du hos Radio- og tv-nævnet. Dette gælder også, selvom der er tale om en midlertidig tilladelse f.eks. til en festival eller et kræmmermarked.

Det er muligt, at SDFI er nødt til at foretage en koordinering af frekvensanvendelsen med vores nabolande, inden styrelsen kan udstede en frekvenstilladelse til lokalradio og -tv. Ved en koordinering med nabolandene sikrer styrelsen, at f.eks. en lokalradio i Danmark ikke kommer til at forstyrre en lokalradio i Sverige og omvendt. De tekniske vilkår i frekvenstilladelsen vil tage højde for dette.

Sagsbehandlingstiden vil sædvanligvis være mellem 3 og 6 måneder for udstedelse af frekvenstilladelsen, hvis der er behov for, at SDFI foretager en koordinering af frekvensanvendelsen med vores nabolande.

Læs mere på Radio- og tv-nævnets hjemmeside

En frekvenstilladelse til lokalradio- eller tv er som udgangspunkt gyldig, så længe der foreligger en tilladelse fra Radio- og tv-nævnet.

Frekvenser til maritim radio (maritime frekvenser) anvendes enten ombord på skibe eller i landbaserede radioanlæg f.eks. havnetjenester og lodserier.

Hvis du anvender maritime frekvenser ombord på skibe, skal du ikke have udstedt en frekvenstilladelse af SDFI. De frekvenser, som du må anvende, skal være afsat til maritimt brug på internationalt plan. Du kan se, hvilke frekvenser der kan anvendes i bilag 1 i bekendtgørelsen om frekvensanvendelse uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v .

Det er et krav, at du har fået udstedt et kaldesignal af Søfartsstyrelsen for lovligt at kunne anvende maritime frekvenser ombord på skibe. Søfartsstyrelsen tildeler endvidere et MMSI-nummer til skibet. Et MMSI-nummer er et 9-cifret kaldenummer, der bruges til at identificere f.eks. skibe og kystradiostationer. MMSI står for Maritime Mobile Service Identification.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Hvis du anvender frekvenser afsat til maritim anvendelse i et landbaseret radioanlæg, skal du have udstedt en frekvenstilladelse af SDFI.

SDFI tildeler et MMSI-nummer og et kaldesignal samtidig med, at styrelsen udsteder en tilladelse til at anvende maritime frekvenser i et landbaseret radioanlæg.

Det er et krav, når du anvender maritime frekvenser – uanset om det er ombord på skibe eller i landbaserede radioanlæg – at du har et certifikat til at betjene radioanlægget eller bliver overvåget af en person med certifikat. Et sådant certifikat fås hos Søfartsstyrelsen.

Frekvenser til luftfartsradio (luftfartsfrekvenser) anvendes både i luftfartøjer og på landjorden. 

Hvis du anvender luftfartsfrekvenser i luftfartøjer f.eks. i et fly, skal du ikke have udstedt en frekvenstilladelse af SDFI. Du kan se, hvilke der kan anvendes i bilag 2 og 3 i bekendtgørelsen om frekvensanvendelse uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.

Hvis du anvender frekvenser afsat til luftfartsanvendelse i et landbaseret radioanlæg, skal du have udstedt en frekvenstilladelse af SDFI.

Det er et krav, når du anvender luftfartsfrekvenser, at du har et certifikat til at betjene radioanlægget eller bliver overvåget af en person med certifikat. Et sådant certifikat fås hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Kravet om certifikat gælder ikke for såkaldt operational control. Ved operational control forstås den kommunikation, som finder sted mellem et luftfartøj og et luftfartsselskab.

Læs mere på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Du skal have et kaldesignal eller identifikationsnummer, når du anvender luftfartsfrekvenser. Et kaldesignal kan – afhængig af, hvilken type luftfarttøj der er tale om, eller om der er tale om et landbaseret radioanlæg – fås hos Trafikstyrelsen, Dansk Ultralet Flyverunion (DULFU) eller Dansk Hanggliding og Paragliding Union (DHPU).

Når du anvender luftfartsfrekvenser, skal du overholde "Bestemmelser for civil luftfart", som er udgivet af Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen).

Du skal bruge et radioanlæg, der overholder de radiotekniske krav, som er anført i ICAO's Anneks 10 til konvention af 7. december 1944 angående international civil luftfart, når du anvender luftfartsfrekvenser.

En radiokæde er en dataforbindelse mellem to positioner. Radiokædeforbindelser benyttes typisk af mobiloperatører til infrastruktur i deres mobilnet. Forbindelsen mellem de to positioner etableres ved hjælp af radiobølger med meget høj frekvens. Der benyttes retningsbestemte antenner. En radiokædeforbindelse er således et trådløst alternativ til f.eks. en kabelforbindelse.

Det kræver en tilladelse fra SDFI at anvende frekvenser til radiokæde.

Når du ansøger om en tilladelse til radiokædeformål, skal du angive sende- og modtagepositioner med koordinater i grader, minutter og sekunder, båndbredde og modulationsform, sendeeffekt, antennehøjde samt antenneforstærkning. 

Vindmøller og høje bygningsværker kan skabe forstyrrelser for en radiokædeforbindelse.

Læs mere om vindmøller og radiokæder

 

Frekvenser til landmobil (LMR) bruges ofte til kommunikation mellem medarbejdere på byggepladser, taxaselskaber eller sikkerhedsvagter. Personsøgning bruges på hospitaler, plejehjem m.v.

Hvis du ønsker at anvende frekvenser til landmobil og personsøgning (LMR), skal du have en tilladelse fra SDFI.

En frekvenstilladelse fra SDFI kan anvendes fra en adresse eller position eller kan dække et geografisk område.

Frekvensbåndene 2010-2110 MHz  og 2200-2290 MHz er afsat til brug for video- og audiotransmission. Anvendelsen er opdelt således:

Videotransmission 2010-2110 MHz og 2200-2280 MHz.

Audiotransmission 2280-2290 MHz

Det kræver tilladelse at anvende frekvenserne, og tilladelsen vil omfatte samtlige frekvenser til henholdsvis audio- eller videotransmission. Det betyder, at frekvenserne deles med andre brugere, som også har fået tilladelse.

Tilladelser vil blive udstedt med en maksimal sendeeffekt på 5 W for at sikre, at så mange brugere som muligt kan anvende frekvenserne, uden at der opstår unødvendige forstyrrelser mellem brugerne.

Se kanalplanen for videotransmission i frekvensbåndene 2010-2110 MHz og 2200-2280 MHz samt for audiotransmission i frekvensbåndet 2280-2290 MHz.

Dennis Tipsmark Lykke
Specialkonsulent