Den kommunale støtteramme

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har – i overensstemmelse med de statsstøtteretlige regler for etablering af faste bredbåndsnet - fastsat regler for, hvordan kommunalbestyrelser kan give støtte til etablering af net til højhastighedsbredbånd.

Reglerne er fastsat i bekendtgørelse nr. 756 af 18. juni 2024 om kommunal støtte til etablering af net til højhastighedsbredbånd (retsinformation.dk.) 

På denne hjemmeside finder du nærmere vejledning om, hvilke regler der gælder, og hvordan der kan ydes kommunal støtte til etablering af net til højhastighedsbredbånd.

Ordningen har en varighed på 2 år, og den løber fra 1. juli 2024 – 30. juni 2026.

Inden for ordningen kan der maksimalt kan ydes støtte på 200 millioner kroner. Ordningens varighed kan derfor udgøre mindre end 2 år, hvis loftet, for hvor meget støtte der kan gives, rammes inden de 2 år. Finansieringen skal komme fra kommuners egne budgetter.

SDFI vil efter udløbet af pilotperioden evaluere ordningen med henblik på at vurdere, om den skal fortsætte, herunder om der skal foretages tilpasninger i ordningen.

Denne hjemmeside vil blive opdateret løbende, hvis der opstår behov herfor.

Eventuelle spørgsmål kan stilles til: tele@sdfi.dk

En kommune kan ikke frit vælge de adresser, som kommunen yder støtte til. Dette skyldes de europæiske statsstøtteregler, som fastlægger rammerne for, hvilke adresser der kan modtage statsstøtte.

Inden kommunen begynder at arbejde videre med idéen om at afholde et udbud under den kommunale støtteramme, skal kommunen først undersøge, om der findes støtteberettigede adresser i den pågældende kommune.

En adresse er støtteberettiget, såfremt:

 1. Der på adressen kun er adgang til mindre end 100 Mbit/s download, og hvis der ikke foreligger konkrete planer om at etablere et bredbåndsnet, der kan levere denne hastighed inden for en relevant tidshorisont, der ikke kan udgøre mindre end 2 år, jf. dog punkt 2.
  • Den relevante tidshorisont skal svare til den tidshorisont, kommunen fastsætter for etableringen af det planlagte støttede net, fra tidspunktet for offentliggørelsen af den offentlige høring om kommunens udbud og indtil nettets idriftsættelse.
 2. Adressen er ikke støtteberettiget, hvis der på adressen er adgang til en bredbåndstjeneste på minimum 600 Mbit/s via mobilt bredbånd.

Der er ikke krav om, at der alene kan ydes støtte til adresser, der ligger i bestemte zoner i henhold til zoneinddelingen i planloven. En kommune kan derfor yde støtte til etablering af bredbånd til adresser beliggende i byzone, landzone og sommerhusområder, forudsat at betingelserne i punkt 1 og 2 ovenfor er opfyldt.

SDFI har udarbejdet et kort/adresseliste, der viser de adresser, der er støtteberettigede. Kortet baserer sig på selskabernes indberetninger om dækningen i dag, og de konkrete udrulningsplaner inden for de kommende 3 år.

Der kan ikke kan ydes støtte til adresser, der indgår i et projekt, som allerede får støtte fra Bredbåndspuljen.

Kommunestøtteadresser.xlsx 

Kommunestøtteadresser.csv

På denne side er det kort beskrevet, hvem der kan indgive en ansøgning under ordningen, herunder hvad man skal være særligt opmærksom på.

Reglerne om indgivelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse fremgår af §§ 5 og 6 i bekendtgørelsen om den kommunale støtteramme, og de er nærmere beskrevet i afsnit 5 i den tilhørende vejledning.

 

Det er alene en kommune – eller flere kommuner i samarbejde – der kan indgive en ansøgning om at få forhåndsgodkendt et kommunalt udbud med henblik på etablering af net til højhastighedsbredbånd.

Nedenfor er der en kort beskrivelse af processen for indgivelse af ansøgning om forhåndsgodkendelse af et kommunalt projekt om etablering af net til højhastighedsbredbånd.

Vær opmærksom på, at der inden selve igangsættelsen af et kommunalt udbud skal indgives to ansøgninger til SDFI:

Den første ansøgning vedrører en forhåndsgodkendelse og er beskrevet på denne side.

Den anden ansøgning vedrører den endelige godkendelse af igangsætning af et kommunalt udbud. Denne omtales nærmere i vejledningen.

SDFI kan maksimalt forhåndsgodkende 10 projekter i perioden 1. juli 2024 – 30. juni 2026. Hvis budgetloftet (200 mio. kr.) for ordningen nås med færre ansøgninger, kan SDFI ikke forhåndsgodkende flere projekter.

I første omgang kræves det alene, at kommunen indsender en ansøgning med oplysning om, at kommunen har planer om at afholde et kommunalt udbud med henblik på etablering af net til højhastighedsbredbånd. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for dette, fx en kopi af et beslutningsreferat fra det udvalgs- eller kommunalbestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet at igangsætte et bredbåndsprojekt i kommunen. En e-mail fra en medarbejder hos kommunen om et påtænkt projekt vil dog som udgangspunkt også være tilstrækkeligt. Det skal fremgå af ansøgningen, hvornår kommunen forventer, at udbuddet senest vil blive igangsat.

Når SDFI kan konstatere, at loftet for antallet af projekter (10) er ved at blive nået, forbeholder styrelsen sig retten til at kunne kræve yderligere dokumentation, inden der gives forhåndsgodkendelse.

Ansøgningen om forhåndsgodkendelse skal sendes til tele@sdfi.dk og i emnefeltet skal der stå: ”Ansøgning om forhåndsgodkendelse af [indsæt kommunens navn]s udbud om etablering af net til højhastighedsbredbånd”.

Ansøgninger godkendes, efterhånden som SDFI modtager ansøgningerne (først til mølle-princip).

SDFI offentliggør en oversigt over de kommuner, der har opnået en forhåndsgodkendelse, så der altid er adgang til oplysninger om, hvor mange forhåndsgodkendelser, der er til rådighed. Oversigten kan findes på styrelsens hjemmeside og kan tilgås her.

 

En forhåndsgodkendelse kan bortfalde, hvis kommunen ikke igangsætter et kommunalt udbud inden den dato, som er oplyst i ansøgningen. Vær opmærksom på, at SDFI skal endeligt godkende udbudsmaterialet, inden udbuddet igangsættes. SDFI vil ikke gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed, hvorfor godkendelsen alene sker med henblik på at se, om der alene er medtaget adresser, der er støtteberettigede, og om de andre statsstøtteretlige vilkår, er overholdt.

Forhåndsgodkendelsen vil dog som udgangspunkt ikke bortfalde, hvis det godtgøres, at kommunen fortsat har til hensigt at udarbejde et kommunalt projekt om etablering af net til højhastighedsbredbånd.

 

Der kan alene indgives en ansøgning om endelig godkendelse af igangsætning af et kommunalt udbud, hvis kommunen har fået en forhåndsgodkendelse fra SDFI.

Det skal fremgå af ansøgningen:

 1. hvilke adresser der omfattes af projektet, inklusive adresseliste,
 2. hvornår udbuddet senest vil blive igangsat, og
 3. at der er gennemført en offentlig høring, herunder indhentet udrulningsplaner

SDFI meddeler afslag på en ansøgning om endelig godkendelse, hvis ansøgningen ikke er fyldestgørende. Kommunen kan herefter ansøge på ny. Det anbefales derfor, at der tages kontakt til SDFI, hvis der er tvivl om, hvad ansøgningen skal indeholde.

 1. Kan et projekt ændres eller justeres efter opnået endelig godkendelse?

Projektet skal som altovervejende hovedregel gennemføres, som det er beskrevet i den ansøgning om endelig godkendelse, der er indgivet til SDFI. Der kan imidlertid – og alene i særlige tilfælde - foretages mindre justeringer. Det vil dog ikke være muligt at øge antallet af adresser, der indgår i projektet eller ændre adresserne til andre adresser.

 1. Må man inkludere en adresse, der er beliggende i en anden kommune, end den, der indgiver ansøgningen?

En kommune kan alene medtage en adresse, der er beliggende i den pågældende kommune. Hvis flere kommuner i samarbejde ønsker at etablere et projekt, kan der ydes støtte over kommunegrænserne.

 1. Må en kommune medtage en adresse i et projekt, hvis adressen står som støtteberettiget på SDFI’s kort ved en fejl, og kommunen er klar over dette?

Det er ikke tilladt at medtage en adresse i et lokalt projekt, hvis en kommune har viden om, at adressen allerede har adgang til en hastighed, der overstiger 100 Mbit/s download. Det forhold, at adressen ved en fejl skulle fremgå som støtteberettiget på SDFI’s kort medfører ikke, at adressen vil være støtteberettiget.


Det kan også hænde, at adressen fremgår som støtteberettiget på SDFI’s kort, men at den efterfølgende viser sig ikke at være støtteberettiget, når kommunen foretager sin lokale høring.

Opgaven med etablering af net til højhastighedsbredbånd – og dermed støtten – tildeles en tilbudsgiver på baggrund af en åben, transparent og ikkediskriminerende teknologineutral udbudsprocedure, der skal gennemføres i overensstemmelse med udbudsloven.

I denne forbindelse skal det sikres, at det økonomisk mest fordelagtige tilbud vælges.

Der skal derfor på forhånd i udbuddet fastlægges objektive, gennemsigtige og ikkediskriminerende kvalitative tildelingskriterier, og den relative vægtning af hvert kriterie skal angives. De kvalitative tildelingskriterier skal afvejes mod det ønskede støttebeløb. Ved ensartede kvalitetsvilkår, skal den tilbudsgiver, der anmoder om det laveste støttebeløb, tildeles opgaven og modtage støtte.

De nærmere vilkår for udbudsmaterialet fastsættes af de respektive kommuner, men der er dog en række krav, der skal overholdes, og som kommunerne derfor skal indarbejde i deres udbudsmateriale.

Kravene fremgår i 10-15, 18, 22-25, jf. § 9, stk. 2, i bekendtgørelsen, og de er beskrevet nærmere i afsnit 4 i den tilhørende vejledning, som afsluttes med en opsummering af de punkter, kommunen skal huske at indarbejde i udbudsmaterialet.  

Herudover skal kommunen selvfølgelig opfylde de krav til udbudsmaterialet, som følger af udbudsloven.

 1. Indhentning af erklæringer
 2. Kravene til det net, der etableres med støtte (dvs. minimumshastighed på 1 Gbit/s download samt tekniske parametre)
 3. Minimumsinvestering på 70 pct. i bredbåndsinfrastruktur
 4. Angive dato for færdiggørelse af projekt
 5. Adresseliste over de adresser, der er omfattet af udbuddet, herunder om der er tale om udbud inkl. tilslutningsstik (vær opmærksom på muligheden for faste trådløse forbindelser)
 6. Anmode tilbudsgivere om profitabilitetsberegning (gap-funding)
 7. Kravene til engrosadgangen
 8. Kravene til den passive fysiske infrastruktur
 9. Udbetaling og tilbagebetaling
 10. Rapporteringskrav
 11. Tilsyn

Som nævnt ovenfor beskrives kravene nærmere i vejledningen, hvortil der henvises. Ved tvivl, kontakt tele@sdfi.dk, så det sikres, at alle krav indarbejdes i udbudsmaterialet.

Udbuddet skal være igangsat senest 1 år efter, at kommunen har igangsat den offentlig høring over udbudsmaterialet, inklusive listen over adresser, der skal etableres net til højhastighedsbredbånd til.

Profitabilitetsgab (Gap-funding regnestykke)

Kommunen skal stille krav om, at tilbudsgivernes tilbud skal indeholde en gap funding-beregning for 10 år fra påbegyndelsen af etableringen af nettet til højhastighedsbredbånd.

Det betyder, at tilbudsgiver i tilbuddet skal estimere de investeringsomkostninger og de forventede indtægter, som tilbudsgiveren forventer i en 10-årige periode efter ibrugtagningen af det net, der etableres.

Det maksimale støttebeløb er forskellen mellem de estimerede investeringsomkostninger og de forventede indtægter, inklusive en rimelig fortjeneste på 10 pct.

Grunden til, at der kan medtages en rimelig fortjeneste er, at støtteprojektet skal være kommercielt interessant for bredbåndsudbyderne, så der er incitament til at byde på projektet. Kommunen kan derfor give støtte til de afholdte omkostninger, som er støtteberettigede med et tillæg på 10 pct., der vil udgøre støttemodtagerens rimelige fortjeneste.

I vejledningen er der et illustrativt eksempel på ovenstående.

Obligatoriske erklæringer

Kommunen skal i udbudsmaterialet kræve, at tilbudsgiveren udfylder en række blanketter og erklæringer, når tilbudsgiveren afgiver sit tilbud. Dette skyldes, at der stilles krav herom i de statsstøtteretlige regler.

SDFI har udarbejdet skabeloner for, hvordan disse skal se ud, og skabelonerne er obligatoriske for kommunen at anvende.

Skabelonerne er vedlagt vejledningen, hvor de fremgår som bilag.

Vurdering af tilbud

Det vil være op til den enkelte kommune at vurdere de tilbud, der modtages. Modtages der alene ét tilbud, kan kommunen anvende en ekstern uafhængig revisor.

Der henvises til den tilhørende vejlednings afsnit 4.4, hvor det nærmere beskrives, hvordan kommunen skal vurdere de modtagne tilbud.

På denne side er der en oversigt over de ansøgninger, SDFI har modtaget, og som fremgår på listen over forhåndsgodkendelse. Oversigten viser også, hvornår de enkelte udbud forventes at blive igangsat.

Godkendte ansøgninger om forhåndsgodkendelse:

 1. (Indsæt navn) har den d.d. fået forhåndsgodkendt ansøgning om (x.x).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Godkendte ansøgninger:

 1. (Indsæt navn) har den d.d. fået godkendt ansøgning om (x.x).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Igangværende høringer:

 1. (indsæt navn) har på baggrund af godkendelsen d. d. igangsat en offentlig høring.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

Fristen for at afgive høringssvar er (indsæt dato). Alle spørgsmål og svar samles på kommunens hjemmeside (link hertil). Alle spørgsmål stilles til den kontaktperson, som kommunen har anført i materialet.

Afsluttede høringer:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastrukturs kort viser de adresser, der er tilskudsberettigede, og hvortil kommunerne derfor som udgangspunkt kan yde støtte. Kortet er baseret på SDFI’s kortlægning, som baserer sig på selskabernes indberetninger om dækningen i dag, og de konkrete udrulningsplaner inden for de kommende 3 år. Kortet har en række funktioner, der er nærmere beskrevet nedenfor.

Kortet er under udarbejdelse. Derfor er der i stedet udarbejdet en midlertidig løsning i form af en adresseliste, der indeholder de samme oplysninger, som kortet kommer til at indeholde. Kortet vil blive tilgængeligt snarest muligt.

Når man åbner kortet, vil vises en oversigt på nationalt niveau. Det er via dropdown-funktionen i højre side muligt at vælge adresser indenfor de(n) relevante kommune(r).

Hver enkelt adresse er identificeret med en prik, og farvekoden indikerer om adressen er tilskudsberettiget

Indsæt farve

Adresser, der kan modtage støtte, vises når:

 • Der på adressen kun er adgang til hastigheder på mindre end 100 Mbit/s download via fast bredbånd, og
 • der på adressen ikke er adgang til en bredbåndstjeneste på minimum 600 Mbit/s via mobilt bredbånd

Som nævnt ovenfor repræsenterer en prik en bestemt adresse. Når man klikker på prikken, vil der komme en boks frem, hvori følgende informationer vil fremgå, hvis man ikke har fravalgt disse:

 • Zonebeliggenhed
 • Adressens dækning
 • Adressen inklusive husnummer

Det er muligt at fravælge ovenstående informationer, hvis man ikke ønsker, at alle informationer skal fremgå, når man klikker på en adresse. Dette gøres ved at gøre brug af funktionen øverst i højre hjørne.

Skråfotos

SDFI gør opmærksom på muligheden for at gøre brug af tjenesten ’Skråfotos’, der giver mulighed for at se landskabet fra forskellige retninger. Det er således muligt at få vist en specifik adresse fra flere forskellige vinkler, herunder gøre brug af måleinstrumenter, hvis man vil finde afstanden mellem flere adresser. Nærmere information om afstands- og højdemåling i tjenesten findes ved at klikke på ikonet øverst i højre hjørne via linket nedenfor.

Skråfoto er en webapplikation, som stilles til rådighed af SDFI. Tjenesten kan tilgås via dette link: Information om Skråfoto (dataforsyningen.dk).

Tjenesten vil ikke vise, hvilke adresser der er tilskudsberettigede, og den skal derfor alene ses som et hjælpeværktøj, der eventuelt kan gøres brug af.

Adresseliste

Det vil ikke være muligt at udvælge et bestemt antal adresser og herefter downloade en adresseliste via kortet. SDFI har imidlertid uploadet en adresseliste (excel-fil) eller adresseliste (csc-fil). I Excel-regnearket kan man vælge de adresser, der er beliggende i den pågældende kommune, herunder se de data, der fremgår af kortet.

Bekendtgørelsen om den kommunale støtteramme har hjemmel i § 60 d, stk. 1 og 2, i lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 17. juni 2022, som ændret ved lov nr. 1555 af 12. december 2023.

Der er tale om en udmøntning af et initiativ fra den telepolitiske aftale af 21, december 2021, som skal sikre klare rammer for, hvordan kommuner kan yde støtte til etablering af bredbåndsnet. 

Støtteordningen administreres i overensstemmelse med Europa-Kommissionens forordning nr. 651/2014/EU af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til traktatens artikel 107 og 108 (den generelle gruppefritagelsesforordning) med senere ændringer, EU-Tidende 2014, nr. L 187, s. 1.

I medfør af den generelle gruppefritagelsesforordning skal den støtte, der overstiger 100.000 euro, indberettes i et offentligt register. Formålet hermed er at sikre transparens om den støtte, der tildeles.

Støtten skal indberettes i Kommissionens web-system TAM, og den skal indberettes senest 6 mdr. efter tildeling. Hvis fristen ikke overholdes vil der være tale om ulovlig støtte.

SDFI fører herudover tilsyn med de projekter, som kommunerne igangsætter. Rammerne for SDFI’s tilsyn er fastsat i en bekendtgørelse.

Bilag:

 1. Lov om elektroniske kommunikationsnet og - tjenester
 2. Bekendtgørelse om kommunal støtte til etablering af net til højhastighedsbredbånd
 3. Tilsyn med kommunal støtte til etablering af net til højhastighedsbredbånd
 4. Den generelle gruppefritagelsesforordning

Offentlige myndigheder, der yder statsstøtte, er forpligtede til at rapportere herom til Kommissionen. Det er kommunens eget ansvar at sikre, at dette sker, og at de tidsfrister, der er i relation hertil, overholdes. I vejledningen er det nærmere beskrevet, hvilke forpligtelser en kommune skal overholde. De er dog også kort beskrevet nedenfor.

Indberetning af støtte, der overstiger EUR 100.000 (via TAM)

I medfør af Gruppefritagelsesforordningen, som støtteordningen er udarbejdet i overensstemmelse med, skal tildelt statsstøtte registreres i et offentligt webbaseret register (TAM). Formålet med forpligtelsen er at gøre oplysninger om statsstøtte til virksomheder offentligt tilgængelige og hermed skabe transparens.

Kravet gælder for tilsagn, hvor der tildeles mere end 100.000 EUR til én virksomhed til ét projekt.

Det vil være kommunens eget ansvar at indberette den støtte, som kommunen giver, til Europa-Kommissionens webbaserede register.

Der kan læse mere herom i vejledningens afsnit 8.5, herunder hvordan man får adgang til registeret, og hvornår indberetning senest skal ske.

Notifikation (via SANI)

Senest 20 hverdage efter iværksættelsen af det kommunale udbud skal kommunen sørge for, at der sker notifikation hos Kommissionen. Det er vigtigt, at fristen overholdes, da en undladelse heraf kan medføre, at den støtte, der efterfølgende vil blive udbetalt, vil blive anset for at være ulovlig.

Der kan læse mere herom i vejledningens afsnit 8.6.

Årlig indberetning (via SARI)

Hver medlemsstat modtager årligt en bestilling om at rapportere indbetalt støtte. Bestillingen sendes til Erhvervsministeriets statsstøttesekretariat, som efterfølgende viderefordeler bestillingen videre til de offentlige myndigheder, hvor der er notificeret støtteordninger.

En kommune vil derfor skulle indberette oplysninger i SARI, hvis denne har udbetalt statsstøtte i medfør af den kommunale støtteramme.

Læs mere herom i vejledningens afsnit 8.7, hvoraf det også fremgår, hvordan man får adgang til systemet.

SDFI har udarbejdet en vejledning til den kommunale støtteramme. Vejledningen har til formål at uddybe og specificere de krav, der stilles til kommunerne, herunder særligt med henblik på at sikre overholdelsen af EU’s statsstøtteregler.