Værktøjskasse til udrulning af digital infrastruktur i kommunerne

Hvordan kan kommuner og telebranche i samarbejde sikre en smidig udrulning af mobildækning og bredbånd?

Kommunerne spiller en vigtig rolle i udbygningen af den digitale infrastruktur. I guiden kan du bl.a. læse om, hvad kommunerne kan gøre for at styrke den lokale mobil- og bredbåndsdækning, og hvilke love og regler både kommuner og telebranche bør være opmærksomme på, når der udrulles master, antenner og bredbåndskabler.

Klik på det emne, der er relevant for dig.

Otte råd om mastesager

Få det helt komprimerede overblik over de otte bedste idéer til at skabe gode rammer for udrulningen af telemaster og –antenner, som kommuner, telebranche og myndigheder i fællesskab er kommet frem til. 

Skabelon for en kommunal mastepolitik

Ét af de otte gode råd er at lave en kommunal mastepolitik. Dette dokument guider dig igennem de elementer, en mastepolitik kan indeholde. 

Lovgivning - etablering af master og nedgravet digital infrastruktur

I denne omfattende kortlægning af lovgivningen på området finder du både en oversigtstabel og udførlige tekstbeskrivelser af de regler, der gælder ved etableringen af telemaster og antenner og når der skal nedgraves bredbånd. God som opslagsværk og tjekliste til brug for både kommunerne og telebranchen.

Planklagenævnets hensyn i mastesager i landzone

Planklagenævnet har bidraget med deres beskrivelse af principperne for, hvilke krav de bl.a. stiller til landzonetilladelser til telemaster. Som kommune og som teleoperatør er dette relevant læsning, da man bruge det som rettesnor for, hvordan man bedst sikrer sig, at en sag holder i Planklagenævnet. 

SDFI's mulighed for radiotekniske udtalelser

Læs om muligheden for at få en vurdering fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur af, hvor meget dækning en påtænkt antenneposition kan skabe, baseret på et dækningskort fra netoperatøren. 

Når kommuner udlejer arealer til opsætning af mobilantenner og master, skal dette ske på markedsvilkår jf. telelovens § 60 a. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur henviser til sin vejledning med et antal metoder til fastsættelse af lejeprisen 

Regler om adgang til privat ejendom

Graveloven indeholder regler, der bl.a. kan sikre udbydere af højhastighedsnet adgang til at nedgrave deres bredbånd, også hvor dette indebærer gravning på tredjemands ejendom. Dette kan fx være relevant på private fællesveje i landzone, hvor vejejeres tilladelse som udgangspunkt er nødvendig for gravearbejder, men også ved et reelt behov for at grave andre steder. Imødekommer en grund- eller vejejer ikke en anmodning om adgang efter gravelovens § 9 j, stk. 2, kan der klages til Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur kan, hvis anmodningen er rimelig, træffe afgørelse om, at adgangen skal gives, samt fastsætte vilkår m.v. for adgangen.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur traf den første afgørelse i en sådan sag den 23. september 2021. Afgørelsen, der vedrører en privat fællesvej i landzone, afgoerelse_efter_graveloven_-_adgang_til_gravning.pdf Materialet er primært relevant for branchen, men kommuner kan finde det nyttigt at kunne henvise til reglerne i graveloven, hvis de hører om udfordringer med graveadgang.

Gode henvisninger om stråling

Kommuner får ofte henvendelser om mobilstråling. Få overblik over ressortfordelingen på området mellem Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur og Sundhedsstyrelsen og få svar på ofte stillede spørgsmål. Læs også brochuren Vores hverdag med mobilstråling.

Guide til telemastetyper

Hvor en antenne ikke kan sidde på en eksisterende bygning, kan der være brug for at bygge en mast – men der findes forskellige typer af master. Få overblikket her og læs om fordele og ulemper ved de forskellige mastetyper.

Mobilbranchens kontaktpunkter for opsætning af master og antenner

Ofte er det ikke teleoperatøren selv, der henvender sig til kommunen om at etablere en ny mast, men et site hunter-firma, der står for at finde gode beliggenheder og søge om tilladelser. Her har telebranchen givet en oversigt over, hvilke underleverandører de benytter, med kontaktoplysninger.