Vand fra alle sider

SDFI arbejder for at understøtte, at Danmarks samfundsmæssige tilpasning til stigende grundvand og voldsommere og hyppigere oversvømmelser fra skybrud og stormflod sker på det bedst mulige videns- og datagrundlag. Derfor

Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag

Det hydrologiske tilpasningslag er en samlebetegnelse for GeoDanmark-vektorobjekterne DHMLinje og DHMHestesko, som er en del af GeoDanmark-grunddata og bruges sammen med Danmarks Højdemodel til beregning af en række oversvømmelseskort til brug for screening, herunder Bluespot, [indsæt link til afsnittet ” Oversvømmelseskort til brug for screening” under ”Datagrundlag til varsling af oversvømmelser]. Datasættet markerer hvor Danmarks Højdemodel skal tilpasses, for at vandets vej på overfladen kan modelleres mere retvisende , fx igennem rørunderføringer og under broer, og derfor kræves en vis grad af lokalkendskab når det hydrologiske tilpasningslag skal opdateres.

Projekt Videreudvikling af det hydrologiske tilpasningslag øger kvaliteten af tilpasningslaget ved at understøtte kommunerne i at udføre en effektiv kvalitetssikring og opdatering af DHM Linje og DHM Hestesko, og ved at sikre, at der stilles de rette værktøjer og hjælpedata til rådighed, og at der sker den fornødne vidensdeling og oplæring.

Læs mere om det hydrologiske tilpasningslag på GeoDanmarks hjemmeside (Kvalitetsløft af det hydrologiske tilpasningslag - geodanmark) og på SDFIs Dataforsyning (Danmarks Geografi - GeoDanmark (dataforsyningen.dk)).

Styrkelse af det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem (HIP)

SDFI vedligeholder det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem, i daglig tale HIP, der udstiller frie offentlige hydrologiske data, modelberegninger og prognoser for fremtiden, til understøttelse for arbejdet med klimatilpasning, vandforvaltning og planlægning. Du kan læse mere om HIP her Om HIP (dataforsyningen.dk).

Som led i styrkelse af HIP arbejder SDFI på at der skabes bedre adgang til HIP-data på en brugervenlig måde. HIP-data kan downloades via hipdata.dk og Dataforsyningen, og med styrkelsen af HIP vil flere af disse data fremadrettet vises på kort og grafer. Visning af HIP-data på kort og i grafer gør det meget lettere at diskutere, analysere og udvælge data til download.

Læs mere om den igangværende udvikling under ”Brugerforum” på https://hipdata.dk, hvor der også er mulighed for at se projektets status, stille spørgsmål eller tilmelde sig Brugerforum.

Dynamiske modelberegninger

SDFI koordinerer i et tæt samarbejde med GEUS, DMI, MST og øvrige interessenter, en indsats om at tilvejebringe dagligt opdaterede modelberegninger i HIP, til løbende overvågning, planlægning og håndtering af vand, for at forebygge oversvømmelser og understøtte bæredygtig vandforsyning og forvaltning af vandløb og grundvandsafhængige naturområder. Både kommuner og vandforsyninger har udtrykt stort behov herfor. SDFI/Parterne vil udvikle en udstilling af aktuelle og daglige værdier for dybden til terrænnært grundvand, jordens vandindhold og vandføring i vandløb (inkl. randbetingelser) for de kommende 5-10 dage, løbende. Dagligt opdaterede modelberegninger understøtter også dynamisk adaptiv planlægning, hvor løbende overvågning og læring muliggør tilpasning af planer til opdateret viden og opdateret behov.

Hvis du ønsker mere information om HIP kan du finde beskrivelser af den løbende udvikling på https://hip.dataforsyningen.dk/pages/userforum.html, hvor der også er mulighed for at tilmelde sig Brugerforum.

Befæstelseskortlægning

SDFI er i gang med et testprojekt om befæstelseskortlægningen, hvor det på baggrund af bl.a. Danmarks Højdemodel og GeoDanmark grunddata vha. machine learning bestemmes om Danmarks overflade er befæstet eller ubefæstet. De befæstede arealer opdeles desuden efter hvad de er belagt med, herunder asfalt, fliser, beton, brosten eller grus. Udvalgte testområder er tilgængelige på SDFI Labs (https://dataforsyningen.dk/labs/2259) hvor det er muligt at hente og kigge på befæstelseskortlægningen og give input til vores videre arbejde.

Vand fra alle sider er en fælles klimatilpasningsindsats mellem Miljøministeriet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, der gennemføres i 2022-2025 for at bidrage til en helhedsorienteret tilgang til dataunderstøttet klimatilpasning.